НАП търси солидарна отговорност от управители на фирми длъжници
239 ревизии за установяване на солидарна отговорност са възложени само в НАП София през 2015 г.

Управителите на фирми или членовете на органите на управление са солидарно отговорни за задължения на фирмата, възникнали вследствие неподаване на декларации за данъци или задължителни осигурителни вноски, съгласно Данъчно-осигурителния кодекс. Аналогична разпоредба има и в Закона за данък върху добавената стойност, според която ДДС може да се търси и от доставчика и от закупилия стоката или услугата, ако ревизиращият орган докаже, че получателят е знаел или е бил длъжен да знае, че дължимият данък няма да бъде внесен.

Тези две разпоредби се прилагат от служителите на НАП приоритетно в случаите, когато недобросъвестни управители на фирми с големи задължения са извършили действия, които осуетяват събирането им или ги прехвърлят на малограмотни или бедни хора.

По данни на столичната дирекция на НАП, през 2015 г. ревизорите от София са открили 239 производства за търсене на солидарна отговорност от трети лица за неплатени данъци и осигуровки. В резултат от приключилите вече ревизии  са разкрити задължения към бюджета в размер на 18.7 млн. лв.

Данъчно-осигурителния кодекс дава възможност, ако дружеството не притежава имущество или активи върху  които да се наложат обезпечителни мерки за събиране на установените задължения, публичните изпълнители да пристъпят към процедура за принудително събиране срещу управителя на фирмата.

Към тази мярка публичните изпълнители пристъпват и в случаите когато недобросъвестни управители на фирми с големи задължения, установени с ревизионен акт, прехвърлят активи безвъзмездно или по цени значително по-ниски от пазарните. Според разпоредбите на ДОПК за намаляване на имуществото на фирма, което би могло да послужи за покриване на дългове към НАП, както и заради продажба на активи под пазарните цени управителят носи солидарна отговорност.

Така, управител на столична фирма ще плати от собствения си джоб повече от 200 000 лева, с които е намалил стойността на имуществото на дружеството. По време на ревизия, която установила, че фирмата му има задължения към хазната за стотици хиляди лева, за да избегне налагането на запори и евентуална продажба на имуществото, управителят започнал да разпродава фирмените активи на безценица.
Отговорността на управителите на дадено дружество може да възникне за всички видове данъци и задължителни осигурителни вноски, които са дължими от фирмата. Това може да са задължения по ДДС, корпоративен данък или задължителни осигуровки и данък върху доходите на физическите лица за заетите в дружеството. Също така когато фирмата се представлява от повече от едно лице, то тогава отговорността за плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски може да възникне за всеки представляващ фирмата.