Минимален осигурителен доход (МОД 2023)

Можете да търсите по име, част от име, код, част от код или код на дейността по КИД. Извежда и процент на ТЗПБ.
Покажи повече
Групи професии
  1. Ръководители
  2. Специалисти
  3. Техници и приложни специалисти приложни специалисти
  4. Помощен административен персонал
  5. Персона, зает с услуга за населението, търговията и охраната
  6. Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
  7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
  8. Машинни оператори и монтажници
  9. Професии, неизискващи специална квалификация

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца. 2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия. 3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето є не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор. 4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

РедКод - Наименование на икономическа дейностТЗПБ
123456789
101 без 1.49 - Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности0.7%
1034 лв.779 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
13 - Рибно стопанство0.4%
1034 лв.779 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
108.12 - Добив на трошен камък, чакъл и пясък1.1%
890 лв.740 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
118.12 - Добив на глина и каолин1.1%
916 лв.761 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
128.9 - Добив на други неметални материали и суровини1.1%
712 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
129 - Спомагателни дейности в добива1.1%
712 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
1310.1 без 10.12 - Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия0.7%
1486 лв.982 лв.784 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
1310.2 - Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия0.7%
1486 лв.982 лв.784 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
1410.12 - Производство и преработка на месо от домашни птици0.7%
1226 лв.1018 лв.883 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
1510.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия0.7%
904 лв.727 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
1610.4 - Производство на растителни и животински масла и мазнини0.7%
982 лв.883 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
1710.5 - Производство на мляко и млечни продукти0.7%
1057 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
1810.6 - Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти0.7%
1247 лв.1039 лв.987 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.831 лв.710 лв.
1910.7 - Производство на хлебни и тестени изделия0.7%
831 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
1910.8 без 10.81 и 10.82 - Производство на други хранителни продукти0.7%
831 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
22 - Горско стопанство1.1%
935 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2010.81 - Производство на захар0.7%
1143 лв.940 лв.873 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2010.82 - Производство на какао, шоколадови и захарни изделия0.7%
1143 лв.940 лв.873 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2110.9 - Производство на готови храни за животни0.7%
1122 лв.987 лв.894 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2211 без 11.05, 11.06 и 11.07 - Производство на напитки0.7%
869 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2311.05 - Производство на пиво и малц0.7%
821 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2311.06 - Производство на пиво и малц0.7%
821 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2411.07 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води0.7%
935 лв.790 лв.717 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2512 - Производство на тютюневи изделия0.9%
1034 лв.1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2613 - Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло1.1%
987 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2714 без 14.3 - Производство на облекло0.5%
925 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2814.3 - Производство на други трикотажни изделия0.5%
997 лв.717 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
2915 - Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
906 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
31.49 - Отглеждане на други животни (пчеларство)0.7%
755 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3016 - Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3117 - Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
852 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3218 - Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3258 - Издателска дейност0.4%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3259 - Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3319 - Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.7%
1763 лв.1310 лв.1034 лв.756 лв.882 лв.710 лв.958 лв.967 лв.710 лв.
3420 - Производство на химични продукти0.9%
870 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3521 - Производство на лекарствени вещества и продукти0.9%
870 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3622 - Производство на изделия от каучук и пластмаси0.9%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3723 - Производство на изделия от други неметални минерални суровини1.1%
827 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3824 без 24.5 - Производство на основни метали1.1%
810 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
3924.5 - Леене на метали1.1%
769 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
45 - Добив на въглища1.1%
901 лв.738 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4025 без 25.4 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.9%
769 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4126 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.5%
790 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4227 - Производство на електрически съоръжения0.7%
790 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4325.4 - Производство на въоръжение и боеприпаси0.9%
862 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4328 без 28.11 - Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение0.9%
862 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4428.11 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни0.9%
987 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4529 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.4%
1018 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4530 - Производство на превозни средства, без автомобили0.9%
1018 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4631 - Производство на мебели1.1%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4732 без 32.5 - Производство, некласифицирано другаде0.7%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4733 - Ремонт и инсталиране на машини и оборудване1.1%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4832.5 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)0.7%
929 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
4935.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия0.9%
987 лв.779 лв.738 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
56 - Добив на нефт и природен газ0.7%
865 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5035.2 - Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи0.9%
1461 лв.1008 лв.958 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.772 лв.710 лв.
5049.5 - Тръбопроводен транспорт1.1%
1461 лв.1008 лв.958 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.772 лв.710 лв.
5135.3 - Производство и разпределение на топлинна енергия0.9%
873 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5236 - Събиране, пречистване и доставяне на води;0.9%
810 лв.727 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5237 - Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.7%
810 лв.727 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5338 без 38.12 и 38.22 - Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали;1.1%
832 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5339 - Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци1.1%
