Здравейте!

Срокът за внасяне на данъкът върху разходите в натура 30.06.20 г. ли е ?
Здравейте!

През м.10.2019г. се извършва подобрение на съществуващ ДМА /сграда/. През м.12.19 г. е получено финансиране 30% от направените разходи. Как следва да призная прихода от финансирането, ако подобрението на сградата отразя в амортизационния план през 01.2020г.?
След като в договора с адвокатската колегия е записано само името на адвоката, как трябва да отразя изплатената сума в справката по чл. 73, ал.1 ?
А с код на доход 3074 ли се включват и какъв тип идентификатор трябва да посоча като в договора от адвокатската колегия  не пише нищо?
В справката по чл.73, ал.1, трябва ли да се включват изплатените суми на адвокат по договор за правна защита?
Здравейте!

При покупка на скрап съм пропуснала да включа в дневника на покупките фактурата от доставчика. В дневника е включен само протоколът с който си самоначислявам  ДДС. Понеже фактурата е от м.11.2019г., мога ли да я включа в дневника за м.01.2020г. без да има последствия за това?
Здравейте!

Имам издадена фактура за начислена лихва по предоставен заем от фирма на физическо лице. Фактурата е включена в дневника за продажбите като продажба по освободени сделки  /кл.24 на дневника/. Трябва ли да се извършва годишна корекция по чл. 73 от ЗДДС?
Здравейте!

Трябва да начисля лихва по предоставен заем от фирма на физическо лице за 2019г. Задължително ли е издаването на фактура /лихвата не е платена/?
Здравейте!

Лице, което е назначено на работа на 01.09.2019г. и напуска на 19.09.2019г., колко дни платен отпуск му се полагат за изплащане като обезщетение? Според мен трябва да му се изплатят 2 дни. Моля, за вашите мнения!
Здравейте!

Имам получена фактура за покупка на стоки втора употреба. В нея е записан чл.143 от ЗДДС, и начислени данъчна основа и ДДС 20%. Според вас правилно ли е издадена фактурата и имам ли в случая право на данъчен кредит за покупката?
Добро утро! В договора няма определено възнаграждение, само е записано, че с доп. анекс ще се определи възнаграждение, което е за сметка на дружеството, в този случай следва ли да се осигурява по Договор за управление и има ли вариант да не се осигурява в ООД-то?
Новият Управител е съдружник и собственик в ООД-то и ще управлява по силата на Договор за управление, в който е посочено, че с доп. анекс, ще се определи възнаграждение за сметка на дружеството.
Благодаря Ви за отговорите! А след като новият управител е пенсионер и се самоосигурява в собствено ЕООД, необходимо ли е да се подава декларация за осигуряване  в ООД-то?
Здравейте!
ООД е с нов управител , като вписването е направено на 21.05.2019г. в ТР. Въпросът ми е след като стария управител, който е и съдружник и собственик и е бил на трудов договор като управител в дружеството, откога следва да се прекрати договорът му в НАП?
Благодаря!
Здравейте, усвоена сума по отпуснат овърдрафт на фирма съм посочила в баланса в "Задължения към финансови предприятия", в справката за заемите в ГОД, къде следва да го отразя?
Здравейте!

Имам получена фактура за стока на стойност над 10 000 лева. Във фактурата са сторнирани два аванса: единият платен в брой, другият с платежно. Остатъкът, който трябва да се доплати, според окончателната фактура е платен също в брой. Има ли нарушение, съгласно закона за ограничаване плащанията в брой ?
Здравейте!
След като фактурите са анулирани през м.юли, сега трябва да ги включа в дневника за продажби за м. август, с каква дата трябва да ги въведа?