Да
Не трябва да се минат пак специалистите които са написани на обратната страна на писмото за явяване.
Всеки път за преосвидетелстването на моето дете, 1-2 месеца преди датата която са ни определили от ТЕЛК-овата комисия за явяване, минаваме специалистите които са ни оградили на обратната страна на полученото писмо от комисията.
Много е важно 3 месеца преди да ви изтече ТЕЛК -а да сте подали заявление в РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ за преосивидетелстване. Ако не подадете заявление те няма да ви извикат. Ако сте подали заявление 3 месеца преди изтичането на ТЕЛК-а ви, и писмото с точна дата за явяване отново пред комисията  се забави и пресрочите дата на сегашния ви ТЕЛК, всичките ви права се запазват, до излизането на новия ТЕЛК, защото забавянето не е по ваша вина.
Това се изисква във Варна, в другите градове на страна трябва да е същото.
РКМЕ
 » РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ
РКМЕ или придобилото гражданско име "Регионална картотека на инвалида" се намира на първия етаж на ул. "Брегалница" №3 (сградата на РЗИ-Варна).
Документи за явяване пред ТЕЛК се приемат в стая №101 (Приемна РКМЕ) във фоайето на първия етаж.
Съгласно чл.56, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи ПУОРОМЕРКМЕ (Държавен вестник бр.34 от 04.05.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 16.07.2021 г.) лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават документи за:
1.   свидетелстване;
2.   редовно преосвидетелстване;
3.   преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
4.   предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
5.   преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.
В съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал 1 и ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават следните документи:
1.   Заявление-декларация по образец  -  Приложение №11 от ПУОРОМЕРКМЕ (попълва се от РКМЕ при подаване документите на място, попълва се от лицето при подаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път). При подаване на документи за явяване на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност заявление-декларацията по образец се попълва от лицата.
2.   Медицинско направление за ТЕЛК от личния/лекуващ лекар, регистрирано електронно в ИБД (Лекарят отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение регистрираното в ИБД медицинско направление и го връчва на лицето за предоставяне в РЗИ при подаване на документите). Медицински протокол на ЛКК по образец - при подаванена документи за явяване на ТЕЛК за продължаване на временната неработоспособност.
3.   Медицинска документация (от последните 12 месеца), доказваща здравословното състояние на лицето, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи актуални резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация на личния и/или лекуващия лекар.
4.   В случаите по чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза лицата заявяват при подаване на документите, че искат да бъдат освидетелствани/преосвидетелствани само за увреждания, които са дефинитивни състояния, което се отразява в заявлението-декларация.
5.   Протоколи на НОИ за извършено проучване на условията на труд, по повод професионално заболяване и трудова злополука, и разпореждане на НОИ за трудова злополука – оригинали.
6.   Пълномощно – представя се при подаване на документите от упълномощено лице.
За редовно преосвидетелстване от ТЕЛК документите трябва да се подадат не по-късно от три месеца преди изтичането на действащото експертно решение !
Здравейте, имам следната ситуация: На работника му отнемат шофьорската книжка за 1 година, мога ли да го освободя на някое от двете основания?
- чл.328, ал.1, т.12
- чл.330, ал.2, т.1
и ако заплатите се изплащат на следващ месец, периода трябва да е от 12.2022 до 11.2023, защото ведещо е кога е изплатен дохода.
съветвам ви да се обърнете към поддръжката за да си опряват проблема.
Аз имах същия проблем с тези грешки, оказа се че трябва да изчакам програмисите обслужващи програмния продукт да ги отстранят. Направиха го и се получи. Работя с друг продукт.
от Агенцията по заетостта
Процедура за деклариране на заетост на граждани на трети държави, ползващи се с права по чл. 29, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците
        Граждани на трети държави, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право на достъп до пазара на труда и могат да упражняват трудова заетост на територията на Република България без разрешение за работа, след деклариране на заетостта в Агенция по заетостта /АЗ/ за срок до приключване на производството по реда на Закона за убежището и бежанците /ЗУБ/.     

       Декларирането на заетостта се извършва от местен работодател, наел по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда, граждани на трети държави, ползващи се с права по чл. 29, ал. 3 от ЗУБ.

І. Условия за деклариране на заетостта.

       Условията и редът за деклариране на заетостта на чужденците са определени в Глава втора „Трудова миграция от трети държави”, Раздел VІІІ „Деклариране на заетост на граждани на трети държави” на правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/.

       Декларирането на заетостта се извършва при спазване на следните условия:

Гражданинът на трета държава притежава валидно разрешение за пребиваване, издадено от органите за административен контрол на чужденците във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 29, ал. 3 от ЗУБ;
Чужденецът има трудов договор, сключен по условията на българското законодателство с местен работодател за срока на разрешеното пребиваване.
ІІ. Необходими документи и изисквания към тях.               

      Документите за деклариране на заетостта са посочени в чл. 36, ал. 2 на Правилника за прилагане на ЗТМТМ. Те се подават от работодателя в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота.   

      Необходими документи за деклариране на заетостта:

1. Декларация по образец – Приложение № 7 ;

      Декларацията се подава в 2 екземпляра в оригинал, с описани приложени документи, подпис и печат от работодателя. На гърба се съдържа списък на чужденците, с посочени имена на български език и латиница, дата на раждане, № на паспорта, длъжност и продължителност на заетостта /от…….. до……./.

Началото на заетостта е преди подаване на декларацията от работодателя. Продължителността на заетостта е съобразена със срока на валидност на документа за пребиваване на работника-гражданин на трета държава.

2. Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и съобразен с крайния срок на разрешението за пребиваване на работника-гражданин на трета държава.

3. Копие на валиден документ за пребиваване на работника-гражданин на трета държава.

4. Служебна бележка, издадена от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, за наличие на обстоятелства по чл.29, ал. 3 от ЗУБ.

ІІІ. Процедурна последователност

         1.   Деклариране на заетостта в Дирекция „Бюро по труда”:

          Декларирането на заетостта се извършва от работодателя в 7-дневен срок от началото на заетостта и се потвърждава чрез заверка на декларацията с входящ № на дирекция „Бюро по труда”, като на вносителя се връща заверен екземпляр.

      В случай, че на работника-гражданин на трета държава бъде издаден документ за продължително пребиване с нов срок на валидност, процедурата се повтаря до получаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденеца на територията на Р.България.

         2. Уведомяване на ИА „Главна инспекция по труда” /ИА ГИТ/:

      В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на ИА ГИТ, като попълват специални бланки по образец, публикувани на официалната страница на ИА ГИТ(http://www.gli.government.bg/page.php?c=66).

         ИА „Главна инспекция по труда” осъществява специализирана контролна дейност във връзка със заетостта на чужденци на територията на Република България, в рамките на която контролните органи имат право да посещават всички обекти, където се осъществява работа, както и да изискват лични документи, включително и от пребиваващите и работещите там чужденци.

 Според мен трябва да е срочен, после ако удължат закрилата на украинеца пак ще сключите договор са срока на закрилата. Всеки път така съм ги правила.
Давност
 4 промени
Чл. 358. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) едномесечен - по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка" и в случаите по чл. 357, ал. 2.

2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение;

3. 3-годишен - по всички останали трудови спорове.

(2) Сроковете по предходната алинея започват да текат:

1. за искове за отмяна на дисциплинарни наказания и за изменение на мястото и характера на работата - от деня, в който на работника или служителя е била връчена съответната заповед, а при искове относно прекратяване на трудовото правоотношение - от деня на прекратяването.

2. за другите искове - от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред.

(3) Срокът по ал. 1 не се смята пропуснат, ако преди изтичането му исковата молба е подадена до некомпетентен орган. В този случай исковата молба се препраща служебно на съда.
Щом сте предали фирмата на друго счетоводство, задължението за изготвянето и подаването на тези справки си е тяхно.
и аз съм за 3 дни, защото болничия започва от м.12.2023 при действащия тогава закон.
Да ще има осигуровки като СОЛ.   896.62   лв. , ще бъде осигурителния доход като СОЛ.
Осигурителен доход върху ТД е 2853.38 лв.
Трябвало е да се осигурява и здравно от самото начало на дейността.
"дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България" се отнася за лица извън ЕС.

https://www.nhif.bg/bg/online/answers/17239