Обяснителни бележки по Клас 8 - Машинни оператори и монтажници

8 Машинни оператори и монтажници

Машинните оператори и монтажницитеуправляват и наблюдават промишлени и селскостопански машини и оборудване на място или чрез дистанционно управление, управляват влакове, моторни превозни средства и подвижни съоръжения, монтират и сглобяват продукти от елементи и части съгласно спецификации и процедури.

Работата изисква главно опит и познания за използваните производствени и селскостопански машини и оборудване, притежаване на умения за изпълнение на машинните операции, както и способност за приспособяване към технологически нововъведения. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Машинните оператори и монтажницитеизпълняват следните основни задачи: управляват и наблюдават машини за добив или други промишлени машини и оборудване за обработка на метал, минерали, стъкло, керамика, дърво, хартия или химикали; управляват и наблюдават машини и оборудване, използвани за производство на изделия от метал, минерали, химикали, каучук, пластмаси, дърво, хартия, текстил, кожи, както и машини и оборудване, произвеждащи хранителни и подобни продукти; управляват влакове и моторни превозни средства; управляват и наблюдават подвижни промишлени и селскостопански съоръжения; монтират и сглобяват продукти от елементи и части съгласно спецификации и процедури. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този клас включва следните подкласове:
81 Оператори на стационарни машини и съоръжения
82 Монтажници
83 Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения

81 Оператори на стационарни машини и съоръжения

Операторите на стационарни машини и съоръженияобслужват и наблюдават промишлени машини и оборудване, които са стационарни или тяхната подвижност не е съществена част от оперирането с тях.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата изисква главно опит и ползнаване на технологията на производството, което се управлява и контролира. Често е нужна способност за справяне с пакет от машинни операции и познаване и адаптиране на новости в техниката и съоръженията.

Операторите на стационарни машини и съоръженияизпълняват следните основни задачи: регулират, обслужват и наблюдават стационарни машини и съоръжения; откриват неизправности, които отстраняват; преглеждат готова продукция за дефекти и отклонения от съответните спецификации и настройват показатели на машини; извършват поддръжка, ремонт и почистване; записват данни за произведената продукция. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:
811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали
812 Машинни оператори в металургичното производство и металообработването
813 Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти
814 Машинни оператори в производството на кучук, пластмаси и хартиени изделия
815 Машинни оператори в тексилното, шивашкото и кожарското производство
816 Машинни оператори в хранително-вкусовата проимишленост
817 Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост
818 Други оператори на стационарни машини и съоръжения

811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали

Машинните оператори в миннодобива и добива на минералиобслужват и наблюдават машини и съоръжения, работят с ръчни инструменти, с които извличат руди и минерали от земните недра, обработват минерални и скални образувания, пробиват кладенци и отвори, произвеждат цимент и други минерални продукти.

Машинните оператори в миннодобива и добива на минералиизпълняват следните основни задачи: регулират, обслужват и наблюдават машини и съоръжения за добив и обработка на минерали като сондажно оборудване, добивни машини с непрекъснато действие, машини и апарати за рязане, раздробяване, смилане и смесване; обслужват оборудване за промиване, пресяване, сортиране и разделяне на добити материали; обслужват машини и апарати за производство на цимент, бетон, изкуствен камък и други минерални продукти; наблюдават работа на машини и съоръжения като откриват неизправности и извършват съответни действия за тяхното отстраняване; извършват поддръжка, ремонт и почистване на машини и оборудване; поддържат документация за производството.

Тази група включва следните единични групи:
8111 Миньори и работници в кариери
8112 Машинни оператори по обработка на руди и минерали
8113 Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях
8114 Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти

8111 Миньори и работници в кариери

Миньорите и работниците в кариери обслужватмашини, апарати и ръчни инструменти за извличане на скални образувания, минерални и неметални суровини от открити или подземни мини и кариери.

Миньорите и работниците в кариери изпълняват следните основни задачи:

 • поставят, обслужват и наблюдават работата на оборудване за открити и подземни мини, включителномашини с непрекъснато действиеза копаене на тунели или галерии;
 • регулират и обслужват оборудване за сондиране или пробиване в открити или подземни мини и кариери;
 • обслужват машини и използват ръчни или механизирани инструменти за отстраняване на насипни руди, скални маси, въглища и други минерали;
 • подготвят, сглобяват и монтират подпори в подземни обекти;
 • обслужват машини за откриване на нови шахти, тунели, вентилационни отвори и комини;
 • обслужват допълнителни съоръжения като помпи за отстраняване на въздух, вода и кал;
 • извършват поддръжка, незначителни ремонти, смазване и чистене на машини, апарати и инструменти;
 • попълват документи за извършените по време на смяната операции;
 • събират минерални образци за лабораторни анализи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Майстор миньор
 • Миньор
 • Машинен оператор, дълбаене (мина)
 • Машинен оператор, копаене в мина (непрекъснато производство)
 • Машинен оператор, прокарване на тунели (мина)
 • Машинен оператор транспортно-технологична машина (мина)
 • Крепач (поставяч), подпори
 • Премахвач, подпори
 • Работник, кариера

Не включва:

 • Специалист с контролни функции в мина - 3121
 • Бомбаджия (работник по взривяване) - 7542
 • Работник, пробиване на взривни дупки - 7542
 • Оператор, сондажно оборудване (кладенци) - 8113
 • Работник, мини - 9311
 • Работник-копач, кариери - 9311

8112 Машинни оператори по обработка на руди и минерали

Машинните оператори по обработка на руди и минерали обслужват и наблюдават машини и оборудване за обработка на скални образувания, минерали и камъни за получаване на пречистени продукти за непосредствена употреба или за по-нататъшна обработка.

Машинните оператори по обработка на руди и минерали изпълняват следните основни задачи:

 • регулират и обслужват неподвижни машини и апаратиза рязане, раздробяване и смиланена скални маси, минерали и камъни в зависимост от спецификациите за съответната операция;
 • поставят блокове и плочи от камъни на машини за рязане, разрязване и по-нататъшна обработка;
 • наблюдават и поддържат потока от необработени скални маси, минерали и камъни на транспортни конвейери за подаване към машините;
 • обслужват оборудване за промиване, филтриране, утаяване, пресяване, сортиране, извличане, смесване, отстраняване на отпадъчни материали и добиване на минерали;
 • комбинират минерални руди с разтворители за улесняване на по-нататъшната обработка;
 • сепарират метални и минерални концентрати от руди и алувиални находища чрез сгъстяване, флотация, гравитационно обогатяване, филтрация и/или магнитна и електростатична сепарация;
 • наблюдават измервателни уреди и контролни табла, настройват клапани и контролни бутони за осигуряване на безопасна и ефикасна работа на оборудването, откриват повреди, подпомагат поддръжката и ремонта на машини и съоръжения;
 • визуално или ръчно разглеждат обработени материали за осигуряване на съответствие с установени стандарти и спецификации, вземат проби за лабораторни анализи;
 • записват информация за извършена обработка по време на смяната като количества, видове и размери на произведените материали;
 • сортират, нареждат на купчини и придвижват обработени минерали и камъниза опаковане, по нататъшно обработване или транспортиране.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, обработка на руда
 • Машинен оператор, флотационни инсталации и съоръжения
 • Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини
 • Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на руди
 • Оператор, машина за рязане на скални материали
 • Оператор, мелница в обогатителна фабрика

Не включва:

 • Резач, камъни (ръчно или с ръчни инструменти) - 7113
 • Каменар, каменна зидария - 7113
 • Полировач, камъни (ръчно или с ръчни инструменти) - 7113
 • Цепач, камъни (ръчно или с ръчни инструменти) - 7113
 • Машинен оператор, изделия от камък - 8114
 • Машинен оператор, изглаждане/оглаждане на камък - 8114

8113 Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях

Машинните оператори на сондажно оборудване и сродни на тяхпоставят на място, сглобяват и обслужват сонди и подобно оборудване за пробиване на кладенци, извличане на руди, течности или газове.

Машинните оператори на сондажно оборудване и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • разглобяват, транспортират и сглобяват сондажно и помощно оборудване;
 • сглобяват и разглобяват тръби, кожуси и пробивни глави и сменят нефункциониращо оборудване;
 • осъществяват контрол за движението надолу или нагоре на тръбите на сондата и кожуха в и извън кладенеца, регулират налягането в кладенеца и скоростта на инструментите;
 • подготвят сондажна течност и проверяват действието на помпите за осигуряване на необходимата циркулация на течността в сондажните тръби и кладенеца;
 • наблюдават измервателни уреди и други индикатори, слушат за откриване на повреди и необичайни състояния на оборудването в кладенеца, определят необходимостта от смяна на сондата или оборудването;
 • поддържат, настройват, ремонтират и почистват сондажно оборудване, подемници и други машини;
 • поддържат дневници за сондажни и сервизни операции;
 • обслужват машини и инструменти за изваждане от отворите и кладенците на прах, парчета, потънали и счупени части от сондажно оборудване;
 • затварят и запечатват кладенци, които вече не се използват;
 • контролират и обучават нови членове на екипите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, съоръжение за пробиване на дупки
 • Оператор, кран (нефтени и газови кладенци)
 • Оператор, оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци)
 • Оператор, оборудване за пускане на сонди за кладенци
 • Машинен оператор, сондажно оборудване
 • Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор

Не включва:

 • Бомбаджия (работник по взривяване) - 7542
 • Миньор - 8111
 • Работник, кариера - 8111

8114 Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти

Машинните оператори в производството на цимент и други минерални продукти обслужват и наблюдават машини за производство и довършителни работи на отлети продукти от бетон, камък, битум и други предназначени за строителството.

