Тема за обезщетенията по КТ (архивирана)

02.12.2013, 17:14 156460 351

02.12.2013, 17:14
Публикации: 2027 / 253
Здравейте колеги от форума . Поради зачестилите напоследък въпроси относно това как се изчисляват обезщетенията по КТ или изчисляване на възнаграждението за ползване на платен отпуск , реших да направя тази тема и да изложа това което аз знам по въпроса с цел да помогнем на питащите във форума. Нека всеки , който желае да допълни темата :)

Най-честите обезщетение са тези по  чл. 220 , 221 ,222 и чл. 224 от Кодекса на труда .

Базата за изчисляването им е заложена в чл.228 от КТ  :

Брутно трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията
Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Размерите на обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225 се прилагат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери.


Съгласно този текст БТВ за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя БТВ за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Според регламентираното в чл.228КТ се изчисляват всички видове обезщетения по същия раздел, без обезщетението по чл.224, ал.1 КТ за неползван отпуск.
Това означава, че са възможни два варианта на база:
- Вариант първи - БТВ ЗА ПЪЛЕН предходен месец (преди прекратяването на трудовото правоотношение), т.е. месец, в който работникът или служителят е отработил всички работни дни.
- Вариант втори, когато вариант първи не съществува за нито един месец от траенето на трудовото правоотношение.
Тогава и само тогава, когато няма пълен месец ще се приложи правилото, регламентирано от чл.19, ал.1 НСОРЗ, съгласно което когато работникът или служителят не е отработил ПЪЛЕН работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец. . БТВ ще получим като умножим това среднодневно БТВ по броя на работните дни за същия този базов месец, който и да е той.

След като сме получили БТВ т.е базата за изчисляване , трябва да се съобразим с чл. 19 ал.2 НСОРЗ , който гласи : 

чл.19 (2) Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

Текстът на чл. 19, ал. 2 НСОРЗ въвежда своеобразна гаранция за среднодневното брутно трудово възнаграждение, но само при работници или служители на пълен работен ден. Изчислената среднодневна сума не може да е по-ниска от дневната стойност, определена на база минималната работна заплата за страната за месеца, през който възниква основанието за обезщетяване.

 Т.е ако работя на 8 часа базата за изчисляване на обезщетението ми не може да е по-малка от 310 лв / МРЗ към момента/ . Ако работя на 4ч. базата за изчисляване на обезщетението не може да бъде по-малък ½ от размера на установената за страната минимална работна заплата. В подкрепа на това са и следните :
Скрит текст :
Скрит текст :

Ето и готов пример :

ПРИМЕР ако лицето има ФРЗ 500лв и е уволнено на 10.10.2012. За месец  Септемри има 6 отработени дни /ФРЗ=157.89/и 13 дни във временна нетрудоспособност
 
Обещетенията по чл.222, ал.1,2,3,220,221 ще се изчислят като се намери брутното трудово възнаграждение за един месец  а именно:
 
Взима се ФРЗ м.09 / отработените дни*работните дни за месец 09/
 
157,89/6*19=499.99
 
/ повече от МРЗ /
Дни в обезщетение:11.10.2012-10.11.2012 22 работни дни
 
Средно дневно брутно възнаграждение е 22.7266 (499,99/22)
 
Обезщетението по чл.222 ал.1 за м.10 ще е: 340,90 /15*22,7266/
 
Обезщетението по чл.222 ал.1 за м.11 ще е:159,09/7*22,7266/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За ползването и обезщетяването на платения годишен отпуск . Изчислява се на база чл.177 КТ , към който ни препраща чл. 224 от КТ .

Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

Отиваме към чл.18 от НСОРЗ :

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 2 от Кодекса на труда се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година.

Те. търси се месец с отработени 10 дни , ако изобщо няма такъв месец , тогава се прилага чл.177 ал.2 КТ

Тук също важа чл.19 ал.2 НСОРЗ , че изчислената среднодневна сума не може да е по-ниска от дневната стойност, определена на база минималната работна заплата за страната за месеца, през който възниква основанието за обезщетяване.

