За приходите които трябва да получим те ни издават кредитно известие и на база на това кредитно известие ни превеждат сумата по банка.

    Какво е вероятността да сте "изгубили" в превода? На мен ми изглежда на самофактуриране - Gutschrift.
 Но за защо сте декларирали 0% ДДС след като стоката не напуска общността и нямате митническа декларация?
   Ако швейцарската фирма няма регистрация по ДДС в Германия , вероятно ще имате дистанционна продажба с 20% ддс.
Какво си се вкпочил в "услуга".  При маркетинга нямаше ли  скъпи рекламни материали, снимки с мега висока резолюция, ултра лачени брошури, презентация записана на  технически носител  и т.н.  стоки ?
ЗДДС не са посочени конкретни критерии, според които да се определи дали една дейност се осъществява редовно, или по занятие.
 Съществува Решение 7301от 23.05.2012 на ВАС - "При повече от три продажби е правилно да се приеме, че е налице системност, което да определя и дейността като търговска...."
  Горното не е ангажиращо, но е повод за размисъл дали при еднократно получаване на пари като ФЛ в рамктите на 12 месеца да се регистрираш по ДДС.  Едва ли си имаш идея на какво ще се подложиш, ако се регнаш като ФЛ по ДДС.
не си заслужава разходи по фирма и затова събирам информация за възможностите на физ.лице.
  Физическо лице=ET фирма
  Разходите и задълженията , които са присъщи за ЕТ са еквиваленти и за физическо лице. Особено след промените в КСО от 01.01.2019 в КСО.  Извърваш ли търговска, производсвена и т.н. дейности дали имаш регистрирана фирма или не няма значение. По смисъла на Търговския закон си търговец. Оттам всички произтичащи от това задължения.
Здравейте,
износ е тогава когато стоката напуска физически границите на една държава.
По митническите регламенти това е износ.
  Може ли точно по кой член и на кой регламент е дефинирано определението за "износ"?
   Има митнически регламент за определение на дефиниция за "изностител", но точно "износ" дори в българския закон за митниците от 2016 е заличен.

 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година
                                                                     Член 1
Определения
   19) „износител“ означава:
          а) лице, установено на митническата територия на Съюза, което към момента на приемане на декларацията има договор с получател в трета държава и разполага с правомощия да реши стоките да бъдат изпратени до местоназначение извън митническата територия на Съюза;
          б)частно лице, пренасящо стоки за износ, които се съдържат в личния му багаж;
          в)в други случаи — лице, установено на митническата територия на Съюза, което разполага с правомощия да реши стоките да бъдат изпратени до местоназначение извън митническата територия на Съюза;


   Това е нещо като "трудова дейност" , "транспортно средство" други подобни, за които няма точно законово определение и дават възможност на всеки съд да си ги тълкуват по собствен начин.
 
10. Авансов осигурителен доход на регистрираните земеделските стопани и тютюнопроизводители, които упражняват и друга дейност като самоосигуряващи се:

Когато регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители извършват и друга дейност като самоосигуряващи се, те не могат да внасят авансовите си вноски върху минималния осигурителен доход, определен за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. Минималният размер на месечния осигурителен доход, върху който трябва да се провежда осигуряването в тези случаи трябва да бъде не по-малък от дохода, определен за дейността, различна от земеделската (чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ).

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност през 2019 г. е 400 лв.

http://www.nssi.bg/benefits/insurance/1913-singlel


 
 Значи ако съм СОЛ като ЗП и имам доход по ГД средно по 100 лв месечно, няма да имам допълнителни осигуровки. 
При изплащане на възнаграждение по ГД на самоосигуряващо се лице не се внасят здравни и осигуровки от възложителя. Трябва да се прави годишно изравняване.

 Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 Кодекса за социално осигуряване при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
Точно това ме притеснява. Трябва ли да се осигурявам на 560 лв
Чл.2 ал.3 от Наредбата за общестевно осигуряване
Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Лицата, регистрирани като земеделски стопани или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 
 Но дори като счетоводител може да работите по ГД.

 Лицата, регистрирани като земеделски стопани, когато едновременно с тази дейност упражняват и друга дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, се осигуряват върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица - 560 лв.
emil4400 доста грозно сте извадил думите ми от контекста и ги преиначавате. Ако няма да помогнете, защо правите излишни коментари по темата. Обяснете защо тогава!

 Кауза пердута.
При така изложената фактическа обстанвока и „тук“ и „там“ в общи линии
ви казват, че:
1. СОЛ /самоосигуряващо се лице/ -  физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка; лицата упражняващи трудова дейност като собственици на търговски дружества /ЕООД/ и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия  имат задължение и периодично да представят данни в НАП.
Както и да го въртите и двата случая сте СОЛ и сте длъжни плащате осигуровки до кота максимален месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който за 2019 е 3000 лв. Като достигнете тази месечна кота от доходи върху , които са внесени осигурителни вноски - няма да плащате. Не е концерт по желание , че ако работите по трудов договор и имате доходи от други трудови дейности да избирате  дали да внасяте или не осигурителни вноски .
2. И като физическо лице регистрирано като упражняващо свободна професия /предвид факта, че физическите лица, упражняващи свободна професия отговарят както на критериите за независимост, така и на критериите за извършване на икономическа дейност те са  данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3 от ЗДДС/ и като ЕООД като доставчик на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава-членка, в качеството си на данъчно задължено лице ще възникне задължение за подаване на заявление за регистрация по 97а, ал. 2 от ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за услугата става изискуем
3. Лицата  упражняващи свободна професия и ЕООД са на различен режим на данъчно облагане. Паричките, които държавата в края на годината ще ви прибира са различни.
   Използвана литература
  СОЛ – Кодекс за социално осигуряване
  ДДС  - Закон за данък добавена стойност
  ЕООД – Търговски закон и Закон за корпоративното подоходно облагане
  Свободна професия - Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Ами да ви кажа, всеки счетоводител с който направих консултация ме убеждава да направя ЕООД, защото не са в час

 Много са си в час. 
 
 
 
Няма значение фирмата какво прави. Определящо е физическото лице дали извършва трудова дейност или не. За "Трудова дейност" няма точно определение в нито един закон или нормативен акт. И ако хвърлите поглед на съдебни решения ще видите, че съдът взема решение за всеки отделене случай по различен начин относно значението на термина "трудова дейност".  Естествено , че НОИ, НАП ще дадат становище , че "Съгласно чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекратяването й. Упражняване на трудова дейност е всяко действие, имащо отношение към функционирането на дружеството и извършвано от името на дружеството-сключване на всякакъв вид договори /не само трудови/, подписване на финансови документи, издаване на разпореждания по организацията на работата и т. н. "
 п.с.   Защо ми се струва, че много физически лица , като тези, които търгуват редовно през сайтове и ползват куриерските фирми догодина ще изреват на умряло  - от 01.01.2019 в чл. 4 ал.3 т.2  в КСО и чл.1 в Наредбата за самоосигуряване е добавено "лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;"
Статута им е ясен - временно пребиваване - до 3 месеца , а в случая е важен трудовият договор, т.е. как ги назначаваме - защото дължим всички осиг. вноски.
  Такъв статут не съществува.
  Чужденците да могат пребивават :
    • краткосрочно – до 3 месеца ;
    • продължително – с разрешен срок до 1 година;
    • дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години;
    • постоянно – с разрешен неопределен срок.
Трудовият договор не е важен. Важен е чл.33 от ЗЗО. Съществуват и изключение от правилото за необхванатите чужденци от здравнтото осигуравяна на НЗОК.
 Но при така зададен въпрос и липса на информация и отговорът е адекватен.
 Не напразно написах да попитате АЗ, която е направила регистрацията на лицата.
Защо не питате Агенцията по заетостта след като им е дала достъп до пазара на труда?
...ако трябва да се "вслуша" в теорията по въпроса.
  Така повеляват законите, на не терориите по въпроса. След като има решения на ВКС и ВАС, След като НОИ задължават да се заличавата незаконно подадените декларции Д1 с код  *01* на незаконно самонаназначилите се управители на трудови договори, не зная защо се обсъжда въпроса. 
 Може ли Управител на ЕООД да се самоназначи на трудов договор? - Не , не може.
 Защо не може? - Справки ВКС, ВАС, НОИ.
 Относно програмите. Може ли съдружник в ООД, който не е управител в същото ООД да се назначи на трудов договор - да, може.
 
И аз не разбрах:
Ако е собственик може да е СОЛ.
 Ако е управител може ДУК, но не и трудов договор.
 Не може сам със себе си да сключва трудов договор, т.е. да се договаря сам със себе си Решение 27/8.06.2011 г. на ВКС. Има редица други решения на ВКС , че е без значение как  е наименован и как е оформено счетоводно и какви отчисления и удръжки са правени по  този договор ще си остане граждански и мандатен по своя характер. Вижте например Решение 2467 от 2014 г на ВАС Пловдив, с което потвърждава предписание на НОИ да се заличат данните от Декларация 1 с тип осигурен 01 на Управител слючил трудов договор сам със себе си.
 ТЗ - Чл. 141.(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.
 Този член от ТЗ е в основата на решенията на ВКС и ВАС че независимо от това, че договорът е озаглавен “трудов” и независимо от това, че е регистриран като такъв,  същият всъщност представлява договор за управление по смисъла на чл.141, ал.7 от ТЗ.
Ако в търговския регистър собственикът е вписан като управител - не може.
 ЕООД  назначава по съдебно решение  физическо лице което не е собственик на капитала.
  Не го назначава, а му възлага да управлява.
  Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Търговският закон предвижда, че отношенията между дружеството  и управителя се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението. Отношенията между дружеството и неговия управител не могат да бъдат регламентирани и разглеждани като трудови правоотношения.  Има редица решения на ВКС, че както и да наречете този договор, как ще го водите счетоводно и какви отчисления ще правите той ще остане граждански по своя характер и ще е приложимо гражданското, а не трудовото право.
Правете го на по-кратки периоди от месец.
  Ако ще са  СИРВ за по кратък период ще стане мазало при международните.
По регламент 561 може 56 ч/седмично, но не повече от 90 ч/две седмици,   а по нашата Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършат транспортни дейности в автомобилния транспорт Чл. 4. (1) Средната продължителност на седмичното работно време не може да надвишава 48 часа.
 И за да се в тон с регламента следващият член от Наредбата
 (2) Максималната продължителност на седмичното работно време може да бъде удължено до 60 часа само ако в рамките на четиримесечен отчетен период не се надвишава средната продължителност на седмичното работно време от 48 часа.
  Някой може ли да направи график с четиримесечен отчетен период след като информацията от картите на шофьорите се сваля всеки месец и с една проста апликация на телефона като Tacho File Viewer ще цъфнат несъответствията?