Речник на финансовите термини

Капитал (главен)
Стойност, включвана в дейността за получаване на печалба
Капитализация
сделка между кредитора и кредитополучателя, според условията на която дължимите несъбрани лихви по кредит или друго вземане се добавят към неплатената и неиздължена главница по вземането към датата на падежа
Капиталов пазар
пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства - акции, облигации, бонове и други ценни книжа
Капиталова база
формира се от първичния капитал, допълнителните капиталови резерви и отбивите от капитала на банката
Капиталова емисия
Емитиране на ценни книжа за разпределение между потенциалните инвеститори с цел финансиране на инвестиционни разходи (капиталовложения)
Касов дефицит
недостиг на касова наличностза покриване на текущите плащания
Качество на активите
един от основните индикатори за оценка на банките, отразяващ темпа на нарастване на общия размер на отпусканите заеми в интервала между два отчета. Определя се чрез следните показатели: сумата на резервите за загуби по кредити като процент от общата сума на тези кредити; нетната стойност на глобите и неустойките, като процент към общата сума на кредитите; "недействащи" и съмнителни кредити към общите стойности на кредитите
Квази пари
паричен резерв или потенциални пари, които са извън сферата на обръщението и се намират в трезорите на емисионната банка
Квотни акции
акции, които нямат номинална стойност, а процентен дял върху основния капитал на акционерното дружество
Кеш
пари в наличност, в брой(монети и банкноти) за разлика от банковите чекове, разплащателни сметки, влогове и депозити
Клиент
всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго сдружение на такива лица, което няма самостоятелна правосубектност; държавата или нейни органи, които се проявяват като самостоятелни носители на задължения към банката и по отношение на които банката име експозиция
Клиринг
начин на плащане чрез взаимно погасяване на непрекъснато възникващи насрещни вземания и задължения, без употребата на налични пари
Клирингова валута
парична единица, договорена за водене на клирингови сметки, между две или повече страни, например щатски долари, английски лири, евро и пр. за осъществяване на разплащанията между тях
Клонова мрежа
общият брой на собствени клонове, представителства, офиси и други структурни единици, чрез които една банка осъществява дейността си в страната и в чужбина
Коефициент на високоликвидните активи
показател, който измерва частта от задълженията за плащане със срок до една година, покрити от касови наличности и други високоликвидни активи.
Коефициент на касова ликвидност
показател, който изразява съотношението на оценените по левовата им равностойност по централния курс на деня, котиран от БНБ, сума на касовите наличности в банкноти и по текущи сметки в левове и валута, депозити и резерви при БНБ, благородни метали към сумата на всички активи с остатъчен срок до падежа до една година включително
Коефициент на обща ликвидност
съотношението на оценените по левовата им равностойност по централния курс на деня, котиран от БНБ, сума на касовата наличност в банкноти по разплащателните(текущи) сметки в левове и валута, депозити и резерви при БНБ, благородни метали, държавни ценни книжа на българското правителство, БНБ, правителства и централни банки на страни, определени от БНБ като безрискови, към сумата на всички активи с остътъчен срок до падежа до една година включително
Коефициент на платежеспособност
показател, който изразява съотношението на собствения капитал към общата сума на пасивите
Коефициент на трансформация
показател, който се изчислява като сборът на разликата между сумата на пасивите и сконтираната сума на активите, групирани в интервал с равен остатъчен срок до падежа, се отнесе към разликата между сумата на активите със срок над една година и сумата на задължителните специални резерви(провизии), образувани срещу тези активи
Командитно дружество
дружество, образувано с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска
Командитно дружество с акции
дружество образувано с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от трима души
Комисиона
определено възнаграждение или заплащане на търговец или посредник при сделки, обикновено определяна като процент от сумата или стойността на сделката
Конверсионен фактор
коефициент, с който се приравняват задбалансовите към балансовите позиции на банката с оглед оценката на риска
Конверсия
изменение на условията на пуснати по-рано заеми. Конверсията представлява намаляване на лихвения процент, увеличение на срока за погасяване на заемите или намаляване на задълженията на държавата по заемите, т.е. на сумата на държавния дълг. Тя може да се придружава от отменяне на облигациите от по-рано отпуснати заеми срещу облигации на нов конверсионен заем
Конвертируема валута
валутата, която може да се купи или да се продаде без ограничания при обмяната й в други валути
Конкордат
предпазна процедура по фалит
Консолидация
1)затвърдяване, заздравяване, обединение; 2)превръщане на текущи краткосрочни държавни заеми в дългосрочни заеми или обединяване на няколко стари държавни заема в един чрез отпускане на нов дългосрочен заем
Консолидиран баланс
обобщен балан, отразяващ финансовото състояние на търговските банки, включително техните клонове, представителства, офиси и други сателитни структури
Консорциум
договорно обединение на търговци за извършване на определена дейност
Контокорентен кредит
лимитиран вид кредит, отпускан за кратки срокове, например шест месеца, за първокласни клиенти на банката по разплащателната им сметка за покриване на текущите им плащания
Контрагент
страна по договор
Контролен пакет акции
количеството акции, което осигурява на техния собственик решаващо влияние върху дейността на акционерното дружество
Кореспондентска банка
банка в една страна, която действа като агент на банка в друга страна, например при парични преводи
Кореспондентски отношения
система от формални и неформални отношения между големи и малки банки, основани на базата на размяна на банкови услуги като извършването на разплащания, обработка на чекове и пр
Кореспондентски сметки
сметки, чрез които банките отчитат и уреждат платежните отношения помежду си. Те могат да бъдат кореспондентски сметки в местни или чужди банки
Котиране
1) установяване на цената(курса) на ценни книжа, стоки, която се образува на борсата; 2) официална публикация на борсовите курсове на ценните книжа, чуждата валута, стоките
Краткосрочен актив
актив, който има остатъчен срок до падежа, по-малък или равен на една година
Краткосрочен кредит
кредит със срок за издължаване до една година
Краткосрочен пасив
пасив, който има остатъчен срок до падежа, по-малък или равен на една година
Краткотрайни активи
Парична наличност или активи, които в кратък период от време могат да бъдат превърнати в пари или ще бъдат използвани в близко бъдеще, обикновено в период от една година
Кредит
всяка експозиция, възникнала в резултат на договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане, гарантиране или джиросване на позиции, акции, ценни книжа или вземания, отпускане на аванси, откриване на акредитиви, стендбай акредитиви, отпускане на овърдрафт по банкова сметка или по друг подобен начин
Кредит "До поискване"
банков кредит, който трябва да се издължи при поискване от страна на кредитодателя. Най-широко е разпространен на междубанковия паричен пазар
Кредит на открито
кредит, предоставян от банките на първокласни клиенти, без да е покрит с някакво обезпечение, гаранция или застраховка в полза на банките
Кредитен еквивалент на задбалансова позиция
сумата, на задбалансовата позиция, приравнена към балансовия актив чрез използване на позицията на конверсионния фактор
Кредитен ресурс
паричните ресурси, които банките взаимно си предоставят на междубанковия паричен пазар срещу договорена лихва, за фиксиран период от време и при определени условия
Кредитен риск
вероятността контрагентът по някоя срочна сделка да не изпълни или да се окаже в невъзможност да изпълни условията по сделката
Кредитен таван
инструмент на рестриктивна политика на Централна банка, изразяващ най-голямото допустимо увеличение или на необходимото най-малко намаление на общия дълг на кредитите в лева на фирмите и другите организации към съответните търговски банки
Кредити за оборотни средства
заеми, които се разрешават със срок до една година за формиране на оборотни средства на фирмите(стоки, суровини, материали, горива и пр.).
Кредитна линия
размер на кредит, договорен между търговските банки и техните клиенти, който се усвоява на части за определен период от време и при определени в договора условия
Кредиторска задлъжнялост
Сумите, които принадлежат на доставчиците за закупени от тях на кредит стоки или услуги
Кредитоспособност
състояние, което изразява способността на клиента на банката да върне получения заем според условията на сключения договор
Криминален риск
опасността от кражби, измами, злоупотреби или други криминални престъпления, които биха донесли загуби на банката
Крос курсове
съотношението между две валути, което произтича от техния курс по отношение на трета базова валута. Изчислява се като отношение на курсовете на еквивалентната и котираната спрямо базовата валута
Курс
цена, по която в даден момент се купуват или продават на борсата ценни книжа. Курсът на ценните книжа се определя с оглед предполагаемия доход от тези книжа и на средния лихвен процент. Курсът се изменя от борсовата игра, зависи от общата икономическа и политическа обстановка
Курс "Купува"
курсът, по който банките изкупуват чуждестранна валута срещу националната валута
Курс "Продава"
курсът, по който банките продават чуждестранни парични средства срещу националната валута.Обикновено курс"продава" е по-висок от базисния курс и курс "купува
Курсова разлика
разликата между базисния курс, определен от Централната банка и действителния курс на една валута
Кюпюр
номиналната стойност, означена цифром и словом върху банкноти, монети или ценни книжа

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

Данък дарение ЮЛНЦ

72
Би било хитро, парите да не са имущество и да останат необлагаеми, но мисля, че са Но все пак това е юридически въпрос, може да...

срок за д6 с код 13

4065
Наредба Н-13 чл.4 (3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция з...

Декларация 6

88
Благодаря

ГДД чл.50 Приложение 10

285
Имате неправилно удържан окончателен данък и спорем мене следва да поискате да бъде коригиран и сумата възстановена от осигурите...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9.89 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове