Тема за обезщетенията по КТ

01.12.2017, 15:23 108603 307
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#160 | 01.12.2017, 15:23
Публикации: 2 / 0
Благодаря !
#161 | 19.12.2017, 11:52
Публикации: 1 / 0
Здравейте,
надявам се въпросът ми да е за тази тема - в противен случай се извинявам  :good:

Моля за информация, ако някой може да помогне: Подписах предложение от работодателя си да бъда освободена по чл. 331 срещу договорено обезщетение. Договора ми приключва на 30.12.2017.

Днес прочетох за следните промени:

От 01.01.2018 г. безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по чл. 331 от КТ (по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение), получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. До тази дата получаваха в пълен размер и за целия срок, за който се полагат според стажа.

Може ли някой да ми каже при трудов стаж над 18 години /осигуряване на реална заплата/, ще имам ли право на 12 м. обезщетения от БТ или само на 4 месеца, съгласно новите промени ?

Планувах да си почина половин година, да изкарам курсове, за които нямах време, докато тичах на работа.

Притеснявам се, че ще ми се объркат плановете, защото на Борсата ще се регистрирам в първата седмица на януари.

Ще съм благодарна ако някой може да внесе яснота по този мой въпрос.

Предварително благодаря на отзовалите се.  :good:
#162 | 19.12.2017, 12:14
Публикации: 6897 / 1011
Ако ТД приключва на 30.12, т.е. 31-ви в неработен ден, може би ще хванете старото правило, но знам ли...
#163 | 19.12.2017, 12:44
Публикации: 131 / 21
Аз също мисля, че водещото в случая, ще е датата на прекратяване, а не на регистрацията в БТ и ще имате право на "пълна" борса.
#164 | 03.01.2018, 08:58
Публикации: 11 / 0
здравейте, освободихме двама служители на основание чл.331 от КТ от 30.12.2017 / последен работен ден 29.12.2017/. Предвид промените от 01.01. в КСО относно включването на чл.331 към обезщетение за безработица за срок от 4 месеца на минимално обезщетение, с кой код за прекратяване следва да ги обявя  в декларация 1 -с код 1 или 2?
#165 | 03.01.2018, 09:16
Публикации: 6897 / 1011
След като ТД е прекратен (считано от) преди 31.12.2017, отпускането на обезщетение за безработица няма ли да е по старите правила?
Колкото до Д1 - като подавате за 2017 би трябвало да е по правилата на 2017.
#166 | 03.01.2018, 11:06
Публикации: 1527 / 167
Ако осигуряването е прекратено преди 1 януари, а документите са подадени към НОИ сега, новите правила относно размера ще засегнат само месеците с обезщетение през тази година.
#167 | 01.02.2018, 19:50
Публикации: 254 / 17
Новите правила няма нищо да засегнат, ако правото на обезщетение е възникнало през миналата година.

Правото на обезщетение е уредено с материалноправна норма, а тя си действа, в съответствие с фактическия си състав. Промените след тази дата не засягат, освен ако няма специална норма уреждаща това.
#168 | 06.02.2018, 14:39
Публикации: 4 / 0
Здравейте, колега подава молба за напускане по взаимно съгласие на 01.08.2016 г. прекратяваме ТД. на 21.01.2018г. идва и подава молба да му изплатим две заплати по чл.222 ал.3.,приложено предоставя разрешение за пенсия от 08.01.2016г. по жизнено по чл.99,ал.1 т. 6 от КСО.
Задължени ли сме да вземем впредвид молбата и да му изплатим след като при напускане не е имал тези притенции за изплащане за придобиване право напенсия.
#169 | 06.02.2018, 14:47
Публикации: 1527 / 167
Обезщетение чл. 222 ал. 3 от Кодекса на Труда

Може да погледнете и това.
http://yambol.court-bg.org/img/File/Jan%202016/02634515_54510816.htm
 На осн. чл. 358, ал.1, т.3 от КТ, правото на иск за заплащане на обезщетение по чл. 222, ал.3 от КТ се погасява с изтичането на тригодишен давностен срок, който започва да тече от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред – чл. 358, ал.2, т.2 от КТ, в случая –  датата на прекратяване на ТПО.
#170 | 06.02.2018, 17:35
Публикации: 1192 / 225
Чета "по жизнено". Лицето е придобило пенЦия за осигурителен стаж и възраст, или за инвалидност? Чл. 222, ал. 3 визира първата хипотеза.
#171 | 06.02.2018, 22:00
Публикации: 1527 / 167
Може и да е по чл.68а от КСО.
Скрит текст :

Обезщетение при прекратяване на ТП...
#172 | 06.02.2018, 22:06
Публикации: 254 / 17
Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Влязлото в сила разпореждане по чл. 98 може да се измени или отмени от органа, който го е издал:
1. по заявление на пенсионера - когато същият представи нови доказателства за:
а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит преди пенсионирането, извън случаите по чл. 70, ал. 17;
б) гражданското си състояние;
2. по инициатива на органа - когато се установи, че:
а) пенсията е отпусната въз основа на неистински или подправен документ или на документ с невярно съдържание;
б) инвалидността, за която е отпусната пенсията, е причинена умишлено от лицето или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;
в) смъртта на наследодателя, от когото е получена пенсията, е причинена умишлено от наследника или е в резултат на извършено от него умишлено престъпление;
г) пенсията е неправилно отпусната или неправилно е отказано отпускането и;
д) пенсията е определена в неправилен размер.
(2) В случаите по ал. 1 разпореждането се изменя или се отменя:
1. по т. 1 - от датата на представяне на доказателствата;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) по т. 2 - от датата на отпускането или промяната на пенсията, а при неправилен отказ - от датата по чл. 94.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В случай че в срока за обжалване на разпореждането са представени нови доказателства за осигурителен стаж, осигурителен доход, гражданско състояние и други, разпореждането се отменя или изменя от датата на отпускането, промяната или отказа за отпускане на пенсията.
#173 | 06.02.2018, 22:08
Публикации: 254 / 17
Чл.99, ал.1 КСО няма т.6.

#174 | 06.02.2018, 22:11
Публикации: 254 / 17
Иначе, ако наистина към датата на прекратяване на ТД- 01.08.2016 г. е имал право на пенсия за ОСВ, то има право на обезщетение по чл.222, ал.3 КТ
Давността не е изтекла и щеше да  изтече на 02.08.2019 г. Сега тече нова давност. Ако не платите доброволно, може да Ви съди.
Искайте инфо от НОИ и ако е пенсионер за осв от посочената от него дата, трябва да платите.
#175 | 13.02.2018, 11:07
Публикации: 2 / 0
Приет  :wink1: имам следният въпрос:назначена съм по програма от бюрото по труда но този месец напускам след изтичането на програмата която е 6м.През тези 6м не съм ползвала отпуск.Та след като напусна ще ми се изплати ли отпуската или нямам право на платен отпуск щом съм назначена от бюрото по труда... :question:
#176 | 13.02.2018, 13:49
Публикации: 3049 / 410
Би трябвало да имате право и да ви се изплати.
#177 | 21.02.2018, 14:42
Публикации: 9 / 0
Моля, за малко помощ. Лице в болнични от 1.11.2017 г., навършва години и стаж за пенсия за ОСВ на 17.12.2017 г. предстои освобождаване, как следва да се изчисли обезщетението по чл.222 ал.3, а няма и 1 работен ден при новата МРЗ - 510 лв

1.Вариант 460+184 за ТСПО  - това е заплатата към 1.11.17 г.
2.Вариант 510+204 за ТСПО - заплата към момента на освобождаването.
 
#178 | 21.02.2018, 14:46
Публикации: 1192 / 225
Според чл. 228 от Кодекс на труда "брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено".
Брутното трудово възнаграждение представлява сумата от основното трудово възнаграждение и добавките към него. Според чл. 19(2) от НСОРЗ размерът па среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.
#179 | 21.02.2018, 15:03
Публикации: 9 / 0
Благодаря за отговора, почудих се, защото и в двата примера сумата е над МРЗ
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове