Нов режим по ДДС за служебните коли и други стоки и услуги, които се ползват за лични нужди
✔ По-бързо, по-лесно, по-сигурно » kik-info.com
Предлага се новият режим, влизащ в сила от 01.01.2016 година, да обхване всички стоки и услуги над 700 лева, които ще се ползват едновременно и за служебни и лични нужди. Случаите в практиката за това най-често са ползването на служебните коли за лични нужди от собственика и работниците и служителите.

За целта в предложения законопроект в ЗДДС се вменява задължение за подаване на нова декларация (по чл. 120а), когато има използване на стока или услуга за служебни и лични нужди.

Когато регистрирано по ДДС лице възнамерява да използва и за лични нужди на собственика, на свързаните с него лица, на работниците и служителите, или на трети лица стока или услуга с данъчна основа при придобиването над 700 лева, за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, лицето е длъжно преди да започне използването за лични нужди да подаде декларация за методиката за разпределение по разумен метод на направените преки разходи.  Чрез методиката лицето разпределя пропорционално на степента на използване на съответната стока или услуга за извършената доставка по предоставяне на услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите, или за цели, различни от независимата икономическа дейност.

Декларацията за избраната методика за разпределение на преките разходи ще е по образец и ще се подава по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП. Регистрираното лице може да представи нова декларация за изменение на избраната методика за разпределение на преките разходи, за която вече е подадена декларация, след изтичането на 6 месеца, считано от месеца, следващ месеца на подаване на предходната декларация.

ВАЖНО:
1) Ако регистрираното лице не изпълни задължението си за подаване на декларация, то ще се смята, че стоката или услугата е използвана и се използва само и единствено за лични нужди.

2) Ако регистрираното лице не начислява данък в съответствие с избраната от него методика се смята, че стоката или услугата е използвана и се използва само и единствено за лични нужди.

В тези случаи регистрираното лице дължи данък от датата на придобиването на стоката или получаването на услугата.

Създаден е преходен режим за случаите, които съществуват преди влизането в сила на този режим. При тях декларацията по чл. 120а се подава в срок до 29 февруари 2016 г. При неподаване на декларацията в този срок се приема, че съответната стока или услуга е използвана и ще се използва единствено за личните нужди  и ще се дължи данък от датата на придобиването на стоката или получаването на услугата.

Предложения и становища към законопроекта могат да се изпращат до Министерство на финансите до 26.09.2015 година.

С целия законопроект можете да се запознаете от тук.