Обяснителни бележки по Клас 4 - Помощен административен персонал

4 Помощен административен персонал

Помощният административен персоналзаписва, организира, съхранява, изчислява и обработва информация, изпълнява различни административни задачи във връзка с парични операции, уреждане на пътувания, обслужване и информиране на клиенти и уреждане на служебни срещи. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Помощният административен персонализпълнява следните основни задачи: стенографира, работи с пишещи и текстообработващи машини, персонални компютри и друга офис техника; въвежда данни; изпълнява секретарски задължения; записва и изчислява числови данни; води счетоводни, стокови и транспортни документи; води документи, свързани с пътнически и товарен транспорт; извършва помощна административна работа в библиотеки; картотекира документи; извършва работа, свързана с пощенски услуги; подготвя и проверява материали за отпечатване; помага при кореспонденция на лица, които не могат да четат и пишат; извършва парични операции; урежда пътувания; предоставя информация по искане на клиенти и урежда служебни срещи; работи с телефонна централа. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас включва в следните подкласове:
41 Общи административни служители и оператори на организационна техника
42 Административен персонал по обслужване на клиенти
43 Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи
44 Друг помощен административен персонал

41 Общи административни служители и оператори на организационна техника

Общите административни служители и операторите на организационна техниказаписват, организират, съхраняват и обработватинформация, изпълняват различни административни задачи в съответствие с установените процедури.

Общите административни служители и операторите на организационна техника изпълняват следните основни задачи: записват, обработват, сортират, класифицират и попълват информация; сортират, приемат и изпращат писма и съобщения; подготвят отчети и кореспонденция с рутинен характер; използват копирни и факс машини; работят с персонални компютри, пишещи и текстообработващи машини за да записват, въвеждат, обработват и коригират текст и данни; изготвят фактури и проверяват числовите записвания.

Този подклас влючва следните групи:
411 Общи административни служители
412 Секретари с общи функции
413 Оператори на организационна техника

411 Общи административни служители

Общите административни служителиизпълняват различни канцеларски и административни задачи в съответствие с установените процедури.

Общите административни служители изпълняват следните основни задачи: записват, обработват, сортират, класифицират и попълват информация; сортират, приемат и изпращат писма и съобщения; използват копирни и факс машини; подготвят отчети и кореспонденция с рутинен характер; завеждат техническото оборудване на конкретни лица от персонала; отговарят на телефонни или електронни запитвания и ги препращат до компетентните лица; проверяват цифри, подготвят фактури и записват подробности по направени транзакции; възпроизвеждат информация на компютър и извършват корекция на текст.

Тази група включва следната единична група:
4110 Общи административни служители

4110 Общи административни служители

Общите административни служителиизпълняват различни канцеларски и административни задачи в съответствие с установените процедури.

Общите административни служители изпълняват следните основни задачи:

 • записват, обработват, сортират, класифицират и попълват информация;
 • сортират, приемат и изпращат писма и съобщения;
 • използват копирни и факс машини;
 • подготвят отчети и кореспонденция с рутинен характер;
 • завеждат техническото оборудване на конкретни лица от персонала;
 • отговарят на телефонни или електронни запитвания и ги препращат до компетентните лица;
 • проверяват цифри, подготвят фактури и записват подробности по направени транзакции;
 • възпроизвеждат информация на компютър и извършват корекция на текст.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Завеждащ, административна служба
 • Технически организатор
 • Технически сътрудник

412 Секретари с общи функции

Секретарите с общи функции използват пишещи машини, персонални компютри и друга текстообработваща техника за преписване и въвеждане на кореспонденция и други документи, проверяват и форматират документи, изготвени от други служители, занимават се с входящата и изходящата поща, проверяват заявките за срещи или ангажименти и изпълняват разнообразни спомагателни административни задачи.

Секретарите с общи функции изпълняват следните основни задачи: проверяват, форматират и въвеждат кореспонденция, протоколи и отчети под диктовка, електронни документи или чернови съобразно канцеларските стандарти като използват пишещи машини, персонални компютри и друга текстообработваща техника; използват различни софтуерни пакети (включително програми за оформяне на електронни таблици)за извършване на спомагателни административни задачи; занимават се с входяща и изходяща поща; сканират, регистрат и разпределят поща, кореспонденция и документи; проверяват заявки за срещи или ангажименти и помагат при организирането им; преглеждат и регистрат отпуски и други видове отсъствия на персонала; организират и контролират системи за подреждане на документация; занимават се с обичайната кореспонденция по собствена инициатива.

Тази група включва следната единична група:
4120 Секретари с общи функции

4120 Секретари с общи функции

Секретарите с общи функции използват пишещи машини, персонални компютри и друга текстообработваща техника за преписване и въвеждане на кореспонденция и други документи, проверяват и форматират документи, изготвени от други служители, занимават се с входяща и изходяща поща, проверяват заявки за срещи или ангажименти и изпълняват разнообразни спомагателни административни задачи.

Секретарите с общи функции изпълняват следните основни задачи:

 • проверяват, форматират и въвеждат кореспонденция, протоколи и отчети под диктовка, електронни документи или чернови съобразно канцеларските стандарти като използват пишещи машини, персонални компютри и друга текстообработваща техника;
 • използват различни софтуерни пакети (включително програми за оформяне на електронни таблици)за извършване на спомагателни административни задачи;
 • занимават се с входяща и изходяща поща;
 • сканират, регистрират и разпределят поща, кореспонденция и документи;
 • проверяват заявки за срещи или ангажименти и помагат при организирането им;
 • преглеждат и регистрират отпуски и други видове отсъствия на персонала;
 • организират и контролират системи за подреждане на документация;
 • занимават се с обичайната кореспонденция по собствена инициатива.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Технически секретар
 • Секретар
 • Секретар, стенограф

Не включва:

 • Правен секретар - 3342
 • Административен секретар - 3343
 • Изпълнителен секретар - 3343
 • Медицински секретар - 3344

413 Оператори на организационна техника

Операторитена организационна техника въвеждат и обработват текст и данни, изготвят, редактират и създават документи за съхраняване, обработка, публикуване и предаване.

Операторитена организационна техника изпълняват следните основни задачи: въвеждат данни и кодове, необходими за обработка на информация; обработват, потвърждават и актуализират съхранени данни и съхраняват записи на въведените данни; водят записки при срещи и заседания чрез използване на стенография, компютърна техника и стенографски машини; разшифроват стенографирана информация и информация, записана със звукозаписна апаратура, като извършват корекции и поправки; трансформират говор, звуци от околната среда и текстове на музикални произведения във вид на субтитри за кино- и телевизионни програми.

Тази група включва следните единични групи:
4131 Машинописци и текстообработващи оператори
4132 Оператори по въвеждане на данни

4131 Машинописци и текстообработващи оператори

Машинописците и текстообработващите оператори пишат, редактират и разпечатват текст като използват пишещи машини, персонални компютри или друга текстообработваща техника, стенографират устни изказвания или писмени материали.

Машинописците и текстообработващите оператори изпълняват следните основни задачи:

 • преписват написан материал от чернова, коректури, звукови и стенографски записи чрез използване на компютри, пишещи машини или друга текстообработваща техника;
 • проверяват завършената работа по отношение на правописа, граматиката, пунктуацията и форматирането;
 • събират и подреждат материали, които да бъдат преписани съгласно получените указания;
 • подреждат и съхраняват готови документи на компютърен твърд диск или друг диск, или поддържат компютърна система за подреждане, съхраняване, откриване и актуализиране на документи;
 • записват устни изказвания и писмени материали по стенографски начин;
 • трансформират говор, звуци от околната среда и текстове на музикални произведения във вид на субтитри за кино- и телевизионни програми;
 • разшифроват стенографирана информация и информация записана със звукозаписна апаратура.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинописец
 • Машинописец, стенографска машина
 • Стенограф
 • Оператор, копирна техника

Не включва:

 • Секретар, съдебен - 3343

4132 Оператори по въвеждане на данни

Операторите по въвеждане на даннивъвеждат шифровани, статистически, финансови и други цифрови данни в електронна техника, бази данни, електронни таблици и други места за съхранение на данни чрез използване на клавиатура, мишка, оптичен скенер, софтуер за разпознаване на човешка реч или други средства за въвеждане на данни. Те въвеждат данни в механични и електронни устройства с цел извършване на математически изчисления.

Операторите по въвеждане на данни изпълняват следните основни задачи:

 • получават и регистрират фактури, формуляри, записи и други документи за записване на данни;
 • въвеждат цифрови данни, кодове и текст от изходния материал в компютърно-съвместими устройства за съхранение и обработка на данни;
 • проверяват точността и пълнотата на данните и при необходимост коригират въведените данни;
 • работят с програми и машини за счетоводна отчетност и извършване на изчисления;
 • въвеждат и експортират данни между различни системи бази данни и софтуер.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, въвеждане на данни
 • Оператор, счетоводна машина

42Административен персонал по обслужване на клиенти

Административният персонал по обслужване на клиентиизвършва парични разплащания, урежда пътувания, обслужва и информира клиенти, урежда служебни срещи, работи с телефонни централи, провежда интервюта за изследвания и проучвания или попълва анкетни карти относно качеството на предоставените услуги.

Административният персонал по обслужване на клиентиизпълнява следните основни задачи: извършва парични разплащания в банки, пощи, пунктове за залагания и игрални казина, урежда пътувания; предоставя информация по искане на клиенти и урежда служебни срещи; работи с телефонни централи; посреща посетители, интервюира респонденти при проучвания; интервюира потребители за качеството на услуги.

Този подклас включва следните групи:
421 Касиери, инкасатори и сродни на тях
422 Персонал, информиращ клиенти

421 Касиери, инкасатори и сродни на тях

Касиерите, инкасаторите и сродни на тях извършват парични операции в предприятия, свързани с банкови и пощенски услуги, хазартни дейности и събиране на дългови задължения.

Касиерите, инкасаторите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи: работят с клиенти на банкови или пощенски офиси във връзка с парични операции или пощенски услуги; получават и изплащат залози по резултати от спортни събития; провеждат хазартни игри; дават пари на заем срещу заложени вещи, имущество или други залози; събират дългови задължения и други плащания.

Тази група включва следните единични групи:
4211 Банкови касиери и сродни на тях
4212 Букмейкъри, крупиета и сродни на тях
4213 Комисионери и лихвари
4214 Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях

4211 Банкови касиери и сродни на тях

Банковите касиери и сродни на тях работят директно с клиенти на банкови или пощенски офиси във връзка с получаване, обмяна и изплащане на пари или предоставяне на пощенски услуги.

Банковите касиери и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • обработват внасянето и тегленето на пари в брой от страна на клиентите, чекове, преводи, сметки, плащания с кредитни карти, платежни нареждания, джиросани чекове и други банкови транзакции;
 • кредитират и дебитират сметки на клиенти;
 • плащат сметки и извършват парични преводи от името на клиентите;
 • получават поща, продават пощенски марки и извършват други пощенски операции на гише, като например плащания на сметки, парични преводи и други подобни;
 • обменят пари в брой от една валута в друга по искане на клиентите;
 • записват всички финансови транзакции и ги сверяват с паричното салдо.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Главен касиер, банка
 • Банков служител, касиер
 • Служител, гише в пощенска станция
 • Сараф

Не включва:

 • Касиер - 5230

4212 Букмейкъри, крупиета и сродни на тях

Букмейкърите, крупиетата и сродни на тях определят шансовете за печалба, получават и изплащат залози за резултатите от спортни и други прояви, провеждат игри в хазартни заведения.

Букмейкърите, крупиетата и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • определят рисковете и шансовете от решението на клиента да направи или да се откаже от залози;
 • подготвят и публикуват списъци с приблизителни шансове за успех;
 • раздават игрални карти, хвърлят зарове и въртят колелото на рулетката;
 • дават обяснения и тълкуват работните правила на хазартното заведение;
 • съобщават печелившите числа, плащат на победителите и събират плащания от загубилите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Букмейкър
 • Крупие

4213 Комисионери и лихвари

Комисионерите и лихварите дават пари на заем срещу заложени вещи, имущество или други залози.

Комисионерите и лихваритеизпълняват следните основни задачи:

 • оценяват заложените вещи, изчисляват дължимата лихва и дават пари назаем;
 • връщат заложените вещи при изплащане на дълга или продават заложените вещи при неплащане;
 • дават пари назаем като личен заем срещу бъдеща успешна реколта и други подобни начинания;
 • събират вземания от бъдеща успешна реколта и други подобни начинания;
 • записват заложените вещи, разпределените и получените пари.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Лихвар
 • Комисионер, заложна къща

4214 Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях

Инкасаторите на дългови задължения и сродни на тях събират плащания по просрочени сметки и лоши чекове, събират и плащания за благотворителност.

Инкасаторите на дългови задължения и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • издирват и намират длъжници;
 • телефонират, посещават или пишат писма до клиентите с цел събиране на пари или уреждане на закъснели плащания;
 • подготвят отчети, включително за събраните суми и водят отчетност и досиета във връзка със събирането на дългове;
 • препоръчват правни действия или прекратяване на услугата, когато плащането не може да бъде получено по друг начин;
 • търсят и събират плащания за благотворителност.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инкасатор, събирач на данъци и такси

Инкасатор, дългови задължения

 • Събирач, дарения

422 Персонал, информиращ клиенти

Персоналът, информиращ клиентипредоставяили получава информация лично, по телефона или чрез електронна поща във връзка с уреждане на формалности около пътувания, описват продуктите и услугите на дадена организация, регистрират и посрещат гости и посетители, уреждат предварително уговорени срещи, осъществяват телефонно свързване и събират информация от респонденти или избиратели.

Персоналът, информиращ клиенти изпълнява следните основни задачи: подготвя информация за маршрути по дати и места, урежда пътувания и прави пътнически и хотелски резервации за клиенти; регистрира и посреща гости и посетители; предоставя информация относно стоките, услугите или политиката на дадена организация; урежда предварително уговорени срещи; работи с телефонна централа; интервюира респонденти от проучвания и анкетират избиратели.

Тази група включва следните единични групи:
4221 Консултанти и служители в пътнически агенции
4222 Оператори в контактни центрове
4223 Телефонисти
4224 Рецепционисти в хотели
4225 Служители, обслужващи запитвания на клиенти
4226 Рецепционисти с общи функции
4227 Анкетьори в изследвания
4229 Персонал, информиращ клиенти, н.д.

4221 Консултанти и служители в пътнически агенции

Консултантите и служителите в пътнически агенции предоставят информация за туристически дестинации, уреждат график на пътуванията, получават резервации за пътувания и настаняване и организират групови екскурзии.

Консултантите и служителите в пътнически агенции изпълняват следните основни задачи:

 • получават информация за наличността, стойността и удобството на различните видове транспорт и настаняване като се съобразяват с изискванията на клиентите и ги консултират относно организирането на техните пътувания;
 • предоставят информация за местни атракции, разглеждане на забележителности, ресторанти, забавления и културни събития, както и предоставят пътнически карти и брошури;
 • изготвят маршрути по места и дати;
 • правят и потвърждават резервации за пътувания, екскурзии и настаняване;
 • издават билети, бордни карти и ваучери;
 • помагат на клиенти при получаване на необходимите пътнически документи, в това число визи;
 • проверяват пътнически документи и регистрират пътници и багаж при пристигане и заминаване;
 • изготвят сметки и получават плащания;
 • организират групови бизнес пътувания или почивки, както и почивки за отделни лица.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Специалист, туризъм
 • Организатор, пътувания
 • Служител, пътническа агенция/бюро
 • Служител, гише за регистрация на пътници и багажи

Не включва:

 • Управител, туристическа агенция - 1439
 • Организатор, конференции и събития - 3332
 • Продавач, билети - 5230

4222 Оператори в контактни центрове

Операторите в контактни центрове осигуряват съвети и информация на клиенти, отговарят на запитвания относно стоките, услугите и политиката, които предлага дадена фирма или организация, обработват финансови операции с използване на телефон или електронни комуникационни средства, включително електронна поща. Тези оператори се намират на места, които може да са отдалечени от клиентите или от организациите или фирмите, за които предоставят информация.

Операторите в контактни центрове изпълняват следните основни задачи:

 • занимават се с входящи обаждания и съобщения от клиенти, отговарят на запитвания, поемат служебни обаждания и оплаквания;
 • определят изискванията и въвеждат събития в компютърна система;
 • при необходимост пренасочват задачи към други звена;
 • при необходимост фактурират или задържат плащания;
 • изпращат писма, информационни брошури и други документи на клиенти;
 • консултират клиенти относно допълнителни продукти или услуги.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, контактен център
 • Информатор, пътническо обслужване

Не включва:

 • Телефонист - 4223
 • Анкетьор, маркетингови изследвания - 4227
 • Продавач, телемаркет - 5244
 • Продавач, изпълнение на поръчки по телефона - 5244
 • Продавач, Интернет търговия - 5244

4223 Телефонисти

Телефониститеработят с телефонни централи с цел установяване на телефонни връзки, приемат телефонни запитвания и съобщения за проблеми с предоставяните услуги, както и записват и предават съобщения за персонала или клиентите.

Телефонистите изпълняват следните основни задачи:

 • работят с телефонни централи с цел свързване, задържане, прехвърляне и прекратяване на телефонни обаждания;
 • свързват за изходящи обаждания;
 • занимават се с телефонни запитвания и записване на съобщения;
 • предават съобщения на персонала и клиентите;
 • следят за оперативни проблеми при работа в системата и информират звеното за техническа поддръжка.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Телефонист
 • Оператор, телефонна централа

4224 Рецепционисти в хотели

Рецепционистите в хотели регистрират гости в хотели или други места за настаняване, посочват стаи, раздават ключове, осигуряват информация относно предоставяните услуги, правят резервации на стаи, записват свободните стаи, изготвят и представят сметки за дължимите суми на заминаващите гости и получават дължимите плащания.

Рецепционистите в хотели изпълняват следните основни задачи:

 • поддържат списък с наличните резервации, свободни и заети стаи;
 • регистрират пристигащите гости и раздават ключове за стаи;
 • предоставят информация относно хотелските услуги и наличните услуги в района на хотела;
 • предоставят информация за налични свободни стаи и правят резервации за тях;
 • отговарят на искания на гости, свързани с битово-техническа поддръжка и приемат оплаквания на клиенти;
 • свързват се с лицата, отговарящи за битово-техническа поддръжка;
 • съставят и проверят сметки на клиента относно такси за използване на компютърни и други системи;
 • получават и предават съобщения лично или чрез използване на телефон или телефонни централи;
 • изготвят и представят сметки за дължимите суми на заминаващите гости и получават дължимите плащания.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Администратор, хотел
 • Рецепционист, хотел

4225 Служители, обслужващи запитвания на клиенти

Служителите, обслужващи запитвания на клиенти отговарят на лични, писмени, електронни и телефонни запитвания и оплаквания относно стоките, услугите и политиката на организацията, предоставят информация и пренасочват хората към съответните компетентни лица или други източници. Тези служители работят на такива места, които им позволяват да са в пряк контакт с клиентите или с производството на стоки и услуги.

Служителите, обслужващи запитвания на клиенти изпълняват следните основни задачи:

 • отговарят на запитвания относно стоките, услугите и политиката на организациятаи предоставят информация за тяхната наличност, местоположение, цена и други подобни въпроси;
 • отговарят на запитвания относно проблеми и предоставят съвети, информация и помощ;
 • записват информация относно запитвания и оплаквания;
 • препращат по-сложни запитвания към отговорниците на екипи или експертите;
 • раздават формуляри, папки с информационни листовки и брошури на заинтересуваните лица.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Служител, запитвания
 • Служител, информация

4226 Рецепционисти с общи функции

Рецепционистите с общи функции приемат и посрещат посетители, клиенти, или гости и отговарят на запитвания и искания, включително уреждат уговорени ангажименти.

Рецепционистите с общи функции изпълняват следните основни задачи:

 • приемат и посрещат посетители, клиенти или гости;
 • уреждат уговорени ангажименти за клиенти;
 • извършват телефонни обаждания с искания за информация или уговорени ангажименти;
 • препращат клиенти към компетентно лице или подходящо място;
 • раздават информационни листовки, брошури и бланки.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Рецепционист
 • Рецепционист, приемна на лекар

Не включва:

 • Медицински секретар - 3344
 • Рецепционист, хотел - 4224

4227 Анкетьори в изследвания

Анкетьорите в изследвания задават въпроси на анкетираните лица и записват техните отговори за целите на различни изследвания и пазарни проучвания.

Анкетьорите в изследвания изпълняват следните основни задачи:

 • свързват се с отделни лица по телефона или лично и им обясняват целта на събеседването;
 • задават въпроси като следват указанията на анкетните карти и въпросниците на изследването;
 • записват отговорите на хартиен носител или ги въвеждат директно в компютърна база данни чрез използване на компютърни системи за провеждане на анкети;
 • идентифицират и отстраняват несъответствията в отговорите;
 • предоставят обратна информация на възложителите на анкетата при възникване на проблеми с валидирането на данни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Анкетьор, маркетингови изследвания
 • Анкетьор

4229 Персонал, информиращ клиенти, н.д.

В тази единична група се включва персонал, информиращ клиенти, некласифициран другаде в група 422 Персонал информиращ клиенти.

Персоналът в тази единична група изпълнява следните основни задачи:

 • събеседва с пациенти с цел получаване и обработка на информация, необходима за осигуряване на болнични услуги;
 • събеседва с кандидати за държавна помощ за получаване на информация във връзка с техните заявления;
 • проверя точността на предоставената информация;
 • инициира процедури за предоставяне, изменение, отказ или прекратяване на помощ;
 • предоставя информация и отговаря на въпроси, свързани с помощи и други молби;
 • препраща пациента или кандидата към други компетентни организации за предоставяне на исканите услуги.

Примерни длъжности в единичната група:
Информатор, приемна на болница
Информатор/културна организация/културен институт

43 Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи

Административният персонал, водещ счетоводни и стокови документиполучава, събира и обработва счетоводни, статистически, финансови и други данни. Занимава се и с парични разплащания, съпътстващи стопанската дейност. Тук се класифицира още административен персонал, който регистрира произведените, закупените, складираните и експедираните стоки, както и необходимите производствени материали, регистрира оперативни данни и координира времевия график на пътническия и товарния транспорт.

Административният персонал, водещ счетоводни и стокови документиизпълнява следните основни задачи: оказва помощ в счетоводството и изчисленията; калкулира разходите за единица продукция; изчислява трудови възнаграждения, подготвя платежни ведомости и изплаща трудови възнаграждения; занимава се с парични разплащания, съпътстващи стопанската дейност; получава, събира и обработва статистически или актюерни данни; извършва административни задачи, свързани с финансови транзакции на дадено застрахователно дружество, банка или друга подобна организация; регистрира произведените, закупените, складираните и експедираните стоки; регистрира получените, заведените на склад и издадените производствени материали; изчислява количествата производствени материали, необходими на определени дати и помага при подготовката и проверката на производствените графици; регистрира оперативни данни и координира времевия график на пътническия и товарния транспорт.

Този подклас включва следните групи:
431 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи
432 Персонал, водещ стокови и транспортни документи

431 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи

Персоналът, водещ счетоводни сметки и документи получава, събира и обработва счетоводни, статистически, финансови и други данни. Занимава се и с парични разплащания, съпътстващи стопанската дейност.

Персоналът, водещ счетоводни сметки и документи изпълнява следните основни задачи: оказва помощ в счетоводството и изчисленията; калкулира разходите за единица продукция; изчислява трудови възнаграждения, подготвя платежни ведомости и изплаща трудови възнаграждения; занимава се с парични разплащания, съпътстващи стопанската дейност; получава, събира и обработва статистически или актюерни данни; извършва административни задачи, свързани с финансови транзакции на дадено застрахователно дружество, банка или друга подобна организация.

Тази група включва следните единични групи:
4311 Служители, водещи счетоводни сметки и документи
4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи
4313 Служители, водещи платежни ведомости

4311 Служители, водещи счетоводни сметки и документи

Служителите, водещи счетоводни сметки и документи изчисляват, класифицират и записват цифрови данни с цел поддържане на финансовата документация. Те извършват всякакви рутинни изчисления, изпращат електронни съобщения и проверяват задълженията с получените първични финансови данни с цел използването им при поддържане на счетоводната документация.

Служителите, водещи счетоводни сметки и документи изпълняват следните основни задачи:

 • проверяват цифри, електронни съобщения и документи за правилно въведени и математически точни данни и подходящи кодове;
 • работят с компютърен счетоводен софтуер за въвеждане, съхраняване и анализ на информация;
 • класифицират, записват и сумират числови и финансови данни с цел съставяне и съхраняване на финансови документи чрез използване на дневници, счетоводни книги и компютри;
 • изчисляват, изготвят и издават сметки, фактури, извлечения по сметки и други финансови отчети в съответствие с установени процедури;
 • съставят статистически, финансови, счетоводни или ревизионни отчети и таблици, отнасящи се до парични постъпления, разходи, платими сметки и взимания, печалба и загуба.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Отчетник, счетоводство
 • Фактурист
 • Касиер, домакин

Не включва:

 • Счетоводител, оперативен - 3313

4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи

Служителите, водещи статистически, финансови и застрахователни документи получават, съставят и изчисляват статистически или актюерни данни или извършват помощни административни задачи, свързани с транзакции на банки, застрахователни и други финансови компании.

Служителите, водещи статистически, финансови и застрахователни документи изпълняват следните основни задачи:

 • обработват застрахователни документи: сключват и прекратяват застраховки, нанасят изменения в условията и плащанията;
 • получават и събират статистически или актюерни данни чрез обичайни или специални източници на информация;
 • изчисляват общите суми, средната стойност, застрахователните проценти и други подробности като ги представят в необходимата таблична форма;
 • изготвят финансови документи и изчисляват лихви, такси за посредничество и платими задължения за гербови марки;
 • поддържат документация по регистрация на облигации, акции и други ценни книги, закупени или продадени от името на клиенти или работодатели.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Отчетник, оценки на рискове и застраховки
 • Отчетник, статистически документи
 • Отчетник, данъци
 • Отчетник, облигации

Не включва:

 • Брокер, ценни книжа - 3311
 • Счетоводител, оперативен - 3313
 • Приложен специалист, статистика - 3314
 • Търговски посредник - 3324
 • Отчетник, счетоводство - 4311

4313 Служители, водещи платежни ведомости

Служителите, водещи платежни ведомости събират, сверяват и обработват платежни ведомости и изчисляват трудовото възнаграждение и полагаемите начисления за служители в даден отдел, фирма или друго предприятие.

Служителите, водещи платежни ведомости изпълняват следните основни задачи:

 • водят отчетността за присъствие, отпуски и извънреден труд на служителите, с цел калкулиране на трудовото възнаграждение ръчно или чрез използване на компютризирани системи;
 • подготвят и сверяват платежни ведомости за възнагражденията на служители, показващи брутни и нетни заплати и отчисления, в т.ч. данъци, членски внос, запори, застраховки и пенсионни отчисления;
 • подготвят плащания, пенсионни обезщетения на служителите в брой или по електронен път;
 • проверяват отчетни таблици, работни карти, изчисляват възнаграждения и други сведения с цел откриване и отстраняване на несъответствия с платежните ведомости;
 • сверяват присъствие, изработени часове, корекции в трудовото възнаграждение и нанасят информацията в съответните таблици.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Специалист, труд и работна заплата
 • Отчетник, водещ платежни ведомости

Не включва:

 • Счетоводител, оперативен - 3313
 • Отчетник, счетоводство - 4311

432 Персонал, водещ стокови и транспортни документи

Персоналът, водещ стокови и транспортни документирегистрира произведените, закупените, складираните и експедираните стоки, както и необходимите производствени материали, регистрира оперативни данни и координира времевия график на пътническия и товарния транспорт.

Персоналът, водещ стокови и транспортни документи изпълнява следните основни задачи: регистрира произведените, закупените, складираните и експедираните стоки; регистрира получените, заведените на склад и издадените производствени материали; изчислява количествата производствени материали, необходими на определени дати и помага при подготовката и проверката на производствените графици; регистрира оперативни данни и координира времевия график на пътническия и товарния транспорт.

Тази група включва следните единични групи:
4321 Персонал, водещ стокови документи
4322 Персонал, водещ документи за производствени материали
4323 Персонал, водещ транспортни документи

4321 Персонал, водещ стокови документи

Персоналът, водещ стокови документи поддържа документацията за произведени стоки и получени, претеглени, издадени, експедирани или складирани производствени материали.

Персоналът, водещ стокови документи изпълнява следните основни задачи:

 • организира и контролира получаването и експедицията на стоки и води съответните документи;
 • поддържа документи за стоковата наличност, проверява издадените стоки, оценява нуждите и изготвя заявки за нови стокови наличности;
 • получава, складира и издава инструменти, резервни части и друго оборудване и води съответната документация;
 • тегли получените, издадените, произведените или експедираните стоки и води съответната документация;
 • съставя инвентарни списъци на мебели и други артикули, получени за складиране.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Началник, склад
 • Домакин, склад
 • Склададжия
 • Отчетник, насочване на товари
 • Снабдител, доставчик

4322 Персонал, водещ документи за производствени материали

Персоналът, водещ документи за производствени материалиизчислява необходимите количества материали на точно определени дати за производство, строителство и други производствени дейности, изготвя и проверява производствени графици.

Персоналът, водещ документи за производствени материалиизпълнява следните основни задачи:

 • изчислява количеството, качеството и типа на необходимите материали съгласно производствената програма;
 • изготвя графици съгласно производствените изисквания, при необходимост осигурява доставката на материали и води съответната документация;
 • изготвя и помага при изготвянето на производствените графици въз основа на заявките на клиентите, производствените мощности и производителността;
 • проверява стоковите наличности, организира доставки и отговаря за закъсненията и престоите;
 • записва и координира работните потоци и материали между различни отдели.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Отчетник, инвентаризация на материали (инвентарчик)
 • Отчетник, планиране на материали

4323 Персонал, водещ транспортни документи

Персоналът, водещ транспортни документи поддържа документацията по оперативните дейности и координира времевия график на железопътния, автомобилния и въздушния пътнически и товарен транспорт, изготвя отчети за ръководството.

Персоналът, водещ транспортни документи изпълнява следните основни задачи:

 • води документация по оперативните дейности и координира времевия график на пътническия и товарен транспорт;
 • ръководи маршрутизацията на железопътните превози в рамките на дадено поделение или зона от железопътната мрежа и води съответната документация;
 • ръководи, контролира и води документация и протоколи за организацията на товарите на разпределителна гара;
 • координира и води документация за оперативни дейности относно автомобилния транспорт, като например разпределение и графици на превозни средства и водачи, товарене и разтоварване на превозни средства и складиране на транзитни стоки;
 • координира и води документация и протоколи за оперативни дейности относно въздушните превози на пътници и товари, в това число списъци с пътниците и товарните манифести;
 • изготвя отчети за ръководството.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Началник парк в метрополитен
 • Диспечер, транспортни средства
 • Контрольор, товаро-разтоварна дейност
 • Контрольор, служба за въздушни превози и услуги
 • Контрольор, влакове
 • Контрольор, автомобилен транспорт

44 Друг помощен административен персонал

Другиятпомощен административен персонализпълнява спомагателни задачи в редакции на вестници, съдилища, библиотеки и пощи, сортира и доставя пощенски писма и пратки, подрежда документи в папки, подготвя информация за обработка, поддържа данни за персонала, проверява материали за съответствие с оригинала и помага при кореспонденция на лица, които не могат да четат и пишат.

Другиятпомощен административен персонализпълнява следните основни задачи: записва информация относно вземане и връщане на библиотечни книги; класифицира и картотекира различни документи и други записи; поддържа данни за персонала; сортира, записва и доставя поща от пощенски станции, както и от или в дадено предприятие; кодира данни; коригира текст; изпълнява редица разнообразни спомагателни задачи; пише от името на лица, които не могат да четат или пишат.

Този подклас включва следната група:
441 Друг помощен административен персонал

441 Друг помощен административен персонал

Другиятпомощен административен персонализпълнява спомагателни задачи в редакции на вестници, съдилища, библиотеки и пощи, сортира и доставя пощенски писма и пратки, подрежда документи в папки, подготвя информация за обработка, поддържа данни за персонала, проверява материали за съответствие с оригинала и помага при кореспонденция на лица, които не могат да четат и пишат.

Другиятпомощен административен персонализпълнява следните основни задачи: записва информация относно вземане и връщане на библиотечни книги; класифицира и картотекира различни документи и други записи; поддържа данни за персонала; сортира, записва и доставя поща от пощенски станции, както и от или в дадено предприятие; кодира данни; коригира текст; изпълнява редица разнообразни спомагателни задачи; пише от името на лица, които не могат да четат или пишат.

Тази група включва следните единични групи:
4411 Помощен персонал в библиотеки
4412 Пощальони и сортировачи
4413 Персонал по кодиране и редактиране на документи
4414 Писари и сродни на тях[*]
4415 Деловодители/архивари
4416 Служители, човешки ресурси
4419 Друг помощен административен персонал, н.д.

4411 Помощен персонал в библиотеки

Помощният персонал в библиотеки издава и получава библиотечни материали, сортира и разпределя книги, аудио и видео записи, периодични издания, списания, вестници и осигурява обща библиотечна информация за потребителите.

Помощният персонал в библиотеки изпълнява следните основни задачи:

 • издава и получава библиотечни книги и други материали;
 • подрежда книги и други библиотечни материали;
 • извършва спомагателни административни дейности, включително поддържа ръчна и електронна картотека, текстообработка и писане на компютър при необходимост;
 • поддържа абонаменти за периодични издания;
 • помага на потребителите при намиране на основни библиотечни материали и заема книги от други библиотеки;
 • поддържа библиотечна документация, свързана с придобиване, издаване и връщане на книги и други материали.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Картотекар
 • Фондохранител, музей/художествена галерия
 • Работник, библиотека

4412 Пощальони и сортировачи

Пощальоните и сортировачите извършват сортиране, записване, доставка и други задължения във връзка с пощенски услуги от пощенски станции или свързани с тях организации, както и от или в рамките на дадена организация.

