Речник на финансовите термини

Давност
период от време, определен по нормативен ред, след изтичането на който се погасяват определени права и задължения
Дата Спот
денят, в който партньорите(икономическите агенти) плащат и получават валута, която се купува или се продава
Двойна котировка
обичайният начин за представяне на банкови котировки чрез едновременно котиране на курс "купува" и "продава". Курсът "купува" се показва пръв. Двойната котировка се посочва като ПРОДАВА/КУПУВА
Дебитор
Лице, получило продукт или услуга, но което все още не ги е заплатило
Дебиторска задлъжнялост
Сметки за получаване на сума, която предприятието трябва да получи от купувачите за стоки и услуги, продадени на кредит. В баланса на предприятието се записват като краткотрайни активи
Девалвация
законното или официалното намаляване на валутния курс на съответната валутна парична единица спрямо другите валути
Девизи
платежни средства, издадени в чуждестранна валута и платими в чужбина - банкови преводи, чекове, акредитиви, менителници и други
Дезинфлация
рязко редуциране на годишния процент на инфлация
Декурзивна лихва
лихва, която се плаща от длъжника на кредитора след изтичане на срока на кредита или едновременно с връщането на заетата сума. Лихвата се плаща върху действително заетата сума или на определени интервали от време
Деноминация
изменение на номиналната стойност на книжните парични знаци за опростяване на разчетните сметки. Провежда се в случай на рязко спадане на курса на книжните пари
Депозит (англ. deposit - влог)
Парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително уговорени условия
Депозитар
Централизирано хранилище на различни видове ценни книги, позволяващо извършване на търговски операции без физическо преместване на ценните книги, само с помощта на компютърни системи и сертификати
Депозитен сертификат
издава се от банките за големи депозити, които не могат да бъдат теглени "до поискване". Депозитните сертификати могат да се търгуват на пазара, докато последният купувач получи пълната сума по депозита плюс дължимата лихва от банката в края на договорения срок
Депозити на виждане (До поискване)
парични средства на фирми и граждани, вложени по текущи сметки в банката, които могат да се теглят в брой или се превеждат по другите сметки без специално, предварително известие
Депозити на паричния пазар
парични средства, обект на покупко-продажба между банките и другите финансови институции, поддържащи ликвидността на търговската банка.
Депозитна сметка
банкова сметка за съхранение на пари, платими със срок за предизвестие от клиентите до банката или при други предварително договорени условия за плащане срещу издаване на депозитен сертификат
Депресия
фаза в промишления цикъл, която настъпва след икономическа криза и се характеризира със застой на производството, със слабо търсене на стоки, с ниски цени и пр
Детерминант на отчетността
белег, по който банките са задължени да класифицират всеки единичен елемент на счетоводната отчетност, съгласно изискванията на действащия счетоводен стандарт на банките
Детски влог
спестовен влог, който се открива на името на малолетни и непълнолетни граждани
Дефицит
1)недостиг, липса на нещо; 2)превишение на разходите над приходите по бюджета на държавата
Дефлация
намаляване количеството на книжните пари и банкнотите, които не могат да бъдат обменени срещу злато, намиращи се в обръщение в период на инфлация
Джоинт Венчър
съвместно обслужване на продукция, услуги или предоставяне между банки или банки и нефинансови институции с цел обезпечаване на широка сфера от услуги за клиентите и реализиране на печалба
Диверсификация на портфейла
разпределение на банковите кредити и депозити сред широк спектър от клиенти, включващ множество големи и малки фирми, различни институции и домакинства, с цел да се редуцира банковия риск от загуби
Дивидент
част от печалбата след данъчното й облагане, определена от компетентния орган на банката, която се разпределя между притежателите на акции
Дизажио
разликата между паритета(номиналната стойност) и по-ниската пазарна стойност на ценните книжа, изразена в процент от паритета
Дилинг
1)валутна сделка; 2)специално оборудвана стая, в която дилърите сключват своите сделки
Дилър
лице, което купува и продава за своя сметка, срещу комисиона или процент от сделката
Дисконт
отстъпката или намалението, което може да бъде направено от номинала на ценните книжа при тяхната продажба
Диференциация на услугите
внушаване на клиентите на банката, че нейните услуги са с добро качество, много по - добри или различни в нещо особено важно, в сравнение със същите услуги, предлагани от банките-конкуренти
Добре обезпечено вземанe
кредит или друг, актив, по който банката разполага с обезпечение, достатъчно за покриване на сумата на главницата, дължимите лихви и други суми, евентуално дължими на банката съгласно условията на сделката;вземане, което е добре документирано, обезпечението по кредита е изключително и срещу него няма други учредени залози или искове с приоритет по-висок или равен на този по съответното вземане и които биха могли да попречат на банките да съберат вземането си срещу постъпленията от обезпечението
Добро финансово управление
Управленският процес, целящ максимално оползотворяване на ресурсите и организиране на дейностите по начин, който позволява постигане на задачите на одитирания обект при съблюдаване на принципите на ефективност, ефикасност и икономичност
Добър вальор
предварително регламентиран период от време, необходим за техническо осъществяване на междубанков превод, за който нито една от засегнатите страни не дължи и не получава лихви
Договорен лихвен процент
лихвен процент, договорен между банката и клиентите й по предоставяните кредити и приеманите депозити въз основа на определения от Централната банка основен лихвен процент, конюнктурата на пазара на кредити и депозити, сроковете и риска по тях, както и други обстоятелства
Доктрина за взаимоотношения с клиента
банкова стратегия, чийто първи приоритет е предоставянето на заеми за всички клиенти, които отговарят на качествените стандарти и изисквания, предявени от банката, и от които банката очаква да реализира положителни финансови резултати
Документарен кредит
кредит, който се отпуска от търговските банки при определени условия за купувач на стоки. Банката се ангажира и изплаща стойността на закупените от клиента й стоки, като получава парите си от него след определен период от време при представянето на комплект от документи(товарителници)
Допълнителен капитал
сумата от резерви, натрупани в банката с общо предназначение, в резултат от разпределението на печалбата след облагането й с данъци. Тази сума се отчита като допълнителен капитал по счетоводните сметки на банката, служи за покриване на загуби от текущата дейност и отписване на несъбираеми вземания. Настъпилите загуби не могат да бъдат отнасяни пряко срещу нея, а единствено по решение на компетентния орган на банката и в случай, че текущата година завърши със загуба или някое вземане се окаже несъбираемо според критериите на действащите нормативни актове
Доставна цена
Покупната цена на актива при плащане в брой с включени всички данъци, мита, такси и други
Доход от съкровищни бонове
доходът, който инвеститорът в съкровищни бонове получава в абсолютна сума. Изчислява се като разлика между покупната и продажната цена на краткосрочните държавни ценни книжа. Размерът му зависи от отстъпката, при която инвеститорите купуват съкровищните бонове и продължителността на времето, през което ще бъдат притежавани преди техния падеж, при положение, че не бъдат предложени от притежателя им за вторична продажба
Доходност до падежа
показател за оценка на инвестициите в държавни съкровищни бонове, изчислен на база инвестирани средства, който представлява съотношение между отстъпката и покупната цена
Доходност до падежа
показател за оценка на инвестициите в държавни съкровищни бонове, изчислен на база инвестирани средства, който представлява съотношение между отстъпката и покупната цена
Дружество емитент
акционерно дружество, което емитира ценни книжа - акции, облигации и други
Дружество емитент
акционерно дружество, което емитира ценни книжа - акции, облигации и други
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
образува се от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството
Дълг
сума пари или друга собственост, която се дължи от едно лица(физическо или юридическо) . В по-тесен смисъл означава остатък от кредит, който банката е предоставила на свой клиент
Дългосрочни кредити
кредити със срок за погасяване над три години
Държавен дълг
задължения на държавата по вътрешните и външните заеми и по други кредитни операции
Държавни заеми
заемите, сключвани от държавата вътре в страната или в чужбина, за да се увеличат приходите в държавния бюджет
Държавни заеми
заемите, сключвани от държавата вътре в страната или в чужбина, за да се увеличат приходите в държавния бюджет
Държавни облигационни заеми
привлечени средства срещу облигации, емитирани от държавата с твърдо установен падеж, с твърда или плаваща лихва. Това са едни от най - безрисковите и гарантирани ценни книжа
Държавни съкровищни бонове
полици или менителници, емитирани от Министерството на финансите, обикновено за три или шест месеца, с цел краткосрочно финансиране на правителствени разходи
Дъщерно дружество
дружество, в което холдингово дружество притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет
Дюрейшън (Duration)
стойностно претеглена оценка на срочността на отделни ценни книжа или на портфейл от ценни книжа, в която се отчита времето и стойността на очаквания чист доход от тях
Дюрейшън ГАП (Duration GAP)
разликата между дюрейшъна на банковите активи и дюрейшъна на банковите пасиви
Дял на заемите в актива
отношение на общата сума на всички отпуснати заеми и лизинговото финансиране от банката и общата балансова сума на активите. С този показател се оценява рискът за загуба на ликвидност поради изпадане на длъжника в просрочие, класифицирането на заема като съмнителен или безнадежден, ниска, намаляваща ликвидност на заемите, лизинга и други
Дялове в свързани предприятия
инвестиции на банките под формата на дялове, т.е. участие в капитала на съвместното предприятие, срещу които получават част от печалбата под формата на дивиденти

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

Данък дарение ЮЛНЦ

70
Би било хитро, парите да не са имущество и да останат необлагаеми, но мисля, че са Но все пак това е юридически въпрос, може да...

срок за д6 с код 13

4061
Наредба Н-13 чл.4 (3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция з...

Декларация 6

85
Благодаря

ГДД чл.50 Приложение 10

280
Имате неправилно удържан окончателен данък и спорем мене следва да поискате да бъде коригиран и сумата възстановена от осигурите...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9.89 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове