Здравейте,
Предстои назначаване на работник, който е с гражданство в трета страна и разрешение за постоянно пребиваване у нас. Какви особености има сключването на трудов договор в този случай? Разрешение за работа не е необходимо, но декларира ли се тази заетост? Също така приложим ли е чл.10 от ЗТМТМ-уведомление до ИА ГИТ, изискване на нот.заверено копие от документа за пребиваване?
Повдигам пак темата-дали е необходимо да искаме ново удостоверение за местно лице по смисъла на съответната СИДДО за 2021 г., когато договорът, въз основа на който плащаме доходите е сключен през 2020 г. и за 2020 г. са представени необходимите документи за прилагане на намалена ставка? Имал ли е някой подобен случай? Прилага се чл.142 от ДОПК, защото на годишна база доходът е под 500 х.лв.
Разписката за плащане с деб.карта в техен офис, счита ли се за такъв документ или задължително документът трябва да е разписка за ППП...
Здравейте,
Имаме издадени няколко фактури за поръчани по интернет стоки, доставени до офис на Спиди и получени оттам. Във фактурата за вид плащане е посочен ППП и няма издаден касов бон и дотук добре. Едните са платени с дебитна карта при получаването и има разписка за плащане с ДК, издадена от Спиди, други са платени в брой, като няма разписка за плащането. Задължително ли е /нормативно/ да има разписка от куриера и съответно точно какво да съдържа?
Здравейте,
За да се приложи редуцирана ставка по СИДДО, чуждестранното дружество за всяка година отделно ли предоставя удостоверение за местно лице на другата държава и другите документи, съгласно ДОПК? Питането идва, тъй като сме получили всички необходими документи за прилагане на по-ниска ставка съвсем скоро, удостоверението е от м.11/2020, но в него е посочено доходи от 2020?
А ако на този напълно амортизиран автомобил, който не е отписан и продължава да се използва в дейността се направи текущ ремонт за примерно 1000 лева ще бъдат ли признати като разходи за ремонт или следва да се увеличи стойността му и отново да се начисляват амортизации?
Здравейте,
Когато се сключва срочен трудов договор /чл.68, ал.1, т.1 КТ/, който се явява втори за работника и при друг работодател, какъв код за основание на ТД трябва да се посочи в уведомлението по чл.62- 02 за срочен или 11-дог.за доп.труд при друг работодател?
Някой има ли мнение по въпроса? ГДД се подава задължително, но как следва да се подаде Приложение 11 в НСИ -без дейност или приходи/разходи до 500 лв. Съответно има значение и какво и до кога се публикува в ТР?
За да не отварям нова тема - фирма, която не е извършвала дейност през 2019 г., но има задължения за лихви /сума по-малка от 500 лв/ с изтекла давност през 2019 г., които отписва и така формира приход, остава ли в хипотезата на предприятие без дейност съгласно ЗСчет.?
На въпрос дали е необходимо да се коригират Д1 за лица в неплатен отпуск над 30 р.дни, ползван още м.февруари от НАП ми отговориха, че трябва да се обърна към НОИ /евентуално ИТ/ за становище дали ще признават за осигурителен стаж неплатен съгласно промяната и преди датата на обнародването ѝ. Излиза, че към момента въпроса е висящ?
За работник в самоотлъчка от края на м.март е подадена Д1 за март, като в т.15 е отразено прекъсване в осигуряването, а в т.15.1 е 0, тъй като ТД не е прекратен. В началото на м.април ТД е прекратен, като дните от м.април до прекратяването отново са самоотлъчка. Програмата генерира Д1 с нули и попълнена т.15.1. Правилно ли е да се подаде така? Имал ли е някой подобен случай?
Здравейте,
ЕООД има непогасени задължения по заем към физическо лице. Погасяването на заема е съгл.погасителен план към договора за заем-определени падежни дати със съответна пог.вноска- главница+лихва. Въпросите ми са 2: От коя дата следва да се определя давността - за всяка погасителна вноска поотделно от датата на нейния падеж или по друг начин? ; За лихвите би следвало да е тригодишна давността, а за главниците?
Ще съм благодарна, ако някой може да сподели опит!
Здравейте, имам късно представен болничен за минал месец. Получава се разлика в увеличение само за здравните осигуровки в приключения месец. Правя корекция на д1 и съответно д6 редовна само със сумата в увеличение. С какъв вид плащане и дата в т.18 подавам тази д6-със същите като на вече подадената за съответния месец или има някаква особеност? Благодаря!
Здравейте,
Имаме шофьор на товарен автомобил, 3-та категория, пълно работно време. Ще се налага понякога да извършва т.нар. превоз за собствена сметка /материали на фирмата/ с камион над 12 тона. Това ще е в рамките на работното му време, за не повече от 3-4 часа. Може да има месеци, в които изобщо да не се налага такъв превоз, както и такива, в които ще има по няколко. Как е най-правилно да се оформят документите - ДС към договора и промяна на длъжностната характеристика или втори договор? И съответно трябва ли да има осигуряване и за 2-ра категория?
Като дойдат и поискат - вадите и давате, това е "на разположение" :)
:smile1: Благодаря!
Здравейте, когато работното време по втори трудов договор, заедно с това по основния ТД, надхвърля 48 часа седмично е необходимо писмено съгласие от работника. Въпросът ми е предоставя ли се информация/списък в ИТ за работниците, които са дали такова съгласие и работят повече от 48ч седмично? Чуденката идва от чл.113 ал.7 от КТ: "...Документацията се държи на разположение на ИАГИТ, която..."?
Има ли право собственик на ЕООД /който се самоосигурява и полага личен труд в ЕООД-то,без възнаграждение/ на работно облекло и ЛПС? Предметът на дейност е такъв, че предполага задължително ползване на раб.облекло и ЛПС.
Здравейте, как на практика определяте текущия разход за лихви при финансов лизинг-на база реално направените плащания за лихви през периода, за които има издадени фактури или като относителен дял – т.4.3 г) от СС17 „признава като текущ финансов разход за периода част от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания”
Обикновено месечните вноски са равни, като в началото се плаща повече лихва. Например: Дължим главница 8 000 и лихва 1 000 за 3 год. с вноска по 3 000 на година. По погасителен план 1-та година имаме 600 лв лихва и 2 400 главница. Платени лихви през периода и фактура за 600лв, а в същото време като дял се получава 1/3*1 000