Речник на финансовите термини

Лендинг
предоставяне на обекти(машини, съоръжения и други) под наем, без право за наемателя да ги закупи
Либор (Libor - London interbank offered rate)
базисен лихвен процент, по който банките си предоставят взаимно заеми на европейския паричен пазар. Често се използва и при определяне на лихвения процент и по други видове заеми.
Лизинг
съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя
Лизингов обект
Лизинговите стоки трябва да отговарят на четири изисквания: да са ДМА, да имат трайна номерация, да има развит вторичен пазар на същите и да има възможност за демонтаж. Орел-лизинг е специализиран в следните основни стокови групи: офис оборудване, изчислителна техника, инвестиционно оборудване, автомобили, медицинско и стоматологично оборудване
Лизингова такса
Такси, платими съгласно тарифата на лизингодателя, произтичащи от извършването на различни услуги по лизинговите договори
Лизингова цена
Сумата от встъпителната вноска, всички месечни вноски и остатъчната стойност по лизингов договор
Лизингодател
Собственикът на лизинговия обект и страна по договор за лизинг.
Лизингополучател
Ползвателят на лизинговия обект и страна по договора за лизинг.
Ликвидационна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация
Ликвидация
процес на превръщане на имуществото, ценните книжа, дяловете в съучастия и други финансови дълготрайни активи в пари в брой или по сметка, с което става издължаването към кредиторите. Остатъкът от активите, след задоволяването на претенциите на кредиторите се разпределя между акционерите
Ликвиден актив
всеки актив от баланса на търговските банки, който отговаря на условията за стабилна цена, пазарна реализация и възвръщаемост
Ликвидност
способност на банката да посрещне своите задължения с притежаваните от нея пари и краткосрочни активи в определени срокове и за съответните дължими суми
Лимит
предел, ограничение, пределно количество, пределна норма, граница
Лихва
доходът, получаван от паричния капитал, даден в заем или заложен в банка
Лихвен риск
възможността бъдещи промени в лихвеното равнище да повлияят отрицателно върху печалбата на банката, с което да увеличат общия й ликвидационен риск
Лихводелител
счетоводно число, което се получава като броят на дните на лихвената година(360) се раздели на договорения годишен лихвен процент
Лихвочисло
счетоводно число, на база на което се изчислява месечната лихва по дебитните/кредитните сметки на клиента, при условие, че една лихвена година се състои от 360 дни, а един лихвен месец от 30 дни. Месечното лихвочисло по предоставен кредит се получава, например като се натрупат(съберат) ежедневните салда по ползвания кредит от 20-то до 20-то число на следващия месец. За всеки от почивните дни се взема салдото по кредита от последния работен ден. Когато месецът има 31 дни, се пропуска салдото с дата 30. Сборът от така натрупаните салда по ползвания кредит представлява лихвочислото
Лична лицензия
разрешение, издадено от Централната банка за извършване на банкови сделки от физически лица с необходимата квалификация и опит в банкирането. Лицата, получили лична лицензия, имат право да управляват и представляват банки и небанкови институции, да извършват сделки, които са посочени в текста на лицензията
Ломбарден кредит
кредит срещу залог на ценни книжа, държавни съкровищни бонове, търговски ценни книжа, акции, облигации
Ломбардна лихва
лихвения процент, при който БНБ разрешава кредити на търговските банки срещу ценни книжа( съкровищни бонове, емитирани от Министерството на финансите
Лоши кредити
вземания на банката, по които има големи просрочия по изплащането на главницата или по лихвите

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

ДДС за гориво и консумативи за лек автомобил

12
Здравейте, дейността на фирмата е изграждане на ВиК инсталации. Притежават няколко автомобила, единият от които е "лек" по смисъ...

Свободна професия-декларация по мен 55

40
Да.

Продажба на стоки в Етси

1008
Предполагам, че щом получавате фактура от Етси тя е за комисионната, която плащате на Етси за продажбите, които извършвате чрез ...

Трудов договор на 4 часа при СИРВ и болничен

277
Цитат на: Pupeshche в 26.07.2021, 13:46 " Не, не е коректно. В прил. 15 към НОИ за периода на болничния следва да са отразени ч...
Още от форума