Личното ползване и корекциите на данъчен кредит по ЗДДС
Как най-лесно да приложим новите правила за пропорционално разделяна на данъчния кредит и последващите корекции на ползван данъчен кредит от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В настоящия материал представяме резюме на промените, касаещи личното ползване на фирмени активи и корекциите на данъчен кредит, като ще направим връзка с ДДС режима, действащ през 2016 г., а в отделен материал ще разгледаме и останалите промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

В допълнение:
Правилата по ЗКПО за облагане на лично ползване с 10% данък „натура“ се промениха през 2016 година (в сила 01.01.2016 г.), като същите действат и през 2017 г. Те са разгледани в статията Изчисление на данък върху разходите в натура за лично ползване на фирмени активи, като по-рано през годината създадохме специално Приложение за изчисляване на данък натура
.
Пропорционално приспадане на данъчен кредит по ЗДДС

От 01.01.2017 г. се въвежда нов режим на пропорционално приспадане на данъчен кредит, когато дълготрайни активи се използват смесено, както за дейността, така и за лични или други цели (чл. 71а и чл. 71б - нови). Правото на данъчен кредит е пропорционално на степента на използване на актива за независимата икономическа дейност на лицето. Правилата се отнасят за:
• недвижими имоти;
• превозни средства;
• дълготрайни активи, при които стойността при придобиване, производство или внос е равна на или по-голяма от 5000 лв.

В случаите, когато за дълготраен актив от гореизброените три групи, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди, лицето има право на приспадане на данъчен кредит само за частта от начисления му данък, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност. Тази част се определя пропорционално на степента на използването на актива за независима икономическа дейност, като начисленият данък се умножи по пропорцията на очакваното му използване за независима икономическа дейност спрямо общото му използване както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от независимата икономическа дейност, изчислена до втория знак на десетичната запетая. Например при пропорция 72 : 28 за лично към служебно ползване, то за целите на изчисленията пропорцията е 0.72.

Пропорцията се определя чрез прилагането на критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на актива за осъществяване на независима икономическа дейност, като се отчита спецификата му. Регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 за така определения данък за приспадане.

Новите правила важат и за учредено в полза на регистрираното лице вещно право върху недвижим имот, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди.

При недвижимите имоти се дава възможност регистрираното лице само да прецени дали да включи в стопанските си активи целия или само част от имота, която може да се обособи и разграничи. За невключената в стопанските активи част от имота разпоредбите на ЗДДС не се прилагат.

За налични стоки на регистрираното лице, които са или биха били дълготрайни активи, които се използват едновременно както за извършване на независима икономическа дейност, така и за лични нужди, право на данъчен кредит възниква при условията на новите чл. 71а и 71б – тоест прилага се пропорционално приспадане на данъчен кредит (чл. 74, ал. 4 - нова).

Това означава, че ако лицето предварително знае, че даден дълготраен актив ще се използва и за лични нужди, следва задължително да приложи пропорционалното приспадане на данъчния кредит още при придобиването. Все пак, ако лицето не приспадне данъчен кредит пропорционално на очакваното използване за служебни цели, то следва да начислява ДДС върху личното ползване по чл. 9, ал. 3, т. 1, както досега и да издава протокол за начисления данък ежемесечно (виж Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3).

Стоки или услуги на стойност под 5 000 лв.

Новият режим за пропорционалното приспадане е опция за стоки или услуги на стойност под 5 000 лв. (чл. 73б - нов). За стоки или услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи, регистрирано лице може да упражни право на данъчен кредит за размера на данъка, съответстващ на използването на стоката или услугата в рамките на независимата икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, като определи с разумен метод този размер, когато използва стоката или услугата:
1. за независима икономическа дейност и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, и/или
2. в рамките на независимата си икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки или дейности, за които няма такова право, като не прилага чл. 73.

При пропорционално приспадане не се начислява ДДС за лична употреба

В случаите, в които лицето е приспаднало данъчен кредит пропорционално на използването за независима икономическа дейност, съгласно чл. 71а, чл. 71б или чл. 73б, то не се начислява данък за личното ползване (чл. 9, ал. 5 - нова). В тези случаи се прави корекция на пропорционалния данъчен кредит веднъж годишно по формули, разписани в чл. 79а и чл. 79б, ако има промяна в съотношението на личното към служебното ползване.

Ако лицето, не е направило пропорционално приспадане, съгласно очакваното служебно ползване и активът се използва и за лични нужди, то следва да начислява ДДС върху личното ползването, съгласно правилата на чл. 9, ал. 3, т. 1, чл. 25, ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 2 и 6, както и да издава протоколи по чл. 117, ал. 3, т. 1 . Най-лесно това става с Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3.

Промени в правилата за корекциите на ползван данъчен кредит

Изменени са правилата при корекциите при ползван данъчен кредит по чл. 79. Също така са въведени изцяло нови формули в 79а и 79б, във връзка с промяна в личното ползване.

В тази връзка представяме най-новите приложения в сайта, чрез които сигурно и бързо може да направите изчисления за размера на корекцията на ползвания данъчен кредит. На страницата на всяко от приложенията ще намерите  разяснения за случаите, в които е необходимо да се направи корекция на ползвания данъчен кредит, съгласно измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Едновременно с изчисленията на корекциите, приложенията в сайта КиК Инфо издават и необходимите ДДС протоколи за всеки от случаите.

Приложение за корекции при унищожаване, липси и брак на стока (чл. 79, ал. 1-3)

Приложение за корекции при последваща доставка на стока или услуга (чл. 79, ал. 5)

Приложение за корекция на ползван данъчен кредит за придобити, произведени или внесени стоки, включително за придобити или изградени недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи (чл. 79а)

Приложение за корекция на ползван данъчен кредит за получени услуги, които са или биха били дълготрайни активи (чл. 79б)
Корекциите по чл. 79, ал. 1, чл. 79а и 79б в случаите на действащ договор за лизинг, за който е приложен чл. 6, ал. 2, т. 3, се извършват от лизингополучателя (чл. 78, ал. 6 - нова).

Кога не се извършват корекции на ползван данъчен кредит?
(чл. 80)

Корекции по чл. 79, 79а и 79б не се извършват:

1. в следните случаи:
а) стоките или услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3;
б) за доставката на стока или услуга към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в случаите по чл. 10, ал. 1;
в) за внасянето на стоки или услуги от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество;

2. ако данъчният режим на доставките, за които регистрираното лице използва стоките или услугите, бъде променен със закон;

3. за недвижимите имоти, ако са изминали 20 години, считано от:
а) началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;

4. за различни от недвижими имоти стоки или услуги, ако са изминали 5 години, считано от:
а) началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено право на данъчен кредит;

5. когато документът по чл. 71 за придобиването на стоката или услугата не е посочен в дневника за покупките по чл. 124 в срока по чл. 72.

Корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на:
1. унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;
2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката;
3. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали;
4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;
5. брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт;
6. брак на дълготрайни активи, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.

Промени в данъчна основа при начисляването на ДДС върху личното ползване


В чл. 27, ал. 2, където се определя данъчната основа на ДДС върху личното ползване, също има промяна. С редакцията на чл. 27, ал. 2 се прави опит да се уреди въпроса с активите, при които имаме отлагане на ползването – например при строителство по стопански начин, при което ползването се случва, чак когато активът бъде въведен в експлоатация. В тези случаи ДДС върху личното ползване ще се начислява от началото на данъчния период, през който е започнало фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит. В тази връзка направихме необходимата промяна в Приложение за изчисление на ДДС върху личното ползване, чрез което едновременно с пресмятането на данъка, може да издадете коректен протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.

Промени в определения от допълнителните разпоредби на ЗДДС

(т. 82, т. 83 от §1 на ДР)
 
"Недвижими имоти" са изброените в чл. 13б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги.
Член 13б
За целите на прилагането на Директива 2006/112/ЕО за „недвижим имот“ се счита:
а) всяка отделна част от земята, на или под нейната повърхност, върху която може да бъде учредено право на собственост или владение;
б) всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена;
в) всеки елемент, който е монтиран и съставлява неразделна част от сграда или конструкция и без който съответната сграда или конструкция би била недовършена, като врати, прозорци, покриви, стълбища и асансьори;
г) всеки елемент, оборудване или машина, трайно монтирани в сграда или конструкция, които не могат да бъдат премествани, без да бъде разрушена или променена сградата или конструкцията.
"Дълготрайни активи" са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:
а) недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква "з", и
б) различни от посочените в буква "а" стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане със стойност при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв.

Преходен режим за заварените случаи
(§ 42, § 43, § 44 от ЗИД на ЗАДС)

Членове 79, 79а и 79б от ЗДДС не се прилагат за стоки и услуги, за които регистрираното лице е приложило досегашния чл. 79, ал. 6 и 7 от същия закон, тоест ако лицето вече е извършило корекция на данъчен кредит по досегашния ред (§ 43).

За стоки и услуги, които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от ЗДДС, налични към 31 декември 2016 г. включително, не се прилагат чл. 79, ал. 3 и 5, чл. 79а и 79б от същия закон (§ 44).

За недвижими имоти, налични към 1 януари 2016 г., определянето на данъчната основа по чл. 27, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност и корекциите на ползван данъчен кредит по чл. 79а, ал. 3, т. 1 от същия закон, за годините, следващи годината на влизане в сила на този закон, се изчисляват, като 20-годишният срок се брои, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.

За недвижимите имоти, за които са налице обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, регистрираните лица може да упражнят право на приспадане на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен кредит, като до 30 юни 2017 г. издадат протокол, с който:

1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

УДК = (Дпчдк - Дпчдк x Кгпчдк) x 1/20 x БГ,

където:
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително;

2. когато не са приспаднали данъчен кредит при придобиването или изграждането на имоти, които впоследствие са използвали само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от Закона за данък върху добавената стойност, да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

ДК = ДДС x 1/20 x БГ, където:

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС - размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните документи за придобиването или изграждането на имота, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително.

За различни от недвижими имоти стоки или услуги, за които са налице обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, регистрираните лица може да упражнят право на приспадане на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен кредит, като до 30 юни 2017 г. издадат протокол, с който:

1. да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

УДК = (Дпчдк - Дпчдк x Кгпчдк) x 1/5 x БГ,

където:
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително;

2. когато не са приспаднали данъчен кредит при производството, закупуването, придобиването или вноса на стоки или услуги, които впоследствие са използвали само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от Закона за данък върху добавената стойност, да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

ДК = ДДС x 1/5 x БГ, където:

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС - размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните документи за производството, закупуването, придобиването или вноса, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително.

Правото на приспадане на данъчния кредит се упражнява чрез отразяване на протокола в дневника за покупките и в справка-декларацията за данъчния период, през който протоколът е издаден.

В тези случаи лицата трябва да анулират протоколите по чл. 67, ал. 3 от ППЗДДС, издадени до 31 декември 2016 г. включително. За тези протоколи се прилага чл. 80, ал. 7 и 8 от правилника (§ 42).