832 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5438.12 - Събиране на опасни отпадъци1.1%
1013 лв.842 лв.758 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5438.22 - Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци1.1%
1013 лв.842 лв.758 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5541 - Строителство на сгради1.1%
790 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5542 без 42.11 и 42.22 - Строителство на съоръжения1.1%
790 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5543 - Специализирани строителни дейности1.1%
790 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5642.11 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти1.1%
878 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5742.22 - Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи1.1%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5845 - Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.5%
1299 лв.1070 лв.945 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5846 без 46.46 - Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.7%
1299 лв.1070 лв.945 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5847 без 47.73, 47.74 - Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
1299 лв.1070 лв.945 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5946.46 - Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура0.7%
923 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5947.73 - Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки0.5%
923 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
5947.74 - Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки0.5%
923 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
67 - Добив на метални руди1.1%
926 лв.770 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6079 - Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.5%
966 лв.831 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6155 - Хотелиерство0.4%
1266 лв.1090 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.710 лв.
6156 - Ресторантьорство0.5%
1266 лв.1090 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.800 лв.710 лв.
6249.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт1.1%
927 лв.822 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6249.1 - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт1.1%
927 лв.822 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6252 - само за железопътен транспорт - Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт0.9%
927 лв.822 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6349.3 - Друг пътнически сухопътен транспорт1.1%
845 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6349.4 - Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване1.1%
845 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6450 - Воден транспорт1.1%
1011 лв.924 лв.789 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6551 - Въздушен транспорт0.7%
1201 лв.1103 лв.900 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6652, без железопътен транспорт - Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)0.9%
1038 лв.973 лв.760 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6753 - Пощенски и куриерски дейности0.9%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6860 - Радио- и телевизионна дейност0.5%
933 лв.817 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6861 - Далекосъобщения0.7%
933 лв.817 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6964 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1589 лв.1008 лв.756 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6965 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1589 лв.1008 лв.756 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
6966 - Финансови и застрахователни дейности0.4%
1589 лв.1008 лв.756 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
78.11 - Добив на строителни материали1.1%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7062 - Дейности в областта на информационните технологии0.4%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7063 - Информационни услуги0.4%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7068 - Операции с недвижими имоти1.1%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7069 - Юридически и счетоводни дейности0.4%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7070 - Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.5%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7071 - Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7073 - Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7074 - Други професионални дейности0.5%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7077 - Даване под наем и оперативен лизинг1.1%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7078 - Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7081 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.9%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7082 - Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
1008 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7180 - Дейности по охрана и разследване0.7%
848 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7272 - Научноизследователска и развойна дейност0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7384 - ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ0.7%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7485 - ОБРАЗОВАНИЕ0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7575 - Ветеринарномедицинска дейност0.4%
1045 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7586 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1045 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7686.1 - Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)0.5%
1336 лв.987 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7787 - Медико-социални грижи с настаняване0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7788 - Социална работа без настаняване0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7890 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.7%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7891 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7892 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7893 - Култура, спорт и развлечения (за 93.12 дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб)0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7995 - Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7996 - Други персонални услуги0.4%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
7997 - Дейности на домакинства като работодатели0.4%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
88.11 - Добив на декоративни скални материали1.1%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
8094 без 94.91 - Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации)0.4%
896 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
8099 - Дейности на екстериториални организации и служби0.5%
896 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
8193.12 - Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)0.5%
--710 лв.------
82Централен кооперативен съюз
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.
8386 без 86.1 - Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
710 лв.710 лв.710 лв.------
8486.1 - Дейност на болници (само за началник клиника/отделение)0.5%
1103 лв.--------
8586.1 - Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)0.5%
766 лв.710 лв.710 лв.------
8694.91 - Дейност на религиозни организации0.4%
-710 лв.-------
98.11 - Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти1.1%
710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.710 лв.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Запитване

46
Да инвалидната пенсия няма значение. Но и аз незнам вече дали разсъждавам правилно, защото доколкото прочетох обезщетение по чл....

Спиране на дейност на ЕООД

290
Спиране или прекратяване на дейността. Това са две отделни неща. Ако стопирате дейноста това означава, че замразявате фирмата. Т...

Счетоводна програма

19
Здравейте, моля за мнение за счетоводна програма WorkFlow. Интересува ме подходяща ли е за отрасъл туризъм . Може ли автоматично...

Фактури от google

34
Дневник продажби* - грешка в описанието на проблема
Още от форума