Ако правилно съм разбрала:
1.В ДДС дневника за продажби включвате вашата българска ф-ра с онование чл. 21, ал. 2.без ДДС и VIES


  Не.
  В дневник продажби включвам техните Gutschrift или Invoice , с техния номер.  При самофактуриране нямам основание да издам наша българска фактура.  Всеки месец съм на възстановяване и при проверките нямам никакъв проблем. Към ЧМР прикрепвам тяхната фактура.  Има случай , когато транспортът е извършен на 26-06-2020 , фактурата им е с дата 13-07-2020. В случая няма нарушение за 5-дневния срок, защото при самофактуриране се приема , че фактурата е издадена по правилата на законодателството на другата държава.
Да съгласна съм с вас ,абсолютно съм нясно, че вместо нас те издават инвойса само че с номер който ние им предоставим и тово се урежда с Предварителното споразумение.
  Всеки месец имам Gutschrift и Invoice от чужди фирми и винаги са били с техни номера. Договорът или споразумение не се обявява в НАП. 
Здравейте, много от фирмите в Европа не искат нашите фактури за транспорт, те си издават тяхни документи /Gutschrift или Invoice/ с тяхни номера, като цитират номер на договор , камион и т.н. и си ги включват в дневниците.  Но вие сте задължена да си издадете фактура по чл. 21, ал. 2 и да си я включите във VIES. За доказателство искат CMR и други транспортни документи. Сега покрай кризата поголяма част дори вече не ги искат в оригинал, а само по мейл.

  Не трябва да се издава фактура. Включва се чуждата фактура в дневника.  Има доста указания на НАП във връзка със самофактурирането.
  Цитирам :

  По смисъла на ал.5 от същата норма, при доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато и получателят е установен на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.
Предвид посоченото по-горе, издадените от чуждестранния получател фактури за осъществените от дружеството - доставчик транспортни услуги се считат за данъчни документи по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС и следва да се отразят в дневника за продажбите по чл.124 и в справката-декларация по чл.125 за данъчния период, през който са приети от доставчика.

Здравейте
Ако имам авансово плащане

  Чл.96 ал.2 от ЗДДС
  "В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал. 2, с изключение ......."
Здравейте! Някой може ли да оформи израза "по занятие" в дадена рамка? До колко пратки на година, или до каква сума те правят търговец? Изчетох 5 пъти закона но няма поставена точна рамка. В другите държави има определена сума на година , до която всяко домакинство ,може да продаде вещи, които не са му необходими тук нямаме такова нещо.
 
 Лекции по право:

 "Извършване на търговска дейност /търговски сделки/ по занятие.
  По занятие означава търговската дейност да се осъществява системно /постоянно/, като поминъчна дейност, която може да бъде пряк източник на печалба / доходи /. Дейностите и сделките трябва да се извършват реално /ефективно/, а не само лицето да има намерение за извършването им. Без значение е обаче ефективното получаване на печалба, нейния размер, нито броя на сключените сделки. Дейността може да се извършва сезонно, само в неработно време или в почивните дни."


   Има едно решение на ВАС за продадени апартменти в Слънчев бряг от ФЛ. Дали ФЛ е било задължено да се регистрира по ДДС, защото е надвишило  50 хил. лв.  Като под "системно /постоянно/ приемат повече от 3 търговски сделки 12 месеца назад.
  какво правим
   "При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице, подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството"
 (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ)
Тази последната фактура е ясна, декларирам си я като ВОП и си я включвам в дневниците понеже е автомобил втора ръка аз после го фактурирам на Марж.

  ???????? :blink: :blink:
На тази фактура ясно си пише "01 innergemeinschaftliche lieferung" - вътрешнообщностна доставка.  Къде видя  марж? Ако австрийците е декларират като ВОД , чакай до 6 месеца повикване от НАП защо не е деклариран ВОП.
Регистриран ли сте като търговец?
Какво значение има ?
 Чл.26  (7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

  Monto прихотви се и за 19.8% осигуровки. Ако през 2019 месечната имаш заплата 3000 лв и повече  тогава само 15%.
 Промяната е от началото на 2019 г.
  КСО
Чл.4 ал.3
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 Напиши в гугъл "годишно изравняване на осигурителния доход".
 Ако имаш фактури за купените стоки , тогава  ще платиш само на разликата между 10000 лв и сборът от фактурите на покупките.  Все едно си ЕТ. Няма значение , че не си регистран в ТР като ЕТ.
 

 

Въпросът ми е какви осигуровки ще дължи управителят в този случай?


 Така зададен въпросът остава без отговор - задача с много неизвестни. Първо - размерът на заплатата по трудов договор, второ какво пише в ДУК регистриран в агенцията по вписванията и т.н. и т.н.

Мога ли да ги продам на ООД-то, на което съм управител, с цел търговия на дребно без да слагам надценка, на цените на който съм ги придобил ?

Какви ще бъдат последствията за мен като физическо лице, вероятно ще трябва да ги декларирам, но какви данъци ще платя при положение че нямам печалба от сделката?


  Всичко можеш, но няма да е финасвово изгодно за теб. Последствията ще са в момента , в който ги продадеш на ООД. За данъчни цели най-просто казано ще те третират като ЕТ, т.е. вече ще си търговец по смисълна на ТЗ, но без да си регистриран като ЕТ с всичките последствя за това - задължителни осигуровки, данъци, делкарации и т.н.
4. Ако имате повече от 50% от доставките облагаеми с нулева ставка, можете да възстановявате данък всеки месец. Иначе на тримесечен период по процедура.

 повече от 30 на сто
но параграфите от Допълнителните разпоредби на ПМС 133 се запазват.
  Ако това е така , то:
 Решение № 727 от 6.12.2010 г. на ВКС по гр. д. № 432 от 2010 г., III г. о., ГК, ВКС   „ Не са относими към базата за определяне на обезщетението и заплащаните към брутното трудово възнаграждение на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт добавки, определени на пропътуван километър, на основание  § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. Тези плащания заместват командировъчни пари за покриване на допълнителните разходи за храна, нощувка и пр. като вид компенсация ….. Ищецът е получавал тази добавка като **** за пропътувано разстояние и на основание разпоредбата на  § 3 от ДР на Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г., поради което се касае за плащания, заместващи командировъчни пари
  би трябвало по чл.1, ал.8, т.1.  двукратния
   
ПМС 133 за километричните е отменено от 01-07- 2007 г

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 17 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

§ 1. Отменя се Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 и 63 от 1994 г., бр. 29 и 72 от 1996 г., бр. 24 от 1997 г., бр. 25 от 1999 г. и бр. 2 и 68 от 2006 г.).Прехвърлянето на ДЗПО от частен фонд към НОИ нас не ни касае по никакъв начин. Лицето си подава заявление и от там нататък НАП и НОИ и досегашния фонд си оправят сметките.
  А в декларация 1   ДЗПО 5% остава ли ?
Преди деинсталиране на СУПТО трябва да запазите базата данни 10 година. Всяко СУПТО е одобредно от НАП и съответно НАП ще могат да възстановят базата от вашето декларирано СУПТО при тях. Топката е у вас след  като използвате СУПТО.
Предполагам проблема е в сървърите на НАП. Два дни се мъча да подам 10 фактури на кръст за възстановяване на ДДС от ЕС. На различни етапи ми дава съобщение , че е няма връзка със сървъра. С триста зора го подадох това искане.

Ако едно самоосигуряващо се лице е регистрирано по ЗДДС и няма касов апарат - как ще спази ЗДДС без да издаде фактура, която съдржа ЕГН?

 Данъчно незадължено физическо лице, което не е поиска издаване на фактура ( виж чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от ЗСч и чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС )  документира общо продажбите без фактури в месечен  Отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС. Даже ал.3 на 119 ЗДДС ти дава избор, ако искаш и дневен отчет да правиш за продажбите.
   Да не отварям нова тема и аз да питам.
Фирма рег. по ДДС. Последните 3-4 години оборотът е малък ~ 20000 лв.
В същия офис от миналата година е и фирмата на дъщерята със сходна дейност нерегистрирана по ДДС ~15000 лв.
 Оборотът общо на двете е под 50 хил. Трябва ли втората фирма да се регистрира по ДДС?