Измененията в ЗДДФЛ от 01.01.2017 г.
✔ По-бързо, по-лесно, по-сигурно » kik-info.com
Измененията в ЗДДФЛ са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В настоящия материал ще направим резюме на по-важните промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г.
Ново данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
(чл. 22д)

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. 100% от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80% или над 80% от доходите по т. 1.

Данъчното облекчение е в размер 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Облекчението може да се ползва само годишно като обстоятелствата и условията се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Ново условие за ползване на данъчните облекчения

Всички данъчни облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация (чл. 23, ал. 2 - нова).

Работникът/служителят представя писмена декларация пред работодателя, че към момента на подаването й няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация (чл. 49, ал. 4, т. 8 - нова).

Възможност при прилагане на данъчните облекчения, които са ползвани чрез работодателя в пълен размер, да не се прилагат документи към годишната данъчна декларация

Предвидено е част от документите за облекченията (ал. 1, т. 1, 2, 4, 8 и 9) да не се прилагат към годишната данъчна декларация, когато са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и облекченията по чл. 18, 20, 22, 22в и 22г са ползвани в пълен размер по реда на чл. 49, ал. 3 и 4 (чл. 23, ал. 3 – нова). Това са:
•   По т. 1. копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;
•   2. копия на документите, удостоверяващи направените вноски - за данъчното облекчение по чл. 20;
•   По т. 4. копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1;
•   По т. 8. декларация по чл. 22в, ал. 8 - за данъчното облекчение по чл. 22в; когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22в, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач;
•   По т. 9. декларация по чл. 22г, ал. 7, както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 22г; когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22г, ал. 7 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22г, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

Тази възможност се прилага и при ползване на данъчни облекчения за 2016 г. с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 за 2016 г.

В разпоредбата на чл. 22г от ЗДДФЛ, регламентираща данъчното облекчение за деца с увреждания изрично се посочва, че намалението са прилага както за годината на раждане, така и за годината, в която детето навършва пълнолетие (важи и за 2016 г.).

Нови срокове за едноличните търговци

Едноличните търговци внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие до 30 април (чл. 43, ал. 8 – допълн.).

Едноличните търговци внасят дължимия данък върху разходите в срок до 30 април на следващата година, като в този случай не се прилага чл. 217, ал. 2 от ЗКПО (чл. 47, ал. 2 – нова).

Нов ред на облагане на доходите, придобити от местни физически лица, от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ
(чл. 67, ал. 4 – нова )

Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, окончателния данък се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Дължимият данък вече няма да се декларира в данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Промени свързани с реда на облагане на непарични вноски в търговски дружества
(чл. 33, ал. 6, т. 11 – нова, чл. 13, ал. 4 – изм.)

•   Намаление на капитала, произтичащо от продажба на апортирано от физическо лице имущество – смята се, че физическото лице е извършило продажбата на това имущество.

•   Определяне на цената на придобиване за акции и дялове, получени в резултат на апорт.

Съгласно досегашното законодателство при извършването на непарични вноски в търговски дружества не се определя данък. Данък се дължи само при продажба или замяна на придобитите по този начин акции и дялове. В мотивите на МФ се изтъква, че практиката показва, че сега действащият ред на облагане създава възможности за отклонение от данъчно облагане чрез:
  • Апортиране на дяловете/акциите, които са придобити чрез непарична вноска. По този начин се избягва плащането на данък за положителната разлика между документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, и размера на непаричната вноска, вписан в устава на дружеството, съгласно оценката на вещите лица. В тази връзка е направена промяна в чл. 33, ал. 6, т. 11 като се въвежда специален ред за определяне на цената на придобиване при продажба/замяна на дялове/акции, които са придобити чрез апорт на акции и дялове в друго дружество и това е цената на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, доколкото към този момент доходите от продажбата/замяната на това имущество биха били облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ.
  • Продажба на апортираното имущество от дружеството, в което е направена непаричната вноска, след което се намалява капиталът и се изплаща съответната сума на съдружника - физическо лице. В практиката е установено, че тази схема се използва за да се избегне плащането на данък при продажба на недвижими имоти, но същата може да се ползва и при продажба на финансови активи или друго движимо имущество.

В тези случаи, съгласно промяната в чл. 13, ал. 4 се приема, че към момента на извършването на апортната вноска физическото лице е придобило доходи от продажба на съответното имущество, респективно данъчното третиране ще се съобрази с това дали към момента на извършване на непаричната вноска доходът от продажбата на това имущество би бил облагаем или освободен от облагане по смисъла на ЗДДФЛ.

Промени в необлагаемите доходи
(чл. 13, ал. 1, т. 20, 21 и 22)

От 01.01.2017 г. не са облагаеми:
•   Паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта.
•   Наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, които не са хазартни. „Предметна печалба с незначителна стойност“ е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.
•   Наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

Възможност за допълнителна еднократна корекция на годишната данъчна декларация
(чл. 53 – изм.)

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 30 април данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. Правилото важи и за декларациите по чл. 50 за 2016 г., тоест данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да направи промени чрез подаване на нова декларация за 2016 г.

Въведен е лимит за размера на отстъпката по годишната данъчна декларация до 1000 лв.
(чл. 53, ал. 6 – изм.)

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 5. Правилото важи и за декларациите по чл. 50 за 2016 г.

Промени за регистрираните земеделски стопани

Новорегистрираните земеделски стопани декларират правото на избор да се облагат като еднолични търговци само за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл. 50 за същата година.
След изтичане на периода от минимум 5 последователни данъчни години, за които се прилага облагане като едноличен търговец, земеделския стопанин може:
1.   да продължи да се облага по избрания от него ред като едноличен търговец, без да подава нова декларация по       чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.
2.   да избере да се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ с нормативно определени разходи, като упражни правото си на избор в декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година.

За 2017 г. - до 31 януари 2017 г.

Въвеждане на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси

•   Едноличните търговци, които се смятат за данъчно задължени лица по смисъла на чл. 61у от ЗМДТ, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на същия закон.
•   Не са облагаеми доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ.

•   В облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ.

•   Тези доходи подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Промяна в дефиницията на понятието застраховки „Живот“

Съгласно действащата разпоредба на § 1, т. 14 от ДР на ЗДДФЛ, дефиницията на понятието застраховки „Живот“, препраща към определени видове застраховки „Живот, посочени в раздел I, т. 1 и 3 на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.

Деклариране от наследници

Годишната данъчна декларация за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници (чл. 50, ал. 5 – нова).


Свързани теми:
Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.
Правилата при личното ползване от 2017 г. и корекциите на ДДС
Измененията в ЗДДФЛ от 01.01.2017 г.
Какво се променя в осигуряването през 2017 г.
Почивни и празнични дни през 2017 година