Искам да позлавм отпуск или да ми се изплати през м.Декември
 
Пример : за м.Ноември съм взела 500 лева БТВ за цял месец  - 500:21= 23.81 среднодневно > 310:19
Пример : за Ноември съм взела 285 дни за 12 РД - 285:12 = 23.75 среднодневно > 310:19 =16.32
Пример : през Ноември съм постъпила на 310лв МРЗ и имам изработени 10 дни за които съм взела 147лв :
147:10 = 14.70 среднодневно  < 310 :19 = 16.31 и за база за изчисляване ще се вземе  310 лева .

При ползването на отпуск се прилага коригиращ коефициент , а при обезщетняването й не.
Това е от мен :)

#1 | 03.12.2013, 07:07
Публикации: 6378 / 1086
Много хубава разработка, alfa! :give_rose:
Аз ползвам програма и не съм задълбавала в тази сложна материя, но благодарение на написаното от теб си изясних логиката на взаимосвързаните текстове. Благодаря!
#2 | 03.12.2013, 08:16
Публикации: 1202 / 119
Не, че питанията ще секнат, но приветствам идеята и адмирирам стореното!  :king2: :flowers:
#3 | 03.12.2013, 08:31
Публикации: 150 / 0
Браво, благодаря!
#4 | 08.05.2014, 17:41
Публикации: 25 / 1
Благодаря много за подробната информация!
#5 | 13.05.2014, 17:45
Публикации: 31 / 0
Аз си мислех че начислявам 2*269,09лв/последното получено БТВ/!
Прекратявам ТД на основание 325 т.9 от КТ,/считано от 04.04.2014  трябва да изплатя обезщетение в размер на две брутни заплати/чл.222 ал.2 кт/,но лицето ползва неплатен отпуск и БЛ от началото на 2013 г:

              Осиг.дох.   Дни болничен
Периоди     ФРЗ           от ДОО
Яну.2013     238,82        14
Фев.2013                        20
Мар.2013                        21
Апр.2013                        22
Май.2013                        19
Юни.2013                       20
Юли.2013    579,14         5
Авг.2013     269,09 /8 работни дни/ 
Сеп.2013     
Окт.2013     
Ное.2013     
Дек.2013     
Яну.2014     
Фев.2014     
Мар.2014     
Обезщетението го изчислявам като 269,09/8*20 =672,73 лв, за два месеца 1345,45 лв?
Така ли?
Аз си мислех,че начислявам последното получено БТВ,именно за два месеца=269.09*2=538.18лв
#6 | 14.05.2014, 09:09
Публикации: 31 / 0
Не може ли да ми помогне някой?
#7 | 14.05.2014, 09:37
Публикации: 5498 / 371
Обезщетението го изчислявам като 269,09/8*20 =672,73 лв

Да, така е.
За обезщетието по чл.224 се търсят 10 отработени дни, за обезщетение по чл.222 - "Чл. 19. (1) Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец."
#8 | 14.05.2014, 09:41
Публикации: 31 / 0
Много благодаря!
Хубав ден!:)
#9 | 14.05.2014, 12:27
Публикации: 31 / 0
Пак съм аз:(
Сега видях че получените суми през 2013 г не са за реално отработени дни,а за платен годишен отпуск.
Лицето има работни дни 2012 г,това означава ли,че трябва да взема базата от декемри 2012 г/РЗ заплата на лицето през 2012 е 690 лв,а през 2013-740 лв,2014-810лв/,напълно се обърках:(,а ми се иска да направя всичко правилно!
Съжалявам,ако станах досадна!
#10 | 23.09.2014, 19:05
Публикации: 4 / 0
Относно обещетение по чл. 222 ал. 3 от КТ
Учител съм в Професионална Гимназия.
На 01.07.2014 година подадох заявление, за прекратяване на трудовият ми договор считано от 15.09.2014, поради навършване на пенсионна възраст и стаж.
Месец юни 2014 год имам пълен отработен месец (21 раб. Дни). До 14.07.2014 имам отработени 10 работни дни. От 15.07.2014 излязох в платен годишен отпуск. Отпускът ми беше прекратен на 19.08.2014 поради сърдечно заболяване. Отпускът ми по болест приключи на 12.09.2014 (петък) и на 15.09.2014 ми беше връчена заповедта за прекратяване на трудовият ми договор. В нея са посочени дължими суми за обезщетения по чл. 224 ал.1 и чл. 222 ал.3
Гл.счетоводител ми каза, че обезщетението по чл. 222. ал. 3 е изчислено на база 10-те работни дни през м.юли съгласно чл.19 от НСОРЗ. Аз мисля, че базата трябваше да бъде последния пълен работен месец преди основанието за изплащане на обещетението, т.е. месец юни 2014 година.
Посочих Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
Прав ли съм и как мога да убедя Гл.счетоводител, при положение че Директорът вярва само на Гл. Счетоводител ?
#11 | 23.09.2014, 19:32
Публикации: 3797 / 552
Тоест, са писали обезщетение в размер на заплатата за 10-те дни, а не за цял месец?
#12 | 23.09.2014, 23:20
Публикации: 4 / 0
Здравейте колеги от форума . Поради зачестилите напоследък въпроси относно това как се изчисляват обезщетенията по КТ или изчисляване на възнаграждението за ползване на платен отпуск , реших да направя тази тема и да изложа това което аз знам по въпроса с цел да помогнем на питащите във форума. Нека всеки , който желае да допълни темата :)

Най-честите обезщетение са тези по  чл. 220 , 221 ,222 и чл. 224 от Кодекса на труда .

Базата за изчисляването им е заложена в чл.228 от КТ  :

Брутно трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията
Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Размерите на обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225 се прилагат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери.


Съгласно този текст БТВ за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя БТВ за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Според регламентираното в чл.228КТ се изчисляват всички видове обезщетения по същия раздел, без обезщетението по чл.224, ал.1 КТ за неползван отпуск.
Това означава, че са възможни два варианта на база:
- Вариант първи - БТВ ЗА ПЪЛЕН предходен месец (преди прекратяването на трудовото правоотношение), т.е. месец, в който работникът или служителят е отработил всички работни дни.
- Вариант втори, когато вариант първи не съществува за нито един месец от траенето на трудовото правоотношение.
Тогава и само тогава, когато няма пълен месец ще се приложи правилото, регламентирано от чл.19, ал.1 НСОРЗ, съгласно което когато работникът или служителят не е отработил ПЪЛЕН работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец. . БТВ ще получим като умножим това среднодневно БТВ по броя на работните дни за същия този базов месец, който и да е той.

След като сме получили БТВ т.е базата за изчисляване , трябва да се съобразим с чл. 19 ал.2 НСОРЗ , който гласи : 

чл.19 (2) Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

Текстът на чл. 19, ал. 2 НСОРЗ въвежда своеобразна гаранция за среднодневното брутно трудово възнаграждение, но само при работници или служители на пълен работен ден. Изчислената среднодневна сума не може да е по-ниска от дневната стойност, определена на база минималната работна заплата за страната за месеца, през който възниква основанието за обезщетяване.

 Т.е ако работя на 8 часа базата за изчисляване на обезщетението ми не може да е по-малка от 310 лв / МРЗ към момента/ . Ако работя на 4ч. базата за изчисляване на обезщетението не може да бъде по-малък ½ от размера на установената за страната минимална работна заплата. В подкрепа на това са и следните :
Скрит текст :
Скрит текст :

Ето и готов пример :

ПРИМЕР ако лицето има ФРЗ 500лв и е уволнено на 10.10.2012. За месец  Септемри има 6 отработени дни /ФРЗ=157.89/и 13 дни във временна нетрудоспособност
 
Обещетенията по чл.222, ал.1,2,3,220,221 ще се изчислят като се намери брутното трудово възнаграждение за един месец  а именно:
 
Взима се ФРЗ м.09 / отработените дни*работните дни за месец 09/
 
157,89/6*19=499.99
 
/ повече от МРЗ /
Дни в обезщетение:11.10.2012-10.11.2012 22 работни дни
 
Средно дневно брутно възнаграждение е 22.7266 (499,99/22)
 
Обезщетението по чл.222 ал.1 за м.10 ще е: 340,90 /15*22,7266/
 
Обезщетението по чл.222 ал.1 за м.11 ще е:159,09/7*22,7266/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За ползването и обезщетяването на платения годишен отпуск . Изчислява се на база чл.177 КТ , към който ни препраща чл. 224 от КТ .

Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

Отиваме към чл.18 от НСОРЗ :

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 2 от Кодекса на труда се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година.

Те. търси се месец с отработени 10 дни , ако изобщо няма такъв месец , тогава се прилага чл.177 ал.2 КТ

Тук също важа чл.19 ал.2 НСОРЗ , че изчислената среднодневна сума не може да е по-ниска от дневната стойност, определена на база минималната работна заплата за страната за месеца, през който възниква основанието за обезщетяване.

Искам да позлавм отпуск или да ми се изплати през м.Декември
 
Пример : за м.Ноември съм взела 500 лева БТВ за цял месец  - 500:21= 23.81 среднодневно > 310:19
Пример : за Ноември съм взела 285 дни за 12 РД - 285:12 = 23.75 среднодневно > 310:19 =16.32
Пример : през Ноември съм постъпила на 310лв МРЗ и имам изработени 10 дни за които съм взела 147лв :
147:10 = 14.70 среднодневно  < 310 :19 = 16.31 и за база за изчисляване ще се вземе  310 лева .

При ползването на отпуск се прилага коригиращ коефициент , а при обезщетняването й не.
Това е от мен :)


Относно обещетение по чл. 222 ал. 3 от КТ
Учител съм в Професионална Гимназия.
На 01.07.2014 година подадох заявление, за прекратяване на трудовият ми договор считано от 15.09.2014, поради навършване на пенсионна възраст и стаж.
Месец юни 2014 год имам пълен отработен месец (21 раб. Дни). До 14.07.2014 имам отработени 10 работни дни. От 15.07.2014 излязох в платен годишен отпуск. Отпускът ми беше прекратен на 19.08.2014 поради сърдечно заболяване. Отпускът ми по болест приключи на 12.09.2014 (петък) и на 15.09.2014 ми беше връчена заповедта за прекратяване на трудовият ми договор. В нея са посочени дължими суми за обезщетения по чл. 224 ал.1 и чл. 222 ал.3
Гл.счетоводител ми каза, че обезщетението по чл. 222. ал. 3 е изчислено на база 10-те работни дни през м.юли съгласно чл.19 от НСОРЗ. Аз мисля, че базата трябваше да бъде последния пълен работен месец преди основанието за изплащане на обещетението, т.е. месец юни 2014 година.
Посочих Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
Прав ли съм и как мога да убедя Гл.счетоводител, при положение че Директорът вярва само на Гл. Счетоводител ?
#13 | 24.09.2014, 15:19
Публикации: 4 / 0
Тоест, са писали обезщетение в размер на заплатата за 10-те дни, а не за цял месец?
Взели са 10-те дни от юли, разделили са сумата на 10 и полученото са умножили по 21, а аз имам пълни заработени месеци до м юни включително с други допълнителни възнаграждения, които през м. юли липсват. Отделно от това м.юли има 23, а не 21 работни дни.
#14 | 24.09.2014, 15:30
Публикации: 5498 / 371
Правилно е взет за база м. юли, точно на основание чл.228

Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
#15 | 24.09.2014, 20:53
Публикации: 3797 / 552
Взели са 10-те дни от юли, разделили са сумата на 10 и полученото са умножили по 21, а аз имам пълни заработени месеци до м юни включително с други допълнителни възнаграждения, които през м. юли липсват. Отделно от това м.юли има 23, а не 21 работни дни.


Взели са 10-те дни от юли, разделили са сумата на 10 - ами да, така са намерили дневното възнаграждение.

Допълнителните възнаграждения, ако не са ежемесечни (тоест ако не са с "постоянен характер") не се взимат предвид в такива случаи. Ако пък плащането е нещо като твърда заплата + бонус - просто лош късмет за лош месец.

Метни едно око и тук: http://lex.bg/laws/ldoc/2135542406
#16 | 24.09.2014, 21:46
Публикации: 4 / 0
Благодаря на bobo и dalila за отговорите. Много ми се иска да видя мнението на alfa, която при откриването на темата казва:
"Това означава, че са възможни два варианта на база:
- Вариант първи - БТВ ЗА ПЪЛЕН предходен месец (преди прекратяването на трудовото правоотношение), т.е. месец, в който работникът или служителят е отработил всички работни дни.
- Вариант втори, КОГАТО ВАРИАНТ ПЪРВИ  НЕ СЪЩЕСТВУВА за нито един месец от траенето на трудовото правоотношение.
ТОГАВА И САМО ТОГАВА, когато няма пълен месец ще се приложи правилото, регламентирано от чл.19, ал.1 НСОРЗ, съгласно което когато работникът или служителят не е отработил ПЪЛЕН работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец."
#17 | 06.12.2014, 16:31
Публикации: 2 / 0
Здравейте ?
Бих искала и аз да попитам нещо , относно обезщетенията .
Майка , която е в отпуск за отглеждане на дете до 3 г.е съкратена на 08.12.2014 г ./ детето става на 2 г./ по чл.328.ал.1,т.2 - поради съкращаване на щата / има ново щатно разписание, разрешение от ИТ и декларация от майката , че е съгласна със съкращението /Назначена е на 28.06.2012 г.- до края на месеца има отработени 2 дена , а в 07.2012 г.- 3 дена , тъй като от 05.07.2012 г. е  в болнични /При съкращението и се дължи обезщетение по чл.224/ за неползван платен отпуск /- 48 дена .Въпросът ми е , тъй като няма отработени 10 дена , на каква основа трябва да се изчисли обезщетението ?
Аз смятам , че е така :
 Основната заплата  й е 300.00 лв., няма  отработени дни след 07.12.2014 г. , за да й се актуализира заплатата , затова за основа вземам 300лв., деля ги на 22дни./ последен месец с отр.дни / и получавам среднодневната брутна заплата -13.64 лв.За двете години й се полагат 40 дни + 8 за останалота време .
48 х 13.64лв. = 654.72 лв./ обезщетение за неползван отпуск/
Вярно ли съм го сметнала?
На него се дължи само данък по ЗДДФЛ-10 %.Сумата за отпуска , когато се нанася в заповедта за прекратяване - брутната сума ли се пише или намалена със сумата от удържания данък по ЗДДФЛ?
Благодаря предварително за Вашата помощ.
#18 | 06.12.2014, 17:17
Публикации: 8205 / 1287
Според мен трябва да смяташ обезщетението върху 340 лв /МРЗ/, а не върху 300 лв, но не съм сигурна

В заповедта - брутната сума на обезщетението
#19 | 07.12.2014, 18:42
Публикации: 2 / 0
Според мен трябва да смяташ обезщетението върху 340 лв /МРЗ/, а не върху 300 лв, но не съм сигурна

В заповедта - брутната сума на обезщетението

Благодаря за бързия отговор!
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група