Аз не съм сигурна, че доставката попада в чл. 13, ал.6. Едва ли е приложен режим 4200 на митницата в Холандия, щом е платено и ДДС освен митото.
Ако ДДС е платено веднъж при вноса, защо да се начислява пак?

 Режимъм, който е приложен в Холндия и вписан в митническата декларация 40 00 - чист внос

Има приложен холандски митически документ UITNODIGING TOT BETALING, в който е записано
Холандският спедитор пред митницата AS REPRESENTATIVE FOR Американската фирма.
Middel: Douanerechten op industrieproducten  - 10% сумата , която е платена от спедитора
Middel: Btw  - 21% и сумата , която е платена от спедитора
Фактура от спедитора  към американската фирма със сумите мито и ддс, която тя е платила към митницата.
  Българската фирма не разполага с никакъв друг документ освен инойса от американката фирма.  Всички други документи , включително МД като износител и вносител са с името на американската фирма  с представител пред митницата холандската фирма.

  Не виждам как това може да е ВОП след като в  цената на стоката, която плаща българската фирма има начислено мито и ддс в ЕС плюс транспортните разходи до БГ. Българксата фирма няма никакви взаимоотношения нито с холандстата фирма, нито с митницата,.

 


 
Това е чл.13 ал.6 от ЗДДС. Митнически режим 42 00.
 
  Митническият режим е 40 00 в МД  - Внос. Има MRN номер с бар код над него.

  42 00 е за овободена доставка по ДДС и когато няма паричен поток по време на вноса на стоки на европейска територия, а в случая има платени мита и ддс. Другото условие  вносителят трябва да притежава ДДС номер в държавата , т.е. Нидерландия където обмитява стоката, а той няма.
   
   В становището , което Magrat публикува  :

  "Следва да имате предвид, че ако цитираният от Вас данъчен представител, установен в Холандия, не извършва вноса на стоките от или за Ваша сметка, не попадате в хипотезата на чл.13, ал.6 от закона и за Вас не е налице ВОП по смисъла на същата разпоредба"

  Вносът не е за наша сметка.
   Даже в кл.31 на МД под името на стоката и серийния номер на машината има изричен текст "Фирма Х (NL*** холандската фирма) e представител на фирма Y (американската фирма)


   
Българска фирма получава стока от САЩ.
Фактурата
Изпращач фирма в САЩ , получател фирма в България. Стоката е платена .
Отдолу на фактурата текст: Цената на стоката е с включено ДДС , Мито и транспорт.

Към фактура има приложени:
Митническа декларация са въвеждане на стоката в ЕС - холандска митница
Изпращач - Фирмата от САЩ
Получател - Фирмата от  САЩ
Декларатор - Холандска митническа агенция
Държава на изрпащане : САЩ   Държава на получане: България 
Номер на българския автомобил , който превозва стоката от Холандия до България.

Документ от Холанската митница за дължимите мита и ддс с име на стоката и сериен номер.

Фактура  от Холандския митически агент към фирмата от САЩ с подробно описание на стоката със сериен номер и редове:
 митинчеса обработка - х евро
 мито - у евро
 ДДС - z евро
 от който е видно , че ДДС -то и митата са платени  в ЕС.

  Това не е внос, тъй като българската фирма не е вносител от САЩ и няма митническа декларция.
   В някой от дневниците по ДДС тази стока показва ли се след като  няма МД, няма протокол.

ЧМР-то е на името на Фирма А като вносител.Това ме притеснява. Ако беше на фирма В няма проблем.
  Няма никакво значение.
  Фирма А се явява като спедитор и префактурира транспорта на фирма В.
   
трета страна - България - 0% чл.30 от ЗДДС  и ЧМР-то към фактурата
Лизингополучателят ми прехвърля права върху лизинг на товарен автомобил.
Аз встъпвам в неговите права и задължения. Имам договор с лизингодателят и тристранно споразумение.
Остътъчна стойност на лизингъг (главницата) е за 50 месеца на стойност 50000 лв. Досегашният лизигополучател, който ми прехвърля правата ,ми е издал фактура за прехвърлените права за 15000 лв плюс ДДС.
Активът на каква балансова стойност трябва го заведа - 50000 лв или 65000 лв? Тези 15000 лв директен разход ли са като услуга или да ги прибавя към стойността на основното средство?
Два ТД.
Един основен и един по чл.114 при различни работодатели.
Назначеният работник по чл.114 работи през първите 5 дни на месеца. Трябва ли вземе болничен, ако болничния например е от 20 до 25?  Т.е. ако вземе болничен само за първия работодател НОИ ще му търсят ли втори болничен?
 Та питането ми е в ДДС дневниците по глава трета и клетка 14 или като дистанционна продажба по чл. 69 и съответно клетка 18 ?

 Второто - чл.69 . Лошото , че сумите не участват в справката за  възстановяване в 30 дневен.
 Не е задължително да се отписва като управител в ТР

   Напротив. Управителят вписан в ТР няма нищо общо с управителя от НКПД

Не е възможно едно лице с оглед на работодателската си правоспособност:
    да упражнява работодателска власт спрямо самото себе си,
    да спазва установената от него трудова дисциплина и
    да работи под свое ръководство, като само си:
    дава указания и упражнява контрол над самото себе,
    възлага и изпълнява работата,
    търси имуществена и дисциплинарна отговорност,
    извършва оценка на труда и изпълнението си
    разрешава ползване на отпуск,
    прекратява трудовия договор, а още повече
    води съдебен спор при незаконосъобразно уволнение,
   прекратяването на трудовото правоотношение
    осъществяване на дисциплинарната и имуществената отговорност, при което управителят   следва да издаде заповед, която сам трябва да изпълни.
   Ако управителят има качеството на „служител“, същият ще бъде в конфликт на интереси, тъй като ще трябва сам да упражнява дисциплинарна власт спрямо себе си.
   
    Решения на ВКС, ВАС  са много по този въпрос.
    Или ООД или Управителя вписан в ТР в ЕООД не трябва да е собтвеника,  с който ще сключи трудовия договор с шофора за втора категория.
    От опит зная, че даваш едни пари за втора категория и след това НОИ не признава втората категория на ЕТ и ЕООД , ако няма друг прокурист или управител.
   
Бг дружество, сключва договор с друго Бг дружество-възложител за извършване на международен превоз.
.................

    Това не е международен превоз по смисъла на ЗДДС.

    "Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3."
    И трите превоз с  20% ДДС.
Здравейте,
Фирма има само един сключен договор за 2022г.
       
  Тези цифри за авансови плащания и направени разходи в строителството  са толкова имагинерни , че всеки отговор ще е хвърляне на боб и ще доведе до фундементална грешка.
   Късмет в намирането на заблудена овца (счетоводител), който да се подпише на ГФО само на основание, че дадена сделка е включена в отчетните регистри по ЗДДС без да видял конкретния договор за строителство.
  Включването на фактури в регистрите по ДДС не води непременно до признаване за счетоводни цели на приходи, разходи, активи или пасиви от сделката .
   
В уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ няма код за категории.
 Ремаркето и влекачът са на стойност 26 400 лв. За двете сделки собственика захранва дружеството с временни вноски по ТЗ, има протокол, със определен срок за връщане, без уговорена лихва.Собственика може да докаже произхода на средствата - до сега е работил по трудов договор като международен шофор.
 

   При заплащането , което получават международните шофьори , това да ти е проблемът.
Това е все едно някой , който е на минималната заплата да искат да докаже произход на 3000 лв собствени средства.
Ако се облага 60:40
 ЗП не е предприятие, следователно не е задължено да води счетоводство по Закона за счетоводството.
 Ако чл.29а от ЗДДФЛ
По общия ред - На основание чл. 2 от Закона за счетоводството, предприятията осъществяват счетоводното записване на стопанските операции в хронологичен ред
Имам познати физически лица с ФвЕЦ, които за 2021 година са посочили приходите в приложение 6 (казаха, че е по съвет от близък, който работи в НАП).
 
   Точно пък НАП имат най-малко 20 становища /виж въпроси и отговори/ , които са индетични

№ 07-00-81 от 11. 04. 2016 г. относно данъчно облагане на получени доходи от продажба на енергия произведена от собствена малка фотоволтаична система

В конкретно описаният случай Вие извършавате търговски сделки по чл. 1, ал. 1, т. 2 от ТЗ, страна по сделката за продажбата на ел. енергията е дружеството краен снабдител, поради което като физическото лице следва да бъдете определени като лице, извършващо стопанска дейност, като търговец, независимо, че не сте регистриран като едноличен търговец.
Във вашият случай следва да попълните приложение № 2 за доходите получени във връзка с продажбата на енергия.

2_158/21.02.2017г ОТНОСНО: данъчно третиране на приходи от произведена електрическа енергия от независим производител – физическо лице.
Облагаемият доход от стопанска дейност като търговец се определя по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ и се  декларира в приложение № 2 „ Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

  и т.н. и т.н.
При мен

ФЛ
В НСИ  от 2021 г  с новия номер от  БУЛСТАТ.
Отчет НФ1: Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс, през 2022 г.

в НАП
Образец 2011: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения
Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за текущата година
Справката си дърпа  автоматично сумите

Подавам без проблем ГДД с обвързване на отчета от НСИ по БУЛСТАТ

 и годишна Д6 с код 13
че трябва да им подадем и отчет в НСИ. Отчета там по ЕГН. Въпреки, че излиза предупреждение, че няма такъв субект. Остава маркирано като предупреждение.
   
 И защо по ЕГН?  Като въведа булстата автоматично ми зарежда данните от регистър БУЛСТАТ без никакво предупреждение.
Дори се опитах да промена кода на вида дейност, но не ми дава. Исках 01.13 , но ми казва , че има регистрация като 01.29

 ФЛ и ЕТ е едно и също.
 ЕТ е търговското име на ФЛ, но не и нов правен субект.
 Попълва се Приложение 2


Върховен касационен съд

Решение 209/26.07.2011г. по гр.д. № 1462/2010г., ІІІ г.о., ВКС на РБ- „За нуждите на производството по ЗОПДИППД следва да се има предвид, че според търговското право „едноличен търговец” е само определена от закона правоспособност на физическото лице, придобита с факта на регистрация в търговския регистър без да се създава нов правен субект, различен от физическото лице, което действа като търговец. В този аспект предприятието на едноличния търговец не е отделен субект на правото и не е необходимо да се разграничава качеството, чрез което физическото лице действа в търговския оборот – дали като физическо лице или като търговец, респ. стойността на имуществото, придобито от проверяваното лице /като физическо лице и като едноличен търговец/ следва да се разглежда като обобщена величина.“

Решение №77/06.06.2012г. по т.д.№ 573/2011г., на ВКС - „регистрацията на едно физическо лице като едноличен търговец по чл.56 ТЗ не води нито до възникване на нов правен субект, различен от физическото лице, нито до разделност на имуществото, притежавано от физическото лице в това му качество и в качеството на едноличен търговец. Независимо дали задълженията са поети от лицето като гражданскоправен субект или като субект на търговското право, то отговаря за тях с цялото си имущество, част от което са и дяловете му в търговски дружества.“

Решение № 478-1994., Решение № 389-1997-, Определение № 370-2008 - Придобиването на търговско качество от физическото лице не води до възникване на нов правен субект

 Решение № 1012 от 03.07.1995 г. по гражд. д. № 1853/1994 г - Това е така дори и едноличният търговец да регистрира повече от една търговски фирми

 Решение № 478-1994, Решение № 855-2003-II -  Титуляр както на търговскоправните, така и на гражданскоправните права и задължения, е едно и също физическо лице. Имуществото му е общо, независимо че то се разделя на два елемента - имущество, включено в търговското предприятие, и имущество, което е извън търговското предприятие. Едноличният търговец отговаря с цялото си имущество за всички свои задължения, независимо от тяхната природа - частноправни или публичноправни

Търговец по смисъла на  чл. 1, ал. 1 от ТЗ  е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва посочените в  т. 1 - 15 на цитираната алинея сделки.   Продажбата на стоки  от собствено производство е включена в т. 2 на чл. 1, ал. 1 от ТЗ, поради което e  в обхвата на  търговските сделки.
           Предвид изложеното  дефинирането на едно физическо лице  като търговец  не следва да се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Ако  физическото лице осъществява търговски сделки, не е от значение  дали то е манифестирало или не участието си в тях като едноличен търговец.   Тази теза се съдържа и в данъчния закон предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ.
  т.е. дали имаш фирма или не законът приравнява ФЛ с ЕТ.

   КСО
Чл.4 ал.3
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

   Независимо от наличието на осигуряване по трудов или друг договор  при самоосигуряване на друго основание доходът от търговската дейност на ФЛ, извършвана без регистрация като ЕТ, влиза в годишното изравняване на осигурителния доход.
  т.е. при месечна заплата по-малка от 3400 лв става красота   - над 42% данъци


Съгласно чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ по реда на чл. 26 ал. 1-6 се облагат доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец
 
  Да трябва да се осигурявате. Не само това , но трябва и да изравявате осигурител доход