Сключва се граждански договор за услуга с лице - българин, пенсионер, живеещ в Германия.
1. Трябва ли лицето да представи документ за осигурителния и данъчния си статус? Ако да - какъв?
2.Трябва ли да му се удържат осигуровки и данък?
3. Включва ли се в декларация по чл. 55 и чл. 73?

Ще използвам тази тема за да попитам дали на скоро  сте имали Вливане на търговски дружества? Клиент предприе такава процедура и се притеснявам да не прописна нещо.
„А” ЕООД ще се влее в „Б” ЕООД, двете дружества са с един собственик ФЛ.
Осн. к-л на „А” ЕООД е 19000 лв. и има регистрация по ЗДДС.
„Б” ЕООД не е регистрирано по ЗДДС и е с осн. к-л 5000.00 лв.
Взето е решение след вилането осн. к-л на „Б” ЕООД да остане 5000 лв.
Между двете дружества има разчети по цесия в размер на 70000лв.
"А" ЕООД няма стоки и услуги за прехвърляне в "Б" ЕООД
1.   За дата на вливането се счита датата на вписване в ТР.
2.   Към датата на вписване „А” ЕООД съставя ОВ, приключителен баланс и амортизационнен план и ги предава на „Б” ЕООД
3.   „Б” ЕООД подава ГДД от името на „А” ЕООД за период 01.01.2021 – до датата на вливане, в 30 дневен срок от датата на вписване и този срок внася държимия данък.
4.   „Б” ЕООД подава информация към НАП, в срок до края на месеца, следващ месеца на вливането, съгл. Изискванията на чл. 140, ал. 5 и чл. 141, ал. 6 от ЗКПО
5.   За осчетоводяването на вливането използвам разчетна сметка напр. Гр. 49 аналитично конкретната сделка, по дебита и прехвърлям всички кредитни салда на „А”ЕООД, по кредита всички дебитни.
6.   Осн. к-л на „А”ЕООД отразявам в Неразпределена печалба на „Б” ЕООД
7.   „А” ЕООД има задължение да подаде справка – декларация за последния период преди вливането.
8. "Б" ЕООД не подлежи на задължителна регистрация по ЗДДС на осн. чл. 132, защото не прехвърля стоки и услуги за който е ползвало ДК
Бг фирма /не е регистрирана по ЗДДС/ извършва IT услуги по договор с дружество регистрирано на Британските Верджински острови. Трябва да издаде фактура за първо плащане. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС?
Да допълня, получените услуги, не са и не биха били дълготрайни активи. Едната е за наем на офис, другите две за рекламни материали т.е. са извън хипотезата на Чл. 79б от ЗДДС.
Регистрация по ЗДДС на 21.12.16г. Получени услуги преди датата на регистрация, без да е подаден опис по образец до 45 дни от регистрацията. Първи данъчен период 12,16 на възстановяване, 01.17 ДДС на възстановяване, 02.17 също на възстановяване. Подадена е справка прил. 6. Колегата преди мен е подал исканите обяснения и документи и ето че от НАП ми звънят за протокол с включени трите фактури преди регистрацията и обяснения, че същите ще посоча в дневник покупки за м. 03/17.
Ще подам на ново ДДС за Март като включа въпросните фактури. Но какъв протокол да издам и все си мисля, и без опис нещо не ми е ясно
Когато е неамортизируем актив е ясно - или е по условията или е приход. При амортизируем актив -пропорционално на база амортизацията -"съпоставимост между приходите и разходите" .
1.   Д-т гр. 20 / К-т  с/ка 131 Финансиране за дълготрайни активи.
2.   Д-т с/ка 603 Разходи за амортизация / К-т  с/ка 421 Амортизация на ДМА
3.   Д-т с/ка 131 Финансиране за дълготрайни активи.
К-т Сметка 713 Приходи от дарения  или 714 Приходи от финансирания с начислената през отчетния период амортизация.

Приходите по сметка 713 Приходи от дарения и сметка 714 Приходи от субсидии представляват безвъзмездни суми. Даренията, които са отпуснати за изпълнението на определени условия, трябва да се отчитат чрез сметка 713 Приходи от дарения, докато дарения, които са отпуснати без задължителни условия, се отчитат по сметка 714 Приходи от субсидии. Ако предоставените дарения са за целите, които ще се реализират в по – продължителен срок и изискват специфичен начин на изразходване и отчитане, постъпилите суми се отчитат чрез сметките от група 13 Финансирания.
След 18 ч. и в почивните дни отпушва и се подава много бързо. Генерирайте си файлове, в работно време и след изтичането му за има няма десетина минути 10-15 фирми минават без проблем. 
Успех!
13 000 адвокати срещу правата на цялото общество
„Кой забранява на някой да работи? От къде на къде счетоводители, и разни със средно специално, с минимална компютърна грамотност, ще ми вършат правна услуга? Да не би адвокатът ми да ми изготвя данъчната декларация срещу 20 кинта?” - с такива термини адвокатите защитават промените в лобисткия си закон.
Но фактите са други. 
С промените в Закона за адвокатурата се изземват функции от съдебните изпълнители, юрисконсултите, нотариусите и от счетоводителите и се вменяват на адвокатите. Дейности окачествени като адвокатски в чл. 24, ал. 1 от законопроекта, са забранени за извършване от други лица съгласно чл. 150.
Не знам за другите съсловия но в това на счетоводителите има всичко друго но не и монопол. Няма по либерална гилдия от счетоводната. Лекари, адвокати и т.н. имат по една съсловна организация, ние няколко. Счетоводител може да стане всеки със средно специално и без средно специално, с курс по програма „Аз мога повече”и по обява счетоводен курс и работа”, магистър, бакалавър  - вход свободен. Всеки желаещ да работи, да се учи и развива е добре дошъл при нас. Дали ще е успее и как, зависи само и единствено от него.
Не знам до колко адвокатите са наясно със счетоводството. Но завършилите Магистратура „Счетоводство и контрол” са изучавали дисциплини като Основи на правото, Трудово и осигурително право, Търговско право, Данъчен контрол, Счетоводни стандарти и т.н. И да не ви се ще уважаеми адвокати правото и счетоводството са във взаимовръзка. Само дето счетоводителя има такт и уважение към адвоката, не защото „Адвокатската професия е древна и поради това се предполага - с традиции. Впрочем доказано е, че по- интелигентната част от юристите са адвокати.” А защото освен собствения си труд умее да цени труда на другите. И въпреки, познанията си в конкретни правни раздели, счетоводителя винаги търси още едно мнение – това на юрист в т.ч. адвокат. И си плаща, докато адвокат трудно вади „20 кинта за изготвяне на данъчна декларация”
Този законопроект е не само срещу определени съсловия, той е срещу цялото общество Чрез него се дава възможност за проверка на банкови сметки, лични данни, произход на средства, като достъпът до такива данни на хората от адвокатурата на практика е неограничен.
Гледах предаването на Милен Цветков снощи. Това че сме счетоводители не ни прави по малко хора, чуй те ни, и ние имаме права, и труда ни не е по малко достоен от този на ТВ водещ, адвокат или която и да е друга професия.
Кате, Благодаря че си наш глас!
Поради лобизъм бяха двама.
Личното ми мнение,  направено на база на сравнението, е че  г-жа Мадлена Леви председател на УС на АССП не ме впечатли, както го направи ти Кате, в ТВ предаване по същата тема. Тогава изпитах възхита към теб и гордост,  че съм счетоводител. Днес след видяното в мен остана усещането,  счетоводител = на втора категория човек.
Нямаше дебат, нямаше равнопоставеност нито във времето за изказване, нито в броя на представителите. Видях наглост и арогантност до съвършенство. Но най-силно ме жегна  пренебрежението на адвокат Топчийски към другите съсловия и в частност към счетоводителите, както и това да препишат адвокатските си мераци за монопол други му.
"Трябваше Katya да е студиото" си помислих сутринта, мисля го и сега. Извинете но е така.
Зад ник nean /не просто букви/ е Неда Иванова
В "Тази сутрин" по БТВ, лицето представящо счетоводителите, бе изключително не подготвено. Със слаба аргументация и мънкане се изправи срещу безграничната адвокатска наглост. За съжаление това не е първото лошо представяне на въпросната дама. Да си припомним публичните и изяви във връзка с чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).
Имам Java, сертификата се показва избирам го и до там, три четири човека вещи с компютрите се пробваха и се отказаха. Не знам къде да го занеса. работя на този компютър правя файлове и пращам на друг с по- стара операционна и от там подписвам
Старата версия по ми допадаше, чисто визуално или просто е нужно време да свикна с новата. За мен  по важно от подредбата е съдържанието и добрия тон да се запазят  в КиК Инфо
В декларацията по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър си вписва новите данни и няма проблем. Аз от 2010 обявявам ГФО на ЮЛ, на което управителя е с изтекла л.к. без проблем.
Инсталирах базовия сертификат но в сайта на НАП като го избера не ми излиза прозорчето за паролата и не ме допуска до ел. услугите. Сигурно нещо бъркам но не знам какво и моля за помощ.
ГДД е в зависимост от това дали е извършвало стопанска дейност или не 
Сключен е договор за покупка на машина от страна членка на ЕС за 130000 евро.
Чакаме фактура за да наредиме плащането.
При получаване на фактурата ще съставим протокол и ще си самоначислим ДДС.
Включваме протокола и в дневника на продажбите и в дневника на покупките в месеца на издаването му.
Има ли нещо друго, което трябва да се направи?