Калкулатор за фрийлансъри: Кое е по-изгодно от данъчна гледна точка - ЕООД или самонает?
✔ По-бързо, по-лесно, по-сигурно » kik-info.com
Безплатен калкулатор за фрийлансъри за изчисляване на данъчно-осигурителна тежест

Ако получаваш доходи от услуги от България или чужбина, неизменно пред теб изникват въпросите: „Какви данъци и осигуровки ще плащам? Дали да регистрирам фирма или да се облагам като физическо лице? А как да преценя кое е по-изгодно за мен от данъчна гледна точка?“.

Колебаеш се, стигаш до определена информация и в крайна сметка пред теб застават следните два варианта: да регистрираш свое ЕООД или да се облагаш като физическо лице.

И при двата варианта можеш да избереш да се осигуряваш като самоосигуряващо се лице с възможно най-малкия процент и осигуряване върху минималния праг за самоосигуряващите се лица. Но трябва да имаш предвид, че при избора на варианта за облагане като физическо лице, се довнасят осигуровки, така че те са върху целия размер на прихода, ограничен до законовия размер на максималния месечен осигурителен доход. Докато при ЕООД довнасяне на осигуровки няма, но за да изтеглиш печалбата си от фирмата към теб, то ще трябва да платиш данък дивидент от 5%.

Чрез нашия безплатен калкулатор лесно можеш да изчислиш данъчно-осигурителна тежест и при двата варианта за твоите конкретни суми.

Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?

Сред положителни страни при вариант с ЕООД са по-малката данъчно-осигурителна тежест при по-ниските доходи, възможност за осигуряване върху минималния осигурителен доход без довнасяне на осигуровки, по-добър имидж. Сред отрицателни страни при този вариант са по-скъпата поддръжка и повечето ангажименти, свързани с това да имаш фирма.

Сред положителните страни при облагане като физическо лице е по-малката данъчно осигурителна тежест при по-високите доходи. Причината за това е горният праг, върху който се плащат осигурителни вноски или т.нар. максимален месечен размер на осигурителния доход, който за 2020 г. е 3000 лв. Сред отрицателните страни е необходимостта от регистрация по ЗДДС на самото физическо лице в определени случаи.

Най-общо за данъците и при двата варианта

➤ ЕООД – 10% корпоративен данък, който се начислява върху данъчната печалба, която е счетоводна печалба (приходи минус разходи), преобразувана за данъчни цели.

Но за да може печалбата, образно казано, да влезе в джоба на собственика, се дължи данък дивидент от 5%. Общо ефективната ставка е 14,5%, а не 15%, защото данъкът върху дивидента се начислява върху печалбата, след облагане с корпоративен данък, тоест върху по-малка сума.

➤ Физическо лице – 10% данък върху дохода, който се определя, като придобитият облагаем доход се намалява с разходи за дейността, които са нормативно определени и може да не съвпадат с реалните разходи.

Тези нормативно определени разходи се изчисляват по следния начин:
  • 25% от дохода при упражняване на свободна професия или за работа по граждански договори;
  • 40% от дохода при авторски и лицензионни възнаграждения;
  • 40% от дохода на артист-изпълнители;
  • 40% от дохода при упражняване на занаят, които не се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  • 60% от дохода за земеделски стопани.
При варианта с физическо лице осигуровките на самоосигуряващия се също се приспадат от дохода преди облагане.

Ако си се отегчил от толкова много проценти и термини, то премини директно към пресмятане на тежестта за твоите конкретни суми с безплатния Калкулатор: Кое е по-изгодно ЕООД или самонает?*