Притеснявам се,че сумата не е малка....Други мнения?
Здравейте,моля за съвет как да постъпя в създалата се ситуация:
Правят ни проверка от НАП за ВОП.Установява се/те още не са го установили,ние си хванахме пропуска/,че през 2011 г.не е издаден един протокол за ВОП.Стоката не е укрита,продадена е,издали сме фактура с начислен ДДС.Пропуска е,че не сме съставили протокол по  чл 117 в 2011г.Как да постъпя-да го създам ли сега или да изчакам решението на НАП.Ако го съставя ще имам ли право на ДК или ще трябва само в дневник продажби да включа създадения протокол?
Много благодаря.Просто се обърках с чл 15 ППЗДДС и тотално се оплетох.
Аз съвсем се обърках.
Моля да ми помогнете по следния въпрос:
При закупуването на УПИ-то ,таксите в агенцията по вписване и нотариалните такси,както и МД за придобиването  са за сметка на нашата фирма/т.е-купувача.Питане-с тези такси,когато осчетоводявам закупеното УПИ,  трябва ли да увелича стойността на земята,при условие,че са за наша сметка?
Колебая се дали нот.такси ,които сме платили към нотариус за придобито право на строеж,както и таксата вписване към АВ да не ги отнеса към 613 сметка и да ми образуват себестойността на готовите апартаменти на по-късен етап. ...Какво ще ме посъветвате вие?
Благодаря много!
И още един въпрос-при закупуването на УПИ-то ,таксите в агенцията по вписване и нотариалните такси са за сметка на нашата фирма/т.е-купувача.Питане-с тези такси трябва ли да увеличим стойността на земята,при условие,че са за наша сметка?
Здравейте,
ф-мата ни е търговска,но собственика закупи УПИ и реши да строи апартамени.
Издали сме фактура към физ.лице ,което ни продава 85% ид.ч. от имот състоящ се от 1000 кв. срещу посторяването на апартамент до акт 14.Фактурата е на пазарни цени.
В деня на придобиване на имота фирмата ни продава право на строеж на друго физическо лице.Издали сме ф-ра за прехвърлянето на земята/на пазарна цена,защото ФЛ е свързано с нашето дружество/ и ще отпиша пропроционална част от земята.По отношение правото на строеж също е издадена ф-ра на пазарна цена.Имаме нот.такси свързани с придобитото право на строеж,които дружеството ни е заплатило на нотариуса.Питането ми е:
при издаването на ф-ра за продажба право на строеж трябва ли да се отписва пропроционална част от р-дите платени на нотариус или отписването им ще стане при предаване на апартамента на акт 14/такава е уговорката/на клиента.
Да уточня,че стоителството все още не е започнало.
И аз така го разбирам.Собственик и управител на ЕООД -ТО е лицето Х.Същото лице участва в Управителния съвет на футболен клуб.Свързани са нали?
Собственик на ЕООД е и в Управителния съвет на футболен клуб/клубът е сдружение с обществено полезна дейност,ЮЛ с нестопанска дейност/.ЕООД-то продава седалки на футболния клуб.Тази сделка трябва ли бъде упомената в ГДД на ЕООД-то?
И аз така си мисля.Благодаря ти много!
Ще се радвам и други да споделят какво мислят по въпроса.
Не,подписан е договор за покупко- продажба между ФЛ и ЮЛ.Не е нотариално заверен.
Фирмата купувач би следвало да декларира сделката в спр.чл 73.Въпросът е физическото лице трябва ли да декларира този приход в ГДД чл 50 ?Сделката е единична.
Ето и определение за движими и недвижими вещи

определението за движими и недвижими вещи

С най-голямо практическо значение е деленито на вещите на движими и недвижими. Често пъти в законодателството, практиката и теорията недвижимите вещи се наричат още недвижими имоти. И тук законът, по пътя на законодателствената икономия, регламентира само недвижимите имоти, като всичко останало извън определението се счита за движима вещ. Съгласно чл.110, ал.1 ЗС недвижими имоти са земята, растенията, сградите и другите постройки и въоще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или постройката. Определението е класическо и съществува в почти всички граждански кодекси. Неговият генезис е в Римското право и измененията в дефиницията в в съвременните законодателства са несъществени. От него се вижда, че недвижимите имоти могат да се обособят в 2 големи групи:
1. В първата група са изрично посочените обекти – земя, сгради и т.н. Тук се допуска една тафтология като едновременно се употребяват термините „сграда” и „постройка”.
2. Втората група са практически неопределен брой вещи, поначало движими, които стават недвижими след трайното прикрепване към земята или постройката. Изрично се изисква прикрепването да е трайно. Това означава, че не са недвижими имоти онези постройки, които са нетрайно прикрипени (павилиони, лавки) и могат лесно да се отделят от терена. Тези обекти са самостоятелно уредени в ЗУТ.
Този признак „трайност” е много съществен и означава, че прикрепената вещ не може да се отдели от земята или постройката без значително повреждане и на двата обекта – Постановление на пленума на ВС № 6/1974 г.
Всички други вещи извън посочените в чл.110, ал.1 ЗС са движими.
Необлагаеми доходи Чл. 13. (1) Не са облагаеми: 1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на: а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години; б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години; 2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на: а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година; б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута; г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

Източник Данъци Tita.bg
Все си мисля,че това е необлагаем доход от продажбата на движима вещ.
Чета чл 13 и се въртя в омагьосан кръг.
Тоест,излиза,че това е облагаем доход-така ли?
Заплетох се вече.
Здравейте,
физическо лице продава кука за кран на ЮЛ.Продавачът и купувача не са свързани лица .Плащането е на стойност 4000 лева и е извършено в брой.
Въпрос-физическото лице трябва ли да декларира дохода от 4000 лева в гд по чл 50?
Никой ли не може да ми помогне?
Здравейте,
физическо лице продава кука за кран на ЮЛ.Продавачът и купувача не са свързани лица .Плащането е на стойност 4000 лева и е извършено в брой.
Въпрос-физическото лице трябва ли да декларира дохода от 4000 лева в гд по чл 50?
много благодаря