Калкулатор: Кое е по-изгодно от данъчна гледна точка - ЕООД или самонает?
✔ По-бързо, по-лесно, по-сигурно » kik-info.com
Безплатен калкулатор за изчисляване на данъчно-осигурителна тежест

Ако получавате доходи от услуги от България или чужбина, неизменно пред Вас изникват въпросите: „Какви данъци и осигуровки ще плащам? Дали да регистрирам фирма или да се облагам като физическо лице? А как да преценя кое е по-изгодно за мен от данъчна гледна точка?“.

Колебаете се, стигате до определена информация, и в крайна сметка пред Вас застават следните два варианта: да регистрирате свое ЕООД или да се облагате като физическо лице.

И при двата варианта можете да изберете да е осигурявате като самоосигуряващо се лице, с възможно най-малкия процент и осигуряване върху минималния праг за самоосигуряващите се лица. Но трябва да имате предвид, че при избора на варианта за облагане като физическо лице, се довнасят осигуровки върху годишната данъчна основа, докато при ЕООД довнасяне няма.

Чрез нашия безплатен калкулатор лесно можете да изчислете данъчно-осигурителна тежест и при двата варианта за Вашите конкретни суми.

Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?

Сред положителни страни при вариант с ЕООД са по-малката данъчно-осигурителна тежест при по-ниските доходи, възможност за осигуряване върху минимално осигурителния доход, без довнасяне на осигуровки, по-добър имидж. Сред отрицателни страни при този вариант са по-скъпата поддръжка и повечето ангажименти.

Сред положителните страни при облагане като физическо лице е по-малката данъчно осигурителна тежест при по-високите доходи. Причината за това е горният праг, върху който се плащат осигурителни вноски или т.нар. максимален месечен размер на осигурителния доход, който за 2017 г. е 2600 лв. (очаквано и за 2018 г.). Сред отрицателните страни е необходимостта от регистрация по ЗДДС на самото физическо лице в някои случаи, както и последващото администриране.

Най-общо за данъците и при двата варианта

➤ ЕООД – 10% корпоративен данък, който се начислява върху данъчната печалба, която е счетоводна печалба (приходи минус разходи), преобразувана за данъчни цели.

Но за да може печалбата, образно казано, да влезе в джоба на собственика, се дължи данък дивидент от 5%. Общо ефективната ставка е 14,5%, а не 15%, защото данъкът върху дивидента се начислява върху печалбата, след облагане с корпоративен данък, тоест върху по-малка сума.

➤ Физическо лице – 10% данък върху дохода, който се определя, като придобитият облагаем доход се намалява с разходи за дейността, които са нормативно определени и може да не съвпадат с реалните разходи.

Тези нормативно определени разходи се изчисляват по следния начин:
  • 25% от дохода при упражняване на свободна професия или за работа по граждански договори;
  • 40% от дохода при авторски и лицензионни възнаграждения;
  • 40% от дохода на артист-изпълнители;
  • 40% от дохода при упражняване на занаят, които не се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  • 60% от дохода за земеделски стопани.

При варианта с физическо лице осигуровките на самоосигуряващия се също се приспадат от дохода преди облагане.

Ако сте се отегчили от толкова много проценти и термини, то преминете директно към пресмятане на Вашите конкретни суми с безплатния Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.