Какво трябва да направите относно новите изисквания за касовите апарати
✔ По-бързо. По-лесно. По-сигурно » kik-info.com
Промените в Наредба № Н–18 относно касовите апарати са свързани основно с това, че:
1. Всяка касова бележка трябва най-късно до пет минути след издаването си да бъде изпратена на сървърите на НАП чрез касовия апарат.
2. При повреда в касовия апарат, вече няма да се пишат сторно-касови бележки от кочан, защото сторнирането трябва да се случва през апарата.
3. Касовите апарати не трябва да имат възможност да издават „служебен бон“ в рамките на поръчка, преди да е завършила продажбата.
4. Всички фискални бонове, трябва да съдържат отпечатан QR-код, чрез който купувачите да могат да проверят, дали касовата бележка е отчетена на сървърите на НАП, приложение на НАП, което може да свали от Appstore или Googleplay.

Всички касови апарати трябва да отговарят на новите изисквания и затова е необходимо да се подменят/или обновят според следните срокове:

Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г., а нерегистрираните по ДДС лица – до края на месец юни 2019 г.

Във връзка с последните изменения и допълнения на наредбата са актуализирани и всички образци на различните видове бонове.

Ако Вашето фискално устройство не е в списъка на одобрените за преработка касови апарати, то ще трябва да закупите ново. Списък на фискалните устройства, които могат да отговорят на наредбата е публикуван на сайта на НАП тук.

Какво трябва да направите?


Всички търговци, които използват касов апарат, трябва да се свържат с производителите на касови апарати или със сервизните организации, за да извършат необходимите промени, за да изпълнят новите изисквания в горецитираните срокове.

Какви са глобите и санкциите?

1)   На лице, което не издаде документ касова бележка се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.

2)   Извън горното лице, което извърши или допусне извършването на правилата се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по т. 1).

3)   Освен това се налага и санкция запечатване на търговския обект в срок до 30 дни при неотчитане на продажбите или при нарушения на някои от правилата.


Свързани теми:
Относно електронните магазини и декларирането им в НАП
Относно софтуерите за управление на продажбите и декларирането им в НАП
kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.