Здравейте,как да включа сметка/фактура от нотариус в справката по чл 73-Има код по Булстат 11......... и ид.номер BG74====/което е ЕГН-то/.С булстата или с ЕГН?
Най-накрая се разбрахме.Значи ако са вземания от клиенти то тогава посочвам неизплатеното салдо от 411 сметка което включва и Ддс.Най-после компетентен отговор.Благодаря много.
ДА,но аз питам за т.3.-салдата.На този ред-с ДДС или без ДДС.За ред 1-ясно е че е без ДДС.Ред 3.Ме интересува-салда към 31/12.
Интересувам се в т,3 каква сума посочвам-с ДДС или без ДДС?
Никой ли не може да ми отговори?
да,разбирам,но питането ми е с ДДС ли се посочват сумите или без ДДС на посочените редове?
Никой ли не попълва тази справка?
Здравейте,може ли да ми изясните какви суми се упоменават в ГДД за свързани лица-имам в предвид на р,1общ размер на счет.приходи-сумата на издадените фактури към свързани лица БЕЗ ДДС.
На ред 3вземания от свързани лица-крайното салдо от свързаното лице,НО С ДДС.
Правилно ли е или греша?
Много благодаря.
Не,нямам булстат на нашето дружество,дори не пише INVOICE или RECHNUNG.Пише ABHOLUNG BARVERKAUF.Няма да го искам ддс-то,то е 16,36 евро,хич не ми трябва.Значи не съставям протокол ,нали така?
Може ли някой да ми помогне?
Здравейте,получих ф-ра за закупени резервни части от Германия.Труд няма.Във фактурата е цитирано име и адрес  на българското д-во,но не и булстат.Има начислено 19 % ддс.Трябва ли да съставя протокол за ВОП на резервните части или не?
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-435 от 11.11.2008 г. относно прилагането на чл. 37 от ЗКПО при отписване на вземане, погасено по давност
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Във връзка с Ваше писмо и поставения в него въпрос относно данъчното третиране на формиран разход, по повод на отписано, погасено по давност вземане, изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. В чл. 37 от ЗКПО е регламентирано данъчно регулиране на непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки на вземания по реда на чл. 34 от ЗКПО. Формираните данъчни временни разлики се признават за данъчни цели в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства, посочени в точки от 1 до т. 6 на чл. 37 ал. 1 от ЗКПО.

От посоченото в писмото е видно, че се касае не за обезценка на вземане, а за отписване на вземане поради изтекла давност. По тази причина формираният разход, при отписване на вземането, не подлежи на данъчна регулация чрез преобразуване в увеличение на финансовият резултат. Визираните в писмото обстоятелства за отписване на вземането, следва надлежно да са доказани.

Осчетоводеният разход, в резултат на отписване на вземане, ще бъде признат за данъчни цели само при условие, че отписването е станало при спазване изискванията на счетоводното законодателство (налице са неопровержими доказателства, че вземането е несъбираемо). Това означава, че трябва да бъдат анализирани причините за отписване на всяко едно вземане, за да се установи дали отписването е в съответствие със счетоводното законодателство. В тази връзка, следва да извършите инвентаризация на активите и пасивите преди съставяне на Годишния счетоводен отчет на предприятието в т.ч. и на вземанията и задълженията. За извършване на тази инвентаризация е необходимо да бъдат изпратени писма до съответните контрагенти за потвърждаване на вземанията и задълженията. За установяване на съответните разлики между фактически и счетоводни данни се съставя протокол. На база резултатите от инвентаризацията ръководството на предприятието трябва да вземе решение за тяхното третиране и размера на тяхната счетоводна оценка.

Изводът, който може да бъде направен от гореизложеното, е че разходът от отписване на вземане като несъбираемо би бил признат за данъчни цели, ако е налице достатъчна сигурност, че вземането не може да бъде събрано, като преценката за това следва да бъде извършена при спазване на счетоводното законодателство. Във връзка с това е необходимо да се подчертае, че ако дадено вземане бъде отписано без да са налице обективни причини и доказателства за това, че същото е несъбираемо, отчетеният разход би бил непризнат за данъчни цели на основание чл. 77, ал. 1 от ЗКПО или чл. 16, ал. 2, т. З от същия закон в зависимост от конкретните факти и обстоятелства, свързани с отписването на съответното вземане.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОУИ" ПЛОВДИВ: /Г. ТЪРНОВАЛИЙСКИ/
Къде пише,че в 2015 дори да не съм го отписала ,трябва да преобразувам ФР?
Би трябвало ако съм направила обезценки в предходните години....А аз не съм.
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, [/b]в която настъпи едно от следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;
2. възмездно прехвърляне на вземането;
3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането;
4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени по силата на закон;
6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - признава се до размера на неудовлетво
ПРИМЕР
 
Данъчно третиране на разходи от обезценка отписване на вземания
(р.4, р.4.1 от Колона А. Увеличения и р. 5, р. 5.1 от Колона Б. Намаления от част VІ на Данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО)
 
........................ ......................
 
Пример 4
Признаване на отчетен разход от отписване на необезценено вземане при наличие през 2011 г. на някое от условията по чл. 37 от ЗКПО
 
През 2011 г. се отписва като разход вземане от клиент в размер на 10 000 лв. възникнало и изискуемо през 2006 г.
........................ .

В този случай разходът от отписване на  вземането в размер на 10 000 лв. не подлежи на данъчно третиране нито през 2011 г., нито в бъдеще. Това се отнася за разходите от отписване на вземания на предприятието, отчетени през 2011 г., станали изискуеми през 2006 г. ……………

Ще уточним, че ако вземане отписано като разход на 5-година впоследствие се събере от длъжника (изцяло или частично), отчетеният приход не подлежи на данъчно преобразуване – признава се за данъчни цели  и се облага по общия ред.

Ще обърнем внимание, че не е задължително вземания, на които 2011 г. е 5-тата година откато са изискуеми, да се отпишат през 2011 г. Ако има надежда вземането да се събере, не е необходимо то да се отписва. Ако в следващ данъчен период стане ясно,че вземането не може да се събере - то може да се отпише тогава, като отново отчетеният разход не подлежи на данъчно преобразуване (Виж Пример 6 по –долу).
 
Пояснения:

Възможността за признаване на разходи от отписване на вземане в годината на отчитането им, при условие че в същата година е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37 от ЗКПО, регламентирана чрез допълнително изречение второ в текста на чл. 34, ал.1 от ЗКПО, е в сила от 01.01.2009 г.
........................ ..................

прочети чл 37 от 2014 г.и виж разликата.
Все тая дали използваш 609 или 691.Аз ги отписвам с 609/411,само когато правя обезценка на вземане използвам 691.
В кой член по ЗКПО мога да го прочета това?