Машинните оператори в производството на цимент и други минерални продукти изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват машини за пресоване, формоване, размесване, изпомпване, уплътняване, смилане и разтрошаване за производство и довършителни работи на отлети продукти от бетон и камък;
 • обслужават оборудване и съоръжения за производство на цимент, вар, клинкер, включително товарене и разтоварване на компоненти, обслужват апарати с непрекъснато действие като помпи и конвейери;
 • обслужват машини и апарати за претегляне и смесване на пясък, чакъл, цимент, вода и други компоненти за приготвяне на бетон;
 • обслужват машини и агрегати за сглобяване и пълнене на форми с бетон и смеси от изкуствени камъни, изваждане на отливки от форми и довършване на отлети изделия;
 • режат, трошат, пробиват, почистват с пясък и полират бетонови продукти, каменни блокове, плочи и продукти съгласно спецификации за съответни операции;
 • проверяват производствени планове и спецификации за определяне и избиране на материали, съставки, компоненти, процедури, условия и настройки за пресоване, формоване, смесване и уплътняване;
 • наблюдават машини и апарати по време на действие чрез следене на измервателни инструменти като температура и налягане, настройват контролните уреди и докладват за открити неизправности;
 • вземат и изпитват проби от смеси и готови продукти за съответствие със спецификации и в случаи на необходимост донастройват машините;
 • проверяват и поддържат документация за производството, включително информация за количествата, размерите, видовете материали и произведените продукти;
 • подготвят и подпомагат поддръжка и ремонт на машини и апарати.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, изделия от бетон
 • Машинен оператор, изделия от камък
 • Машинен оператор, минерални изделия
 • Машинен оператор, изглаждане/оглаждане
 • Машинен оператор, шлифоване
 • Резач, промишлени диаманти

Не включва:

 • Полировач, камъни (ръчно или с ръчни инструменти) - 7113
 • Машинен оператор, обработка на камъни - 8112
 • Оператор, пещи за изпичане на тухли и керемиди - 8181
 • Машинен оператор, производство на керамични изделия - 8181

812 Машинни оператори в металургичното производство и металообработването

Машинните оператори в металургичното производство и металообработванетообслужват и наблюдават машини и оборудване за контрол на отделни процеси в конвертирането, обработката и дообработването на руди и метали.

Машинните оператори в металургичното производство и металообработванетоизпълняват следните основни задачи: пускат в действие, подготвят и настройват машини за обработка и дообработване на руди и метали; координират и наблюдават операциите в металургичното производство и металообработването; проверяват оборудване за неизправности, наблюдават контролни уреди, извършват рутинни тестове на работата, подготвят поддръжка; проверяват, тестват и анализират проби от производството; записват данни и поддържат производствени дневници.

Тази група включва следните единични групи:
8121 Машинни оператори в металургичното производство
8122 Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали

8121 Машинни оператори в металургичното производство

Машинните оператори в металургичното производствообслужват, наблюдават, настройват и поддържат машини и оборудване за контрол на отделни процеси за обработка, конвертиране и рафиниране на металните руди, закаляване, валцоване и пресоване на метали.

Машинните оператори в металургичното производствоизпълняват следните основни задачи:

 • пускат в действие, подготвят и настройват машини за обработка на руди и метали за извършване на една операция от цялостната промишлена преработка;
 • обслужват еднофункционални машини за смилане, сепариране, филтриране смесване, обработване, леене, валцоване, рафиниране или по друг начин обработване метали и руди;
 • наблюдават контролно измервателни уреди, компютърни разпечатки, видеомонитори и произведени продукти за осигуряване на правилно действие на машините и изпълняване на специфичните условия на обработване;
 • настройват клапани, помпи, контролно измервателни уреди и друго оборудване;
 • контролират подготовка, измерване и захранване със суровини и материали на съответни машини и агрегати;
 • контролират начало и край на процеси, безпроблемна работа и наблюдават на външно оборудване;
 • проверяват оборудване за неизправности и повреди, извършват рутинни операции по поддръжка;
 • анализират проби от произведени продукти, извършват тестове, записват данни и поддържат производствени дневници.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, пещи за термична обработка на метал
 • Манипулатор, валцова машина
 • Машинен оператор, горещо пресоване на метал
 • Машинен оператор, машина за леене
 • Машинен оператор, студено пресоване на метал

Не включва:

 • Оператор, машина за леене - 3135
 • Оператор, пещи за топене на метал - 3135
 • Оператор, валцова машина - 3135
 • Машинен оператор, направа на покритие - 8122

8122 Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали

Машинните оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху металиобслужват и наблюдават оборудване, което извършва дообработване, галванизиране и нанасяне на покрития върху метални предмети или части с цел подобряване на корозионноустойчивостта и издръжливостта на износване, за декоративни цели или за придаване на електрически или магнитни свойства.

Машинните оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху металиизпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават оборудване за почиствне на метални изделия за подготовка за нанасяне на електропокритие, галванизиране, емайлиране или подобни процеси;
 • обслужват и наблюдават оборудване за нанасяне на електропокритие;
 • обслужват и наблюдават оборудване за потапяне в разтопен метал за нанасяне на покрития върху желязни и стоманени предмети;
 • обслужват и наблюдават машини за автоматично покриване с цветни метали;
 • обслужват и наблюдават оборудване за разпръскване на разтопен метал или други вещества върху метални повърхности за получаване на защитно или декоративно покритие или за възстановяване на износени повърхности;
 • обслужват и наблюдават оборудване за обработване с химикали и нагряване на метални изделия за придаване на корозионноустойчивост;
 • проверяват точната дебелина на покритието като използват микрометъри, шублери или други устройства, отчитат и записват данни в производствени дневници;
 • подготвят и смесват метализиращи разтвори съгласно формули или спецификации.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, направа на покритие
 • Машинен оператор, излъскване на метал
 • Машинен оператор, галванизиране на метал
 • Машинен оператор, поцинковане на метал
 • Машинен оператор, оцветяване на метал

Не включва:

 • Оператор, полир-машина - 3135
 • Бояджия, превозни средства - 7132

813 Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти

Машинните оператори в химическото производство и производството на фотографски продуктиобслужват и наблюдават машини за преработване на химикали за производство на фармацевтични продукти, почистващи, тоалетни и козметични препарати, експлозиви и фотографски и/или други химически продукти.

Машинните оператори в химическото производство и производството на фотографски продуктиизпълняват следните основни задачи: обслужват и наблюдават машини и съоръжения за смесване, разбъркване, пакетиране и по друг начин преработване на химикали и химически вещества за по-нататъшно промишлено обработване или за производство на готови химически продукти. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Тази група включва следните единични групи:
8131 Машинни оператори в химическото производство
8132 Машини оператори в производствотона фотографски продукти

8131 Машинни оператори в химическото производство

Машинните оператори в химическото производство наблюдават и обслужват машини и съоръжения за смесване, разбъркване, преработванеи опакованена разнообразни химически продукти.

Машинните оператори в химическото производство изпълняват следните основни задачи:

 • пускат в действие, контролират, настройват и изключват машини и устройства;
 • наблюдават протичането на реакционни и трансформиращи процеси в съответствие с процедури за безопасност;
 • наблюдават измервателни уреди и електронни устройства на едно или повече съоръжения като миксери, апарати, бъркалки, сушилни, машини за таблетиране, капсуловане, гранулиране и нанасяне на покрития;
 • измерват, теглят и зареждат необходими химикали в съответствие с рецептурни карти;
 • вземат проби и извършват рутинни химически и физически изпитвания на продукти, отбелязват дати на производство;
 • почистват и извършват незначителни ремонти на машини и съоръжения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, гранулиращо оборудване (фармацевтични продукти и тоалетни препарати)
 • Лепилоприготвител
 • Машинен оператор, фармацевтични продукти
 • Машинен оператор, производство на тоалетни препарати
 • Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
 • Машинен оператор, производство на бои, лакове и багрила
 • Машинен оператор, мелене (химически и други сродни на тях процеси)
 • Машинен оператор, разбиване (химически други сродни на тях процеси)
 • Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси
 • Машинен оператор, пулверизиране (химически и други сродни на тях процеси)

Не включва:

 • Оператор, контролно табло (химическо производство) - 3133
 • Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ) - 3134

8132 Машинни оператори в производството на фотографски продукти

Машинните оператори в производството на фотографски продукти обслужват и наблюдават машини и съоръжения за производство на фотографски ленти и хартия, за обработване на експонирани фотографски филми и ленти, за проявяване на снимки.

Машинните оператори в производството на фотографски продукти изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават оборудване за производство на фотографски ленти и хартия;
 • обслужват, наблюдават и тестват съоръжения за фотообработка и печат като спазват работни стандарти;
 • подготвят експонирани филми и ленти за различни процеси на обработка в тъмни помещения;
 • проверяват изображения, ленти, разпечатки и настройват печатащите устройства за постигане на желани цвят, яркост, контраст, брой, размер и вид снимки;
 • настройват и работят с устройства за автоматично проявяване на филми;
 • работят с устройства за прехвърляне на филми върху видеоленти или други носители;
 • изпълняват задачи, свързани с фотографска обработка;
 • обслужват фотографско автоматично оборудване (в ателиета за продажби на дребно) за проявяване на цветни негативи, снимки и диапозитиви.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Проявител, фотографски плаки
 • Проявител, цветни негативи/позитиви
 • Проявител, цветни филми/снимки
 • Проявител, черно-бели негативи/позитиви
 • Проявител, черно-бели филми/снимки
 • Копист, филмови материали
 • Печатар, фотографии
 • Увеличител на снимки
 • Машинен оператор, производство на фотографска хартия
 • Машинен оператор, вадене на копия от снимки
 • Работник, тъмни помещения по проявяване на филми и копиране на снимки

Не включва:

 • Фотограф - 3431
 • Фотогравьор - 7321

814 Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия

Машинните оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия обслужват и наблюдават машини за смесване и оформяне на каучук и каучукови смеси, за производство на различни продукти от естествен и синтетичен каучук и пластмаси или за производство на различни продукти от хартия, картон и други подобни материали.

Машинните оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия изпълняват следните основни задачи: обслужват и наблюдават машиниза смесване и оформяне на каучук и каучукови смеси и за производство на различни продукти от естествен и синтетичен каучук и пластмаси; обслужват и наблюдават машини за производство на различни хартиени продукти; проверяват произведени продукти за дефекти и настройват машини в съответствие със спецификации.

Тази група включва следните единични групи:
8141 Машинни оператори в производството на каучук и каучукови изделия
8142 Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия
8143 Машинни оператори в производството на хартиени изделия

8141 Машинни оператори в производството на каучук и каучукови изделия

Машинните оператори в производството на каучук и каучукови изделия обслужват и наблюдават машини за смесване и оформяне на каучук и каучукови смеси, за производство на различни продукти от естествен и синтетичен каучук и пластмаси катообувки, домакински изделия, изолационни материали, изделия за техническа и производствена употреба или автомобилни гуми.

Машинните оператори в производството на каучук и каучукови изделия изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават машиниза смесване и оформяне на каучук и каучукови смесиза по-нататъшна преработка;
 • обслужват и наблюдават машини за производство на каучукови листове или покриване на тъкани с каучукови смеси чрез валцуване;
 • обслужват и наблюдават машини за пресоване на каучук или формоване на вулканизиран каучук чрез пресоване;
 • обслужват и наблюдават машини за производство, вулканизиране или регенериране на автомобилни гуми;
 • проверяват произведени продукти за дефекти в съответствие със спецификации;
 • откриват дефекти и поправят износени и дефектни гуми чрез вулканизация или друга обработка.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, каучуково производство
 • Машинен оператор, фасониране на каучук
 • Машинен оператор, щанцоване на каучук
 • Машинен оператор, производство на гуми
 • Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.
 • Машинен оператор, възстановяване на автомобилни гуми

8142 Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия

Машинните оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделияобслужват и наблюдават машини за смесване и оформяне на пластмаси и пластмасови смеси и за производство на пластмасови изделия.

Машинните оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделияизпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават машини за смесване и композиране за получаване на пластмасови материали;
 • обслужват и наблюдават машини за оформяне на пластмасови материали чрез пресоване във форми, моделиране, екструзия, духане, рязане или по друг начин;
 • обслужват и наблюдават машини за ламиниране и импрегниране с пластмаси или за производство на фибростъкло;
 • покриват с пластмаси жици, тел, кабел или оптични влакна;
 • проверяват продукти за дефекти в съответствие със спецификации;
 • рециклират отпадъчни пластмасови материали;
 • изработват изкуствени очи и контактни лещи, изготвят и поправят рамки за очила и пластмасови части за ортопедични изделия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, производство на пластмаса
 • Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
 • Машинен оператор, леене на пластмасови изделия
 • Машинен оператор, изработване на плексигласови изделия
 • Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
 • Машинен оператор, преработка на дунапрен
 • Машинен оператор, оглаждане/довършване на пластмаса

8143 Машинни оператори в производството на хартиени изделия

Машинните оператори в производството на хартиени изделияобслужват и наблюдават машини за производство на кашони, кутии, пликове, торби и други изделия от хартия, картон и подобни материали.

Машинните оператори в производството на хартиени изделияизпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават машини за слепване на хартия за производство на картон, нарязване до определена дължина или нарязване и фалцоване или производство на кутии и кашони;
 • обслужват и наблюдават преси за производство на чаши, чинии или подобни изделия от хартия и картон;
 • обслужват и наблюдават машини за производство на пликове, торби, чували и други опаковки от хартия и подобни материали.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, производство на картонени изделия
 • Машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
 • Машинен оператор, изделия от хартия

815 Машинни оператор в текстилното, шивашкото и кожарското производство

Машинните оператор в текстилното, шивашкото и кожарското производствообслужват и наблюдават различни машини за подготовка, обработка и преработка на влакна, нишки, прежди, конци, за производство, променяне и поправяне на обувки и облекла, машини за химическо чистене.

Машинните оператор в текстилното, шивашкото и кожарското производствоизпълняват следните основни задачи: обслужват и наблюдават тъкачни и плетачни машини за производство на тъкани, нетъкан текстил и плетени изделия; обслужват и наблюдават машини за подготовка, предене, скатяване, усукване, пресукване и намотаване на прежди и конци от текстилни влакна; обслужват и наблюдават шевни машини за ушиване и поправяне на изделия от текстил и кожи, за бродиране на орнаменти и апликации върху облекла или други изделия; обслужват и наблюдават машини за избелване, свиване, боядисване или обработване по подобен начин на влакна, прежди и облекла; машини за химическо чистене на облекла, кожи, килими и подобни; обслужват и наблюдават машини за производство и поправка на типови, поръчкови или ортопедични обувки и кожени изделия като куфари, чанти и подобни.

Тази група включва следните единични групи:
8151 Машинни оператори в предачното производство
8152 Машинни оператори в тъкачното производство
8153 Машинни оператори в шивашкото производство
8154 Машинни оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване на тъкани
8155 Машинни оператори в кожарското производство
8156 Машинни оператори в обувното производство
8157 Машинни оператори, пералня
8159 Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, н.д.

8151 Машинни оператори в предачното производство

Машинните оператори в предачното производство обслужват и наблюдават машини за подготовка, предене, скатяване, усукване, пресукване и намотаване на прежди и конци от текстилни влакна. Те скатяват и усукват две или повече нишки за получаване на прежди.

Машинните оператори в предачното производство изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават машини за обработка на вълнени отпадъци за получаване на прежди;
 • обслужват и наблюдават машини за почистване, влачене и изресване на вълна;
 • обслужват и наблюдават машини за предене на текстилни влакна;
 • обслужват и наблюдават машини за почистване, обработване на текстилни влакна и производство на текстилни ленти;
 • обслужват изтеглящи машини с няколко рамки като всяка рамка съединява няколко ленти в една за получаване на ленти с определени дебелина и тегло;
 • обслужват и наблюдават машини за предене, усукване, пресукване и навиване на конци и нишки;
 • обслужват и наблюдават навиващи рамки за скатяване и усукване на нишки;
 • обслужват и наблюдават машини за изтегляне на усукани снопчета;
 • подготвят необходимите количества смеси за обработка на текстилни изделия и прежди чрез смесване на различни съставки като кола, твърди мазнини, смоли, сапуни и вода и варят смесите на пара за определено време;
 • обработват текстилни изделия с химикали за придаване на водоустойчивост;
 • почистват валяци и цилиндри на кардиращите машини за отстраняване на остатъците от вълна;
 • обслужват и подменят покрития от каучук или кожи на метални ролки на различни видове машини за предене, разресване и влачене.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, подготовка на влакна
 • Машинен оператор, изпридане на конци и прежди
 • Машинен оператор, усукване на конци и прежди
 • Машинен оператор, намотаване (конци и прежди)

8152 Машинни оператори в тъкачното производство

Машинните оператори в тъкачното производство пускат в действие, обслужват и наблюдават тъкачни и плетачни машини за производство на тъкани, нетъкан текстил и плетени изделия като тъкани, платове, ширити, килими, въжета, чорапи, плетени изделия, одеяла или тъкани с бродерии.

Машинните оператори в тъкачното производство изпълняват следните основни задачи:

 • пускат в действие и обслужват серия от автоматични трикотажни машини за плетене на облекла по определени модели и дизайн;
 • вдяват конци и нишки във водещи игли на машини за тъкане, плетене или друга преработка;
 • обслужват автоматични тъкачни станове за производство на килими, пътеки и подобни изделия;
 • обслужват и наблюдават станове за плетене на мрежи;
 • обслужват и наблюдават автоматични машини с множество игли за производство на каптонирани и ватирани изделия, дюшеци, юргани и покривки за матраци;
 • обслужват кръговоплетачни машини с автоматичен контрол на моделите за плетене на безшевни чорапи;
 • обслужват и наблюдават плетачни машини за производство на трикотажни изделия;
 • обслужват и наблюдават машини за плетене на пръсти и пети на чорапи;
 • обслужват и наблюдават машини за зашиване отвори на чорапи;
 • обслужват и наблюдават на машини за плетене на дантели, апликации и гарнитури;
 • преглеждат станове за определяне на причини за спиране като скъсване на нишка, счупване на рамка или механически повреди;
 • ремонтират или сменят износени или дефектни игли и други части;
 • почистват и смазват машини като използват въздушна струя, почистващи разтвори, парцали, масльонки и/ или шпицове за гресиране.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, плетене
 • Машинен оператор, производство на мрежи
 • Машинен оператор, тъкане
 • Машинен оператор, тъкане на килими

Не включва:

 • Работник, ръчна изработка на плетени облекла - 7318
 • Работник, ръчна изработка на килими - 7318
 • Работник, ръчна изработка на текстилни изделия - 7318

8153 Машинни оператори в шивашкото производство

Машинните оператори в шивашкото производство обслужват и наблюдават машини за шиене, поправяне, кърпене на текстилни и кожени изделия, за бродиране на орнаменти и апликации върху облекла и други изделия. Те обслужват машини за изработване на илици и отвори, зашиване на копчета и оформяне на биета и отвори на облекла.

Машинните оператори в шивашкото производство изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват или работят на шевни машини за извършване на шивашки операции по изработване на облекла като съединяване, усилване, съшиване и украсяване на облекла или части от тях;
 • зашиват копчета, кукички, ципове, закопчаващи устройства или други аксесоари към тъкани като използват различни приспособления;
 • обслужват полуавтоматични шевни машини за бродиране върху тъкани;
 • работят с машини с една и с две игли за автоматично съединяване, усилване или украсяване на текстилни и кожени изделия;
 • работят с шевни машини за производство на облекла и други изделия от кожи;
 • работят с шевни машини за производство на чанти, ръкавици или подобни изделия;
 • наблюдават работата на машини за откриване на проблеми като дефектни шевове, скъсани конци или механични повреди на машини;
 • извършват поддръжка на машини като смяна на игли.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, шиене
 • Машинен оператор, шиене на бродерия
 • Машинен оператор, шиене на кожени изделия
 • Машинен оператор, шиене на шапки

Не включва:

 • Работник, ръчна изработка на текстилни изделия - 7318
 • Кожухар - 7531
 • Шивач, мъжко/дамско облекло - 7531
 • Шивач - 7533
 • Бродировач - 7533

8154 Машинни оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване на тъкани

Машинните оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване на тъкани обслужват и наблюдават машини за избелване, свиване, боядисване и обработване по подобен начин на нишки, прежди или тъкани.

Машинните оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване на тъкани изпълняват следните основни задачи:

 • пускат в действие и контролират машини и оборудване за избелване, боядисване и друго обработване на тъкани, прежди, конци и/или други текстилни изделия;
 • обслужват машини за свиване на тъкани или плетени материи до предварително определени размери или интерлокова обработка;
 • обслужват разнообразни автоматични машини за обработка на кожи;
 • обслужват и наблюдават машини за обработване на коприна;
 • обслужват и наблюдават машини за импрегниране на текстил с химикали;
 • боядисват текстилни изделия;
 • обслужват и наблюдават машини за мерсеризация на тъкани за постигане на траен копринен блясък, увеличаване на плътността и здравината на плата, както и повишаване на багрилната способност;
 • обслужват и регулират оборудване за дезинфекциране и почистване на необработени кожи;
 • обслужват машини за разресване, сушене и заглаждане на кожи с косъм, за почистване и стерилизиране на пух и пера за производство на различни изделия;
 • задават инструкции в цифрови устройства на машини и оборудване;
 • наблюдават монитори, контролни табла, оборудване и обработвани тъкани за правилно функциониране;
 • почистват филтри на машини и смазват оборудване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, белене (избелване) на влакна, текстил и текстилни изделия
 • Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
 • Машинен оператор, импрегниране на влакна, текстил и текстилни изделия
 • Машинен оператор, свиване на текстил

Не включва:

 • Печатар, текстил (щампьор) -7322
 • Машинен оператор, пералня/перачница - 8157
 • Перач (ръчно) - 9121
 • Гладач, преса (ръчно) - 9121

8155 Машинни оператори в кожарското производство

Машинните оператори в кожарското производство обслужват и наблюдават различни машини за обработка на кожи. Те дъбят, щавят, подрязват, стържат и боядисват сурови кожиот животни за производство на кожени изделия и обработване на кожи.

Машинните оператори в кожарското производство изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават машини за отстраняване на остатъци от месо, мазнини или тъканиот кожи, за почистване и омекотяване преди обработка;
 • обслужват и наблюдават машини за отстраняване на дълги и твърди косми от кожи, подстригване на кожи с цел изравняване на дължината;
 • обслужват и наблюдават машиниза щавене на кожи с варови разтвори;
 • обслужват и наблюдават машини за остъргване на кожи;
 • обслужват и наблюдават на машини за изглаждане на кожи;
 • обслужват и наблюдават машини за отделяне на остатъчни вълна, месо или косми от преработените кожи;
 • обслужват и наблюдават машини за разрязване на необработени кожи на парчета с еднакви размери или еднаква дебелина;
 • обслужват и наблюдават машини за обработка на кожи с различни разтвори;
 • третират повърхности на обработени кожи с масла и обслужват машини за полиране и лакиране на кожи;
 • обслужват и наблюдават машини за боядисване на кожи;
 • поддържат и поправят вани и други машини.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, щавене
 • Машинен оператор, боядисване/оцветяване на кожи
 • Машинен оператор, обработка на кожи

Не включва:

 • Бояджия, кожи - 7535
 • Майстор-кожар - 7535

8156 Машинни оператори в обувното производство

Машинните оператори в обувното производство обслужват и наблюдават машини за производство и поправка на типови или специални обувки, чанти или други кожени изделия.

Машинните оператори в обувното производство изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават машини за изработване на модели и части за обувки;
 • обслужват и наблюдават машини за шиене на отделни части на обувки, за оформяне на ръбове, лъскане или украсяване с орнаменти и гарнитури, за извършване на довършителни работи;
 • обслужват и наблюдават машини за производство на куфари, чанти, колани и други аксесоари като седла за коне, хомоти или други сарашки изделия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, обувно производство

Не включва:

 • Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари - 7318
 • Обущар - 7536

8157 Машинни оператори, пералня

Машинните оператори, пералня обслужват перални машини, машини за химическо чистене, гладене и машини за обработка на тъкани в перални или ателиета за химическо чистене.

Машинните оператори, пералня изпълняват следните основни задачи:

 • сортират изделия за чистене според вида и цвета на тъканите и изискваното почистване;
 • поставят сортирани изделия в приемни контейнери и на конвейери за придвижване до зоните за почистване;
 • проверяват и отстраняват петна от облекла, заменят копчета и извършват дребни поправки;
 • зареждат и изпразват перални и сушилни машини;
 • добавят почистващи и омекотяващи вещества;
 • гладят облекла на преси и машини за гладене;
 • пускат и спират машини за химическо чистене и пране;
 • поставят обработени изделия на рафтове и закачалки за предаване и доставка;
 • опаковат изделия и приготвят поръчки за доставка.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, химическо чистене
 • Машинен оператор, пералня/перачница
 • Машинен оператор, гладене в пералня

Не включва:

 • Перач (ръчно) - 9121
 • Гладач, преса (ръчно) - 9121

8159 Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, н.д.

В тази единична група се включват машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, некласифицирани другаде в 815 Машинни оператори в тексилното, шивашкото и кожарското производство.Например тук се включват работници, които произвеждат шапки, палатки, матраци или разнообразни изделия като шнурове и подобни.

Машинните оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, н.д.изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават машини за производство на шапки от текстил или кожи;
 • обслужват и наблюдават машини за производство на разнообразни изделия като ширити, галони и подобни;
 • обслужват и наблюдават машини за сгъване на тъкани по определени дължини;
 • обслужват и наблюдават машини за намотаване на конци или прежда за транспортиране или друга обработка;
 • обслужват и наблюдават машини за измерванена кожи по определени размери.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, производство на ширити, сърма и други подобни
 • Машинен оператор, шапкарство
 • Машинен оператор, производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи

816 Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост

Машинните оператори в хранително-вкусовата промишленост пускат в действие, обслужват и работят с машини за клане на животни, почистване, рязане, разфасоване и обезкостяване на месо; пекат, замразяват, загряват, месят, смесват, комбинират или обработват по друг начин храни, напитки и тютюн.

Машинните оператори в хранително-вкусовата промишленост изпълняват следните основни задачи: обслужват и наблюдават машини за задържане, зашеметяване и клане на животни, за рязане и разфасоване на месо и риба; пускат в действие, обслужват и наблюдават машини и пещи за смесване, печене или изготвяне по друг начин на хляб и други хлебни и сладкарски изделия; обслужват машини за смилане, смесване, за производство на малц, варене и ферментиране за производство на бира, вина, малцови ликьори, оцет, маи и други подобни продукти; обслужват оборудване за производство на конфитюри, сирена, кашкавали, маргарини, сиропи, макаронени изделия, сладоледи, салами, шоколади, нишесте, масла и мазнини годни за консумация и декстрин; обслужват оборудване за охлаждане, затопляне, сушене, печене, бланширане, пастьоризиране, опушване, стерилизиране, замразяване, изпаряване и производство на хранителни продукти и напитки; смесват, превръщат в пулп, стриват, комбинират и сортират храни и течности чрез оборудване за разбиване, пресоване, пресяване, смилане и филтриране; преработват тютюневи листа чрез машини за производство на цигари, пури, тютюн за лули и други тютюневи изделия.

Тази група включва следната единична група:
8160 Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост

8160 Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост

Машинните оператори в хранително-вкусовата промишленост пускат в действие, обслужват и работят с машини за клане на животни, почистване, рязане, разфасоване и обезкостяване на месо; пекат, замразяват, загряват, месят, смесват, комбинират или обработват по друг начин храни, напитки и тютюн.

Машинните оператори в хранително-вкусовата промишленост изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават машини за задържане, зашеметяване и клане на животни, за рязане и разфасоване на месо и риба;
 • обслужват и наблюдават машини и пещи за смесване, печене или изготвяне по друг начин на хляб и други хлебни и сладкарски изделия;
 • обслужват машини за смилане, смесване, за производство на малц, варене и ферментиране за производство на бира, вина, малцови ликьори, оцет, маи и други подобни продукти;
 • обслужват оборудване за производство на конфитюри, сирена, кашкавали, маргарини, сиропи, макаронени изделия, сладоледи, салами, шоколади, нишесте, масла и мазнини годни за консумация и декстрин;
 • обслужват оборудване за охлаждане, затопляне, сушене, печене, бланширане, пастьоризиране, опушване, стерилизиране, замразяване, изпаряване и производство на хранителни продукти и напитки;
 • смесват, превръщат в пулп, стриват, комбинират и сортират храни и течности чрез оборудване за разбиване, пресоване, пресяване, смилане и филтриране;
 • преработват тютюневи листа чрез машини за производство на цигари, пури, тютюн за лули и други тютюневи изделия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, хлебни изделия
 • Машинен оператор, производство на хляб
 • Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
 • Машинен оператор, производство на пури
 • Машинен оператор, производство на цигари
 • Машинен оператор, млечни продукти
 • Машинен оператор, рибни продукти
 • Машинен оператор, месни продукти
 • Машинен оператор, млечни продукти

Не включва:

 • Машинен оператор, бутилиране - 8183

817 Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост

Машинните оператори в дървообработващата и хартиената промишленост наблюдават, обслужват и регулират автоматизирано оборудване за рязане на дървесина, за производство на фурнир, шперплат, пулп и хартия и подготвят изделия за по-нататъшна обрабтка.

Машинните оператори в дървообработващата и хартиената промишленост изпълняват следните основни задачи: проверяваттрупии груб дървен материал за определяне на най-добрите трупи за по-нататъшна обработка в зависимост от размера, състоянието, качеството и другите характеристики,обслужватавтоматизирано оборудване за преминаване на трупите през лазерни скенери за определяне на най-продуктивните и оптимални начини за рязане на дървесината; сортират, нареждат на палети и поставят трупите и клоните на дърветата на конвейери и машини за обработка с цел получаване на трески, фурнири и пулп; обслужват и наблюдават оборудване за пресяване, избелване, изваряване, вани за смесване, оборудване за измиване и други машини и оборудване за обработка на пулпа за извършване на един или повече процеси при обработката на целулозата; обслужват и наблюдават машини за производство и преработка на хартия и оборудване за сушене, каландриране, ламиниране, нанасяне на покритие, нарязване, обрязване, навиване или извършване на процеси по отливане и дооработване на хартия; наблюдават индикатори на контролни табла, измерителни и други уреди за откриване на неправилно действие на машини и оборудване и за осигуряване на изпълнение на обработката съгласно спецификациите; обслужват и наблюдават машини за производство на шперплат, устройства за нареждане на пластове, преси за нагряване и машини за разрязване на готовия шперплат; транспортират обработвани материали до местата за преработка.

Тази група включва следните единични групи:
8171 Машинни оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия
8172 Машинни оператори в дървообработващата промишленост

8171 Машинни оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия

Машинните оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия обслужват и наблюдават оборудване за преработка на дървесина, целулоза и други целулозни материали за производството на пулп и хартия.

Машинните оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават оборудване за пресяване, избелване, изваряване, измиване, вани за смесване и друго оборудване за обработка на пулп и за извършване на един или повече процеси при обработването на целулоза;
 • обслужват и наблюдават машини и оборудване за производство и повърхностна обработка на хартия като сушене, каландриране, ламиниране, нанасяне на покрития, нарязване, обрязване, навиване или за извършване на подобни процеси;
 • включват и изключват машини и оборудване, наблюдават индикатори на контролни табла, измерителни и други уреди за откриване на неправилно действие и за осигуряване на изпълнение на производствените процеси съгласно спецификациите;
 • осъществяват връзка с оператори имащи контролни функции за регулиране на производствени процеси и при необходимост за включване и изключване на машини и оборудване;
 • анализират показания на измерителни уреди, провеждат изпитвания на образци, извършват настройка на производствените процеси и оборудването съгласно изискванията;
 • инсталират, поставят и повдигат навитите роли с подемно устройство;
 • визуално преглеждат хартията за наличие на гънки, дупки, драскотини или други дефекти като предприемат мерки за тяхното премахване;
 • попълват и поддържат отчети за производството.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, изготвител на разтвори и целулозна каша за мембрани и трептилки
 • Оператор, пречистване на хартиена каша
 • Оператор по рафинирането на пулпа
 • Оператор, разтваряне на хартиена каша
 • Оператор, фино сатиниране
 • Машинен оператор, довеждане на дървото до кашаво състояние
 • Машинен оператор, производство на хартия

Не включва:

 • Старши оператор с контролни функции, производство на целулоза - 3139
 • Оператор с контролни функции, производство на целулоза - 3139

8172 Машинни оператори в дървообработващата промишленост

Машинните оператори в дървообработващата промишленост обслужват, наблюдават и регулират оборудване за нарязване на дървени трупи, фурнир, производство на шперплат и плочи от дървести частици и подготовка на дървесина за по-нататъшна обработка.

Машинните оператори в дървообработващата промишленост изпълняват следните основни задачи:

 • проверяваттрупии груб дървен материал за определяне на най-добрите трупи за по-нататъшна обработка в зависимост от размера, състоянието, качеството и другите характеристики,обслужватавтоматизирано оборудване за преминаване на трупите през лазерни скенери за определяне на най-продуктивните и оптимални начини за рязане на дървесината;
 • обслужват и наблюдават захранващи и конвейерни системи;
 • обслужват и наблюдават режещи глави и устройства за рязане, кантоване, разцепване, разбичване и оформяне на дървен материал с различни размери и нарязване на летви и други форми;
 • обслужват и наблюдават машини за производство на шперплат, устройства за нареждане на пластове, преси за нагряване и машини за разрязване на готовия шперплат;
 • почистват и смазват дървообработващо оборудване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, лентов трион
 • Оператор, отрязващ трион за трупи
 • Пресьор, шперплат
 • Машинен оператор, циркуляр
 • Машинен оператор, дървообработване
 • Машинен оператор, банциг

Не включва:

 • Работник, изсушаване на дърво - 7521
 • Грундировач-байцвач на дърво - 7521
 • Машинен оператор, изделия от дърво - 7523

818 Други оператори на стационарни машини и съоръжения

В тази група се включват оператори на стационарни машини и съоръжения, некласифицирани другаде в 81 Оператори на стационарни машини и съоръжения. Например, оператори на машини за производство на силиконови чипове и съединяване на кабели и въжета.

