Само образец едно е и не е точно корекция , а са редовни данни т.е. не отивам на гише,а трябва в деловодството да се входира с молба?
Здравейте, имам предписание от НОИ за подаване на данни за  образец едно за 2000 и 2001 година. Възможно ли е по електронен път или става само на място в НАП?Ако някой има опит с това, моля за мнение какъв е реда на подаване на данните. Прочетох,че декларация шест е въведена 2005 година, така че явно няма да подавам шестица.Благодаря предварително.
Здравейте, имам питане относно декларация 1. Когато на лице му се възстанови данък във връзка с годишното изравняване на ддфл, надвнесената сума намира ли отражение в графа нето(графа 34) за месец 12 да речем?Тоест във ведомост за месец 12, му се заплащат 500 лв. нето + 2 лева възстановен данък, каква сума се посочва в графа нето - 500 или 502? В графа 31а данъкът преди или след възстановяването се посочва?
Здравейте, имам казус относно подаване на трудов договор по ел.път. При упълномощаване с КЕП на друго лице от страна на ЗП, който е в регистър булстат с ЕГН, като упълномощител коя графа да избера: егн или булстат. Гледам,че според НАП тази отметка се дава само на ЮЛ(не че ЗП е ЮЛ реално) за подаване на трудов договор: ЮЛ 11. Уведомления за сключване, изменение или прекратяване на трудови договори по чл. 62, ал. 5 от КТ, уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ.
Здравейте, фирма прави транспорт по глава трета от зддс с нулева ставка през месец юли. Ще използвам примерни цифри, стойността е 120 лв. Поради непредставено чмр, срокът за протокол по чл.117 за начисляване на ддс е месец септември до 15 дата или поне аз така разбирам закона. Каква е стойността върху която се начислява ддс: 120 лв. или пък вземам основата от 100 лева, за да излезне накрая обща сума 100+20=120 лв.
Здравейте. На фирма предстои дерегистрация по член 111 от ЗДДС. Има активи под прага на същественост според счетоводната политика, които са налични,но изписани като текущ разход. Дължи ли се ддс при дерегистрацията?
Здравейте, някой има ли опит с уведомлението по член 106 от ЗМИП и всъщност освен уведомлението друго нещо изпраща ли се? Става ли по ел.път или само по добрата стара поща?
Добър ден, законът за ограничване на плащанията в брой прилага ли се в случая при предоставяне на служебен аванс, ако той е надхвърля 9999.99 лева?
Здравейте, лице бива освободено по член 328 на 01.01.2019 г. Към коя година е редно да се начисли разходът за осигуровки и обезщетение по член 222 - към 2019 понеже ще се изплати даже през февруари или да се отнесе към 2018, тъй като правоотношението,за което се отнася е било до 31.12.2018 г. и не навлиза в 2019?
В крайна сметка реших да се придържам към закръглението от 80 в примера, без да съм получил отговор от някоя институция реално. Бихте могли да попитате НОИ за компетентен отговор(и да споделите тук), последно аз имах спорове с тях и не горя от желание да се занимавам с горепосоченото трибуквие ;).
За да бъде признат разходът по зкпо, каква е документалната обоснованост при липса на квитанция?
Здравейте, когато даденият местен данък не е платен в текущата година, как е редно да се начисли при липса на приходна квитанция/платежно нареждане, за да се отрази в съответната година?
Струва ми се, че няма значение часовете (ако въобще може да мине без тях). Нали по-нагоре се пише от кога ТД е прекратен, в НОИ си проверяват до кога е на работа човека. Тия дни ходих да питам подобен въпрос за прекратяване по време на болничен, пишат се датите както са по БЛ.
Тоест на един ред,а не както им е указанието в приложение 9? "2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода по болничния лист:
а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, а броят на часовете – на нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето от началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата на прекратяването;
б) за периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона "Работни дни" на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда , за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода преди прекратяването са попълнени "Работни дни" или "Работни часове". Колоната "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" не се попълва."
Здравейте, как се попълват периодите на временна неработоспособност на лице, чийто срочен договор бива прекратен по време на болничен? В частност ред 9 от приложение 9, работни дни с право на обезщетение, според мен на 2 отделни реда - един за дните до прекратяването и един за останалия период,но без работно време.
По въпрос 1 Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
с 40 на сто за:
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители.
По въпрос 2 Със сметки за изплатени суми
Toва не противоречи ли малко на вашето мнение? чл.43 от ЗДДФЛ (4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. (5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
Здравейте, имам следните 2 питания относно лице регистирано като артист-изпълнител в регистър булстат.
1. За своите участия, свързани с регистрацията му има ли право на 40% НПР или минава на 25 %, бидейки все пак свободна професия?
2. Ако получи доходи по извънтрудови правоотношения, които са извън неговата регистрация - налага ли се да пуска фактура, както при музикалните участия (да речем плащат му да е раздавач на билети) или минава по реда на служебните бележки, издавани от платеца на дохода, който удържа и данъка?
А при следния случай: издаден с нулева ставка, а се налага да се издаде нов корекция  вече с ддс 20 процента? Старият може би с минус в двата дневника, а другият си се качва стандартно? Прикаченият документ разглежда само случай за протокол с начислено неправилно ддс и с ползван дк.
Здравейте, налага се да анулирам два протокола по чл. 117 за услуги по чл. 82 от ЗДДС. Единият е с ддс, другият е с нулева ставка. Как да процедирам в следващия данъчен период (месец 12) относно двата протокола?
Здравейте! Работник предстои да ползва неплатен оптуск за отглеждане на дете до 8 години по чл.167а от КТ. Доколкото се ориентирам, отпускът е еднократен т.е. не е ежегоден, самоосигуряващите се лице нямат право на него и не се уведомява НОИ по никакъв начин за този тип отпуск? На прав път ли съм, предполагам декларация 1 се попълва като в графа 16.4 се посочват дните и се внася здравна от 18.40 за неплатен отпуск?
Здравейте. Коректно ли е счетоводно предприятие да е съставител на собствения си годишен отчет?