Речник на финансовите термини

Падеж
датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката и нейния клиент
Пазарен риск
потенциалната загуба за банката, предизвикана от покачването или намаляването на лихвените проценти, което може да се отрази неблагоприятно върху активите, които би трябвало да се продадат или придобият върху всички видове парични ресурси, които могат да бъдат взети назаем или погасени
Пазарна стойност на ценни книжа
стойност, която се определя от курса на борсата или пазара при закриване на операциите в края на работния ден.
Пари в обръщение
всички банкноти и монети извън касите на БНБ: парите в касите на търговските банки, спестовните каси, пощенските и застрахователни институции, в касите на фирмите и други организации и пари, намиращи се в населението
Паритет
установено законно съотношение между паричните единици на различните страни, изразено в злато
Паричен пазар
Търговия на банковия паричен пазар от дилъри
Парична емисия
превишението на плащанията над постъпленията по касовия план, което предполага пускането на пари в обращение
Парична маса
количеството пари, което се намира в обръщение
Парични агрегати
чрез тях се осъществява установяването и регурирането на парите в обръщение. В икономиката на различните страни се приемат различни модели. Най-разпространени са следните парични агрегати: М1 - включващ наличните пари, безрочните влогове и депозити, акредитиви, издадени от небанкови институции и някои други депозити; М2 - включващ депозитите на виждане, срочните влогове и депозити, по които банките нямат интензивно движение и други задължения; М3 - включващ депозити на виждане, срочни влогове и депозити, срочни влогове над определен размер и някои други депозити
Парични средства на търговските банки
част от активите на търговските банки, която обхваща: касата в левове и валута; авоарите по текущите сметки в левове и валута; задължителните обезлихвени резерви в левове и валута; други специални сметки в левове и валута; благородни метали
Пасиви
акумулираните от търговските банки парични средства, обхващащи привлечени средства от финансови институции, нефинансови институции и други клиенти; приходи за бъдещи периоди, други пасиви; печалба; капитал; резерви
Пенсионен фонд
резервирани суми във фонд, инвестиран в ценни книжа и други активи, от които се изплащат пенсиите
Период на откупуване (Payback period)
Времето, необходимо за да може инвестираната в даден проект сума, да се върне за сметка на средствата, получени в резултат от основната дейност по конкретния проект
Перпетуитет
непрекъснатост, постоянство
Печалба от дейността
Разликата между приходите от продажби и разходите.
Плаващ лихвен процент
лихвен процент, който се изменя от търсенето и предлагането на пазара на кредити
Платежен документ
документи за разплащания, които се съставят и подписват от клиентите на банките за извършване на желаните от тях операции и сделки, чрез които се осъществява процеса на плащане по банков път
Платежоспособност
Способността на предприятието своевременно да погасява своите краткосрочни и дългосрочни парични задължения.
Плащане
всяка операция между банка и неин клиент, свързана с прехвърляне на авоари в национална или чужда валута от една банкова сметка в друга
Погасителен план
Неразделна част от договора за лизинг, в който детайлно се отразяват доставната цена, лизинговата цена, месечните вноски, датите за погасяване, лизинговите такси, дължимите застраховки, остатъчна стойност и други финансови реквизити по лизинговия договор
Позиция
всеки обект на отчетност на банката, вземане, задължение или имущество, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява
Поименни акции
акции, които изискват легитимация с изрично посочване на името на собственика чрез вписване в книгата на акционерите на дружеството
Покрит кредит
кредит, обезпечаван със залог на стоки, материали или други ценности, които кредитополучателя няма право да продава до издължаването на кредита и лихвите по него
Полици
кредитен документ, по силата на който едно лице се самозадължава или задължава друго лице да заплати на определено място и време дадена парична сума
Порто
пощенски или телеграфни разноски за транспорт
Портфейл
обобщаващ термин, използван за изразяване на общата сума на инвестициите, направени от лице или институции
Поръчителство
договор, при който поръчителят се задължава към кредитора на трета страна да отговаря за изпълнение на поетите от нея задължения
Посреднически операции
съхраняване, покупко-продажба на ценни книжа, благородни метали, ценности, чуждестранна валута и други
Потребителски кредити
краткосрочни заеми, предоставяни на населението за закупуване на определени стоки
Превантивен контрол
Предварителният контрол, осъществяван от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол
Преводни операции
осъществяване на разплащания по нареждане и за сметка на клиенти както в страната, така и в чужбина
Предприемачество
умението да се развиват продукти, технологии, процеси и да се организира производството на стоки и услуги
Престация
правото на кредитора да иска осъществяване на дължимия резултат. Престацията е това, което има да се дава
Претенции
право по задължения или вземания на търговските банки: кредити, ценни книжа, ДЦК, облигации
Привилегировани акции
акции, които в зависимост от правата по тях дават повече гаранции или права на собствениците, гарантиран или допълнителен дивидент, по - голям дял от ликвидационното имущество и др
Принципал
Лице, чиито заповеди изпълнява брокерът при търговията с ценни книжа
Проблематични активи
активи, които освен характеристиката на нестандартни кредити имат и допълнителни недостатъци, свързани с обстоятелството, че слабости, обективни факти, условия и стойности правят издължаването на кредитите твърде невероятно
Пролонгация
продължение на срока на действие на даден договор или споразумение
Процентни акции
акции, които дават право на притежателя да получи процент от номиналната стойност на акцията, независимо дали акционерното дружество е реализирало печалба или загуба, както и дивидент, т.е. реализират се два вида права
Първоначално плащане
Плащане от лизингополучателя на лизингодателя, което се извършва в началото на лизинговия договор и включва встъпителната вноска, лизингови такси и задължителни застраховки и други първоначални плащания, договорени между страните

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

Данък дарение ЮЛНЦ

70
Би било хитро, парите да не са имущество и да останат необлагаеми, но мисля, че са Но все пак това е юридически въпрос, може да...

срок за д6 с код 13

4059
Наредба Н-13 чл.4 (3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция з...

Декларация 6

84
Благодаря

ГДД чл.50 Приложение 10

279
Имате неправилно удържан окончателен данък и спорем мене следва да поискате да бъде коригиран и сумата възстановена от осигурите...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9.89 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове