Как ще се осигуряваме през 2016 г.
✔ По-бързо, по-лесно, по-сигурно » kik-info.com
Парламентът прие бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 година на второ четене късно снощи. Предлагаме резюме на приетите по-основни промени.

Предвижда се през 2016 г. запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване. Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто.
За 2016 г. техните размери са, както следва:
• фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто;
• фонд „Безработица” – 1,0 на сто;
• фонд „Трудова злополука и професионална болест”- диференцирано от 0,4 до 1,1 за сметка на работодателя.

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2015 г. – 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника и 12,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1/5,7, както и размера на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по чл.69 от КСО.

Минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 8,6% за 2016 г. в сравнение с 2015 г. с ефект върху приходите от около 80,0 млн. лв. увеличение. За 2016 г. са договорени минималните осигурителни доходи за 48 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2015 г. от 7,5%. За останалите 37 икономически дейности, където не са постигнати споразумения е приложено административно увеличение на минималните осигурителни доходи със 7,5%. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 420 лв., който е размера на минималната работна заплата от началото на 2016 г.

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2014 г, се запазва на нивата от 2015 г., както следва:
• до 5400 лв. – 420 лв.;
• от 5400.01 до 6500 лв. – 450 лв.;
• от 6500.01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
• над 7500 лв. – 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 г. и 2016 г. е 420 лв.

Запазва се и размерът на максималния осигурителен доход  - 2600 лв.

Депутатите решиха да се запази минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители на 300 лв, въпреки предложеното увеличение (на 330 лева) от бюджетната комисия.

За 2016 г. не се правят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

Други ключови показатели:

• Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, при безработица и бременност и раждане - 24 календарни месеца;

• Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 на КСО - първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;

• Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;

• Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.;

• Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.;

• Запазва се минималният  дневен  размер  на  обезщетението  за безработица - 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа;

• Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд и се въвежда минимална възраст за пенсиониране на лицата по чл.69 от КСО (§§ 20, 22, 23 и 24 от ЗИД на КСО, ДВ бр. 61 от 11 август 2015 г.).

Осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли 2016 г. с процент равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2015 г. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 2016г. с процента, определен по чл. 100 на КСО. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (за новоотпуснати и състояние) се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход  - 910 лв.

Със Закона за изменение и допълнение на КСО (ДВ бр.61/11.08.2015 г.) се въвеждат промени във фондовата организация на социалното осигуряване, както следва:
- Създава се фонд „Пенсии за лицата по чл.69“;
- Въвежда се право на свободен избор за промяна на осигуряване между фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и фондовете  „Пенсии“ и „Пенсии за лицата по чл.69“ на ДОО;
- Изменя се чл.21 по отношение на трансферите от държавния бюджет за фонд „Пенсии“ на ДОО, като отпада участието на държавата във финансирането му с трансфер в размер на 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица.

Предвижда се възможност за нееднократен избор (но не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал.1 от КСО) на лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за промяна на осигуряването от  универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69“ и обратно (§ 4 и §32 от ЗИД на КСО, ДВ бр. 61 от 11 август 2015 г., с който се създават нов чл. 4б и нов член 124а в КСО).


Свързани теми:
Промените в ЗКПО от 01.01.2016 г.
Промените в ЗДДФЛ от 01.01.2016 г.
Изменения ЗДДС 2016 г. Употребата за лични и служебни нужди се облага с данък
Промените в ДОПК от 01.01.2016 г.
Как ще се осигуряваме през 2016 г.
МРЗ, пенсии, детски от 01.01.2016 г.
Плащания в брой се ограничават до 10 000 лева от 2016 г.
Почивни и празнични дни през 2016 година