Да подадени са , сега сигурно трябва да се прави корекция за всичките тези години, защото при заверката на книжката ще ми направят проблем.
Подавани са и Д1 и Д6, но незнам , ако продължа да си внасям вноските на високият процент, без да уведомявам.
Здравейте Колеги, имам следният проблем. Сега виждам следната грешка на предният счетоводител и се чудя какво да направя. Подадена е Декларация за СОЛ на високият процент още през 2009г. всичко добре до 2012г. Сега виждам, че от 2012 са се внасяли осигуровки на ниският процент без да е подавана Декларация в НАП за промяна на осигуряването. Как да постъпя сега според вас, да си внасям осигуровки на висок % и да си подавам декларация 1 или какво??? Незнам. Ако може да ми дадете съвет>
Колеги, намерих отговора, аз ще онагледя примера с моите стойности, дано да съм полезна:

За покупката :
304/401 - 7200
За продажбата :
411/702 - 7500 - фактурата, присътства в дневник продажби , но с нулеви стойности, т.е от кл.9 до кл.25
Съставя се Протокол по чл.90 от ППЗДДС, който начислявам
702/4532 - 50 , в протокола се записва продажна цена , покупна цена и така се определя разликата т. е маржа този марж го разделяте на 1,2 и получавате ДО. В дневник продажби протокола присъства с ДО - 250 лв и ДДС - 50 лв.
За отписване на стоката и за получаване на реалният приход:
702/304 - 7200 лв.
Здравейте Колеги, моля да ми дадете съвет за счетоводни статии за Протокол по чл.90 от ППЗДДС. Продадох автомобил по чл.143 от ЗДДС, издадох фактура с обща стойност 7500 лв, а покупната стойност ми е 7200 лв. Правилни ли са контировките:
411/702 - 7500
702/304 - 7200
609/4532 - 50
Правилно ли е да отнасям самоначисляването на ДДС като разход? Моля пишете как правилно да осчетоводя Протокола, Благодаря.
Благодаря, значи при всички положения се начислява ддс.
Здравейте Колеги, моля за разяснение по следният казус:
Фирма закупува машина преди 10 години, но по някаква причина незная каква я осчетоводява директно на разход за основна дейност. Ползван е данъчен кредит, сега предстои продажба на машината. Задължена ли съм да начислявам ддс , нали имаше основание, но не си спомням какво точно беше за давностен срок от 5 год. от придобиването след което при продажба може да не се начисли ддс. Благодаря дано някой да е наясно и да даде съвет.
Здравейте Колеги, имам следният казус:
 Имаме клиент , който е от Турция, той закупува стока от нас. Тази стока се изпраща директно от България до Холандия и ще се препродаде на холандска фирма. Как да оформя сделката по отношение на ДДС. Благодаря.
Здравейте Колеги. Преди година закупихме лек автомобил от Дилър на автомобили, който издаде фактура без ддс на основание на чл.143 от ЗДДС, автомобила не сме го завеждали като ДА, сега обаче се налага да го продаваме, не мога ли да не начислявам ДДС като основание чл.50 от ЗДДС? Благодаря.
Това означава че при освобождаване на основание чл.71, няма проблем. Единствено ако попада в ограниченията на чл. 333 от КТ.?
Здравейте Колеги, моля за съвет как да процедирам в следната ситуация.
Назначих служител на длъжност офис асистент със срок на ичпитване 6 месеца по чл.67ал.1т.1 във връзка с чл.70 от КТ. След известно време ми донесе медицинско свидетелство и в него пише Инвалидност: Да - психическо разтройство код f30-f39.,  което доста ме притесни евентуално при съкращаване дали попада под закрила, това което четох е че под закрила са служители които се освобождават на основание чл.328ал.1т.2,3,5,11 и чл.330ал.2т.6. Дали съм разбрала правилно, това означава че ако го освободя на основание на горепосочените основания попадат под закрила или не. Благодаря.
Благодаря, значи това не се отнася за мен , тъй като лицето е български гражданин :blush:
Сега чета, че има разлика в подаването на Декларацията за 4-тото тримесичие а именно:задължените лица трябва да декларират в Националната агенция за приходите дължимите данъци за четвъртото тримесечие на 2014 г. с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Това се извършва на основание чл. 55, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
На основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014 г., предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи са задължени веднъж годишно, с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината, да предоставят в НАП информация за:
1. Доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество.
2. Доходите по договори за управление и контрол, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз.
Бихте ли коментирали?
И още нещо СИС се издава при всяко плащане което е всеки месец, а Служебна бележка кога се издава? Благодаря
Да с физическо лице е сключен договора, тоест аз трябва да се договоря с него как той би искал, ако иска да му се удържа данък за 4-тото четиримесичие аз трябва да подам и да внеса данъка до 31.01.16 , ако съм разбрала правилно.
Здравейте колеги, тъй като сега ми се наложи да се сблъскам с този въпрос а именно удържане на авансов данък върху доход от наем, имам следният случай:
Фирма ЕООД е сключила договор за наем на помещение, което ползва като офис, договора е сключен на 01.11.2016г, въпросът ми е следният, тъй като е 4-тото тримесичие, как да процедирам. От това което разбрах е, че за 4-тото тримесичие, наемателя може да не удържа и да не декларира данъка за този период. т.е от януари започвам да му удържам данъка и така до 30.04.2017г. го внасям и декларирам. Ако не е така, моля да ми разясните.Благодаря.
Да знам че звучи нелогично, но така е уговорена сделката т.е:
Да разбирам ли че трябва да се процедира по следният начин:
2-рата фирма , която за купува стоката от гръцката фирма,получава фактура от гръцката фирма за стоката без ддс, 2-рата българска фирма , която е регистрирана по ддс издава фактура с ДДС на 1-вата българска фирма , която не е регистрирана по ддс , съответно същата продава на Шведската фирма без ДДС , правилно ли мислч?
Забравих да добавя, че 1-ватабългарска фирма не е регистрирана по ДДС, това означава ли че трябва 2-рата българска фирма да ничисли ддс за закупената стока.
Здравейте колеги, моля за малко помощ. 1ва Българска фирма превежда по проформа фактура пари за зкупуване на стока от Гърция на друга 2-ра българска фирма . 2-рата българска фирма купува стоката от Гърция издава фактура на 1-вата българска фирма за  закупената сока, която стока съответно от Гърция директно се транспортира до Швеция.
Моля за малко помощ:
Според мен ДДС се дължи единствено от Шведската фирма права ли съм, че нещо много се обърках.Според вас как ще се фактурира цялата сделка? Благодаря.