Речник на финансовите термини

Валута
парична единица, която стои в основата на паричната система(златна, сребърна, книжна и пр.). Обикновено под валута се разбират парите на една или друга страна
Валутен контрол
метод, чрез който Централната банка контролира обменния курс на лева спрямо чуждите валути от основния и допълнителен списък котировки и запазва националните си резерви в чужда валута, например чрез налагане на ограничения за износ на валута извън страната
Валутен курс
цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна
Валутен пазар
съвкупността от валутни операции на даден пазар или пазарна зона, извършвани в определен интервал от време
Валутен риск
възможните загуби за банката от колебанията в цените на валутите на международния пазар
Валутен СУАП (SWAP)
договор между две или повече страни, нуждаещи се от чуждестранна валута, която да помогне за укрепването на пазарната цена на тази валута чрез съгласието да се сменят плащания, които би следвало да се извършат в различни валути
Валутен фючърс
договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на стимулираната валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период
Валутна обмяна
дейността на банките, финансовите институции, брокерските къщи, т.е. на тези институции, които имат лиценз от Централната банка за обмяна на валута чрез покупка и продажба на вътрешните и международните пазари
Валутна операция
споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сум валута по договорен курс на фиксирана цена
Валутна опция
договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да предостави или вземе определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на срока
Валутни резерви
наличните средства в чуждестранна валута, съхранявана по сметки в чуждестранни банки или по сметки в местни банки, както и централните златни запаси на дадена страна
Вальор
датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова сметка(текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н.)
Варантен кредит
краткосрочен кредит, предоставян от банките на техните клиенти срещу залог на стока.
Вземания от клиенти
част от актива на търговските банки, обхващаща предоставените краткосрочни и дългосрочни кредити, в т.ч. и на бюджета, държавни ценни книжа, облигации в левове и валута, както и някои други активи
Вземания от финансови институции
част от активите на банката, която обхваща предоставените на финансовите институции депозити и кредити в левове и валута
Вирмент (Директен превод)
форма на плащане по нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането по сметката на получателя
Високорискови активи
активи на банките включени в рисковия компонент на балансовите позиции с пълния размер на отчетната им стойност като: вземания и кредити със срок над една година за клиенти, чиито полици, менителници, записи на заповед не се рефинансират от БНБ; облигациите и другите ценни книжа със срок над една година; акциите, деловите участия, дългово-капиталовите инструменти и подчиненият срочен дълг на търговци и на свързани дружества; откритите валутни позиции и други
Встъпителна вноска
Процент от доставната цена (20, 30 или повече процента), която лизингополучателят заплаща при сключване на лизинговия договор
Вторичен пазар
пазар, на който инвеститорите купуват и продават съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други
Възвръщаемост на активите
показател за оценка на активите на банката, който представлява отношение на печалбата след облагането й с данъци към всичките активи
Възвръщаемост на инвестициите
доходът от дивидентите или лихвите, които банката получава за своите инвестиции, изчислен като процент от пазарната цена на акциите, дяловете в съучастия и други
Възвръщаемост на основния капитал
показател за оценка на капитала, инвестиран от акционерите, измерен като отношение на печалбата след облагането й с данъци към сумата на основния капитал
Вътрешен одит
Проверка извършвана от орган на изпълнителната власт, независим от одитираните обекти
Вътрешни плащания
плащания, извършвани между клиенти, които имат сметки в една и съща банка, респективно банков клон или банкова адресируема единица

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

ГДД чл.50 Приложение 10

210
Имате неправилно удържан окончателен данък и спорем мене следва да поискате да бъде коригиран и сумата възстановена от осигурите...

Данък дарение ЮЛНЦ

5
Здравейте. ЮЛНЦ, осъществяващо дейността си в частна полза, е получило дарение под формата на пари. Облага ли се това дарение по...

Майчинство и трудов стаж от Чужбина във Бг

5530
Цитат на: Ani2180 в 23.03.2020, 21:45 " Здравейте! Ще Ви е нужен S041/ формуляр Е104.Аз лично подадох молба в НОИ и там си го ис...

Гдд по чл.92 и месни данъци и такси

23
Здравейте,имаме месни данъци и такси за минали години 2018 и 2019,който сме осчетоводили по с-ка 609-непризнати р-ди за дан.цели...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9.89 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове