До 14 януари правим годишните корекции и преизчислението на частичния данъчен кредит по ЗДДС
В последния данъчен период от годината (декември) правим преизчисление на частичния данъчен кредит по ЗДДС. Това става като изчислим коефициента по чл. 73, ал. 2 за текущата година, пресметнем сумата на годишната корекция по чл. 73, ал. 8, издадем протокол по чл. 117, ал. 2 и включим сумата на разликата със знак "+" или "-" в дневник покупки за месец декември на текущата година. С получения коефициент от месец декември следва да работим до ноември следващата година включително, когато е необходимо да направим следващото преизчисление.

Важно: Преизчислението се отнася в случаите на доставка на стоки и услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

Калкулатор за преизчисляване частичния данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС
Чрез този калкулатор можете да изчислите коефициента по чл. 73, ал. 2, годишната корекция по чл. 73, ал. 8 и едновременно с това да издадете необходимия протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС.

Още калкулатори за корекции за данъчен кредит за декемврийското ДДС:
Калкулатор: Корекция на ДДС при изменение в ползването на ДА и имоти (чл. 79а)
Калкулатор: Корекция на ДДС при изменение в ползването на услуги (чл. 79б)

Корекциите се извършват в последния данъчен период на календарната година чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период.

Калкулатори за корекции на данъчен кредит през годината:
Калкулатор: Корекция на ДДС при брак, липси и доставки (чл. 79, ал. 1-3)
Калкулатор: Корекция на ДДС в увеличение на данъчен кредит (чл. 79, ал. 5)

Как се пресмята коефициентът по чл. 73, ал. 2

Регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между:
числител, равен на оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит и
знаменател, равен на оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности.

Съгласно чл. 73, ал. 3 числителят включва:
1. данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки;
2. данъчните основи на получените от лицето плащания, за които данъкът е станал изискуем преди настъпване на данъчното събитие по облагаема доставка;
3. данъчните основи на извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, приравнени на облагаеми съгласно чл. 69, ал. 2, с изключение на доставките с място на изпълнение извън територията на страната, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната;
4. данъчните основи на получените от лицето плащания преди осъществяване на доставките по т. 3;
5. данъчната основа на доставките на стоки или услуги, за които не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 - 5.

Съгласно чл. 73, ал. 4 знаменателят включва:
1. сумата на числителя;
2. данъчните основи на извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2, с изключение на доставките, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната;
3. данъчните основи на извършените освободени доставки, с изключение на тези по чл. 50, ал. 1, т. 2;
4. стойността на доставките и дейностите извън рамките на икономическата дейност на лицето с изключение на тези, за които не се приспада данъчен кредит на основание чл. 71а и 71б;
5. данъчните основи на получените от лицето плащания преди осъществяване на доставките и дейностите по т. 2, 3 и 4;
6. размерът на получените субсидии, различни от тези, които се включват в данъчната основа.

В числителя не се включват следните доставки:
1. чл. 6, ал. 4, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 1 и 3, чл. 10а, чл. 10б и чл. 129 от ЗДДС;
2. доставка на стока в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон, когато не се предоставя обезщетение;
3. на дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност;
4. на недвижими имоти и на финансови услуги, които са с инцидентен характер.

В знаменателя не се включват следните доставки:
1. доставките, изброени в изключенията за числителя;
2. получените лихви по разплащателни (текущи) и депозитни сметки; това не се отнася за:
а) кредитните и финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
б) застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането;
в) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества и управляващи дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, осигурителни дружества, пенсионни фондове и управляващи дружества по Кодекса за социално осигуряване, здравноосигурителни дружества по Закона за здравното осигуряване.

Коефициентът се изчислява на базата на оборотите за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват - на базата на оборотите за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.

Когато стоки или услуги, внесени за общо ползване при условията на чл. 10а от ЗДДС, се използват от неперсонифицираното дружество както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право, съдружникът прилага чл. 73 от ЗДДС на база оборота на неперсонифицираното дружество.

Лицето следва да разполага с данните, необходими за изчисляване на коефициентите по чл. 73 от ЗДДС, които само изчислява, като ги закръглява до втория знак след десетичната запетая към следващото по-голямо число по правилото: {0.120…1, 0.122, 0.123, 0.124, 0.125}= 0.13 и {0.126, 0.127, 0.128, 0.129} = 0.13.

Как се преизчислява размерът на частичния данъчен кредит

Размерът на частичния данъчен кредит се преизчислява в последния данъчен период на текущата календарна година на базата на показателите за текущата календарна година.

Разликата в резултат на преизчислението се включва като корекция (увеличение или намаление) в размера на данъчния кредит в справка-декларацията за последния данъчен период.

Разликата по чл. 73, ал. 8 от ЗДДС се изчислява по следната формула:

ГК = ДПЧДК x КТГ - ПЧДКТГ, където:

ГК е размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от ЗДДС;
ДПЧДК - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;
КТГ - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС за текущата година;
ПЧДКТГ - общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.

При изчисляване на разликата за получените стоки и услуги, внесени за общо ползване, в случаите на чл. 10а, ал. 2 от ЗДДС съдружникът използва коефициента по чл. 73, ал. 2 за текущата календарна година, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.

Размерът на годишната корекция се посочва в клетка 43 на справката-декларация по ЗДДС за последния данъчен период със знак "+" или "-".

Как се документира годишната корекция

За корекцията се съставя протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, в който реквизитите по чл. 117, ал. 2, т. 3 - 7 не се попълват, а размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от ЗДДС се отразява със знак "+" или "-".

Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния данъчен период и се отразява в дневника за покупките за този последен данъчен период.

В случай че лицето установи, че в справки - декларации за предходни данъчни периоди, е приложен грешен коефициент по чл. 73 от ЗДДС, допуснатата грешка се поправя по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.

В случаите на дерегистрация размерът на частичния данъчен кредит се преизчислява в края на последния данъчен период на базата на показателите по за частта от текущата календарна година, през която лицето е било регистрирано.

Чрез Калкулатор за преизчисляване частичния данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС можете по-бързо и удобно да изчислите коефициента по чл. 73, ал. 2, годишната корекция по чл. 73, ал. 8 и едновременно с това да издадете необходимия протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС.kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно
За абонамент за пълен достъп тук.