Речник на финансовите термини

Салдо
информация от дадена счетоводна сметка, която характеризира състоянието на отчитания обект в даден момент, изразено стойностно, а там , където е възможно, едновременно и натурално и стойностно
Саниране
оздравяване, система от мероприятия, която има за цел да предотврати фалита на фирми, институции и други чрез предоставяне на кредити от банки или от държавата
Световна банка
Международна банка за възстановяване и развитие, основана през 1944 година в Бретън Уудс с цел да подпомага развитието на страните чрез заеми на правителства или на гарантирани от тях юридически лица
Себестойност на продукцията
Общо разходите за производство и реализация на продукцията.
Сегментиране на пазара
разделяне на банковия пазар на клиентови групи с различни нужди от финансови услуги и изготвяне на дизайн и реклами за всяка една от тези групи клиенти
Секюритизация
заместване на банковите кредити с ценни книжа. Банките изкупуват ценните книжа срещу отстъпка, при което клиентът получава парични средства, но не под формата на банков кредит, а срещу предоставянето на записи на заповед, менителници и други ценни книжа
Сертификат
удостоверение, издавано от търговски банки за потвърждаване собствеността върху ценни книжа и депозити в банките
Сертифициране
Дейността за проверка на всички финансови документи на функционалните структури, които се разпореждат със средства от фондове и програми на Европейския съюз; удостоверяване, че сметките, които трябва да бъдат изпратени на Европейската комисия, са достоверни, пълни и точни; изготвяне на доклад, който удостоверява, че процедурите по управление и вътрешен контрол функционират задоволително и гарантират целевото разходване на средствата
Сетълмент
окончателно прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес, с което се преразпределя ограничения паричен ресурс и с което плащането е действително завършено между банките, участващи в платежната транзакция
Системи за финансово управление и контрол
Всички процедури и цялата вътрешна организация на планирането, изпълнението на дейността и осъществяването на вътрешния контрол, които допринасят за постигане целите на одитирания обект
Сити
централната част на Лондон, в която са съсредоточени управленията и офисите на най-големите банки, промишлени, търговски, застрахователни и пароходни компании, борсата. В преносен смисъл Ситито олицетворява английсата финансова индустрия и финансов капитал
Сконтирана сума на активите
намалената стойност на активите с размера на сконтовите проценти за ликвидност
Сконто
процент, който банката удържа за себе си при изплащането на полиците, преди изтичане на техния падеж
Сконтов кредит
кредит, който се предоставя срещу изкупуване на търговски ценни книжа, срокът по които не е настъпил
Сконтов процент
процентът, който банката отделя при сконтовите си сделки
Сметки ЛОРО
сметки, които се водят на клиента в чуждестранни банки-кореспонденти или на чуждестранни клиенти в баланса на банките
Сметки Ностро
сметки на дадена банка, които се водят в баланса на нейната банка кореспондент в чужбина
Спекулации
опит за антиципиране, изпреварване и печалба от промяна на валутните курсове; игра с пазара
Спесимен
документ, който удостоверява подписите на лицата, които имат право да представляват банката по сделките с трети лица, придружени с описание на обема на предоставената на тези лица представителна власт и начина на подписване на договорите от тези лица
Спестовна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка или друг аналогичен документ
Спестовни влогове
парични суми, предназначени за натрупване, които са депозирани в банката без определен срок и могат да се изтеглят по всяко време от вложителя
Спот курс
цена, котирана за транзакции с валута с незабавно прехвърляне чрез превод през спот периода
Спред
разлика между лихвите, договаряни от търговските банки по разрешаваните от тях кредити и плащаните по привлечените средства; разлика между договорения от банката лихвен процент и основния лихвен процент
Средно срочни кредити
кредити със срок за погасяване от една до три години
Срок на лизинговия договор
Периодът от време, през който лизингополучателя използва актива – предмет на лизинговия договор и заплаща периодични лизингови вноски. Договаря се между лизингополучателя и лизингодателя
Срочен депозит
Влог на парични средства в банката за определен срок, който се установява при откриване на сметката
Срочни депозити
депозирани парични средства, които могат да се теглят след изтичане на определения с договор между банката и клиента срок
Стагнация
спадане на промишленото производство
Стендбай кредит
гарантиран кредит, при който кредитополучателят издава поредица краткосрочни ценни книжа срещу банкова гаранция за целия срок, предоставена под формата на споразумения, че гарантира да се закупи или намери купувач за цялата емисия ценни книжа
Стипулация
устен отговор по силата на който задължението възниква в момента, в който клиентът се задължава пред кредитора. Типичен пример за стипулация са сделките на борсата
Стокова борса
Специално организиран пазар, на който се продават и купуват стоки. На стоковата борса могат да се сключват сделки спот (доставка на стоката веднага или за много кратък срок), сделки за доставка на определено място и към определен срок в бъдеще (форуърд договори), както и фючърсни договори
Сторно
счетоводен способ за отстраняване на допуснати грешки при счетоводните записвания
Субординарно задължение
задължение, което се издължава след някое друго, което е с първа поредност
Суич (SWITCH)
сделка, при която един ефект(ценна книга, валута) се заменя срещу друг ефект, например обмяна на клирингова валута за конвертируема или обратното, като се отчита дизажиото на клиринговата валута по отношение на конвертируемата
Съучастия
инвестиции на банките, които осигуряват участие в капитала на съвместното предприятие, в което са насочени и срещу което получават част от печалбата

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

Данък дарение ЮЛНЦ

71
Би било хитро, парите да не са имущество и да останат необлагаеми, но мисля, че са Но все пак това е юридически въпрос, може да...

срок за д6 с код 13

4064
Наредба Н-13 чл.4 (3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция з...

Декларация 6

86
Благодаря

ГДД чл.50 Приложение 10

282
Имате неправилно удържан окончателен данък и спорем мене следва да поискате да бъде коригиран и сумата възстановена от осигурите...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9.89 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове