Речник на финансовите термини

Лендинг
предоставяне на обекти(машини, съоръжения и други) под наем, без право за наемателя да ги закупи
Либор (Libor - London interbank offered rate)
базисен лихвен процент, по който банките си предоставят взаимно заеми на европейския паричен пазар. Често се използва и при определяне на лихвения процент и по други видове заеми.
Лизинг
съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя
Лизингов обект
Лизинговите стоки трябва да отговарят на четири изисквания: да са ДМА, да имат трайна номерация, да има развит вторичен пазар на същите и да има възможност за демонтаж. Орел-лизинг е специализиран в следните основни стокови групи: офис оборудване, изчислителна техника, инвестиционно оборудване, автомобили, медицинско и стоматологично оборудване
Лизингова такса
Такси, платими съгласно тарифата на лизингодателя, произтичащи от извършването на различни услуги по лизинговите договори
Лизингова цена
Сумата от встъпителната вноска, всички месечни вноски и остатъчната стойност по лизингов договор
Лизингодател
Собственикът на лизинговия обект и страна по договор за лизинг.
Лизингополучател
Ползвателят на лизинговия обект и страна по договора за лизинг.
Ликвидационна сметка
банкова сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация
Ликвидация
процес на превръщане на имуществото, ценните книжа, дяловете в съучастия и други финансови дълготрайни активи в пари в брой или по сметка, с което става издължаването към кредиторите. Остатъкът от активите, след задоволяването на претенциите на кредиторите се разпределя между акционерите
Ликвиден актив
всеки актив от баланса на търговските банки, който отговаря на условията за стабилна цена, пазарна реализация и възвръщаемост
Ликвидност
способност на банката да посрещне своите задължения с притежаваните от нея пари и краткосрочни активи в определени срокове и за съответните дължими суми
Лимит
предел, ограничение, пределно количество, пределна норма, граница
Лихва
доходът, получаван от паричния капитал, даден в заем или заложен в банка
Лихвен риск
възможността бъдещи промени в лихвеното равнище да повлияят отрицателно върху печалбата на банката, с което да увеличат общия й ликвидационен риск
Лихводелител
счетоводно число, което се получава като броят на дните на лихвената година(360) се раздели на договорения годишен лихвен процент
Лихвочисло
счетоводно число, на база на което се изчислява месечната лихва по дебитните/кредитните сметки на клиента, при условие, че една лихвена година се състои от 360 дни, а един лихвен месец от 30 дни. Месечното лихвочисло по предоставен кредит се получава, например като се натрупат(съберат) ежедневните салда по ползвания кредит от 20-то до 20-то число на следващия месец. За всеки от почивните дни се взема салдото по кредита от последния работен ден. Когато месецът има 31 дни, се пропуска салдото с дата 30. Сборът от така натрупаните салда по ползвания кредит представлява лихвочислото
Лична лицензия
разрешение, издадено от Централната банка за извършване на банкови сделки от физически лица с необходимата квалификация и опит в банкирането. Лицата, получили лична лицензия, имат право да управляват и представляват банки и небанкови институции, да извършват сделки, които са посочени в текста на лицензията
Ломбарден кредит
кредит срещу залог на ценни книжа, държавни съкровищни бонове, търговски ценни книжа, акции, облигации
Ломбардна лихва
лихвения процент, при който БНБ разрешава кредити на търговските банки срещу ценни книжа( съкровищни бонове, емитирани от Министерството на финансите
Лоши кредити
вземания на банката, по които има големи просрочия по изплащането на главницата или по лихвите

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Продажба

141
"Според мен по-уязвими сте за това: Стойноста на земята и себестпйноста на изградения обект възлизат общо на 200 единици, продаж...

Стоки от предходна година

294
Например, през други дебитори В 2019 Дт 304              100 Дт 498                20      Кт 401         120 В 2020 Дт 4531   ...

Болнични

171815
Попълнете 8 часа. Можете да пробвате. Не съм сигурна дали няма да се наложи да се отиде до НОИ за еднократната оторизация.

Онлайн продажби без касов апарат

238
С Еконт се прави едно споразумение през сайта им (трябва да имате регистрация), само не си спомням дали се ходеше на място в офи...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове