Ново приложение за изчисляване на данък "уикенд" с издаване на Протокол по чл. 117
Ново приложение за изчисляване на ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117

Отчитането на ДДС върху личното ползване е свързано с множество изчисления, съобразяване с различни случаи и издаване на документи. Несъмнено това ще отнеме време на компаниите, които отчитат лично ползване на служебни активи. От друга страна НАП даде сериозни заявки, че ще следи и търси начисления ДДС върху личното ползване на фирмените движими и недвижими вещи.

За по-лесно пресмятане и издаване на необходимите документи създадохме
Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3

Чрез приложението можете да пресмятате данъка върху добавената стойност, ако ползвате за лични нужди:
1. движима вещ, ДА по смисъла на ЗКПО
2. недвижима вещ
3. учредено вещно право
4. услуга
5. ремонт
6. оперативен лизинг (наем)
7. стока (отделяне)
Приложението е съобразено с примерите от Указание на НАП, изх. № 24-00-15 от дата 22.01.2016, относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите.

Приложението издава едновременно:
1. Подробна калкулация с база за разпределение, данъчна основа или изхабяването върху, което следва да се начисли данъка, процента лично ползване и данъка върху личното ползване;
2. Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗДДС при определяне на данъчната основа на използваните стоки за лично ползване, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО, ако се използваха в дейността на лицето, се взема предвид разход за изхабяването им като част от данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително за движими вещи, съответно за период от 20 години - за недвижимите вещи. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение.

Когато в сумата на преките разходи са включени разходи, свързани с поддържане на състоянието на вещта с оглед обичайното ѝ предназначение, например за ремонт, резервни части или технически прегледи, данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит за тези разходи, е препоръчително да се пренася на части по линеен метод за период от 12 месеца в данъчната основа на доставката на услуга за лични нужди.


Вижте още:
Отчитане на лично ползване на служебен автомобил с пътен лист
Фирмена заповед за неизползване на служебното имущество за лични нужди