Публикуване на ГФО в сайта КиК Инфо
От тук можете да публикувате в нашия сайт:
• ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч
• Декларация за неосъществяване на дейност от предприятията по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква "б" от ЗСч.

Как да заявите услугата?

Вие качвате от тук отчета или декларацията за публикуване и нашата система ще генерира за Вас проформа, по която трябва да направите плащане по банков път.

Кога каченият отчет или декларация ще бъдат публикувани на сайта?

До един работен ден след получаване на сумата по нашата банкова сметка, качените от Вас документи ще бъдат достъпни на нашия сайт в публичната му част. След това автоматично ще получите по имейл издадената от нас оригинална фактура и линк с публикувания отчет.

Каква е цената?

Цената за публикуване е 15 лв. без ДДС на един ГФО или една декларация.

Какви са законовите срокове за публикуване в интернет?

ГФО на предприятията по чл. 38, ал. 1 , т. 3 от ЗСч - до 30 септември

Декларация за неосъществяване на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2, буква “б” - до 30 юни. Образец можете за изтеглите от тук или да попълните от тук.

Съгласно Закона за счетоводството, когато отчетите на предприятията се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им. При поискване предприятията предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

Ние осигуряваме изпълнение на законовите изисквания, като за всяко предприятие получавате конкретен линк с публикувания отчет.

Какви са санкциите при неизпълнение?

Съгласно Закона за счетоводството, който е задължен и не публикува финансов отчет в законовите срокове, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.


Внимание! Публикуването чрез интернет се отнася само за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 и само за декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2, “б” от Закона за счетоводството. Тоест отнася се само за предприятията, които не са вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Например: ДЗЗД, фондация, сдружение, клон на чуждестранно лице, търговско представителство, адвокатско дружество, нотариално дружество, училищно настоятелство, читалище, църковно настоятелство, взаимоспомагателна каса и други, с изключение на ЮЛНЦ в обществена полза и регистрираните в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

По Ваша заявка ще публикуваме и документи на предприятия, които нямат законово задължение да публикуват отчетите си в интернет, но с това няма да отпадне ангажимента им да публикуват своите ГФО или декларации в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Отчетите се публикуват във вида, в който са подадени от заявителя. КиК Инфо не носи отговорност за подадени непълни, неточни или неверни данни.

Приятна и ползотворна работа със сайта!