Осигуровки и данъци за 2017 (таблица)

Вид осигурен Фонд Процент Код
Вид плащане
Родени преди 1960г. Родени след 1959г.
раб. лична раб. лична
01 - Трета категория труд
08 - Учители
10 - Дог. за упр. и контрол
01 - До 5 раб. дни месечно
Фонд Пенсии 10.46 8.34 7.66 6.14
Общо заболяване и майчинство 2.10 1.40 2.10 1.40
Безработица 0.60 0.40 0.60 0.40
Общо: 23.30% 551111 13.16 10.14 х х
18.30% х х 10.36 7.94
02 - Първа и
03 - Втора кат.
Фонд ДОО + 3% за раб. 26.30% 16.16 10.14 х х
21.30% х х 13.36 7.94
05 - Държавни служители Трета категория труд 23.30% 23.30 х х х
18.30% х х 18.30 х
27 - Обезщ. по чл.222 ал.1 КТ и чл.106 ал.2 ЗДС Обезщетения по чл.222 ал.1 КТ 18.80% 10.46 8.34 х х
13.80% х х 7.66 6.14
Обезщетения по чл.106 ал.2 ЗДС 18.80% 18.80 х х х
13.80% х х 13.80 х
01, 08, 10 и 11 Осигуровки върху социалните разходи 23.30% 13.16 10.14 х х
18.30% х х 10.36 7.94
05, 24 Осигуровки върху социалните разходи 23.30% 23.30 х х х
18.30% х х 18.30 х
Всички без 14 ТЗПБ 2017, според КИД 2008
06, 15, 26, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 69, 73, 75, 79, 94, 95, 96, 97, 98 0.40% 551111 0.40 х 0.40 х
86, 88, 03, 45, 70, 72, 74, 71, 18, 29, 51, 47, 63, 78, 99, 82, 85 0.50% 0.50 х 0.50 х
10, 21, 27, 32, 36, 37, 39, 46, 60, 61, 68, 77, 80, 81, 84, 87, 90, 91, 92, 93 0.70% 0.70 х 0.70 х
01, 11, 12, 19, 22, 23, 25, 28, 30, 35, 52, 53 0.90% 0.90 х 0.90 х
02, 05, 07, 08, 09, 13, 16, 17, 20, 24, 31, 33, 38, 41, 42, 43, 49, 50 1.10% 1.10 х 1.10 х
24 - Съдебни служители Трета категория труд 23.30% 551111 23.30 х х х
18.30% х х 18.30 х
14 - Без трудови правоотношения Фонд Пенсии, след намаляването с норм. признатите разходи 18.80% 551111 10.46 8.34 х х
13.80% х х 7.66 6.14
Всички без 05 и 24 и соц. Универсален пенсионен фонд 5.00% 581111 х х 2.80 2.20
05 и 24 и соц. Универсален пенсионен фонд 5.00% х х 5.00 х
03 ППФ втора категория труд 7.00% 581111 7.00 х 7.00 х
02 ППФ първа категория труд 12.00% 12.00 х 12.00 х
08, 11 Учителски пенсионен фонд 4.30% 551111 4.30 х 4.30 х
В стопанските орг. Фонд Гарантирани вземания на работниците 0.00% 551111 0.00 х 0.00 х
12 - Самоосигуряващи се За всички осигурителни рискове 22.30% 551111 х 22.30 х х
17.30% х х х 17.30
Само за фонд Пенсии 18.80% 551111 х 18.80 х х
13.80% х х х 13.80
Универсален пенсионен фонд 5.00% 581111 х х х 5.00
Вид осигурен Фонд Процент Код Вид плащане Работодател Лична
01, 02, 03, 08, 10, 11 ЗОВ върху ФРЗ и социални 8.00% 561111 4.80 х
х 3.20
ЗОВ върху неплатени отпуски 8.00% 8.00% за работодателя или лицето
05, 24 ЗОВ върху ФРЗ, социални придобивки и неплатени отпуски 8.00% 8.00 х
Всички без 05 и 24 ЗОВ върху болнични и отглеждане на дете 4.80% 4.80 х
05, 24 ЗОВ върху болнични 8.00% 8.00 х
14 ЗОВ след приспадане на нормативно признатите разходи 8.00% х 3.20
4.80 х
12 ЗОВ върху база за осигуряване 8.00% 561111 х 8.00

Кодове за плащане на данъци и осигуровки за 2017 г.
Банкови сметки на НАП, актуални за 2017 г.
МОД и ТЗПБ

Промяна в размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”
Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт и става 18,8 % за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение - 10,46 % за сметка на работодателя и 8,34 % за сметка на работника и 13,8 % за лицата родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение - 7,66 % за сметка на работодателя и 6,14 % за сметка на работника.

Промяна в размера на осигурителната вноска върху социалните разходи
Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски, определени съответно по реда на ал. 3 и 5 (промяна на чл. 6 ал. 12 от КСО). До края на 2016 г. бяха в размера за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

Минимална работна заплата промяна от 01.01.2017 г. - 460 лв.

Максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.

Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица (промяна) :

 • до 5400 лв. - 460 лв.;
 • от 5400.01 до 6500 лв. - 500 лв.;
 • от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.;
 • над 7500 лв. - 600 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2016 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г. е промeнeн от 01.01.2017 г. - 460 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 300 лв.

За 2017 г. не се правят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск с и без трудов стаж с промяна от 01.01.2017 г. се дължи здравна осигуровка върху 230 лв.

За дните на лицата във временна неработоспобност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете с промяна от 01.01.2017 г. се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 460 лв.

Данък върху доходите за 2017 г. - 10 %

Данъчно облекчение за трудоустроени от общата годишна данъчна основа - намаление на данъчната основа с 7920 лв. годишно.

Данъчно облекчение за трудоустроени по трудови правооношения - месечно намаление на данъчната основа с 660 лв.

Необходимо присъщи разходи:

 • за доходи от наеми - 10 %
 • за граждански договори - 25 %
 • за авторски хонорари - 40 %
 • за регистрирани земеделски производители - 60 %

Авансов данък не се дължи, ако лицето е самоосигуряващо се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Обезщетения

Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа.

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения

 • при временна неработоспособност - 18 календарни месеца;
 • при безработица - 24 календарни месеца;
 • бременност и раждане - 24 календарни месеца.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 на КСО - първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни.

Детски

(1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 400 лв.

(2) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:

 1. за семейство с едно дете - 37 лв.;
 2. за семейство с две деца - 85 лв.;
 3. за семейство с три деца - 130 лв.;
 4. за семейство с четири деца - 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

(3) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.

(4) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1.

(5) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 150 лв.

(6) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:

 1. за първо дете - 250 лв.;
 2. за второ дете - 600 лв.;
 3. за трето дете - 300 лв.;
 4. за четвърто и всяко следващо дете - 200 лв.

(7) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 100 лв.

(8) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 6, т. 1.

(9) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 100 лв.

(10) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 1200 лв. за всяко дете.

(11) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 2880 лв.

(12) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:

 1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 930 лв.;
 2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв.;
 3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.

(13) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:

 1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 490 лв.;
 2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 420 лв.;
 3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.

Пенсии

 1. Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд;
 2. От 1 януари 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,1 на 1,126 с процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО (2,4 на сто);
 3. От 1 юли 2017 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 161,38 на 165,25 лв. (увеличение с 2,4 на сто);
 4. От 1 юли 2017 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 118,14 на 120,98 лв. (увеличение с 2,4 на сто);
 5. За 2017 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии (за новоотпуснати и състояние) се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход - 910 лв.;

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Бърз въпрос относно образец 1 за СОЛ

78
Разбрано, благодаря за отговора. Ще подам първо липсващите справки, а след това ще видя колко корекции трябва да подам назад във...

Трудов договор

24
Здравейте, може ли малко помощ. Трябва да подготвя трудов договор за служител, който работи от вкъщи и в друг град. Седалишето н...

Грешно издадена ф-ра за Аванс по вод

33
Здравейте, много се обърках и моля за помощ! През м.Април съм издала ф-ра за Аванс по вод като съм посочила че.53,ал.1. Фактурат...

Фактура от Glovo

110
Искам да попитам как да осчетоводя следното нещо:фактурата е инвойс Субтотал-1553,50 евро тотал ват  20%-310.70 евро Invois tot...
Още от форума