Пощальоните и сортировачите изпълняват следните основни задачи:

 • изпълняват задължения, свързани с пощенски операции в държавните пощи и частни куриерски фирми;
 • сортират и доставят поща на частни адреси и търговски дружества;
 • предоставят потвърдителни разписки за доставка при поискване от страна на клиента;
 • сортират и записват входящата и изходящата кореспонденция и разпределят изходящата поща в различни организации.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Експедитор, поща
 • Пощенски раздавач (пощальон)
 • Сортировач, поща

4413 Персонал по кодиране и редактиране на документи

Персоналът по кодиране и редактиране на документи кодира информация, проверяват и коригират, изпълняват разнообразни помощни административни задачи.

Персоналът по кодиране и редактиране на документи изпълнява следните основни задачи:

 • кодира информация и класифицира информация по кодове за целите на обработката на данни;
 • сравнява корекции на текстове и други подобни материали, подготвени за разпечатване, с оригиналния материал, коригира грешки и маркира текстове за разпечатване в съответствие с установени правила;
 • сортира формуляри и ги обозначава с идентификационни номера;
 • сортира документи и ги подрежда по страници;
 • адресира циркулярни писма и пликове на ръка.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Коректор
 • Шифровчик

4415 Деловодители/архивари

Деловодителите и архиварите подреждат кореспонденция, карти, фактури, квитанции и други по азбучен или цифров ред, или в съответствие с използваната система за подреждане. Те намират и взимат даден материал от досие или папка, правят фотокопия, сканират и изпращат документи по факсимилен начин при поискване.

Деловодителите и архиварите изпълняват следните основни задачи:

 • сортират и класифицират материали според указанията, например по съдържание, цел, критерии на потребителя, хронологичен, азбучен или цифров ред;
 • подреждат материали в чекмеджета, кантонерки и кашони;
 • намират и взимат даден материал от досие или папка при поискване;
 • съхраняват документация и протоколи по подредени и взети материали;
 • фотокопират, сканират и изпращат документи по факсимилен начин.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Архивар
 • Деловодител

4416 Служители, човешки ресурси

Служителите, човешки ресурси поддържат и актуализират досиетата на личния състав, като например информация за служебни прехвърляния и повишавания, оценки за качеството на работата, взети и натрупани отпуски на служители, заплати, квалификация и обучение.

Служителите, човешки ресурси изпълняват следните основни задачи:

 • актуализират информация за персонала, движението по трудовия стаж, заплатите, оценките за качество на работата, квалификация и обучение, взетите и натрупани отпуски на служителите;
 • създават досиета на новопостъпили служители и проверяват пълнотата им;
 • обработват заявления за назначаване на работа и повишаване в длъжност и съветват кандидатите относно резултатите;
 • получават и отговарят на запитвания за назначения по трудов договор и съответните условия;
 • изпращат заявления и обяви за работа и изпити за приемане на работа;
 • поддържат и актуализират ръчни и компютризирани системи за съхранение и регистрация на досиета, съставят и изготвят отчети и документи, свързани с човешките ресурси;
 • съхраняват и откриват досиетата на личния състав при поискване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Служител, човешки ресурси
 • Асистент, човешки ресурси

4419 Друг помощен административен персонал, н.д.

В тази единична група се включва друг помощен административен персонал, некласифициран другаде в клас4 Помощен административен персонал.

Персоналът в тази единична група изпълнява следните основни задачи:

 • получава поръчки от клиенти за класифициране на рекламни, писмени и редактирани копия, изчислява рекламни тарифи и оформя сметките на клиентите;
 • пише търговска и ведомствена кореспонденция, например отговори на запитвания за информация и помощ, искове за щети, запитвания за кредитиране, оформяне на сметки, рекламации за извършени услуги;
 • помага при подготовката на периодични издания, обяви, реклами, каталози, указатели и други материали за публикуване;
 • изчита вестници, списания, изявления в печата и други публикации за намиране и класиране на интересни за персонала и клиентите статии.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Служител, рекламна агенция
 • Отговорник, спомагателни дейности
 • Призовкар
 • Съдебен документатор

[*]Единичната група 4414 Писари и сродни на тяхот Международнатастандартна класификация на професиите – ISCO-08 не се използва в националната практика.

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Прехвърляне на ДЗПО към ДОО

2318
Тук-таме, при условие, че не бърка 1)задължителните с доброволните пенсионни фондове;2)универсалните с професионалните и 3) ако ...

Нарушена процедура по възст.на ДДС

66
Благодаря Ви за експресния отговор!

Обезщетение по чл.213 от КТ и декларация обр.1

123
Цитат на: valenciq в Вчера в 18:00 " Да, но би трябвало да се попълнят и % осигуровки за сметка на работодателя. За вид осигуре...

Лихви по наказателно постановление - погасителен план

64
Ако е по ревизионен акт може да има лихви, но те са върху установени невнесени данъци и осигурителни вноски. Върху наложени имущ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове