СОЛ с личен труд

04.06.2013, 19:56 154322 195

#40 | 04.06.2013, 19:56
Публикации: 11955 / 2181
Ето едно разяснение на НАП по въпроса , а иначе има и много теми, дискутирани тука - можете да потърсите.
#41 | 05.06.2013, 11:32
Публикации: 108 / 3
Благодаря за отговорите, това писмо на НАП го четох, както и доста от темите засегнали този въпрос, но тъй като на някои места се коментираше доказването на разхода съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО, дали това става само с включването на разгохода във ведомостта или с прокотол, дали на Общо събрание се взема решение за сключване на граждански договор за полагане на личент труд или не и тъй като не видях конкретен отговор на тези въпроси реших да попитам за да си изясня.
И тъй като ДУК не се декларира, нито с подаване на уведобление, нито с ОКД5, искам да съм наясно как стоят нещата за самоосигуряването с възнаграждение за личен труд, за да може коректно да се премине от едното към другото.
Явно е, че отново ще се подават Д1 и Д6 всеки месец, с разликата че осигурителните вноски ще са за сметка на самоосигуряващият се, както и че ще се прави годишно изравняване с ГДД, но просто исках да си изясня останалите неща.
#42 | 05.06.2013, 11:36
Публикации: 11955 / 2181
 :wave:
Лично аз правя договор за положен личен труд със СОЛ, отделно Решение на ОС или Решение на едноличния собственик на капитала за размера на възнаграждението за съответната година или месец , зависи как е договорено. Би могло и в самия договор да се пише възнаграждението - както прецените .
Знам в практиката, че някои колеги прилагат само Решение........
Включвам възнаграждението на СОЛ във ведомост, но отделна от тази на наетите лица. СОЛ издава и документ за полученото възнаграждение. По този повод бях повдигнала и една тема, но тя не получи развитие.........

ето я
 
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,6455.msg35090.html#msg35090
#43 | 05.06.2013, 13:02
Публикации: 108 / 3
Благодаря за отговора delphine, явно съм чела точно тази твоя тема в която се обсъжда съотвентия документ издаден от самоосигуряващият се, ти как си решила въпроса, какъв документ издава лицето за положения личен труд.
И щом се прави ведомост за изплатеното възнаграждение, то смятам че отпада необходимостта от издаване на СИС, нали така?
#44 | 05.06.2013, 13:05
Публикации: 11955 / 2181
 :wave:
Да, СИС за СОЛ не се издава, а за документа , който би трябвало да издаде лицето с реквизитите по чл.7 ЗСч - една фактура от ФЛ-СОЛ си е точно на място / с брутната сума на възнаграждението за личен труд / и така сме отвсякъде в синхрон с писмото от темата  . :smile1:
#45 | 06.06.2013, 11:21
Публикации: 108 / 3
Благодаря delphine, в общи линии ми се изясняват нещата.
Първо ще подадем ОКД5 за да може от ДУК да мине на самоосигуряване, после едно решение на Общо събрание за опредеряна на възнаграждение за личен труд, следва договор със СОЛ /договора предполагам не е необходимо да бъде наименован граждански, а просто Договор за полагане на личен труд/, следва начисляване на възнаграждение във ведомостта, подаване на Д1 и Д6 за данъка след приспадане на осигуровките за сметка на лицето от избраното възнаграждение /пр. 1000/ до 25-то число на следващия месец, издаване на фактура от самоосигуряващото се лице с брутна сума на избраното възнаграждение /1000лв./ за отразяване на разхода.
Фактурата предполагам може да си създадем на уъродвски файл да речем с необходимите реквизити. Не съм много наясно за издаване на фактури от физ. лица, следва ли някъде нещо да се декларира допълнително?
#46 | 06.06.2013, 11:55
Публикации: 379 / 33
Аз правя служебни бележки, не фактури. Свободен текст, с всичките реквизити. После ги прилагат в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.  :smile1:
#47 | 06.06.2013, 11:59
Публикации: 11955 / 2181
Да, kamych, формата не е от значение - важното е да има документ с необходимите реквизити.

