Учебни отпуски
 Правна уредба – чл.169-171 КТ и чл.51-53 от Наредба за работното време, почивките и отпуските. Предпоставките за правото на ползване са кандидатстване или обучение в учебно заведение и предварително съгласие на работодателя / това съгласие е необходимо за платен отпуск /. Съществуват различни видове учебни отпуски:

-за осъществяване на обучението / чл.169 ал. 1, 2 /. Право на такъв отпуск има работник, който учи в СУ или в ВУЗ без откъсване от производството със съгласието на работодателя. Размерът на този платен отпуск е 25 раб.дни. Такъв работник има право и на неплатен отпуск, съгласно чл. 171 КТ. Разпределението на тези дни зависи от волята на работника и от разпределението на учебните занятия.

-за завършване на образованието / чл.169 ал. 3 /. Учащите имат право на платен отпуск в размер на 30 раб. дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дисертация. Такъв работник има право и на неплатен отпуск съгласно чл.171 КТ Съгласно чл 171 ал. 3 всички неплатени отпуски за учащи се се признават за трудов стаж.

Неплатен отпуск на учащи се

   
Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери:

1. за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година;

2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни;

3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца;

4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка - до 4 месеца.

(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Неплатеният отпуск по ал. 1 и 2 се признава за трудов стаж.


Ползване на отпуските от учащите се

   
Чл. 171а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпуските на учащите се по този раздел се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.

Здравейте,
Относно отпуска по чл.169, ал. 3:
 - ако държавният изпит е един тази година, могат ли 30-те дни да се използват на части, с прекъсвания (например една седмица работи, една се подготвя за изпит и така, докато изтекат 30-те дни)
 - за студент по специалност Право с три държавни изпита, може ли да се използват 3 х 30 дни?

Предварителни благодарности :)
Здравейте,
Случвало ли ви се е да попадате на непопълнена книжка, с промени, касаещи времето назад, с основание преназначаване. Но тези промени да са били при неактуален вече представляващ на работодателя.
Има ли проблем да се оформи трудовата книжка, с вписвания касаещи минал период от време, сега, но с подпис на новия управител?
Благодаря!
Здравейте,
Моля за мнението ви - колко дни с право на ползване към настоящия момент има едно лице с 22 дни договорен отпуск, но от 01. март 2020 дните му се променят с анекс на 25 дни.
Дали е правило така: (22:12 = 1.83)*2 = 3.67 за първите два месеца на 2020 г. и (25:12=2.08)*10=20.83 за останалите десет месеца от 2020 г. 3.67+20.83 = 24.50 или 25 дни да са полагаеми за 2020?
Или само (25:12)*10=20.83 и за 2020 да му се полагат само 21 дни?

Благодаря!
Изтече ми времето за корекция. Премахвам изречение "Или само (25:12)*10=20.83 и за 2020 да му се полагат само 21 дни?" :wink1:
Здравейте,
Моля за мнението ви - колко дни с право на ползване към настоящия момент има едно лице с 22 дни договорен отпуск, но от 01. март 2020 дните му се променят с анекс на 25 дни.
Дали е правило така: (22:12 = 1.83)*2 = 3.67 за първите два месеца на 2020 г. и (25:12=2.08)*10=20.83 за останалите десет месеца от 2020 г. 3.67+20.83 = 24.50 или 25 дни да са полагаеми за 2020?
Или само (25:12)*10=20.83 и за 2020 да му се полагат само 21 дни?

Благодаря!
Благодаря!  :good:
Понеже попаднах на различни интерпретации, за да се изравнят сега класовете на някои служители (за минали периоди), следва ли да се коригират Д1/Д6 или мога в настоящ фиш да извърша необходимите корекции, без да коригирам декларациите?
Здравейте,
Моля за мнение как разбирате вие следния текст, касаещ класа прослужено време:

"Работодателят заплаща на Служителя допълнителни месечни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит, по реда и условията на действащото законодателство, в размер на 0,6 % върху основното месечно трудово възнаграждение за всяка година релевантен трудов стаж. Правото на това възнаграждение възниква при трудов стаж не по-малък от 1 /една/ година.
Работодателят и Служителят се съгласяват, че при постъпването на служителя релевантният му трудов стаж и професионален опит ще се считат за 10 години, нула месеца и нула дни".

Въпросът ми за следните:
 - още през първата година при този работодател, служителят ще получава ли 0.6% клас прослужено време, втората година 1.2 %, третата 1.8 % и т.н?
 - или ще започне да получава 0.6 клас прослужено време след като изтече тази първа година, съответно за втората 0.6%, за третата 1.2%, четвъртата 1.8% и т.н?
 - или още през първата година ще започне да получава 6.0% процента, заради десетте години, за които са се съгласили, че се приемат за трудов стаж, втората 6.6%, третата 7.2% и т.н?
 - или след първата година ще започне да получава по 6.0 %, като първата не получи нищо, а от втората 6.0%, третата 6.6%, четвъртата 7.2% и т.н?

Предварително благодаря!
Много ви благодаря за споделеното мнение.
Да, не питатм за задължителните застраховки.
Здравейте,
И аз се интересувам от темата - във фирма се дават по 60 лв. ваучери на всеки служител (с изключение на трима служители с непълно работно време за по малко часове на ден).
Отделно от тях, всеки служител (с изключение на трима служители с непълно работно време за по малко часове на ден) е включен в групова рискова застраховка живот, с различни годишни премии в зависимост от длъжността (не много високи - около 28 лв. средно годишно на човек).

Следва ли да се дели премията за застраховката месец за месец за всеки служител и да се внасят осигуровки?
За годишния бонус, според мен би трябвало да се отрази в месеците за които се отнася. С корекции на декларациите
Здравейте,
Моля за съвет.
Понеже и на мен ми предстои изплащане на годишен бонус сега (март 2020, за постигнати резултати през цялата 2019), трябва ли да преизчисля и подам коригиращи Д1 и Д6 за всички месеци през отминалата 2019?
Ако през този период служителят е ползвал болничен с плащане от НОИ, то за този болничен НОИ ще му довнесе ли разлика?
Тази промяна за 2019 ще рефлектира ли върху вече подадената справка по чл. 73 и трябва ли и нея да коригирам?
Много благодаря предварително!
Здравейте,
Добронамерен работодател иска да даде на няколко свои здрави (без ТЕЛК) служители допълнително по пет дни отпуск (поради това, че в усложнената здравна обстановка остават на работните си места), но под условие това да е еднократно и да се използват тези допълнителни дни до края на 2021. Как, споерд вас ще е най-добре да се оформи това и на какво основание - с допълнително споразумение или със заповед?

Предварително благодаря!
Здравейте,
Имам получена декларация, че съкратено лице е останало без работа за едномесечен период след датата на съкращаване (период 20.12.2019 - 20.01.2020), с искане за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1. То е входирано в деловодството с дата 24.01.2010.
В какъв срок след получаването на искането следва да се изплати обезщетението?

Благодаря в аванс.
Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
7. Обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда (при незаконно уволнение)
Скрит текст :


Здравейте,
А относно данъка върху обезщетението по чл. 225 от КТ (когато има съдебно решение да се изплати такова), който следва да се заплати до 25-то число на следващия месец, как следва да се декларира?
Самият трудов договор е сгрешен по отношение на НКПД, а подаденото уведомление е правилно - отразява сгрешения ТД ?
Да   :blink:
Здравейте,
Имам следния случай и моля за мнение:
Трудов договор по заместване е сключен преди около месец с грешен код по НКПД и различно наименование на позицията, в сравнение с тези на титуляра.
Мисля дали да предложа изменение на самия догояор с допълнително споразумение, в което да се уточнят правилните или чрез корекция на самия вече сключен договор с подписите на служител и работодател върху корекцията.
Ако го направя с корекцията по втория описан начин, към НАП първо да залича стария и да подам новия ли?
Благодаря!
Здравейте,
Дължат ли се здравни осигуровки за обезщетението, изплатено от работодателя за неспазено предизвестие (по чл. 220, ал.1)?
Благодаря предварително!
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика

Облага ли се по ЗДДФЛ обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ?

При незаконно уволнение работодателят дължи на работника или служителя обезщетение в размер на брутната му трудова заплата за времето на незаконно уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през това време лицето е работило на по-ниска брутна заплата, обезщетението се изчислява от разликата между заплатите.
Въпросът за данъчното облагане на обезщетенията по Кодекса на труда (както и по други трудови закони) е уреден нормативно. В разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е посочено, че в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват само изрично посочените обезщетения, именно тези по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда. Следователно, след като в закона не е посочено като освободено, обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ подлежи на данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ заедно с другите доходи от трудови правоотношения.

Здравейте,
Цялото присъдено обезщетение ли се облага с 10 %?

Например 6 заплати х 6000 лв. = 36000 лв. 36000 ли се облагат с 10 %?
От въпроса Ви разбирам, че лицето ще работи и няма да ползва отпуска по чл.164 от КТ за гледане на дете до 2-годишна възраст или греша?

Да, ще работи.
Независимо, че майката е прекратила трудовото си правоотношение, тя ще продължи да получава обезщетение до 410-я ден. Затова няма основание старият работодател да подава прил.12.
При вас ще "започва" работа и на основание, че започва трудова дейност, вие подавате прил.12

Здравейте,
Имам следния казус, с молба за съвет:
Назначавам на 07.10.2019 нова служителка.
До 04.10.2019 вкл. тя се води на осигуряване при стария си работодател, но е в отпуск до 410 ден по чл. 163 и ползва обезщетение за майчинство. Освободена е от там, считано от 07.10.2019.
На 03.10.2019 детето и е навършило 1 год. В НОИ, тя има информация от стария работодател, че се води в майчинство до 13.10.2019.

Аз като нов работодател кога (сега ли или след 13.10.2019) и какво (прилож. 8 ли само) трябва да подам към НОИ?


Предварително благодаряности!
Полагат му се 2 работни дни. 1.67 делите на 30, не на 20

Здравейте,
Ако майка прелива от едно майчинство в друго и отсъства повече от 4 години и сега напуска, кой месец и вземам за предходен, в който са отработени най-малко 10 дни - последния такъв, в който е работила, преди да излезе в първото майчинство нали?

Предварителни благодарности!