Осигуровки и данъци за 2016 (таблица)

Вид осигурен Фонд Процент Код
Вид плащане
Родени преди 1960г. Родени след 1959г.
раб. лична раб. лична
01 - Трета категория труд
08 - Учители
10 - Дог. за упр. и контрол
01 - До 5 раб. дни месечно
Фонд Пенсии 9.90 7.90 7.10 5.70
Общо заболяване и майчинство 2.10 1.40 2.10 1.40
Безработица 0.60 0.40 0.60 0.40
Общо: 22.30% 551111 12.60 9.70 х х
17.30% х х 9.80 7.50
02 - Първа и
03 - Втора кат.
Фонд ДОО + 3% за раб. 25.30% 15.60 9.70 х х
20.30% х х 12.80 7.50
05 - Държавни служители Трета категория труд 22.30% 22.30 х х х
17.30% х х 17.30 х
27 - Обезщ. по чл.222 ал.1 КТ и чл.106 ал.2 ЗДС Обезщетения по чл.222 ал.1 КТ 17.80% 9.90 7.90 х х
12.80% х х 7.10 5.70
Обезщетения по чл.106 ал.2 ЗДС 17.80% 17.80 х х х
12.80% х х 12.80 х
01, 08, 10 Осигуровки върху социалните разходи 17.80% 9.90 7.90 х х
12.80% х х 7.10 5.70
05, 24 Осигуровки върху социалните разходи 17.80% 17.80 х х х
12.80% х х 12.80 х
Всички без 14 ТЗПБ 2016, според КИД 2008
03, 14, 15, 26, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 73, 75, 94, 95, 96, 97, 98 0.40% 551111 0.40 х 0.40 х
18, 29, 39, 45, 47, 51, 59, 71, 72, 78, 82, 85, 86, 88, 99 0.50% 0.50 х 0.50 х
10, 21, 27, 32, 36, 46, 53, 60, 61, 68, 74, 77, 79, 80, 81, 84, 87, 90, 91, 92, 93 0.70% 0.70 х 0.70 х
01, 06, 11, 12, 19, 22, 28, 35, 37, 52 0.90% 0.90 х 0.90 х
02, 05, 07, 08, 09, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 38, 41, 42, 43, 49, 50 1.10% 1.10 х 1.10 х
24 - Съдебни служители Трета категория труд 22.30% 551111 22.30 х х х
17.30% х х 17.30 х
14 - Без трудови правоотношения Фонд Пенсии, след намаляването с норм. признатите разходи 17.80% 551111 9.90 7.90 х х
12.80% х х 7.10 5.70
Всички без 05 и 24 и соц. Универсален пенсионен фонд 5.00% 581111 х х 2.80 2.20
05 и 24 и соц. Универсален пенсионен фонд 5.00% х х 5.00 х
03 ППФ втора категория труд 7.00% 581111 7.00 х 7.00 х
02 ППФ първа категория труд 12.00% 12.00 х 12.00 х
08> Учителски пенсионен фонд 4.30% 551111 4.30 х 4.30 х
В стопанските орг. Фонд Гарантирани вземания на работниците 0.00% 551111 0.00 х 0.00 х
12 - Самоосигуряващи се За всички осигурителни рискове 21.30% 551111 х 21.30 х х
16.30% х х х 16.30
Само за фонд Пенсии 17.80% 551111 х 17.80 х х
12.80% х х х 12.80
Универсален пенсионен фонд 5.00% 581111 х х х 5.00
Вид осигурен Фонд Процент Код Вид плащане Работодател Лична
01, 02, 03, 08, 10 ЗОВ върху ФРЗ и социални 8.00% 561111 4.80 х
х 3.20
ЗОВ върху неплатени отпуски 8.00% 8.00% за работодателя или лицето
05, 24 ЗОВ върху ФРЗ, социални придобивки и неплатени отпуски 8.00% 8.00 х
Всички без 05 и 24 ЗОВ върху болнични и отглеждане на дете 4.80% 4.80 х
05, 24 ЗОВ върху болнични 8.00% 8.00 х
14 ЗОВ след приспадане на нормативно признатите разходи 8.00% х 3.20
4.80 х
12 ЗОВ върху база за осигуряване 8.00% 561111 х 8.00

Кодове за плащане на данъци и осигуровки за 2016 г.
Банкови сметки на НАП от 01.01.2013 г., актуални за 2016 г.
МОД и ТЗПБ

Минимална работна заплата от 01.01.2016 - 420 лв.

Максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.

Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:

 • до 5400 лв. - 420 лв.;
 • от 5400.01 до 6500 лв. - 450 лв.;
 • от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
 • над 7500 лв. - 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2015 г. и 2016 г. е 420 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 300 лв.

За 2016 г. не се правят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск с и без трудов стаж се дължи здравна осигуровка върху 210 лв.

За дните на лицата във временна неработоспобност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 420 лв.

Данък върху доходите за 2016 г. - 10%

Данъчно облекчение за трудоустроени от общата годишна данъчна основа - намаление на данъчната основа с 7920 лв. годишно.

Данъчно облекчение за трудоустроени по трудови правооношения - месечно намаление на данъчната основа с 660 лв.

Необходимо присъщи разходи:

 • за доходи от наеми - 10%
 • за граждански договори - 25%
 • за авторски хонорари - 40%
 • за регистрирани земеделски производители - 60%

Авансов данък не се дължи, ако лицето е самоосигуряващо се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Обезщетения

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа.

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения

 • при временна неработоспособност - 18 календарни месеца;
 • при безработица - 24 календарни месеца;
 • бременност и раждане - 24 календарни месеца.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 на КСО - първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни.

Детски

Средномесечният доход на член от семейството по чл. 4 от Закона за семейните помощи за деца, който служи за граница за достъп до семейните помощи за деца от 01.01.2016 г. е в размер на 350 лв., а от 01.07.2016 г. нараства на 400 лв.

Семейните помощи за деца също имат лека промяна. Помощта съобразно броя на децата, за които се получава, се предвижда да бъде в следните размери:

 • 37 лв. за семейство с едно дете;
 • 85 лв. за семейство с две деца;
 • 130 лв. за семейство с три деца;
 • 140 лв. за семейство с четири деца, като с увеличаване на броя на децата в семейството, помощта в семейството ще се увеличава с 20 лв.

За 2016 г. се запазват по-високите размери на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и близнаци, като за децата с трайно увреждане помощта е в размер на 100 лв., а за децата близнаци в размер на 75 лв. за дете.

Еднократните помощи при раждане на първо, второ и трето дете са с по-високи размери в сравнение с помощта за четвърто и всяко следващо дете, а именно: за първо дете - 250 лв., за второ дете - 600 лв., за трето дете - 300 лв., за четвърто и всяко следващо дете - 200 лв. С цел равнопоставеност и по-голяма справедливост е въведена еднократна помощ при осиновяване в страната, което ще затвърди неговата важна роля като мярка за закрила на детето. Предвижда се помощта да бъде в размер на 250 лв.

Пенсии

Осъвременяване на всички пенсии от 1 юли 2016 г. по „швейцарското правило” с 2,5 на сто.

Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 157,44 на 161,38 лв. от 1 юли 2016 г.

Увеличаване на социалната пенсия за старост от 115,15 на 118,03 лв. от 1 юли 2016 г.

Запазване на максималния размер на получаваните една и повече пенсии на 910,00 лв.

Въвеждане на възможност за преизчисляване на отпуснатите до 31 декември 2015 г. пенсии с намален индивидуален коефициент на лицата, които до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)