Bojidara, аз също съм си направила фактура в екселски файл и това ползвам.
#48 | 07.06.2013, 12:02
Публикации: 258 / 8
Не е ли достатъчно Протокол от ОС и включване във ведомостта?
А като приложение към ГДД чл.50 лицето да приложи Служ.бележка по чл.45 ал.2 (издадена от предприятието) ?
#49 | 07.06.2013, 12:14
Публикации: 11955 / 2181
Според приложеното по-горе в темата в поста от 11.36 писмо на НАП е необходим и документ от лицето за придобития доход , съдържащ реквизитите по чл.7 ЗСч.
#50 | 07.06.2013, 13:06
Публикации: 258 / 8
"При реално положен личен труд в дружеството и съответно издаден документ по реда на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО разходът за начисленото възнаграждение следва да бъде признат за данъчни цели."

Чл.7 (2) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа:
1. наименованието и номера на документа, място и дата на съставянето му;
2. наименование и адрес на предприятието;
3. собствено и фамилно име на съставителя на документа;
4. основание, предмет, натурално (при необходимост) и стойностно изражение на стопанската операция;
5. подписи на лицата, отговорни за осъществяването и оформянето на стопанската операция.

В писмото не е посочено (или пропускам), че лицето следва да издаде този документ, дори впредвид това, че чл.7 ал.2 обхваща вътрешни документи ме кара да си мисля, че това е документ, съставен от предприятието , което пък ме връща отново на ведомостта ...  :blush:
#51 | 07.06.2013, 13:11
Публикации: 11955 / 2181
ЗДДФЛ

Документиране и отчитане на доходите

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) (1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
(2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр "Сметка за изплатени суми" или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста, както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24.
#52 | 07.06.2013, 13:26
Публикации: 11955 / 2181
ЗКПО
...........
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.


В чл.10 се визира изискването на ЗКПО за документална обостованост на счетоводния разход, за да бъде признат същият за данъчни цели.
#53 | 07.06.2013, 13:41
Публикации: 258 / 8
В писмото на НАП е посочен документ по реда на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството, а в цитираният чл.9 от ЗДДФЛ документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството и тя се издава за:
за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4 - доходи от друга стопанска дейност и наем ....
"Приравняването на възнагражденията за извършените от тази категория лица дейности или услуги в полза на дружествата или кооперациите, в които те са съдружници, акционери или член-кооператори, на трудови има за резултат това, че те ще се облагат по реда на ЗДДФЛ за облагане на доходите от трудови правоотношения. Промяната се основава на презумпцията, че предвид участието на посочените лица в съответните предприятия, упражняването на личен труд в тях не може да се квалифицира като независима стопанска дейност и доходите им от него да бъдат третирани данъчно като доходи от такава дейност" ( http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2011/number11/item4.htm )

:)))) Не претендирам, че разсъжденията ми са във вярната насока ... но "в спора се ражда истината"  :wink1:
#54 | 07.06.2013, 14:06
Публикации: 11955 / 2181
 :wave:, aleks_ !

Аз точно с тази цел започнах онази тема - да си изясня изисква ли се или не документ за придобития доход от СОЛ или е достатъчна само ведомостта , но тя така и не се разви в посока дискусия.
В приложеното писмо на НАП пише :
" При реално положен личен труд в дружеството и съответно издаден документ по реда на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО разходът за начисленото възнаграждение следва да бъде признат за данъчни цели. "

Разсъждавам така.

ЗСч
.........
(2) (изм., ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
........../ да не го цитирам целия /

Този член определя само необходимите реквизити, които трябва да съдържа първичният счетоводен документ. Не го разбирам, че се издава от самото предприятие, а по-скоро отразява определени взаимоотношения на предприятието с даденото лице по повод дейността на същото това предприятие.

по нататък...........ще се повторя

ЗКПО
...........
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.

В чл.10 се визира изискването на ЗКПО за документална обостованост на счетоводния разход, за да бъде признат същият за данъчни цели.

По повод цитираното от тебе мнение от линка, че " упражняването на личен труд в тях не може да се квалифицира като независима стопанска дейност и доходите им от него да бъдат третирани данъчно като доходи от такава дейност" - да, полагането на личен труд не е независима стопанска дейност .

Доколкото писмото на НАП разглежда документирането на личен труд намирам , че изискването за издаване на документ се отнася за издаването на такъв от СОЛ. Ведомостта не би могла да е "издаден" документ и то съдържащ реквизитите по ЗСч.

Аз до сега не издавах документ, но това писмо ме накара да се замисля и в крайна сметка такъв документ по принцип не е проблем да се издава от СОЛ. Исках обаче да си изясня доколко това е правилно.
Все още съм не съвсем убедена..........но по-склонна съм да мисля, че трябва.
И аз като тебе не твърдя, че съм на 100 % права, точно затова е добре да се дискутира и точно така и да се "роди" истината........ :give_rose:
#55 | 10.06.2013, 09:36
Публикации: 11955 / 2181
Мисля, че си прав/а . Чл.7 ал.1 ЗСч е за първичните, а ал.2 за вторичните документи в документооборота на фирмата. Сега вече няма точно такова разделение като наименование, но някогашните термини са си на място в случая. В чл.7 ал.1 са издаваните от фирмата документи, а в ал.2 са създаваните от фирмата такива. Не знам дали точно ведомостта точно отразява тези критерии , защото нито я номерираме, нито има смисъла на носител на данни за някаква стопанска операция, но може би РКО или счетоводна справка за осчетоводяването на личния труд биха били от такова естество.  Вероятно ще продължа, както и досега да си правя договор, ведомост и да прилагам Решение на ОС за сумата на възнаграждението .
Благодаря ти, че с включването си по темата ми даде друга насока на мисленето по въпроса.

"При реално положен личен труд в дружеството и съответно издаден документ по реда на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО разходът за начисленото възнаграждение следва да бъде признат за данъчни цели."

Чл.7 (2) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа:
1. наименованието и номера на документа, място и дата на съставянето му;
2. наименование и адрес на предприятието;
3. собствено и фамилно име на съставителя на документа;
4. основание, предмет, натурално (при необходимост) и стойностно изражение на стопанската операция;
5. подписи на лицата, отговорни за осъществяването и оформянето на стопанската операция.

В писмото не е посочено (или пропускам), че лицето следва да издаде този документ, дори впредвид това, че чл.7 ал.2 обхваща вътрешни документи ме кара да си мисля, че това е документ, съставен от предприятието , което пък ме връща отново на ведомостта ...  :blush:
#56 | 20.06.2013, 11:36
Публикации: 2027 / 254
Мисля, че си прав/а . Чл.7 ал.1 ЗСч е за първичните, а ал.2 за вторичните документи в документооборота на фирмата. Сега вече няма точно такова разделение като наименование, но някогашните термини са си на място в случая. В чл.7 ал.1 са издаваните от фирмата документи, а в ал.2 са създаваните от фирмата такива. Не знам дали точно ведомостта точно отразява тези критерии , защото нито я номерираме, нито има смисъла на носител на данни за някаква стопанска операция, но може би РКО или счетоводна справка за осчетоводяването на личния труд биха били от такова естество.  Вероятно ще продължа, както и досега да си правя договор, ведомост и да прилагам Решение на ОС за сумата на възнаграждението .
Благодаря ти, че с включването си по темата ми даде друга насока на мисленето по въпроса.


И аз правя така - Решение на едноличния собственик на капитала ,че от еди коя си дата ще се изплаща възнаграждение за положен личен труд в размер на хххх лева , ведомост за начисленото възнаграждение , РКО за изплащаето на сумата от предприятието  след пристадане на осигуровки и данък .
#57 | 12.11.2014, 11:18
Публикации: 142 / 4
Здравейте, имам следния случай.СОЛ се осигурява през ООД. Същевременно е съдружник и управител в друго ООД, където има подадена декларация само за започване на дейност .Сега обаче от второто ООД искат да му изплатят доход от личен труд за цялата година. Въпроса ми е би ли следвало да спра осигуряването но СОЛ от първото ООД и да пусна осигуряване през второто ООД, за да мога да изплатя дохода от личен труд във второто ООД?
#58 | 12.11.2014, 11:38
Публикации: 2973 / 395
Не.
Изплащат му доходът, удържат му данъка и той си прави изравняване с ГДД
#59 | 12.11.2014, 11:43
Публикации: 142 / 4
А в този случай деклереция образец 1 с код 90 ли се подава?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група