Другите оператори на стационарни машини и съоръженияизпълняват следните основни задачи: наблюдават пещи и други машини и оборудване, използвани при производство на стъкло, керамика, порцелан, тухли и керемиди; обслужват машини за закаляване, повишаване на твърдостта или за декориране на стъкло и керамика; поддържат и обслужват стационарни парни котли, турбини и спомагателно оборудване; обслужват и наблюдават машини за претегляне, опаковане, етикетиране или пълнене на контейнери с продукти.

Тази група включва следните единични групи:
8181 Машинни оператори в стъкларското и керамичното производство
8182 Оператори на парни машини и котли
8183 Оператори на машини за пакетиране, бутилиране и етикетиране
8189 Други оператори на стационарни машини и съоръжения, н.д.

8181 Машинни оператори в стъкларското и керамичното производство

Машинните оператори в стъкларското и керамичното производство обслужават и наблюдават пещи и други машини и оборудване използвани при производството на стъкло, керамика, порцелан, тухли и керемиди. Те обслужват машини за закаляване, повишаване на твърдостта или за декориране на стъкло и керамика.

Машинните оператори в стъкларското и керамичното производство изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават стъкларски пещи за производство на стъкло;
 • обслужват оборудване за нанасяне на покрития върху стъклени изделия чрез студено или горещо пръскане;
 • обслужват и наблюдават машини за пресоване или духане на разтопено стъкло във форми като бутилки, чаши за пиене и подобни;
 • работят с ръчни преси за формуване на стъкло в определени форми;
 • обслужват изтеглящи пещи за производство на плоско стъкло;
 • обслужват и наблюдават съоръжения за отливане на многослоесто стъкло;
 • обслужват и поддържат машини за шлифоване, пробиване, заглаждане, декориране, обрязване, измиване, полиране или друга дообработка на продукти от стъкло;
 • пускат в действие и обслужват преси за оформяне на изделия от керамика;
 • обслужват машини за смесване и разбъркване на глина с вода за получаване на подходящи смеси за производство на керамични продукти;
 • обслужват и наблюдават пещи за изпичане на керамични, порцеланови и грънчарски изделия;
 • обслужват и наблюдават машини за производство на емайли и глазури;
 • обслужват и наблюдават машини за производство на стъклени влакна;
 • проверяват готови продукти за откриване на цепнатини, пукнатини, счупвания и други дефекти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, пещи за производство на стъкло
 • Оператор, пещи за изпичане на тухли и керемиди
 • Оператор, пещи за изпичане
 • Оператор, пещи за изпичане на тухли и керемиди
 • Машинен оператор, смесване на глина
 • Машинен оператор, духане на стъкло
 • Машинен оператор, смесване на стъкло

Не включва:

 • Формовчик, керамични изделия - 7314
 • Духач, стъкло - 7315
 • Резач-очуквач, стъкло - 7315

8182 Оператори на парни машини и котли

Операторите на парни машини и котли поддържат и обслужват различни парни котли, турбини и спомагателно оборудване за производство на енергия и комунални услуги за търговски, промишлени и административни сгради, работни обекти и плавателни съдове.

Операторите на парни машини и котли изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват, почистват, смазват и наблюдават парни машини, котли и спомагателно оборудване като помпи, компресори и оборудване за снабдяване с пара и енергия за сгради, плавателни съдове или пневматични съоръжения;
 • анализират и записват показания на уреди за осигуряване на безаварийна работа, извършват незначителни ремонти за предотвратяване спиране на оборудването или системите;
 • наблюдават и проверяват работата на оборудване за осигуряване на ефикасна дейност, осигуряват необходимите количества вода, химикали и горива;
 • поддържат огъня в пещите с въглища ръчно или чрез механични стокери, захранват парните котли с автоматични захранващи устройства за газ или помпи за дизелово гориво;
 • изпитват качествата на водата от парните котли, при необходимост вземат коригиращи мерки като прибавят химикали за предотвратяване на корозия и отлагания;
 • наблюдават двигатели на кораби и индикаторни показатели на машини и оборудване като записват данни и докладват на палубни инженери и други;
 • обслужват и поддържат помпи и клапани за изпомпване на течности.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Огняр
 • Корабен огняр
 • Корабен моторист (машинист)
 • Оператор, парна машина
 • Оператор, парни и водогрейни съоръжения

Не включва:

 • Главен механик, кораб - 3151
 • Монтьор, парни двигатели - 7233

8183 Оператори на машини за пакетиране, бутилиране и етикетиране

Операторите на машини за пакетиране, бутилиране и етикетиране обслужват и наблюдават машини за претегляне, опаковане, етикетиране или пълнене на контейнери с продукти.

Операторите на машини за пакетиране, бутилиране и етикетиране изпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават машини за претегляне, увиване, запечатване и опаковане на различни продукти;
 • обслужват и наблюдават машини за пълнене и запечатване на туби, бутилки, консервни кутии, кашони, торби или други опаковки с продукти като храна, напитки, бои, масла и подобни;
 • обслужват и наблюдават машини за залепване или по друг начин затваряне на пакети или други опаковки или за етикетиране.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, бутилиране
 • Машинен оператор, етикетиране
 • Машинен оператор, опаковане/увиване
 • Машинен оператор, пломбиране на контейнери

Не включва:

 • Опаковач, ръчно - 9321

8189 Други оператори на стационарни машини и съоръжения, н.д.

В тази единична група се включват оператори на стационарни машини и съоръжения,некласифицирани другаде в 81 Оператори на стационарни машини и съоръжения.Например, оператори на машини за производство на силиконови чипове и съединяване на кабели и въжета.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинен оператор, производство на силиконови чипове
 • Машинен оператор, изработване на печатни платки

82 Монтажници

Монтажницитемонтират и сглобяват продукти и оборудване от елементи и части съгласно спецификации и процедури. Произвежданите продукти могат да преминават от един работник към друг по поточна линия.

Монтажницитеизпълняват следните основни задачи: сглобяват продукти и оборудване от елементи и части съгласно спецификации и процедури; преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и чертежи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране;записват производствени и оперативни данни в специални формуляри;проверяват и тестват готови и монтирани изделия, кабелни инсталации и мрежи;бракуват дефектни части, елементи и сглобки.

Този подклас включва следните групи:
821 Монтажници

821 Монтажници

Монтажницитемонтират и сглобяват продукти и оборудване от елементи и части съгласно спецификации и процедури. Произвежданите продукти могат да преминават от един работник към друг по поточна линия.

Монтажницитеизпълняват следните основни задачи: сглобяват продукти и оборудване от елементи и части съгласно спецификации и процедури; преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и чертежи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране;записват производствени и оперативни данни в специални формуляри;проверяват и тестват готови и монтирани изделия, кабелни инсталации и мрежи;бракуват дефектни части, елементи и сглобки.

Тази група включва следните единични групи:
8211 Машинни монтажници
8212 Монтажници на електрическо и електронно оборудване
8219 Монтажници, н.д.

8211 Машинни монтажници

Машинните монтажницимонтират и сглобяват съгласно спецификации и процедури машини като двигатели, моторни превозни средства, турбини и самолети.

Машинните монтажнициизпълняват следните основни задачи:

 • монтират и сглобяват елементи или части за изработване механични съоръжения, двигатели и моторни превозни средства;
 • преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и чертежи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране;
 • записват производствени и оперативни данни в специални формуляри;
 • проверяват и тестват готови и монтирани изделия;
 • бракуват дефектни части, елементи и сглобки.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Монтажник, превозни средства
 • Монтажник, двигател на моторни превозни средства
 • Монтажник, двигател на самолети и летателни апарати
 • Монтажник, двигател на кораб
 • Монтажник, промишлено оборудване
 • Монтажник, самолети
 • Монтажник, турбини

Не включва:

 • Автомеханик - 7231
 • Монтажник, електрооборудване - 8212
 • Монтажник, велосипеди - 8219

8212 Монтажници на електрическо и електронно оборудване

Монтажниците на електрическо и електронно оборудванесглобяват от отделни части или модифицират съществуващо оборудване съгласно спецификации и процедури.

Монтажниците на електрическо и електронно оборудванеизпълняват следните основни задачи:

 • сглобяват части, електрически и електронни системи, поставят, подреждат и закрепват отделни части в агрегати или рамки като използват ръчни или електрически инструменти, поялници и други запояващи устройства;
 • преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и чертежи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране;
 • записват производствени и оперативни данни в специални формуляри;
 • работят с машини за навиване на бобини и друго електрическо оборудване като регулатори, трансформатори, електродвигатели и генератори;
 • проверяват и тестват готови и монтирани изделия,бракуват дефектни части, елементи и сглобки.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Монтажник, навиване на кабели и проводници
 • Монтажник, електрооборудване
 • Монтажник, електронно оборудване
 • Монтажник, микроелектронно оборудване
 • Монтажник, производство на слаботокови предпазители
 • Монтажник, телевизионни приемници и монитори
 • Машинен оператор, навиване на арматура
 • Машинен оператор, навиване на бобина

Не включва:

 • Производител, точни инструменти - 7311
 • Механик, електроник - 7421

8219 Монтажници, н.д.

В тази единична група се включват монтажници,некласифицирани другаде в 821Монтажници. Например, монтажници, коитомонтират и сглобяват продукти и оборудване, несъдържащи електронни, електрически или механични елементи съгласно спецификации и процедури.

Монтажниците, н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • сглобяват елементи и части, поставят, подреждат и закрепват отделни части в агрегати или рамки като използват ръчни или електрически инструменти, поялници и други запояващи устройства;
 • преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и чертежи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране;
 • записват производствени и оперативни данни в специални формуляри;
 • проверяват и тестват готови и монтирани изделия;
 • бракуват дефектни продукти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Монтажник, велосипеди
 • Монтажник, изделия от метал
 • Монтажник, изделия от пластмаса
 • Монтажник, каучукови изделия
 • Монтажник, изделия от дърво
 • Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали
 • Монтажник, текстилни изделия
 • Монтажник, изделия от кожа
 • Монтажник, сложни/комбинирани изделия
 • Монтажник, дограма

83 Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения

Водачите на моторни превозни средства и операторите на подвижни съоръженияуправляват влакове и моторни превозни средства, управляват и контролират подвижни промишлени и селскостопански машини и съоръжения, изпълняват дежурства на палубата на кораби или плавателни съдове.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Водачите на моторни превозни средства и операторите на подвижни съоръжения изпълняват следните основни задачи:управляват влакове и моторни превозни средства; управляват и контролират подвижни промишлени и селскостопански машини и съоръжения; изпълняват дежурства на палубата на кораби или плавателни съдове.

Тази подклас включва следните групи:
831 Локомотивни машинисти и сродни на тях
832 Водачи на леки автомобили и мотоциклети
833 Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси
834 Оператори на подвижни съоръжения
835 Палубни моряци и сродни на тях

831 Локомотивни машинисти и сродни на тях

Локомотивните машинисти и сродни на тяхуправляват или помагат при управлението на локомотиви за превоз на пътници и товари, отговарят за безопасността на товарни композиции, контролират железопътния трафик, организират смяна на вагонния състав в железопътните депа, подготвят влакове за изтегляне в мини и контролират движението им.

Локомотивните машинисти и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: управляват или помагат при управлението на влакове, работят с железопътната сигнализация, организират смяна на вагонния състав в железопътните депа,подготвят влакове за мини и контролират движението им.

Тази група включва следните единични групи:
8311 Локомотивни машинисти
8312 Железопътни спирачи, сигналисти и стрелочници

8311 Локомотивни машинисти

Локомотивните машинистиуправляват или помагат при управлението на локомотиви за превоз на пътници и товари.

Локомотивните машинистиизпълняват следните основни задачи:

 • управляват или помагат при управлението на парни, дизелови или електрически локомотиви;
 • управляват подземни или надземни пътнически влакове;
 • управляват локомотиви за превоз на товари в подземни и надземни мини или кариери;
 • следят железопътната сигнализацияза осигуряване на безопасно движение;
 • управляват комуникационни системи за връзка с екипажи на влакове и контрольори на движение за гарантиране на безопасно движение и спазване графика навлаковете.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Депомайстор
 • Машинист, железопътна мотриса, дрезина
 • Машинист, локомотивен
 • Машинист, подземна железница, метро
 • Машинист, железопътна мотриса в мини
 • Помощник-машинист

Не включва:

 • Ватман - 8331

8312 Железопътни спирачи, сигналисти и стрелочници

Железопътните спирачи, сигналиститеи стрелочниците отговарят за безопасността на товарните влакове по време на движението им, контролират железопътния трафик чрез подаване на сигнали, смяна на стрелки, насочват влакове към депа и мини, организират смяна на вагонния състав в железопътни депа, подготвят влакове за изтегляне в мини и контролират движението им.

Железопътните спирачи, сигналиститеи стрелочниците изпълняват следните основни задачи:

 • отговарят за безопасността на товарните влакове по време на движението им;
 • контролират железопътния трафик чрез задействане на сигнализация,подаване на сигнали и смяна на стрелки;
 • прехвърлят и свързват вагонни състави в депа и на странични линии в зависимост от реда за товарене, разтоварване и графика на влаковете;
 • организират изтегляне на влакове в мини или кариери;
 • проверяват влакови системи и оборудване като климатични и отоплителни системи, спирачки и спирачни системи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Спирач, железници
 • Стрелочник
 • Сигналист

832 Водачи на леки автомобили и мотоциклети

Водачите на леки автомобили и мотоциклетиуправляват и обслужват мотоциклети, моторни триколки, леки автомобили или лекотоварни автмобили за превоз на пътници, материали или стоки.

Водачите на леки автомобили и мотоциклетиизпълняват следните основни задачи: управляват и обслужват мотоциклети, моторни триколки, леки автомобили или лекотоварни автмобили за превоз на пътници, материали или стоки.

Тази група включва следните единични групи:
8321 Водачи на мотоциклети
8322 Водачи на леки автомобили, вкл. таксита

8321 Водачи на мотоциклети

Водачите на мотоциклетиуправляват и обслужват мотоциклети или моторни триколки за превоз на материали, стоки или пътници.

Водачите на мотоциклетиизпълняват следните основни задачи:

 • управляват и обслужват мотоциклети или моторни триколки за превоз на материали, стоки или пътници;
 • спазват правилата за движение и пътните знаци;
 • почиствати мияттранспортнисредства, извършват незначителни ремонти;
 • попълват пътнилистове;
 • доставят съобщения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Водач, мотоциклет

Не включва:

 • Велосипедист - 9331

8322 Водачи на леки автомобили, вкл. таксита

Водачите на леки автомобили, вкл. такситауправляват и обслужват леки и лекотоварни автомбили за превоз на пътници, поща или стоки.

Водачите на леки автомобили, вкл. такситаизпълняват следните основни задачи:

 • управляват и обслужватлеки автомобили, вкл. таксита за превоз на пътници;
 • управляват и обслужватлекотоварни автомобили иливанове за доставкина поща или стоки;
 • оказватпомощ на пътници с багаж;
 • събиратсметки, плащания на доставки или документи, удостоверяващи доставките;
 • използваттелекомуникационни съоръжения за докладване местонахождение и получаване на инструкции от контролния център;
 • определятнай-подходящите маршрути;
 • подпомагатпътници с физически затруднения;
 • задействат устройства за подпомагане качването и слизането на пътници с физически затруднения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Шофьор, лек автомобил до 9 места
 • Шофьор, такси
 • Шофьор, лекотоварен автомобил

Не включва:

 • Шофьор, автобус - 8331
 • Шофьор, тежкотоварен автомобил - 8332
 • Велосипедист - 9331
 • Водач, превозно средство с животинска тяга - 9332

833 Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси

Водачите на тежкотоварни автомобили и автобуси управляват и обслужват тежкотоварни камиони и самосвали, автобуси, тролейбуси или трамваи за превоз на стоки, течности, тежки материали, поща или пътници.

Водачите на тежкотоварни автомобили и автобуси изпълняват следните основни задачи: управляват и обслужват тежкотоварни камиони, самосвали, автобуси, тролейбуси или трамваи за превоз на стоки, течности, тежки материали, поща или пътници.

Тази група включва следните единични групи:
8331 Водачи наавтобуси и ватмани
8332 Водачи на тежкотоварни автомобили

8331 Водачи на автобуси и ватмани

Водачите на автобуси и ватманите управляват автобуси и трамваи за превозването на пътници, поща или стоки.

Водачите на автобуси и ватманите изпълняват следните основни задачи:

 • управлявати обслужватавтобуси илитролейбусиза градски или междуградски транспорт на пътници, поща или стоки;
 • управлявати обслужваттрамваи за превоз на пътници;
 • отваряти затварятвратитепреди или след качване и слизане на пътниците;
 • помагатна пътниците с багаж;
 • контролират осветлението, отоплението и вентилацията в автобуси или трамваи;
 • наблюдаваттрафика за гарантиране на безопасно придвижване;
 • събиратпари за билетиили проверяват пътниците.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Шофьор, автобус
 • Шофьор, тролейбус
 • Ватман

8332 Водачи на тежкотоварни автомобили

Водачите на тежкотоварни автомобилиуправляват и обслужват тежкотоварни автомобили за превоз на стоки, течности и тежки материали на къси или дълги разстояния.

Водачите на тежкотоварни автомобилиизпълняват следните основни задачи:

 • управлявати обслужваттежкотоварни автомобиликато камиони със или безремаркетаили автомобилиза превоз на стоки, течности или тежки материали на къси или дълги разстояния;
 • определятнай-подходящите маршрути;
 • осигуряватдобро подреждане и сигурно покритие за предотвратяване на загуби и повреди;
 • оказватпомощ при товарене или извършване на товароразтоварни дейностикато използватразлични повдигащи и обръщащи устройства;
 • извършватподдръжкаи незначителни ремонтина превозното средство, организират сервизно обслужване и основни ремонти;
 • оценяват теглото за съобразяване с ограниченията за товар и гарантиране на безопасно разпределение на тежестта.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
 • Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
 • Шофьор, цистерна

Не включва:

 • Шофьор, лекотоварен автомобил - 8322

834 Оператори на подвижни съоръжения

Операторите на подвижни съоръженияуправляват, обслужват, контролират и наблюдават моторни съоръжения със специално предназначение за разчистване или подготовка на терени; копаене, преместване и разстилане на пръст, камъни и подобни материали, повдигане и преместване на тежки предмети.

Операторите на подвижни съоръженияизпълняват следните основни задачи:  подготвят и пускат в действие съоръженията; нагласят скоростта, височината и дълбочината на работа; управляват и работят с устройства за повдигане, преместванеи освобождаване на дървета, трупи, пръст и други тежки предмети или материали; оперират и наблюдават подемни съоръжения, подвижни или неподвижни товароподемни кранове в строителството, транспорта и складирането; поддържат и извършват незначителни ремонти.

Тази група включва следните единични групи:
8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство
8342 Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях
8343 Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения
8344 Оператори на подемно-транспортни съоръжения

8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство

Операторите на подвижни съоръжения в селското и горското стопанствоуправляват, обслужват, контролират и наблюдават моторни съоръжения със специално предназначение за селското и горскто стопанство.

Операторите на подвижни съоръжения в селското и горското стопанствоизпълняват следните основни задачи:

 • управляват и обслужват теглена от трактор или самозадвижваща се специализира селскостопанска техника за оране, сеене, торене, обработване и прибиране на реколтата;
 • управляват и обслужват теглена от трактор или самозадвижваща се специализира горска техника за разчистване на почвата, засаждене, прибиране на реколтата, превозване на трупи и дървен материал или извършване на други горски дейности;
 • подготвят и позициониратсъоръженията за работа;
 • нагласят скоростта, височината и дълбочината на работа;
 • работят със съоръжения за поддържане, повдигане и отрязване на дървета;
 • работят с устройства за повдигане, завързване, разделяне и сортиране на дървета и трупи, устройства за кастрене и разцепване на трупите;
 • захранват с дървета машини за обелване на кората, изрязване на клоните нарязване на трупи, подреждане на купове и товарене на камиони;
 • обслужват машини и извършват незначителни ремонти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Водач, селскостопански машини
 • Тракторист
 • Оператор, машини за горското стопанство
 • Оператор, моторизирано оборудване за горското стопанство
 • Оператор, селскостопански машини
 • Оператор, разкройваща-разтрупваща-сортираща машина

Не включва:

 • Машинист, булдозер - 8342

8342 Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях

Операторите на земекопни съоръжения и сродни на тяхработят на машини за изкопни работи, изравняване, разстилане и трамбоване на пръст или подобни материали.

Операторите на земекопни съоръжения и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават земекопни машини, оборудвани с подвижни лопати, грайферни или елеваторни кофи за копаене и преместване на пръст, камъни, пясък, чакъл или подобни материали;
 • обслужват и наблюдават машини за копаене на изкопи, канали, полагане на дренажни, канализационни, петролни, газови или подобни тръбопроводи;
 • обслужват и наблюдават машини оборудвани с вдлъбнати стоманени ножове за загребване, пренасяне и изравняване на пръст, пясък, сняг и други материали;
 • обслужват и наблюдават съоръжения за изгребване на пясък, чакъл и кал от дъното на водни басейни;
 • обслужват и наблюдават машини за издигане на дървени, бетонни или стоманени стълбове и пилони в земята;
 • обслужват и наблюдават електрически валяци за изравняване и трамбоване на слоеве от материали при строителството на пътища, паважи и подобни дейности;
 • обслужват и наблюдават машини за полагане на асфалтови или катранени смеси при строителството на улични платна, на пътища или подобни повърхности.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Машинист, булдозер
 • Машинист, ескаватор
 • Машинист, валяк
 • Машинист, пътно-строителни машини
 • Оператор, пътно-строителни машини
 • Оператор, сонетка, пилотонабивачка

8343 Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения

Кранистите и сродни на тях оператори на повдигателни съоръженияобслужват и наблюдават кранове и други повдигателни устройства.

Кранистите и сродни на тях оператори на повдигателни съоръженияизпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават подвижни или неподвижни кранове при повдигане и спускане на крановите стрели и рамена за вдигане, преместване и поставяне на оборудване и материали;
 • обслужват и наблюдават съоръжения за издигане, спускане или повдигане на работници и материали на строителни обекти или в мини;
 • обслужват и наблюдават ски лифтове и подобни съоръжения;
 • обслужват и наблюдават механизми за теглене на фериботи и шлепове, превозващи стоки, пасажери и съдове на кратки разстояния по вода;
 • обслужват и наблюдават механизми за отваряне и затваряне на мостове;
 • обслужват и наблюдават кранове, оборудвани с драги за изгребване на водни пътища и други места;
 • обслужват кранове върху кораби или шлепове за повдигане, преместване и поставяне на оборудване и материали.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Кранист
 • Водач, клетка за асансьор, кабина (мини)
 • Машинист, руднична подемна машина
 • Оператор, въжена линия (седалкова), лифт
 • Оператор, въжена железница
 • Оператор, вдигачка (лебедка, хаспел)

8344 Оператори на подемно-транспортни съоръжения

Операторите наподемно-транспортни съоръжения управляват, обслужват и наблюдават устройства за транспортиране, повдигане и подреждане на палети със стоки.

Операторите на подемно-транспортни съоръженияизпълняват следните основни задачи:

 • обслужват и наблюдават подемно-транспортни съоръженияза товарене, разтоварване, транспортиране, повдигане и подреждане на стоки и палети на гари, пристанища, складове, фабрики и други подобни места;
 • поставят повдигащи устройства под, над или до натоварени палети и платформи, осигуряват безопасно трапспортиране на материали или продукти;
 • преглеждат съоръжения за установяване на износване и повреди;
 • изпълняват рутинна поддръжка на съоръжения;
 • поддържат дневници за извършена работа и повреди на съоръжения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Водач, мотокар
 • Водач, електрокар
 • Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство

835 Палубни моряци и сродни на тях

Палубните моряци и сродни на тяхизвършват дейности на палубата на кораби или други плавателни съдове.

Палубните моряци и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: дават вахта в открито море, при влизане и излизане от пристанища; направляваткораби в съответствие с инструкции; работят с въжета, управляват съоръжения за акостиране; поддръжат и в някои случаи работят с корабни съоръжения, товарно оборудване, такелаж, спасителни и противопожарни инсталации; чистят палуби и трюмове, боядисват и извършват други дейности по поддръжка според изискванията; подреждат и обработват товари с товарни механизми.

Тази група включва следните единични групи:
8350 Палубни моряци и сродни на тях

8350 Палубни моряци и сродни на тях

Палубните моряци и сродни на тяхизвършват дейности на палубата на кораби или други плавателни съдове.

Палубните моряци и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • дават вахта в открито море, при влизане и излизане от пристанища;
 • направляваткораби в съответствие с инструкции;
 • работят с въжета, управляват съоръжения за акостиране;
 • поддръжат и в някои случаи работят с корабни съоръжения, товарно оборудване, такелаж, спасителни и противопожарни инсталации;
 • чистят палуби и трюмове, боядисват и извършват други дейности по поддръжка според изисквания;
 • подреждат и обработват товари с товарни механизми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Боцман, палубен
 • Машинен боцман
 • Моряк
 • Оператор, шлеп

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Стандартизиран одиторски файл към наредба Н-18

22
Здравейте! Наредба Н-18 дава възможност да се избегне наличието на ФУ, ако фирмата извършва продажби само по Интернет и отговар...

AirBnB, Booking и облагане на комисионни

18
Здравейте, НАП извършва проверка на подадената от мен данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от наем чрез AirBnB и Book...

Въпрос ?

123
Благодаря! Но изниква въпроса , как ще се отчете според българското законодателство ?

Личен труд в дружество

133
Цитат на: sonq123 в Вчера в 16:55 "  -12.21 лв.  това е за един месец. За цялата година -12,21*12. Вярно, не е много, сравнено...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове