НОВАТА Декларация по чл. 55 и данъка за Декември.2012

09.01.2013, 19:52 214015 259

#180 | 09.01.2013, 19:52
Публикации: 46 / 1
здравейте, мисля че в самото заглавие е написно "и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г." - т.е. за внесените не се отнася :smile1:
#181 | 09.01.2013, 21:20
Публикации: 8 / 0
Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.
09 Януари 2013
Предприятията и самоосигуряващите се лица, които през месец декември 2012 г. са изплатили доходи от друга стопанска дейност и от наем и са удържали авансов данък по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ трябва да внесат този данък в срок до 10 януари 2013 г. В същия срок лицата трябва да подадат и декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Окончателните данъци, които са удържани през 2012 г. от платците на доходи, но не са внесени към 31.12.2012 г., тъй като срокът за внасянето им изтича след 01.01.2013 г. се внасят в сроковете, действащи към момента на удържането на данъците, т.е. прилагат се старите срокове. Тези данъци също трябва да се декларират с новия образец на декларация (4001), като срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасянето на данъците.

Срокът 31.07.2013 г. за подаване на декларацията за дължими данъци (образец 4001), посочен в § 60 от ПЗР на ЗИДЗДДС се отнася за случаите, в които данъците е трябвало да бъдат внесени до 31.12.2012 г., но не са внесени към тази дата. Препоръчително е в тези случаи декларацията за дължими данъци да се подава преди внасянето на съответния данък, въпреки че крайният срок за подаването й е 31.07.2013г. Крайният срок за подаване на декларация в тези случаи (31.07.2013 г.)  е задължителен, дори данъците да не са внесени.

Данъкът при източника по реда на чл. 194 и 195 от ЗКПО, за доходи, начислени през 2012 г., чийто срок за внасяне изтича през 2013 г. се внася в сроковете, предвидени в чл. 202 от ЗКПО, действащ до 31.12.2012 г., т.е. прилагат се старите срокове. На основание § 55 от ПЗР на ЗИДЗДДС този данък се декларира по реда на глава двадесет и шеста от ЗКПО с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) като срокът за подаване на декларацията е 31.01.2013 г.

Срокът 31.07.2013 г. за подаване на декларацията за дължими данъци (образец 4001), посочен в § 55 от ПЗР на ЗИДЗДДС, се отнася за случаите, в които данъкът при източника е трябвало да бъде внесен до 31.12.2012 г., но не е внесен към тази дата. Препоръчително е в тези случаи декларацията за дължими данъци да се подава преди внасянето на съответния данък, въпреки че крайният срок за подаването й е 31.07.2013 г. Крайният срок за подаване на декларация в тези случаи (31.07.2013 г.) е задължителен, дори данъкът да не е внесен

МНОГО НАВРЕМЕ НИ УКАЗАХА КАКВО Е РЕДНО!!! УТРЕ ЩЕ БЪДЕ ПЪЛЕН ХАОС ВЪВ ВСИЧКИ ОФИСИ НА НАП. УСПЕХ
#182 | 09.01.2013, 21:54
Публикации: 3 / 0
  А физическите лица наемодатели трябва ли да подадат декл. по чл.55 ал.1 за данъка от получен наем през четвърто тримесечие?

Задължение за подаване на декларацията за дължими данъци
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., бр. 94 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.)  (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.
(2) Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода.

По стария закон
Срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
 Чл. 67. (1) Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.)  Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.

По новия закон
Раздел II
Срокове и място за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
 Срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.)  Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 94 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.)  Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година

Според мен не трябва да плащаш за четвърто тримесечие, също така и да подаваш декларация по чл.55 за 2012г
#183 | 09.01.2013, 22:40
Публикации: 267 / 4
Когато имаме изплатен наем на камион за м. 05 през м. 12 то тогава трябва да внеса удържания данък до 10.01.2013г. нали така?
#184 | 10.01.2013, 07:00
Публикации: 1884 / 385
http://www.nap.bg/news?id=1664

Eто и указанието, срокът за подаване декларация и плащане на данък от наеми удържани от юридически лица и самоосигуряващи се за м.декември 2012 г. е 10 януари 2013 г- тоест ДНЕС
#185 | 10.01.2013, 09:18
Публикации: 2 / 0
Платили сме на НАП през м.11,  м.12.2012 г. и м.01.2013  данък при източника по чл.37 от ЗДДФЛ, удържан от чуждестранно физическо лице, съответно през м.10,  м.11 и м.12.2012 г.

Как да декларираме удържания  данък при източника за последното тримесечие на  2012 г.?

От указанието в НАП от 09.01.2013 г. разбирам че платеният през м.01.2013  данък трябва да се декларира в новият образец 4001 на Декларация по чл.55.

Какво обаче се случва с недекларираните данъци, платени в м.11 и м.12.2012 г.? /Досега , знаете , че те се декларираха на тримесечие и срокът за подаване на последната декларация е 31.01.2013/

Трябва ли да подаваме старият образец 2030 на декларацията по чл.55 за последното тримесечие на 2012 година?    Да включим ли удържаният данък при източника през

м.12.2012 и платен през м.01.2013 , при условие , че ще подадем данните за него в новият образец 4001?
#186 | 10.01.2013, 10:09
Публикации: 3 / 0
Подаване на декларация за дължими данъци, удържани за доходи начислени/изплатени през 2012 г. и подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г.
09 Януари 2013

Предприятията и самоосигуряващите се лица, които през месец декември 2012 г. са изплатили доходи от друга стопанска дейност и от наем и са удържали авансов данък по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ трябва да внесат този данък в срок до 10 януари 2013 г. В същия срок лицата трябва да подадат и декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Окончателните данъци, които са удържани през 2012 г. от платците на доходи, но не са внесени към 31.12.2012 г., тъй като срокът за внасянето им изтича след 01.01.2013 г. се внасят в сроковете, действащи към момента на удържането на данъците, т.е. прилагат се старите срокове. Тези данъци също трябва да се декларират с новия образец на декларация (4001), като срокът за подаване на декларацията съвпада със срока за внасянето на данъците.

Срокът 31.07.2013 г. за подаване на декларацията за дължими данъци (образец 4001), посочен в § 60 от ПЗР на ЗИДЗДДС се отнася за случаите, в които данъците е трябвало да бъдат внесени до 31.12.2012 г., но не са внесени към тази дата. Препоръчително е в тези случаи декларацията за дължими данъци да се подава преди внасянето на съответния данък, въпреки че крайният срок за подаването й е 31.07.2013г. Крайният срок за подаване на декларация в тези случаи (31.07.2013 г.)  е задължителен, дори данъците да не са внесени.

Данъкът при източника по реда на чл. 194 и 195 от ЗКПО, за доходи, начислени през 2012 г., чийто срок за внасяне изтича през 2013 г. се внася в сроковете, предвидени в чл. 202 от ЗКПО, действащ до 31.12.2012 г., т.е. прилагат се старите срокове. На основание § 55 от ПЗР на ЗИДЗДДС този данък се декларира по реда на глава двадесет и шеста от ЗКПО с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) като срокът за подаване на декларацията е 31.01.2013 г.

Срокът 31.07.2013 г. за подаване на декларацията за дължими данъци (образец 4001), посочен в § 55 от ПЗР на ЗИДЗДДС, се отнася за случаите, в които данъкът при източника е трябвало да бъде внесен до 31.12.2012 г., но не е внесен към тази дата. Препоръчително е в тези случаи декларацията за дължими данъци да се подава преди внасянето на съответния данък, въпреки че крайният срок за подаването й е 31.07.2013 г. Крайният срок за подаване на декларация в тези случаи (31.07.2013 г.) е задължителен, дори данъкът да не е внесен.
Създаден на: 09.01.2013   ...........    Вижте това кога го публикуват!!!
#187 | 10.01.2013, 10:45
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Платили сме на НАП през м.11,  м.12.2012 г. и м.01.2013  данък при източника по чл.37 от ЗДДФЛ, удържан от чуждестранно физическо лице, съответно през м.10,  м.11 и м.12.2012 г.

Как да декларираме удържания  данък при източника за последното тримесечие на  2012 г.?

От указанието в НАП от 09.01.2013 г. разбирам че платеният през м.01.2013  данък трябва да се декларира в новият образец 4001 на Декларация по чл.55.

Какво обаче се случва с недекларираните данъци, платени в м.11 и м.12.2012 г.? /Досега , знаете , че те се декларираха на тримесечие и срокът за подаване на последната декларация е 31.01.2013/

Трябва ли да подаваме старият образец 2030 на декларацията по чл.55 за последното тримесечие на 2012 година?    Да включим ли удържаният данък при източника през

м.12.2012 и платен през м.01.2013 , при условие , че ще подадем данните за него в новият образец 4001?


За този данък при източника на ЧЛ, важи параграф 59 - пише си по стария ред и срок. Аз го разбирам със стария образец 2030.
Старата Д55 (обр. 2030) е за внесен данък. Новата Д55 (обр. 4001) е за дължим данък.

Най-вероятно на 29.01 от НАП ще излязат с указание и за това, защото срокът за подаване е 31.01. Според мен е със старата декларация, тъй като данъкът не е дължим, а внесен през 4-то тримесечие на 2012, а новата Д55 е за дължим.
#188 | 10.01.2013, 11:12
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Днес, от три офиса на НАП са давали дезинформация, че и за ВНЕСЕНИЯ данък през Декември, който се отнася за Декември, също се подава Д55. Най-вероятно, това е защото не са съобразили в указанието си от вчера, че Д55 е за дължими данъци, а не за внесени данъци. В него само са упоменали, че срокът за внасяне е 10-ти, без да коментират, ако данъкът е внесен през Декември какво правим. Явно в офисите на НАП още не са чели параграф 60 на ЗДДФЛ и указанията в самата декларация, а само спуснато така “навременно” указание.

На телефона от колцентъра на НАП, обаче ги опровергават и отговарят, че не се подава за внесените през Декември, защото цитирам “ще си формирате ново задължение”.
#189 | 10.01.2013, 11:29
Публикации: 36 / 1
До подалите декларацията на място ! Искат ли печат, че като гледам днес един от собствениците няма да дойде и ще остане неподпечаната. Ако я пусна само с подпис ????
#190 | 10.01.2013, 11:30
Публикации: 3326 / 256
До подалите декларацията на място ! Искат ли печат, че като гледам днес един от собствениците няма да дойде и ще остане неподпечаната. Ако я пусна само с подпис ????

Няма да я приемат, вчера нарочно не сложихме печат (но го носихме с нас) за да видим дали става без, но уви..искаха печат
#191 | 10.01.2013, 11:34
Публикации: 129 / 13
Няма ли да излязат със Становище (не новинка),
откъде измислят и прилагат срокове и бланки на декларации от влезлите в сила промени от 01.01.2013 г.
за данъци до 31.12.2012 г ?

И защо посочват срокове, както им дойде?
Пък 10-ти, пък 25-ти, пък 31-ви.

Няма ясни разпоредби за преходния период. Така че - стачка, да си обвързват СУПата както могат (и без това не го владеят).
#192 | 10.01.2013, 11:41
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
lorenca, точно чаках да напишеш нещо такова  :wave:
Виждам, че си "фен" и на СУП, и на НАП, и на единната сметка, а преходният период 2012-2013 ти е любим момент!

Но нека да направим нещата по-ясни, че лудницата е пълна. От съседната тема виждам, че има хора, за които тази новина в сайта на НАП е силно изненадваща, а ние тук нищим въпроса от миналата година.
#193 | 10.01.2013, 11:56
Публикации: 827 / 178
И ся - какво?
За една декларация да бягам до НАП?
Че то - само мен няма там сега..

Айде по пощата - и да си я получат..
Пък, може и да изчакам следващото "указание" :)
#194 | 10.01.2013, 12:02
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Вижте тук, в тази статия ТИТА: http://www.tita.bg/news/426
са обяснили също кога се подава новата Д55 (обр. 4001), кога се подава старата Д55 (обр. 2030), срокове и тн. И те много "навременно" на 09.01 са пуснали статията си, но е полезна.

Пасат, не са указания, както lorenca писа - "новинки" са :)
#195 | 10.01.2013, 12:10
Публикации: 261 / 24
Аз се върнах от НАП. Смея да твърдя, че организацията е добра, всички гишета работеха и не съм чакала повече 5 мин.
#196 | 10.01.2013, 12:12
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Супер, това е добра новина. В кой НАП се случва тази добра организация?
#197 | 10.01.2013, 12:15
Публикации: 425 / 5
Токущо говорих с кол центъра и ми казаха, че ако данъкът за декември си е внесен в декември-не се подава декл по чл 55. Същото важи и за ддфл, удържано и внесено по ГД. Тоест декл. по чл55 се подава за дължими данъци, а не за внесени :smile1:
#198 | 10.01.2013, 12:17
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Токущо говорих с кол центъра и ми казаха, че ако данъкът за декември си е внесен в декември-не се подава декл по чл 55. Същото важи и за ддфл, удържано и внесено по ГД. Тоест декл. по чл55 се подава за дължими данъци, а не за внесени :smile1:

Да, в колцентъра, като цяло бяха малко по-наясно още от самото начало.
#199 | 10.01.2013, 12:21
Публикации: 129 / 13
lorenca, точно чаках да напишеш нещо такова  :wave:
Виждам, че си "фен" и на СУП, и на НАП, и на единната сметка, а преходният период 2012-2013 ти е любим момент!

Но нека да направим нещата по-ясни, че лудницата е пълна. От съседната тема виждам, че има хора, за които тази новина в сайта на НАП е силно изненадваща, а ние тук нищим въпроса от миналата година.

И как ги правим по-ясни - чешейки клавиатурата?
Много са в час в НАП, да - връщат да носиш старата бланка (защото не са и чували че има нова) за деклариране на данък по извънтрудови правоотношения.
Колко ли време кашони с декларации ще отлежават преди да се вкарат някъде.
Т.е. за пореден път правят луд народа. И това е облекчение за бизнеса.
Само счет си нямат лоби :(
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група