Речник на финансовите термини

Авал
менителнично поръчителство по търговското право, което се дава на трето лице, често банка за цялата или част от номиналната стойност на менителницата. Авал се дава от лице с доказана платежоспособност, с което се увеличава надеждността на менителницата и се улеснява нейното обръщение.
Авален Кредит
вид банкова гаранция, при която банката поема ангажимент за плащане в случай, че длъжникът, за когото тя гарантира, не извърши плащането по задължението си към получателя. За авалирането банката събира такса за обработка на документите и комисионна върху сумата, която авалира.
Авалист
лицето, което дава авал(поръчителство) по менителница, поемайки солидарна отговорност за изпълнението на менителничния дълг.
Авизо
писменно уведомление, което банките изпращат до клиентите си за настъпили изменения по сметките им, вследствие постъпления или плащания по тях.
Акредитив
форма на безналично плащане, при която банката може да гарантира за свой клиент, който е длъжник на друга институция.
Акредитивна сметка
банкова сметка за разплащане на клиента с трето лице, което има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива
Акредитивни операции
операции, които обхващат откриването, промяната в условията на акредитиви, извършване на плащания от акредитивните сметки и закриването им
Акредитивно плащане
плащане, при което платецът упълномощава банката, обслужваща неговата сметка, да открие акредитив в полза на получателя срещу покритие от сметката на платеца. Банката предварително поставя условията, при които получателят може да получи сумата по акредитива
Активи на предприятието
Собствеността на предприятието, отразена в актива на баланса
Активни операции
банкови операции, свързани с влагането(инвестирането) на придобитите чрез пасивните операции привлечени средства с цел реализиране на печалба за банката. Значителна част от активните операции на търговските банки се покриват с кредити, ценни книжа, финансови дълготрайни активи и други
Акцепт
изразено съгласие(разрешение) за изплащане на парични или стокови документи или поемане на гаранции за тяхното изплащане
Акцептант
платец, който нарежда да се задължи сметката му в банката, за да се извърши плащане
Акцептен Кредит
кредит, при който банката акцептира полица, при условие, че издателят притежава реална възможност да покрие полицата до падежа й. Най - често той се използва за финансиране на краткосрочно изпълнявани сделки на стоки в голям обем, при които срокът на плащане отговаря на срока на действие на банковия акцепт, така че полиците се погасяват от прихода на продажбата на финансираните стоки
Акции
ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на получаване на част от годишната печалба
Акционер
притежател на акции в акционерно дружество
Акционерно дружество
фирма, чиито капитал се образува от вноските на участниците с дялове. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него съобразно със сумата на притежаваните от тях акции
Акция на приносител
ценна книга, която не е регистрирана на името на собственика, който може да я продава или да иска дивидентите по нея при представяне в банката или фирмата
Алонж
Прикрепван към полицата допълнителен лист, върху който се поставя поръчителската гаранция
Амортизационен фонд
Парични средства, предназначени за финансиране на простото и разширено възпроизводство на основните средства
Амортизация
Начин за възстановяване на капитала, изразходване за създаване и закупуване на амортизируеми активи по пътя на постепенно пренасяне на стойността на основните средства в произвежданата продукция
Анюитет
Редица или едно от редица плащания на равни по сума падежи, изплащани през равни периоди от време
Анюитетна вноска
периодично плащане(месечно, тримесечно, шестмесечно, годишно), с което се издължава получен заем и дължимата лихва към него. Характерен е за погасителните вноски по жилищно-ипотечните заеми

Новини

Новини (виж още)

Последно от форума

Данък дарение ЮЛНЦ

72
Би било хитро, парите да не са имущество и да останат необлагаеми, но мисля, че са Но все пак това е юридически въпрос, може да...

срок за д6 с код 13

4065
Наредба Н-13 чл.4 (3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция з...

Декларация 6

88
Благодаря

ГДД чл.50 Приложение 10

285
Имате неправилно удържан окончателен данък и спорем мене следва да поискате да бъде коригиран и сумата възстановена от осигурите...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9.89 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове