Подадено е заявление Г2 в ТР. Като вляза на дело - резултат пише обработва се и под него подай уведомление за грешка при сканиране. какво означава това?
ЮЛНЦ миналата година е подало план. Попада в чл.4, т.28. Следва ли сега за подава Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИП – Обр. ЗМИП 2018 СС – ЮЛ
О, то имало дълга тема по този въпрос
Здравейте!
При обявяване на ГФО за 2019 година в ТР необходим ли е документ за приемане на отчета / Протокол или решение/ или ще става с декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1?  Тоест при обявяване отчета за 2019 или 2020година ще е с декларация?
С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредба №1) обнародвана в ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020г. е предвидена промяна в разпоредбите на чл. 62а, ал. 2 , т. 2 и т. 3 от същата.

С новата редакция отпада изискването  за предприятията по чл. 19, ал. 1, т.1-3 и чл. 20 от Закона за счетоводството (микро, малки и средни предприятия) да представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и др.).

Обстоятелството, че годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността са приети от съответния компетентен орган, се доказва с представяне на декларация по образец от законния представител на търговеца или ЮЛНЦ.

Образецът на декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 е публикуван на страницата на търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (www.brra.bg) в раздел "Документи", "Бланки" (http://brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2).

За предприятията по чл. 19, ал. 1, т.4 и §1, т. 22 от ЗСч. (големи и предприятия от обществен интерес) се прилага досегашният ред на доказване на приемането от компетентния орган на заявените за обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността.
Тоест за периода 13.03 -13.04 ще трябва да внесе здравно като безработен. А ако възобнови дейност от 13.04 и след това има болничен за този месец каква база ще се вземе ?
СОЛ прекъсва дейност от 13.03, подадена е ОКД5. Евентуално ще започне дейност след 13.04.Необходимо ли е да се подава някаква декларация за здравни вноски?
Тоест всичко на приход според вас.А амортизацията после как ще приключвам?
Да, това и аз го четох.....но не знам на прав път ли съм. В смисъл дали да призная цялата сума 1200 лв сега или да разсрочвам?
 Въпреки, че имам дарение което отчитам по сметка 714 приходи от дарения не знаех коясметкада използвам и реших 131/ финансирания/
и къде ще посоча салдото на сметка 131 в баланса?
ЮЛНЦ получава дарение автомобил без условие на 14,11,2019 г за 1200 лв от Министерство на Здраве. Правилни ли са контировките ми?
1. 205/131 - 1200лв
2. 603/241 - 25 лв за 2019година
3. 611/603 - 25 лв
4. 131/714 - 25 признаване на прихода от дарение пропорционално на амортизацията
ЮЛНЦ в обществена полза получава безвъзмездно дарение на автомобил.Какви следва да са счетоводните операции при завеждане на актива? гр.20/714 дарение без условия ли? Ами амортизацията?
Харесах :good:
Изцяло споделям мнението на ХХХХХ
И данъкът се внася по ЕИК на дружеството, а в справката по чл. 73, ал. 6 се отразява на кого е изплатен трудът и какъв данък е удържан и внесен.
В чл.73 дружеството ще декларира облагаем доход 4400 лв, удържани ОВ 175.28 лв( декемврийските) и Вандов данък по чл.42 сумата от 422.47лв(4400-175.28*10%), нали?
Ако се изплати доход 4400 лв вадя ОВ за декември 175.28 лв. фирмата декларира с декл.6 и внася по ЕИК данъка 422.47лв. СОЛ подава декларация чл.50, декларира сумата 4400 лв приспада внесените за цялата година ОВ -1414.79 лв. Удържан данък от фирмата 422.47 лв и ще се получи възстановяване около  123 лв
Само декемврийските ОВ на СОЛ ли?...Че то така е по-изгодно фирмата да си плати големия данък печалба без никакъв личен труд
Декларация 6 подавам с месец 12 код 0-8 и дата 31/12/19 нали
Личния труд е 4400 лв вадя внесените осигуровки като СОЛ и на разликата дължа 10%. Сумата декларирам и внасям от фирмата до утре. Подавам чл.73 Ал 6. А самото ФЛ просто декларира с чл.50 дохода.Правилно ли разбрах?
А трябва ли да се декларира с декл 6 тогава
Тоест дружеството е длъжно да удържи и внесе данъка по ЕИК