Речник на финансовите термини

Набирателна сметка
банкова сметка за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение, необособено като самостоятелно лице
Надзорен съвет
орган, представляващ дружеството само в отношенията му с управителния съвет. Надзорния съвет не може да участва в управлението на дружеството. Членовете му се избират от общото събрание на акционерите, като броят им може да бъде от 3 до 7 души. Надзорния съвет приема правила за работата си и избира председател и зам.председатетел от своите членове
Наличност по банкова сметка
кредитният остатък по сметката, неизползваният овърдрафт, неусвоената част от кредит, кредитна липса или друго кредитно улеснение
Натрупани резерви
всички резерви, независимо от вида и условията за наличното ползване, които са отчетени по счетоводните сметки на банката
Национална лицензия
разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната
Начислена месечна лихва
събираната от банката лихва от текущата сметка на клиента, при наличие на авоар по нея, изчислявана като отношение на лихвочислото към лихводелителя за определен период от време
Невидими резерви
сумата на евентуалното превишаване на пазарната стойност на имуществото и вземанията на банката над отчетната стойност на това имущество и вземания, сума която не може да бъде установена по баланса на банката. Тя може да бъде получена изцяло или отчасти посредством продажба на имущество, събиране или прехвърляне на вземания
Недействащи активи
активи, които не генерират доход, тъй като вноските по главницата или лихвата не са платени за 90 или повече дни. Обикновено вноските по лихвата, равни на дължимата лихва за 90 или повече дни се капитализират, рефинансират или покриват от нов заем
Незабавно инкасо
плащане, при което платецът дава предварително съгласие плащането да става незабавно от неговата сметка по искане на получателя
Некомулативен привилегирован капитал
сумата на капитала набрана чрез подписка на привилегировани акции, дивидентът по които не се натрупва в полза на притежателя на акцията
Неконвертируема валута
валута, която служи за разплащания само на националния пазар
Нематериални активи
Активи, които нямат физическа, осезаема форма. Например, защитата, получавана от застраховането, цената на фирмата (гудуил, реноме), търговска марка
Необслужваем кредит
кредит или друг актив, дължимите лихви и погашения по който не са били платени изцяло или отчасти в период по-дълъг от 90 дни или по които лихва за период по дълъг от 90 дни е била капитализирана, рефинансирана или е била отсрочена, когато подобни действия не са били предвидени в оригиналния договор за сделката, по силата на която е отпуснат кредитът или е придобит аналогичния актив
Нерезиденти
частни или юридически лица, които се третират като чужденци по отношение на фискалния и валутния контрол или останалото законодателство
Неснижаем остатък на депозитите
остатък, който представлява отношение на най-ниската дневна наличност на приетите депозити за последните 12 месеца и наличността на депозитите към определен текущ момент
Несъбираеми (Безнадеждни) вземания
кредити, за които е налице едно от следните условия: 1) длъжникът е обявен в несъстоятелност; 2) длъжникът е в процес на ликвидация и съществува риск да останат неудовлетворени кредитори; 3) по кредита, включително по други вземания на банката от този длъжник на натрупани просрочени суми повече от 90 дни
Несъбрани лихви
лихви, дължими, но неплатени и капитализирани поради невъзможност на длъжника да плати лихвите от текущите постъпления по стопанската си дейност. Сумите по несъбрани лихви не представляват приход на банката, поради което се отчитат по специална пасивна сметка, предназначена за тяхното счетоводно отразяване извън сметката за печалби и загуби от текущата дейност
Нетен доход
чистия доход, който остава след изплащането на дължимите данъци към държавния бюджет
Нетен кредит
Разликата между доставна цена и встъпителна вноска при лизинг
Нетен лихвен марж
разликата между приходите от лихви и разходите за лихви на банката, разделена или на цялата сума на активите или на лихвоносните активи
Нетна стойност
стойността, по която са изчислени активите чрез счетоводните сметки на банката, т.е. стойността им без амортизациите
Нефинансови дълготрайни активи
активи на банките, вложени в сгради, имущество, техника и други
Нефинансово предприятие
институция, която не е банка, инвестиционен фонд, застрахователно или лизингово дружество
Нискорискови активи
активи в балансите на банките, включени в рисковия им компонент с тегло равно на 1/5 от отчетната им стойност, като: депозити в банки в левове и чуждестранна валута; кредити в левове или валута с оригинален срок над една година, изцяло обезпечени с ДЦК на правителството, БНБ или ценни книжа на правителства и централни банки на базрискови страни и международни институции или със злато или депозити в чуждестранни валути, за които БНБ котира централен курс; и др
НИФ (NIF - note issuance facility)
кредитна сделка, свързана с емитирането на ценни книжа от клиент с посредничеството и под управлението на банка, при която банката предосавя на клиента определен лимит, до който приема да изкупува обратно ценните книжа, емитирани от него по тази сделка
Номинал
Номинална или основна стойност (за разлика от пазарната стойност), посочена върху акция, облигация, полица, купон, банкнота или друг финансов инструмент
Номинална лихва
лихвата по ценни книжа с твърда лихва, изразена като процент на номиналната стойност към пазарните цени
Номинална стойност
лицeвата стойност на ценните книжа, акции, облигации и т.н
Норма на амортизация
Процент от стойността на основния капитал, който ежегодно се включва в себестойността на произведената продукция и/или услуги
Норма на оборота
показател, който изразява сътношението на общия брой на продадените акции към всички акции, котирани на борсата за една година
НСС 17
Счетоводен стандарт, който регламентира отчитането на лизинговите договори, както и изискванията за финансов и оперативен лизинг

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

Данък дарение ЮЛНЦ

71
Би било хитро, парите да не са имущество и да останат необлагаеми, но мисля, че са Но все пак това е юридически въпрос, може да...

срок за д6 с код 13

4065
Наредба Н-13 чл.4 (3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция з...

Декларация 6

87
Благодаря

ГДД чл.50 Приложение 10

283
Имате неправилно удържан окончателен данък и спорем мене следва да поискате да бъде коригиран и сумата възстановена от осигурите...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9.89 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове