Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС облагаемият оборот от отдаване под наем е част от облагаемия оборот от другите дейности, извършвани от дадено данъчно задължено лице.
Става въпрос за отдаване под наем на ЮЛ, доколкото разбирам се включва оборота тогава в справката за регистрация на ЕТ по ддс?
Здравейте, предстои доброволна регистрация на ЕТ по ДДС. Лицето(катоЕГН) има доходи от наем предните 12 месеца. В справката за оборота на ЕТ, включват ли се тези доходи, бидейки ЕТ=ФЛ? Справката ще е от името на ЕТ.
Бихте ли коментирали член 132а от ЗДДС и в частност, ако се онаследи предприятие по член 60 от ТЗ - член 132 задължава регистрация в 14-дневен срок от вписването в ТР, а новият член 132а говори за право на регистрация. Тоест правилата на чл. 132 не се прилагат вече за еднолични търговци?
Според вас това важи ли за шофьорите транспортиращи стоки и връщайки се в България след извършване на транспорта до държава от ЕС? Те нямат постоянно работно място в държавата членка.
Здравейте. Налага се да подам декларация по член 88 от ЗКПО за промяна на авансови вноски при ЕТ. Установих, че ми липсва тази опция в менюто за подаване по ел. път в качеството ми на упълномощено лице. Имам следните въпроси: 1.В новото заявление за упълномощаване към НАП само промените ли се отразяват или описвам всички точки на ново? 2. Коя е точката, която трябва да отметна в новото заявление за упълномощаване, за да ми излезне в менюто за подаване декларацията по член 88 от ЗКПО? Благодаря предварително на включилите се.
Здравейте. Предварително благодаря на включилите се колеги. При болничен при сумирано време (с едномесечен период в случая) се вписват часовете по график в приложение 9, а не работните дни - например 92 часа. Работодателят заплаща 3 дена или 24 часа. Месецът има 168 часа (21 работни дни), въпросът ми е дали е правилно да се впише следното в декларация 1: графа 16.1 10 отработени дни (168-92=76 часа или прибл. 10 дена), в графа 16.2  8 дена (68 часа = 8.5 дена, но ако се пише 9 дена не излиза сбора от дни) и графа 16.А 3 дена и как стои с въпроса с графа 16.7 отработени часове - вписват се часовете по график, които реално е изработил (75 часа) или 80 часа (10 дена от графа 16.1 х 8 ч = 80ч)?
При регистрацията подаването на описа и ползването на данъчен кредит е Ваше право, а не задължение. Иначе всяка една от процедурите - дерегистрация и регистрация си имат своята "технология" и част от нея е подаването на описа.Двете може да са в един период, но в дните между тях да имате движение на стоки евентуално и описите да не са идентични. Освен това правото за данъчен кредит на наличните активи при регистрация се придобива след подаване на описа  в законоустановения срок.
Ако се налага подаване на описи в случай при еднакви наличности,какъв е смисълът на този член от ЗДДС,просто се опитвам да си го обясня:                      Доставка във връзка с дерегистрацията и определяне на задълженията за последния данъчен период

Чл. 111. (1) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са:
1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1.
(2) Алинея 1 не се прилага:
1. при дерегистрация поради смърт на физическо лице, което не е едноличен търговец;
2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при смърт на регистрирано по този закон лице - едноличен търговец, ако предприятието на лицето е поето по наследство или по завет от лице, което е регистрирано по този закон, или се регистрира в срок 6 месеца от датата на смъртта - само за наличните стоки и услуги към датата на регистрацията;
3. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при преобразуване на регистрирано юридическо лице, ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано по този закон или се регистрира по реда и в срока по чл. 132 - само за наличните стоки и услуги към датата на регистрация;
4. за наличните активи - публична държавна или публична общинска собственост;
5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при дерегистрация по чл. 176 и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период - за стоките и услугите, които се били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данъкът по ал. 1 се включва в резултата за последния данъчен период, декларира се по реда и в срока по чл. 125 и се внася в срока по чл. 89.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, се приема, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли.
При дерегистрация и повторна регистрация в един и същи период,налага ли се подаване на опис с активите?
Здравейте!Необходимо ли е при трудоустрояване на лице,във връзка с член 314 от КТ, с тр.намалена трудоспособност новата му длъжност да се съгласува с ТЕЛК(да се уведомяват по някакъв начин,да се чака удобрение и т.н.)?Фирмата е с под 50 души персонал.
Дължите си всички осигуровки за първите 3 дни от болничният лист  :good:
Аз имам предвид тези,които са извън трите дена,каква е здравната вноска.
A здравната вноска за такова лице,предполагам е като при неплатен отпуск (210 лв.х 8% месечно) - говоря за извън 3-те дена от работодател?
Здравейте!При сумирано отчитане на раб. време ,лице е във временна неработоспособност през целия януари.По график лицето има да отработва 166 часа (вместо 168 ч. за януари по офиц.раб дни),като махнем 3-те дена от работодател (3Х8=24 часа),остават 142 часа по график - с 2 ч. по-малко от нормата.Правилно ли е да се запишат 168 ч. в приложение 15 за НОИ(вместо 166 ч. по график),тъй като на лицето така или иначе би му се заплатил престоят,ако е на работа?
Колеги,при ревизия от НАП случвало ли ви се е да търсят Инвентаризационен Опис – със сравнителна ведомост по член 22 от ЗСч?Има глоба по член 47 от ЗСч.
Здравейте!За 1 път ми се налага да смятам стаж на лице с договор на 2 часа - както добре знаем,трудовият стаж е в календарни дни.Стажът е за период 01.01.2014 - 12.02.2014 вкл.Аз го изчислявам като 11 кал. дни,калкулаторът тук го смята явно в работни и дава мисля 7 дни.Кое правилното според вас?
Здравейте!Лице осигурено през цялата година по реда на чл.40,ал.5 от ЗЗО - получава суми периодично по граждански договори през годината.Някои от тях са над минималната работна заплата след приспадане на НПР.Как е редно да се оформи осиг. таблица 2 към годишната данъчна декларация,тъй като има удържани осигуровки вкл. здравно по тези суми и това би довело до двойно внасяне на здравна осигуровка в/у една и съща сума след извършване на изравняването в таблицата?Редно ли е такива лица(безработните) да заявяват,че са самоосигуряващи(макар и по смисъла на ЗЗО) пред възложителите,за да не им начисляват осигуровки?
36
Здравейте!При лице на 4-часов трудов договор,налага ли се при въвеждане на сумирано време и работа със смени над 4 часа всяка по график,съгласие на работника под формата на допълнително споразумение към ТД(написано,че се преминава към СИРВ) или друг тип писмено съгласие - подпис на графика на смените и т.н.?
Правилно ли е да заключим,че ако се командирова в дадена чужда държава лице на трудов договор и спазим стойността на сумите(дневни и квартирни) по приложение 2 на  НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА - няма да се дължат осигуровки и зддфл от лицето до двойния им размер обърнат от валута в лева?
Привет!Бих искал за мнение по следния проблем -
Служител с 2 трудови договора,излиза във временна неработоспособност:
а) при един и същи работодател (член 110 от КТ) - дължи ли се за 2 договор 3 дена обезщетение и какво е положението със здравната вноска,след като 20.16 лв. (месечно) ще са платени по основния му трудов договор, става ли дублиране на сумата или пък например, ако е на 2 часа се взема база от 105 лв. х 4.8%(420 лв:4)?
б)при различен работодател (член 111 от КТ) - дължат ли се 3 дена и какво е положението със здравната вноска от 4.8%?
Здравейте!Графата "съставил" или "изготвил" задължително ли се пише при издаване на УП-2,в указанието не успях да видя да го има като изискване,но на вече издадени уп-та фигурира,които съм виждал?
2011 година минаваха дори без да се праща пълномощното,камо ли нотариално заверено.Явно са се променили нещата...