Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
Методологични бележки

Същност и предназначение

1. Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (за краткост наричана НКПД-2011) определя професионалната и длъжностната структура в Република България.

2. НКПД-2011 осигурява прякото прилагане на Международната стандартна класификация на професиите (InternationalStandardClassificationofOccupations, 2008 (ISCO-08)) в практиката на Република България. При дефинирането на обхвата на позициите са отразени изискванията на европейското и националното законодателство, както и специфични национални особености, свързани с образователната система и системата за обучение на възрастни, организацията на производството, труда и управлението, заплащането на труда, социалното осигуряване и други.

3. НКПД-2011 осигурява изпълнението в Република България на изискванията на Регламент (ЕО) № 1022/2009 (OB, L283 от 30 октомври 2009 г.) и на Препоръка 2009/824/EOна Комисията от 29 октомври 2009 г. относно използването на ISCO-08.Разликите в наименованията на някои от позициите на ISCO-08 и на позициите от Структурата на НКПД-2011 целят по-адекватното отразяване на обхвата им в съответствие с националното законодателство.

4. НКПД-2011 се прилага от всички предприятия и организации и осигурява единство при управление на труда и трудовите отношения.

5. НКПД-2011 се прилага за:

5.1. изучаване, анализиране и прогнозиране на професионалната структура на заетите и безработните;

5.2. извършване на международни сравнения и анализи в областта на пазара на труда;

5.3. управление на човешките ресурси;

5.4. осигуряване на информация за целите на социалното осигуряване, политиката на пазара на труда, политиката по доходите и др.

5.5. статистическите изследвания и преброяването на населението.

6. Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011) включва:

6.1. Методологични бележки;

6.2. Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

6.3. Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

6.4. Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

6.5. Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

6.6. Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

7. Методологичните бележки дефинират основните понятия и правилата за класифициране, подпомагащи еднозначното прилагане на класификацията. Списъкът на длъжностите определя длъжностната структура на работната сила. Той дава възможност за откриване принадлежността на всяка длъжност от НКПД-2011 към определена единична група, група, подклас и клас, както и нейния код в НКПД-2011. Длъжностите, включени в една единична група, определят обхвата на единичната група професии. В обяснителните бележки всяка позиция на равнищата клас, подклас, група и единична група на НКПД-2011 e дефинирана чрез описание на обхвата и съдържанието й като общи функции и задачи, характерни за професиите от съответната позиция. Азбучният определител на длъжностите включва всички длъжности, подредени по азбучен ред. Кодовата таблица за преход дава връзката на НКПД-2005 към НКПД-2011 и обратно - от НКПД-2011 към НКПД-2005, като връзката се осъществява чрез съответствие на равнище длъжност.

8. Редът и условията за използване, поддържане и актуализиране на НКПД-2011 са уредени в Правилника за нейното прилагане.

Основни понятия

9. Основните понятия, приложими в НКПД-2011 са:

9.1. Длъжност - съвкупност от функции и задачи, които едно лице изпълнява на работното си място, включително в качеството му на работодател или самонает.

9.2. Професия - съвкупност от длъжности, чиито основни функции и задачи се характеризират с висока степен на сходство.

9.3. Специалност - съвкупност от знания и умения за конкретен вид трудова дейност, включена в една професия и придобивана в резултат на формално професионално образование или обучение.

9.4. Професионална квалификация - мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит.

9.5. Образователното и квалификационно ниво- съвкупност от знания и умения, необходими за изпълнението на определена длъжност, съобразени сбългарското законодателство. За нуждите на Класификацията са определени десет образователни и квалификационни нива:

· Образователно и квалификационно ниво 0 - без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище;

· Образователно и квалификационно ниво 1 - първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;

· Образователно и квалификационно ниво 2 - втора степен на професионална квалификация и/или завършен Х клас;

· Образователно и квалификационно ниво 3 - трета степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;

· Образователно и квалификационно ниво 4 - четвърта степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование;

· Образователно и квалификационно ниво 5 - образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...”;

· Образователно и квалификационно ниво 6 - образователно-квалификационна степен “бакалавър”;

· Образователно и квалификационно ниво 7 - образователно-квалификационна степен “магистър”;

· Образователно и квалификационно ниво 8 - длъжността се упражнява по призвание;

· Образователно и квалификационно ниво 9 - длъжността се заема чрез избор.

Образователните и квалификационните нива от 1 до 4 са формулирани в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, а образователните и квалификационните нива от 5 до 7 - в съответствие със Закона за висшето образование.

За всяка длъжност в НКПД-2011 е определено минималното образователно и квалификационно ниво за нейното заемане.

Структура на НКПД-2011 и схема на кода

10. Структурата на НКПД-2011 има четири йерархични равнища: клас, подклас, група и единична група, които съвпадат с йерархичните равнища на ISCO-08.

11. Всяка длъжност в НКПД-2011 се кодира посредством уникален осемзначен цифров код, който съдържа информация за единичната група, към която се класифицира длъжността, минималното образователно и квалификационно ниво за заемането й и поредния номер на длъжността в единичната група.

12. Схемата на кода на позициите в НКПД-2011 е:

Х

Клас, означен с еднозначен цифров код

ХХ

Подклас, означен с двузначен цифров код

ХХХ

Група, означена с тризначен цифров код

ХХХХ

Единична група, означена с четиризначен цифров код

ХХХХ ХХХХ

Длъжност, означена с осемзначен цифров код, в който първите четири знака указват единичната група, петият знак указва минималното образователно и квалификационно ниво за длъжността, а последните три цифри са пореден номер на длъжността в единичната група

13. НКПД-2011 съдържа длъжности, разпределени в 425 единични групи. Всяка длъжност се класифицира само към една единична група професии. Единичните групи професии са агрегирани в групи, групите - в подкласове, а подкласовете в класове.

14. Броят на групировките в йерархичните равнища на НКПД-2011 са представени в следващата таблица:

Клас Подкласове Групи Единични групи
1 Ръководители 4 11 31
2 Специалисти 6 27 92
3 Техници и приложни специалисти 5 20 84
4 Помощен административен персонал 4 8 29
5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 4 13 40
6 Квалифициран работници в селското, горското и рибното стопанство 3 9 18
7 Квалифицирани работници и сродни на тях 5 14 66
8 Машинни оператори и монтажници 3 14 40
9 Професии, неизискващи специална квалификация 6 11 33
0 Професии във въоръжените сили 3 3 3
Общо групировки в НКПД-2011: 619 43 130 436

15. При кодирането на групировките са спазени и следните специфични правила:

· когато групата съдържа само една единична група, последният знак на кода на единичната група е „0”;

· единичната група „некласифицирани другаде” има същото наименование като групата, последвано от израза „н.д.”, а четвъртият знак в кода е „9”.

Правила за класифициране

16. Класифицирането на дадена длъжност към единична група професии се прави на основата на обхвата, дефиниран в обяснителните бележки за позициите на Класификацията.

17. Когато естеството на работата се характеризира със съвместяване на функции и задачи, характерни за повече от една длъжност, длъжността се класифицира само с един код, като за неговото определяне се използват следните приоритети:

17.1. На длъжността се присвоява кодът на единичната група с най-голям относителен дял от времето, необходимо за изпълнение на задачите.

17.2. Приоритет имат длъжностите, чиито задължения са свързани с етапа на производството, а не с търговията, транспорта или услугите.

17.3. При комбиниране на задължения, изискващи различни равнища на образование и квалификация и различен стаж, приоритет има длъжността с най-висока степен на квалификация.

18. Когато въз основа на анализ на функциите и задачите една длъжност не може да бъде отнесена към конкретна единична група, тя се класифицира към единична група „..., некласифицирани другаде”.

19. Когато за някоя длъжност се налага да се открои важността и отговорността на изпълняваните функции и задачи, към длъжностното наименование от НКПД-2011 могат да се включват и допълнителни определители като: заместник, завеждащ, старши, младши, висш, главен, водещ, майстор, помощник, стажант и други, като се ползва осемцифровия код от НКПД-2011 за съответната длъжност.

20. С изключение на длъжностите, определени с нормативен акт, работодателите решават индивидуално всеки отделен случай на несъответствие между изискваното от НКПД-2011 минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на дадена длъжност и притежаваните от заетото или кандидатстващото за длъжността лице образование и професионална квалификация.

21. Списъкът на длъжностите в една единична група професии може да се изменя и допълва. Включването на нова длъжност става по процедура, определена в Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

22. В националната практика на Република България не се използват следните единични групи от ISCO-08: 1113 - Традиционни старейшини и селски водачи/управници; 3221 - Помощник-медицински сестри; 3222 - Помощник-акушерки; 3251 - Асистенти и терапевти в денталната медицина; 3252 - Специалисти по медицински досиета и здравна информация; 3258 - Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ; 4414 - Писари и сродни на тях; 9624 - Носачи на вода и дърва за горене. В тези единични групи не се включват длъжности. В информационните системи, които поддържат информация по професии, тези кодове не се прилагат.

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Втори ТД или ГД

38
Здравейте, става въпрос за бюджетно у-ще. Имам 5 лица от персонала на които по програма трябва да и начисля определен сума, но и...

Бюджетно счетоводство / училище/

140
Благодаря Ви Аз взимам сч записвания които посочихте ,но се оказа че имам колежки които взимат записванията през гр 30. Претисни...

Болничен на СОЛ и ДУК

261
Цитат на: ХХХХХ в 30.06.2020, 11:26 " Е, щом е в една фирма /че и при ДУ и при СОЛ нама работодател /, ще Ви е по-лесно. Имайте...

Въпрос относно наемане на фрийлансър(и) и счетоводство

60
Здравейте, интересува ме наложащо ли е сключването на граждански договор, ако се наема фрийлансър от сайтове като Freelancer.com...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове