Определянe на обезщетението за майчинство за първата година
✔ По-бързо. По-лесно. По-сигурно » kik-info.com
Формулите в Калкулатор майчинство са разработени на база правилата от Кодекс на социалното осигуряване и Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Калкулаторът има за цел да ориентира бъдещата майка за периодите на болничен и отпуск за отглеждане на дете и да изчисли паричните обезщетения от ДОО по месеци.


Кодекс на социалното осигуряване (КСО)

Възнаграждение, от което се определя обезщетението
(чл. 41)

Дневното парично обезщетение за майчинството през първата година се изчислява в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждени или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство.

Дневното парично обезщетение не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответния период.Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО)

Изчисляване на паричните обезщетения и помощите
(чл. 16 - 20)

Сборът от доходите, от който се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, включително в случаите, в които лицето е осигурено по повече от един договор или на повече от едно основание, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, за всеки месец от периода, от който се изчисляват паричните обезщетения.

Среднодневният доход, от който се изчислява дневното парично обезщетение, се определя, като сборът (БТВ), който е равен на на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, се раздели на общия брой на работните дни по календар за същия период.

Месечното нетно възнаграждение не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход. За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски.

Среднодневното нетно възнаграждение за 24-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност или на началото на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се определя, като сборът (НТВ) от месечните нетни възнагражденияи/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са определени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 15 КСО, се раздели на броя на работните дни по календар за същия период.

Общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният му размер се умножи по броя на работните дни, включени в периода на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, за които лицето има право на парично обезщетение.

При работа с Калкулатор майчинство, задължително прочетете и спазете УКАЗАНИЯ за попълване на калкулатора, които са публикувани над калкулатора.