Това е обект на авторското право. Ще трябва да му издадете СИС за авторско възнаграждение.
Моята ТРЗ програма след като съставя заплатите ми дава възможност да разпечатам и рекапитулация / Справка/ със сумите за заплати и осигуровки и сметките, по които се осчетоводяват в счетоводната програма.  Не виждам какъв е проблема в наименованието на документа. В счетоводната програма осчетоводяването е с МО, но ако реша мога да си създам тип документ Ведомост за заплати и с този тип документ да осчетоводя заплатите и осигуровките.
Извинявам се и аз за отоговора, но искате с трици маймуни да ловите. 
Без електронен подпис невиждам как ще стане. Явно не сте много наясно, че някой път нещата се случват и след работно време на НАП и институциите и ако трябва нещо спешно как ще го свършите?
С безплатните програми за някой месец ще издържите, но за годишно как ще се оправите не ми е много ясно.
Без малка инвестиция няма как да стане. Отстрани изглежда хубаво и розово да си имаш счетоводна кантора.  :blink:
Успех
Здравейте колеги, регистрирали  сме си акаунти в Nеа Odos и  Egnatia Odos и плащаме пътни такси в Гърция в края на месеца  получаваме  Statement of account за платените пътни такси. Правили сме запитване и ни казват, че това е документа, който издават. 
Питането ми е към колеги, които са се сблъсквали с такива извлечения като какво ги осчетоводявате - фактура или извлечение. С това извлечение може ли да се подава искане за възстановяване на ДДС от Гърция? Благодаря на отзовалите се :) Бъдете здрави :)
За мрънкащите цял ден тук, ще ви кажа само, че НСИ очакваха да излезе закона, да си коригират и те сроковете. Цял ден днес колеги създаваха напрежение. 
От Англия си извадете формуляр U1 и с него ще си прехвърлите осигуряването тук.
Подавате направо с код корекция.
Асоциацията на индустриалния капитал в България е категорично против предложението авансовите вноски за корпоративен данък за първите 6 месеца на 2020 г. да бъдат изчислени и определени служебно от НАП на база печалба през 2018 г., без право тези вноски да бъдат променяни за полугодието на тази година. Предложението на Менда Стоянова, не се харесва на никого.....
Здравейте, трябва да си вземете още един болничен и след това до 10-то число на следващият месец се подава информация в НОИ.
И да попитам какво ще каже г-н Бъчваров за сроковете, които трябва да спазим в създалата се обстановка. Докога НАП и МФ ще са като щрауси......
Здравейте, в една от фирмите имаме сметки в долари и евро и поняга се плащат доларови фактури с евро, направила съм си сметка 4942 - Текущи разчетни сметки за смяна на валута и през нея осчетоводявам плащанията с МО.
Здравейте, можете да продължите да се самоосигурявате през фирмата и да си регистрирате фондация.
Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС
03 Февруари 2020
Уважаеми клиенти на НАП,

С писмена процедура Съветът прие решението за сключване на споразумението за оттегляне от името на ЕС. Това става след гласуването в Европейския парламент на 29 януари и подписването на споразумението за оттегляне от ЕС и Обединеното кралство на 24 януари.

Споразумението за оттегляне влиза в сила при излизането на Обединеното кралство от ЕС на 31 януари 2020 г. в полунощ, централноевропейско време. От този момент нататък Обединеното кралство вече няма да бъде държава — членка на ЕС, и ще се счита за трета държава.

Споразумението за оттегляне гарантира организираното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза. То обхваща правата на гражданите, финансовото споразумение, преходния период, протоколите за Ирландия/Северна Ирландия, Кипър и Гибралтар, управлението и други въпроси, свързани с оттеглянето.

Преходен период

Влизането в сила на споразумението за оттегляне слага край на срока по член 50 от ДЕС и бележи началото на преходния период до 31 декември 2020 г. Преходният период, предвиден в споразумението за оттегляне, има за цел да предостави повече време на гражданите и предприятията да се адаптират.

По време на преходния период Обединеното кралство ще продължи да прилага правото на Съюза, но вече няма да бъде представлявано в институциите на ЕС. Преходният период може да бъде удължен еднократно с максимум една или две години, ако двете страни постигнат съгласие за това преди 1 юли 2020 г.

Необходимо е да се има предвид, че по отношение на прилагането на разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност Споразумението предвижда следното:

1. Директива 2006/112/ЕО на Съвета се прилага по отношение на стоки, изпратени или превозени от територията на Обединеното кралство до територията на държава членка и обратно, при условие че изпращането или превозът са започнали преди края на преходния период и са приключили след това.

2. Директива 2006/112/ЕО продължава да се прилага до 5 години след края на преходния период по отношение на правата и задълженията на данъчно задълженото лице във връзка със сделки с трансграничен елемент между Обединеното кралство и държава членка, които са била осъществени преди края на преходния период, както и във връзка със сделки, попадащи в обхвата на параграф 1.

3. Чрез дерогация от параграф 2 и от член 15 от Директива 2008/9/ЕО на Съвета (30) заявленията за възстановяване, които се отнасят до ДДС, платен в държава членка от данъчно задължено лице, установено в Обединеното кралство, или платен в Обединеното кралство от данъчно задължено лице, установено в държава членка, се подават съгласно условията на посочената директива най-късно до 31 март 2021 г.

4. Чрез дерогация от параграф 2 и от член 61, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета (31) измененията на справки-декларации за ДДС, подадени в съответствие с член 364 или член 369е от Директива 2006/112/ ЕО или в Обединеното кралство по отношение на услуги, предоставени в държави членки по потребление преди края на преходния период, или в държава членка по отношение на услуги, предоставени в Обединеното кралство преди края на преходния период, се представят най-късно до 31 декември 2021 г.

Преговорите относно бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство ще започнат, след като Обединеното кралство напусне ЕС. Рамката за тези бъдещи отношения беше изложена в политическата декларация, договорена от двете страни през октомври 2019 г.
(10) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Едноличните търговци по ал. 9, т. 1 не подават декларация, че не са осъществявали дейност през отчетния период.
Здравейте, подавате в НСИ отчета за неактивност на фирмата и след това в ТР- Г3, Декларация по чл. 13, ал. 4 от ТР и новия образец в раздел Новини на АП - Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от ЗС.
Здравейте, не във всички страни можете да си възстановите ДДС. Има специфични изисквания за касовите бележки. Пише за кои страни ви интересува :)
Какво пише в трудовият Ви договор, колко е основната заплата, какви допълнителни плащания ще получавате? През времето, през което сте работили не сте ли получавали фишове за заплати?
Ако Вие не сте Главния счетоводител, искайте всичко да ви напишат какво да направите, че никой не вярва на казъл-рекъл и след това без вина виновен. В края на годината не е ли правено инвентаризация на разчетите?