Обяснителни бележки по Клас 3 - Техници и приложни специалисти

3 Техници и приложни специалисти

Техниците и приложнитеспециалисти изпълняват технически задачи, свързани с изследване и прилагане на научни, административни, бизнес или артистични концепции и оперативни методи. В този клас се включват още и приложни специалисти в държавната администрация, които практически прилагат съответните нормативни документи и разпоредби. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Техниците и приложните специалисти изпълняват следните основни задачи: извършват техническа работа, свързана с изследване и прилагане на концепции и оперативни методи в областта на физически, технически и хуманитарни науки, информационни и комуникационни технологии, включително медицински и социални услуги; изпълняват различни видове технически услуги, свързани с търговия, финанси, администрация и социална работа; осигуряват техническа помощ за провеждане на художествени прояви и забавления; участват в спортни дейности; изпълняват религиозни ритуали, обреди и други подобни. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас включваследните подкласове:
31 Приложни специалисти в природните и техническите науки
32 Приложни специалисти в здравеопазването
33 Стопански и административни приложни специалисти
34 Други приложни специалисти
35 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии


31 Приложни специалисти в природните и техническите науки

Приложните специалисти в природните и техническите науки изпълняват технически задачи, свързани с изследване и прилагане на оперативни методи в природни и технически науки. Те наблюдават и контролират технически и производствени процеси в добивната и преработващата промишленост, строителството и други технически науки, работят с техническо оборудване, управляват самолети и кораби.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Приложните специалисти в природните и техническите науки изпълняват следните основни задачи: настройват, контролират и работят с техническо оборудване и инструменти, провеждат и контролират експерименти и тестват системи; вземат и изпитват проби; записват наблюдения и анализират данни; изготвят, коригират и разчитат технически чертежи и диаграми; координират, наблюдават, контролират и определят дейности на други работници; управляват и контролират разпределителни табла, компютъризиранисистеми за контрол и многофункционални машини за контрол на производствени процеси; изпълняват технически задачи за осигуряване на безопасно и ефективно движение и управление на кораби, самолети и друго оборудване.

Този подклас включваследните групи:
311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки
312 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството
313 Техници по контрол на производствени процеси
314 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти
315 Корабни и авиационни специалисти

311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки

Приложните специалисти във физическите и техническите науки изпълняват задачи по подпомагане на научни изследвания и практическо приложение на концепции, принципи и оперативни методи във физически науки и други области като инженерство, техническо чертане или икономическа ефективност на производствени процеси.

Приложните специалисти във физическите и техническите науки изпълняват следните основни задачи: предприемат и осъществяват технически дейности, свързани с химия, физика, геология, метеорология, астрономия, инженерство или техническо чертане; настройват, оперират и поддържат лабораторни инструменти и оборудване, наблюдават експерименти, извършват измервания, изчисляват и записват резултати; приготвят материали за експерименти; провеждат тестове на системи; вземат и анализират проби; записват наблюдения и анализират данни; изготвят, коригират и разчитат технически чертежи, електрически схеми и други.

Тази група включваследните единични групи:
3111 Техници в областта на химическите и физическите науки
3112 Строителни техници
3113 Електротехници
3114 Електронни техници
3115 Машинни техници
3116 Химик-технолози
3117 Минни и металургични техници
3118 Чертожници
3119 Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.

3111 Техници в областта на химическите и физическите науки

Техниците в областта на химическите и физическите науки изпълняват технически задачи по подпомагане на изследвания в области като химия, физика, геология, геофизика, метеорология и астрономия, разработване на промишлени, медицински, военни и други практически приложения на получените резултати.

Техниците в областта на химическите и физическите наукиизпълняват следните основни задачи:

 • вземат проби и приготвят материали и оборудване за провеждане на експерименти, тестове и анализи;
 • извършват рутинни лабораторни тестове и изпълняват различни технически спомагателни дейности на учени физици и химици при техните изследвания, проучвания, разработки, анализи и тестове;
 • контролират качество и количество на лабораторни материали чрез тестване на проби и наблюдение на употребата им, изготвят подробни изчисления за количества и цени на материали и работна ръка, необходими при изпълнение на проекти, съгласно представените спецификации;
 • настройват, оперират и поддържат лабораторни инструменти и оборудване, наблюдават експерименти, извършват наблюдения и изчисления, записват резултати;
 • приготвят материали за експерименти като замразяват и нарязват проби, смесват химикали и други;
 • събират и тестват водни и земни проби, записват резултати от наблюдения и анализират данни като подпомагат геолози и геофизици.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, химия
 • Техник, геология
 • Техник, метеорология
 • Техник, физика

Не включва:

 • Технолог, химик - 3116
 • Оператор, контролно табло (химическо производство) - 3133
 • Техник, биология - 3141

3112 Строителни техници

Строителните техници изпълняват технически задачи, свързани с проучвания, проектиране, изграждане, поддържане, реконструкция и ремонт на сгради и други строителни съоръжения като водоснабдителни и канализацонни системи, мостове, пътища, язовири, летища и други.

Строителните техници изпълняват следните основни задачи:

 • изпълняват или подпомагат лабораторни тестове на почви и строителни материали;
 • осигуряват техническа помощ, свързана със строителство на сгради и други съоръжения, проучвания и изготвяне на доклади;
 • осигуряват съответствие със спецификации, закони и наредби, поддържат необходимите стандарти за материали и работа;
 • прилагат технически знания за принципи и практики в строителството на сгради и съоръжения;
 • подпомагат изготвяне на подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка съгласно проектни спецификации;
 • организират поддръжане и ремонт на сгради и строителни съоръжения;
 • контролират спазване на строително законодателство, планове, спецификации, стандарти и правила за качество и безопасност по време и след изграждане на сгради и строителни съоръжения;
 • проверяват промишлени предприятия, хотели, кина и други сгради и съоръжения за определяне и консултиране относно рискове от пожари и тяхното ограничаване;
 • дават консултации относно инсталиране на пожароизвестителни и дъждовални (спринклер) системи, използване на подходящи материали при строителство за намаляване на риска от пожари и щети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, строителство и архитектура
 • Техник, инвеститорски контрол
 • Техник, геодезия, фотограметрия и картография
 • Техник, транспортно строителство
 • Техник, водоснабдяване и канализация

Не включва:

 • Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други - 2149
 • Техник-механик, корабостроене - 3115
 • Инспектор, разследване на пожари - 3119

3113 Електротехници

Електротехниците изпълняват технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддръжане и ремонт на електрическо оборудване, съоръжения и системи за електроснабдяване.

Електротехниците изпълняват следните основни задачи:

 • осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на електрическо оборудване и съоръжения;
 • проектират и изготвят планове и схеми за електрически инсталации съгласно спецификации;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на електрически системи и оборудване съгласно проектни спецификации;
 • контролират технически изисквания относно производство, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на електрически системи и оборудване за съответствие със спецификации и наредби;
 • определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и първоначално включване на електрически системи или оборудване;
 • сглобяват, инсталират, тестват, калибрират, модифицират и ремонтират електрически инсталации и оборудване съгласно изисквания и наредби за безопасност.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, електрически системи
 • Техник, електрически централи и мрежи

Не включва:

 • Техник, електронна техника - 3114
 • Оператор, блок в електроцентрала - 3131
 • Електромеханик - 7241

3114 Електронни техници

Електронните техници изпълняват технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на електронно оборудване.

Електронните техници изпълняват следните основни задачи:

 • осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на електронно оборудване;
 • проектират и изготвят планове и схеми за електронно оборудване съгласно спецификации;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на електронно оборудване съгласно проектни спецификации;
 • контролират технически изисквания относно производство, експлоатация, поддържане и ремонт на електронно оборудване за съответствие със спецификации и наредби;
 • подпомагат при проектиране, разработване, инсталиране, експлоатиране и поддържане на електронни системи;
 • определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и първоначално включване на електронни системи или оборудване;
 • тестват електронни системи, събират и анализират данни, сглобяват електронни схеми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, електронна техника

Не включва:

 • Техник, електрически системи - 3113
 • Техник, телекомуникации - 3522
 • Механик, електроник - 7241
 • Монтажник, електронно оборудване - 8212

3115 Машинни техници

Машинните техници изпълняват технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на машини, елементи и механично оборудване.

Машинните техници изпълняват следните основни задачи

 • осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на машини и механично оборудване;
 • проектират и изготвят планове и схеми за машини и механично оборудване съгласно спецификации;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на машини и механично оборудване съгласно проектните спецификации;
 • контролират технически изисквания относно производство, експлоатация, поддържане и ремонт на машини и механично оборудване за съответствие със спецификации и наредби;
 • разработват и контролират прилагане на стандарти и процедури за безопасност при изследване на корабни корпуси, оборудване и товари;
 • сглобяват и инсталират нови и модифицирани механични елементи, машинни части, контролни табла и хидравлични системи;
 • тестват механични системи, събират и анализират данни, сглобяват и инсталират механично оборудване;
 • осигуряват изпълнение на проекти съгласно спецификации, наредби и договорни условия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, аеронавтика
 • Техник-механик, корабостроене
 • Техник, механик
 • Инспектор, технически стандарти

Не включва:

 • Механик, промишлено оборудване - 7233
 • Монтажник, механични машини - 8211

3116 Химик-технолози

Химик-технолозите изпълняват технически задачи, свързани с химико-технологични проучвания, проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на химически съоръжения.

Химик-технолозите изпълняват следните основни задачи

 • осигуряват техническа помощ, свързана с проучване, разработване и изпитване на прототипи на промишлени химически процеси, съоръжения и оборудване;
 • проектират и изготвят планове и схеми за химически съоръжения съгласно спецификации;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на химически съоръжения съгласно проектни спецификации;
 • контролират технически изисквания относно изграждане, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на химически съоръжения за съответствие със спецификации и наредби;
 • провеждат химични и физични лабораторни тестове за подпомагане на учени и инженери при изготвяне на количествени и качествени анализи на твърди, течни и газообразни вещества.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Технолог, химик
 • Технолог, оценител

Не включва:

 • Техник, химия - 3111
 • Оператор, контрол на процеси в химическото производство - 3133

3117 Минни и металургични техници

Минните и металургичните техници изпълняват технически задачи, свързани с металургични проучвания и експерименти, усъвършенстване на методи за извличане на твърди минерали, нефт и газ, проектиране, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на минно оборудване.

Минните и металургичните техници изпълняват следните основни задачи:

 • осигуряват техническа помощ при проучвания и разработване на процеси за изследване свойства на металите и добиване на нови сплави;
 • осигуряват техническа помощ при геоложки и топографски изследвания, проектиране и планиране на системи за добив и транспорт на нефт, природен газ и руди, както и на съоръжения за обработване и рафиниране на минерали и метали;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за проекти за проучване, добив, обработване и транспортиране на минерали, нефт и природен газ;
 • контролират технически изисквания относно изграждане, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на съоръжения за изследване, извличане, транспортиране, обработване и складиране на нефт, природен газ и минерали за съответствие със спецификации и наредби;
 • подпомагат планиране и проектиране на мини, минни шахти, тунели и съоръжения за оказване на първа помощ под земята;
 • събират и приготвят проби от скали, минерали и метали за извършване на лабораторни тестове за изследване на свойствата, анализират и докладват резултати от тестовете, поддържат оборудване за провеждане на тестове;
 • използват микроскопи, електромагнитни излъчващи машини, спектрометри, спектографи, уреди за определяне на плътност и машини за измерване на опън;
 • подпомагат учени при използване на електрически, звукови или ядрени измервателни уреди за измерване както при лабораторни, така и при производствени условия за получаване на данни за откриване на потенциални находища от метални руди, природен газ или нефт.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, минен
 • Техник-металург
 • Инспектор по безопасността в минодобива

Не включва:

 • Техник, геология - 3111
 • Машинен оператор, дълбаене (мина) - 8111
 • Миньор - 8111
 • Работник, кариера - 8111

3118 Чертожници

Чертожниците подготвят технически чертежи, карти и схеми от скици, измервания и други данни, копират чертежи и рисунки.

Чертожниците изпълняват следните основни задачи:

 • подготвят и коригират работни чертежи от скици и спецификации, изготвени от инженери и дизайнери за производство, инсталиране и изграждане на съоръжения и оборудване или за строителство, модифициране, поддържане и ремонт на сгради, язовири, мостове, пътища и други архитектурни и строителни проекти;
 • работят с компютърно оборудване за създаване, модифициране и възпроизвеждане на работни чертежи върху хартия и за дигитално представяне;
 • работят със специално оборудване за пренасяне на работни чертежи, карти и други подобни от хартиени на цифрови носители;
 • подготвят и коригират чертежи и схеми за справочници, брошури и технически ръководства за сглобяване, монтириране, поддържане и ремонт на машини, съоръжения и оборудване;
 • копират чертежи и рисунки върху камък или метални плоскости за отпечатване;
 • подготвят електрически схеми, диаграми и планове на чертежи за производство, инсталиране и ремонт на електрическо оборудване във фабрики, електроцентрали и сгради;
 • създават подробни работни диаграми, съдържащи размери, методи на свързване и подобна техническа информация за машини и механични устройства;
 • организират възпроизвеждане на готови чертежи за използване като работни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Чертожник
 • Чертожник, техника
 • Чертожник, архитектура

Не включва:

 • Картограф - 2165
 • Геодезист - 2165

3119 Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.

В тази единична група се включват приложни специалисти във физическите и техническите науки, некласифицирани другаде в група 311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки. Например специалисти, които подпомагат учени и инженери, свързани с разработване на процедури или извършване на проучвания за безопасност, биомедицина, околна среда и преработваща промишленост.

Приложните специалисти във физическите и техническите науки, н.д.изпълняват следните основни задачи:

 • събират информация и осигуряват техническа помощ, свързана с: ефективно, безопасно и икономически рентабилно използване на работна ръка, материали и оборудване; методи на работа, последователност на операции и контрол на тяхното изпълнение; ефективно оборудване на съоръжения или предприятия;
 • подпомагат определяне на потенциални опасности и въвеждат процедури и планове за безопасност;
 • модифицират и тестват оборудване и съоръжения за превенция, контрол и опазване на околна среда;
 • подпомагат инженери при разработване на съоръжения за опазване на околна среда;
 • подпомагат инженери при тестване и проектиране на роботи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, продукция
 • Техник, количествени измервания
 • Техник, качествени измервания
 • Техник, робот
 • Техник, криминалист
 • Инспектор, разследване на пожари

Не включва:

 • Инженер, техническа безопасност - 2149
 • Инженер, изследване на труда - 2149
 • Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други - 2149
 • Техник, аеронавтика - 3115

312 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството

Приложните специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството координират, контролират, ръководят и планират дейности на работници, заети в съответните производства.

Приложните специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството изпълняват следните основни задачи: контролират и координират дейности на техници по контрол на производствени процеси, машинни оператори, монтажници и други работници; организират и планират ежедневни дейности; изготвят отчети за разходи и доклади; установяват недостиг на персонал или материали; осигуряват безопасност на работници; инструктират и обучават нов персонал.

Тази група включваследните единични групи:

3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост

3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост

3123 Приложни специалисти с контролни функции в строителството

3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост

Приложните специалисти с контроли функции в добивната промишленост координират, контролират, ръководят и планират дейности на работници в мини и кариери.

Приложните специалисти с контроли функции в добивната промишленост изпълняват следните основни задачи:

 • ръководят и координират дейности на работници, които добиват минерали и други полезни изкопаеми в мини и кариери;
 • въвеждат методи за спазване на работни графици, препоръчват на ръководители на мини мерки за подобряване на производителността;
 • работят с управленски и технически персонал, други отдели и изпълнители за решаване на оперативни проблеми и координиране на дейности;
 • представят на ръководители на мини доклади и друга информация за дейностите в мини или кариери;
 • определят необходимост от персонал и материали в дадена мина или кариера.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Заместник-директор в мина
 • Специалист с контролни функции в мина
 • Специалист с контролни функции в кариери
 • Началник смяна, подземен минодобив

Не включва:

 • Управител, добивна промишленост - 1322
 • Инспектор по безопасността в минодобива - 3117
 • Миньор - 8111
 • Работник, кариера - 8111

3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост

Приложните специалисти с контролни функции в преработващата промишленост координират и контролират дейности на техници по контрол на производствени процеси, машинни оператори, монтажници и други производствени работници.

Приложните специалисти с контролни функции в преработващата промишленост изпълняват следните основни задачи:

 • координират и контролират дейности на техници по контрол на производствени процеси, машинни оператори, монтажници и други производствени работници;
 • организират и планират ежедневни дейности;
 • изготвят отчети за разходи и докади;
 • определят необходимост от персонал и материали;
 • осигуряват безопасност на работници;
 • инструктират и обучават нов персонал.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Координатор, преработваща промишленост
 • Специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж
 • Специалист с контролни функции, довършителни дейности
 • Специалист с контролни функции, преработваща промишленост

Не включва:

 • Мениджър, производство - 1321

3123 Приложни специалисти с контролни функции в строителството

Приложните специалисти с контролни функции в строителството координират, ръководят и планират дейности на работници, свързани със строителство и ремонт на сгради и съоръжения.

Приложните специалисти с контролни функции в строителството изпълняват следните основни задачи

 • разчитат спецификации за определяне на строителни изисквания и планирани процедури;
 • организират и координират необходими материали и човешки ресурси за извършване на дейностите;
 • преглеждат и инспектират работни процеси;
 • преглеждат оборудване и строителни площадки за осигуряване на необходими здравословни и безопасносни условия на труд;
 • контролират строителни площадки и координират работата с други строителни обекти;
 • контролират дейности на строителни работници.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Технически ръководител, строителство
 • Инспектор, технически надзор

Не включва:

 • Управител, строителство - 1323
 • Строителен предприемач - 1323
 • Техник, строителство и архитектура - 3112

313 Техници по контрол на производствени процеси

Техниците по контрол на производствени процеси управляват и наблюдават контролни табла, компютъризирани системи за контрол, многофункционални машини за контрол, поддържат процеси в енергийното производство, пречиствателни станции и инсинератори, заводи за преработване и рафиниране на нефт и природен газ, металообработващи предприятия и други многостепенни производствени процеси.

Техниците по контрол на производствени процеси изпълняват следните основни задачи: управляват и наблюдават електронни или компютъризирани контролни панели от централни контролни зали за оптимизиране на производствени процеси; контролират процеси по включване и изключване на машини; управляват и наблюдават контролни табла и подобно оборудване; наблюдават и проверяват оборудване и системи за установяване на неизправности; разчитат диаграми, графики и показания на измервателни уреди през определени интервали от време; контролират безаварийната работа и при необходимост извършват съответни действия; поддържат производствени дневници, данни и отчети; комуникират с друг персонал за определяне изправността на оборудването; почистват и поддържат оборудване; контролират машинни оператори, монтажници и друг персонал.

Тази група включваследните единични групи:
3131 Оператори в енергийното производство
3132 Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори
3133 Оператори по контрол на процеси в химическото производство
3134 Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ
3135 Оператори по контрол на процеси в металургичното производство
3139 Техници по контрол на производствени процеси, н.д.

3131 Оператори в енергийното производство

Операторите в енергийното производство управляват, наблюдават и поддържат контролни табла и подобно оборудване в електрически контролни центрове в електроцентрали, електроразпределителни и електропреносни мрежи. Оборудването включва реактори, турбини, генератори и други спомагателни съоръжения в електрически централи.

Операторите в енергийното производство изпълняват следните основни задачи:

 • управляват, наблюдават и проверяват различни централи за производство на електрическа енергия;
 • управляват и контролират системи за генериране на енергия и оборудване като парни котли, турбини, генератори, кондензатори и реактори в хидро-, термо-, топло-, газови, дизелови и ядрени централи за производство и разпределение на електрическа енергия;
 • контролират процеси по включване и изключване на оборудване в електроцентрали, регулират нивото на водата, комуникират със системни оператори за регулиране и координиране на натоварвания в електроразпределителни и електропреносни мрежи;
 • разчитат диаграми, графики и показания на измервателни уреди през определени интервали от време, контролират безаварийна работа и при необходимост извършват съответни действия;
 • поддържат производствени дневници, данни и отчети, комуникират с друг персонал за определяне изправността на оборудването;
 • почистват и поддържат оборудване като генератори, парни котли, турбини, помпи и компресори за предотвратяване на повреди и аварии.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, блок в електроцентрала
 • Оператор, хидроелектроцентрала
 • Оператор, ядрена електроцентрала
 • Оператор, слънчева електроцентрала
 • Оператор, главно електротабло (електроцентрала)
 • Оператор, генератор
 • Оператор, електрическа подстанция

Не включва:

 • Оператор, парни и водогрейни съоръжения - 8182

3132 Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори

Операторите на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори управляват и наблюдават компютъризирани контролни системи и подобно оборудване за регулиране на процеси по пречистване, обработване и остраняване на отпадъци и отпадъчни води, осигуряване на чисти води и тяхното правилно разпределение.

Операторите на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори изпълняват следните основни задачи:

 • управляват и наблюдават компютъризирани системи за контрол, машини и подобно оборудване в пречиствателни станции за регулиране на процеси по пречистване, обработване и остраняване на отпадъци и отпадъчни води, осигуряване на чисти води и тяхното правилно разпределение;
 • контролират работата на пещи за изгаряне на отпадъци и подобно оборудване;
 • проверяват оборудване и наблюдават експлоатационни условия, измервателни уреди, филтри и хлоратори от централни контролни зали за определяне и проверка на показатели като потоци, налагане и температури в съответствие със спецификации, установяват неизправности;
 • наблюдават и регулират спомагателно оборудване като изпускателни тръби, скрубери и други;
 • събират и тестват проби от отпадъчни води за съдържание на химикали и бактерии като използват оборудване за изпитване и анализ;
 • анализират резултати от тестове за регулиране на оборудване и системи за дезинфекция и премахване на неприятни миризми от води и други течности;
 • осъществяват проверки на сигурност и безопасност в пречиствателни станции и около тях;
 • водят и поддържат производствени дневници и отчети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, пещ за горене на отпадъци (изхвърляне на отпадъчни материали)
 • Оператор, помпена станция
 • Оператор, воднопречиствателна станция
 • Оператор, воднопреработвателна станция
 • Оператор, пречиствателна инсталация
 • Оператор на дезинфекционна рамка

3133 Оператори по контрол на процеси в химическото производство

Операторите по контрол на процеси в химическото производство управляват и наблюдават химически съоръжения, системи за контрол на многостепенни процеси, регулират и поддържат оборудване за дестилииране, филтриране, сепариране, рафиниране или пречистване на химични вещества.

Операторите по контрол на процеси в химическото производство изпълняват следните основни задачи:

 • управляват електронни или компютъризирани контролни панели от централни контролни зали за наблюдение и оптимизиране на физични и химични процеси в няколко преработващи съоръжения;
 • регулират клапи, вентили, помпи, контролни механизми и подобно технологично оборудване;
 • контролират приготвяне, измерване и зареждане на химически съоръжения със суровини, катализатори, филтриращи и други вещества;
 • контролират процеси на включване и изключване, безаварийна работа, наблюдават оборудване, разположено извън контролни зали;
 • проверяват оборудване за неизправности, изпълняват рутинни проверки, организират поддържане;
 • анализират проби, извършват тестове, записват данни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, синтеруване/спичане (химически и сродни на тях процеси)
 • Оператор, реторта (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, сушилня (химически и други сродни на тях процеси)

Не включва:

 • Оператор, рафинерия (нефт и природен газ) - 3134
 • Машинен оператор (химически и други сродни на тях процеси) - 8131

3134 Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ

Операторите в заводи за преработване на нефт и природен газ управляват, наблюдават, регулират и поддържат оборудване за рафиниране, дестилиране и преработване на нефт, нефтени продукти или природен газ.

Операторите в заводи за преработване на нефт и природен газ изпълняват следните основни задачи:

 • управляват електронни или компютъризирани контролни панели от централни контролни зали за наблюдение и оптимизиране на физични и химични процеси в няколко преработващи съоръжения;
 • регулират клапи, вентили, помпи, контролни механизми и подобно технологично оборудване;
 • контролират процеси на включване и изключване, безаварийна работа, наблюдават оборудване, разположено извън контролни зали;
 • проверяват оборудване за неизправности, изпитват тръбопроводи за течове и спуквания и при необходимост организират поддържане;
 • анализират проби, извършват тестове, записват данни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, дестилатор (рафиниране на нефт и природен газ)
 • Оператор, рафинерия (нефт и природен газ)
 • Оператор, помпена станция (нефт и природен газ)
 • Оператор, уред за обезсеряване (рафиниране на нефт и природен газ)

Не включва:

 • Оператор, контролно табло (химическо производство) - 3133
 • Машинен оператор (химически и други сродни на тях процеси) - 8131

3135 Оператори по контрол на процеси в металургичното производство

Операторите по контрол на процеси в металургичното производство управляват и наблюдават многостепенни обработващи машини и оборудване за контролиране на процеси по преобразуване, рафиниране, валцуване, топлинна обработка иле пресоване на метали.

Операторите по контрол на процеси в металургичното производство изпълняват следните основни задачи:

 • координират и наблюдават от централни контролни зали отделни етапи на обработване на метали чрез контролни панели, компютърни терминали или други системи за контрол;
 • управляват многостепенни обработващи машини за шлифоване, сепариране, филтриране, стопяване, спичане, синтеруване, рафиниране или друго обработване на метали;
 • наблюдават компютърни данни, видеомонитори и измерителни уреди за проверяване на условията за протичане на отделни процеси и при необходимост извършват регулиране;
 • координират и контролират оператори, машинни оператори и други работници;
 • включват и изключват производствени системи при спешни случаи или по график;
 • осигуряват и организират обучение за членове на производствени екипи;
 • поддържат производствени дневници, подготвят производствени и други отчети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, електродъгова пещ за облагородяване
 • Оператор, машина за леене
 • Оператор, валцова машина

Не включва:

 • Машинен оператор, машина за леене - 8121
 • Манипулатор, валцова машина - 8121
 • Машинен оператор, направа на покритие - 8122

3139 Техници по контрол на производствени процеси, н.д.

В тази единична група се включват техници по контрол на производствени процеси, некласифицирани другаде в група 313 Техници по контрол на процеси. Например техници, които управляват оборудване за контрол на многостепенни производствени процеси, монтажни линии и производство на хартиена каша (пулп) и хартия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, автоматизирана монтажна линия
 • Оператор, робот
 • Старши оператор с контролни функции, производство на целулоза
 • Оператор с контролни функции, производство на целулоза

314 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти

Природонаучните техници и сродни на тях изпълняват разнообразни технически задачи по подпомагане на специалисти по естествени науки в тяхната научноизследователска и развойна дейност, управление и работа по опазване на околната среда в области като биология, ботаника, зоология, биотехнология, биохимия, селско, горско и рибно стопанство.

Природонаучните техници и сродни на тях специалистиизпълняват следните основни задачи: провеждат изпитвания, експерименти, лабораторни анализи, проучвания, научноизследователска и приложна работа за събиране на информация за прилагане на общоприети научни методи; записват и съхраняват данни; подпомагат извършване на анализи и изготвяне на доклади; работят със специализирано оборудване и го поддръжат.

Тази група включва следните единични групи:
3141 Природонаучни техници (без медицинските)
3142 Агротехници
3143 Техници в горското стопанство

3141 Природонаучни техници (без медицинските)

Природонаучните техници (без медицинските)осигуряват техническа помощ на специалисти по естествени науки в тяхната научноизследователска дейност, анализ и изпитване на живи организми, разработване и прилагане на нови продукти и процеси в области като управление на природни ресурси, опазване на околната среда, биология, микробиология, клетъчна и молекулярна биология.

Природонаучните техници (без медицинските)изпълняват следните основни задачи:

 • подпомагат проектиране, организаране и провеждане на експерименти;
 • организират, калибрират, работят и поддържат лабораторни инструменти и оборудване;
 • събират и подготвят образци и проби, химически разтвори, лабораторни стъкла, отглеждат култури и щамове за експерименти;
 • извършват рутинни практически и лабораторни изпитвания;
 • наблюдават експерименти за осигуряване спазване на лабораторни процедури за контрол върху качество и указания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • наблюдават изпитвания, анализи, изчисления, записи и отчети на резултати като използват подходящи научни методи;
 • съхраняват, класифицират и каталогизират образци и проби;
 • пазят подробни дневници за извършената работа;
 • използват компютри за разработване на модели и анализ на данни;
 • използват високотехнологично и комплексно оборудване;
 • участват в научноизследователска, развойна и производствена дейност;
 • поръчват и складират материали за лабораторни изследвания;
 • поддържат бази данни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, биохимия
 • Техник, генетика
 • Техник, серология
 • Техник, зоология
 • Препаратор

Не включва:

 • Медицински лаборант - 3212
 • Лаборант, патология - 3212
 • Помощник-фармацевт - 3213
 • Техник, криминалист - 3119

3142 Агротехници

Агротехниците извършват изпитвания и експерименти и осигуряват научна и техническа помощ на агрономи, фермери и управители на селскостопански стопанства.

Агротехниците изпълняват следните основни задачи:

 • подготвят материали и оборудване за експерименти, изпитвания и анализи;
 • събират и подготвят образци и проби като почви, тъкани, органи или части от растения или животни за експерименти, изпитвания и анализи;
 • подпомагат извършването на експерименти, изпитвания и анализи като прилагат различни методи и техники, например микроскопия, хроматография, електрофореза и спектроскопия;
 • индентифицират патогенни микроорганизми, насекоми, паразити, гъбички и плевели, вредни за растения и животни и подпомагат разработване на методи за контрол;
 • анализират селскостопанска продукция за установяване и поддържане на стандарти за качество;
 • провеждат или осъществяват контрол върху оперативни програми за развитие на селско стопанство, например програми за създаване на рибарници, оранжерии и животновъдни стопанства;
 • анализират проби на мостри от семена за оценка на тяхното качество, чистота и кълняемост;
 • събират данни и изготвят оценки за количества и разходи на материали и работна ръка, необходими за проектите;
 • организират поддържането и ремонта на оборудване за научноизследователска работа.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, земеделие
 • Техник, изследване на посевите
 • Техник, почвознание

Не включва:

 • Ветеринарен осеменител - 3240
 • Ветеринарен техник - 3240

3143 Техници в горското стопанство

Техниците в горското стопанство изпълняват технически и контролни функции по подпомагане на научноизследователска работа и управление на горското стопанство, опазване на ресурсите и околната среда.

Техниците в горското стопанство изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат инвентаризация на горския фонд, изследвания и измервания на място като използват общоприети научнооперативни процедури;
 • подпомагат и изпълняват технически функции при управление на горско стопанство и плановете за прибиране на реколтата като използват фотограметрични и картографски технически методи и компютризирани информационни системи;
 • подпомагат планиране и контрол при изграждане на горски пътища;
 • изпълняват, контролират и осъществяват технически функции в лесовъдни операции като подготовка на обекти, засаждане, полагане на грижи за горски насаждения;
 • координират дейности като измерване обема на добита дървесина, потушаване на горски пожари, упражняват контрол върху заболявания и насекоми, извършват прореждане на горски масиви;
 • контролират и изпълняват технически функции в дейностите по прибиране на реколтата в горите;
 • осигуряват спазване на разпоредби и политики във връзка с опазване на околната среда, рационално използване на природни ресурси, пожарна безопасност и профилактика на нещастни случаи и аварии;
 • контролират лесовъдни дейности;
 • предоставят техническа помощ за научноизследователски програми, свързани с горското стопанство като подобряване на горски насаждения, проучвания за болести по насаждения, внедряване на експериментални принципи в горското стопанство и научноизследователска работа в областта на горското инженерство;
 • подготвят планове за култивиране и изсичане на горски масиви.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, горско стопанство
 • Техник, лесничейство

315 Корабни и авиационни специалисти

Корабните и авиационните специалистиуправляват и пилотират кораби и самолети, изпълняват технически функции за осигуряване безопасно и ефективно движение и работа; разработват електрически, електромеханични и компютризирани системи за въздушен контрол.

Корабните и авиационните специалистиизпълняват следните основни задачи: контролират работата на механично, електрическо и електронно оборудване на борда на кораби или самолети, командват и пилотират кораби или самолети, ръководят движението на кораби или самолети, разработват електрически, електромеханични и компютризирани системи за въздушен контрол.

Тази група включва следните единични групи:
3151 Корабни механици и техници
3152 Корабни палубни офицери и пилоти
3153 Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти
3154 Ръководители полети
3155 Техници по сигурността на въздушния трафик

3151 Корабни механици и техници

Корабните механици и технициконтролират и участват в управление, подържане и ремонт на механично, електрическо и електронно оборудване на борда на кораби, или изпълняват, свързани с тях функции на брега.

Корабните механици и технициизпълняват следните основни задачи:

 • контролират и участват в експлоатация, поддържане и ремонт на механично, електрическо и електронно оборудване на борда на кораби;
 • поръчват гориво и други запаси на стоки за всекидневна употреба за поддържане на машинни отделения, водят дневници за извършени операции;
 • извършват технически контрол на апаратура и оборудване на кораби, поддържане и ремонт за осигуряване съответствие със спецификации и разпоредби;
 • извършват проверки и провеждат поддържане и неотложни ремонти на двигатели, машини и спомагателно оборудване;
 • дават дежурства в машинни отделения, наблюдават и контролират работата на двигатели, машини и спомагателно оборудване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Главен механик, кораб
 • Механик, плаващо техническо средство

Не включва:

 • Инженер, корабостроене и кораборемонт - 2144

3152 Корабни палубни офицери и пилоти

Корабните палубни офицери и пилотикомандват и управляват кораби и подобни плавателни съдове, изпълняват, свързани с тях функции на брега.

Корабните палубни офицери и пилотиизпълняват следните основни задачи

 • командват и управляват кораби и подобни плавателни съдове в открито море и по вътрешните водни пътища;
 • контролират и участват във вахта на палубата и мостика;
 • управляват плавателни съдове при влизане и излизане от пристанища, канали, проливи и други води, където са необходими специални знания;
 • осигуряват безопасно товарене и разтоварване на товари и съблюдават спазването на процедури и разпоредби, свързани с безопасността на екипажи и пътници;
 • извършват техническия контрол на поддържане и ремонт на кораби за осигуряване съответствие със спецификации и разпоредби;
 • прилагат практически знания, свързани с експлоатация и управление на плавателни съдове за определяне и решаване на проблеми, възникнали по време на плаване;
 • поръчват корабни запаси, набират необходими екипажи, водят дневници за извършени дейности;
 • предават и приемат редовна и извънредна информация от брегови станции и от други кораби.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Капитан, кораб
 • Лоцман
 • Шкипер

Не включва:

 • Тралмайстор - 6222
 • Моряк-8350

3153 Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти

Самолетните пилоти и сродните на тях специалистиконтролират работата на механично, електрическо и електронно оборудване за управление на самолети за транспорт на пътници, пощи и товари, изпълняват съответни задачи преди и по време на полети.

Самолетните пилоти и сродните на тях специалистиизпълняват следните основни задачи

 • управляват самолети в съответствие с установени контролни и работни процедури;
 • подготвят и представят летателни планове или изучават стандартни;
 • контролират работата на механично, електрическо и електронно оборудване и осигуряват изправността на всички контролни уреди;
 • прилагат практически знания, свързани с управление на самолети за определяне и решаване на проблеми, възникнали по време на полети;
 • проверяват дневници за поддръжка, извършват проверки за осигуряване на механична изправност, извършени ремонти и изправността на цялото оборудване;
 • подписват необходими сертификати и водят официални дневници на полети;
 • участват в инструктажи и оперативки преди полети и поддържат връзка с въздушно движение и контрол на въздушния трафик.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Главен пилот
 • Летец - борден инженер
 • Летец - пилот, инструктор
 • Летец пилот, командир/капитан на самолет

3154 Ръководители полети

Ръководителите полети направляват и контролират движението на въздухоплавателни средства във въздушното пространство и на земята като използват комуникационни, радарни и светлинни системи и осигуряват информация необходима за безопасно и ефективно провеждане на полетите.

Ръководителите полети изпълняват следните основни задачи:

 • направляват и контролират движението на въздухоплавателни средства, долитащи и отлитащи от летище и движещи се по работната площ на летище;
 • направляват и контролират полетите на въздухоплавателните средствав определен сектор от въздушното пространство;
 • проверяват и одобряват полетни планове;
 • предават информация на екипажите на въздухоплавателните средства за метеорологичните условия, оперативното състояние на техническите средства полетните планове и въздушното движение;
 • прилагат знания, умения, правила и процедури за контрол на въздушното движение за да идентифицират и разрешат потенциалните конфликти между въздухоплавателните средства, възникващи в процеса на тяхната работа;
 • осигуряват аварийно оповестително обслужване;
 • направляват движението на всички въздухоплавателни средства и моторни превозни средства на или в близост до пистата за излитане и кацане;
 • поддържат комуникация със съседни контролни кули, органи за контрол на подхода, районни контролни центрове и координират движението/полетите на въздухоплавателните средства в граничните райони.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ръководител полети, отговорник по безопасност
 • Ръководител, полети
 • Авиодиспечер
 • Координатор, въздушно обслужване

3155 Техници по сигурността на въздушния трафик

Техниците по сигурността на въздушния трафикизпълняват технически задачи, свързани с проектиране, инсталиране, управление, експлоатация, поддържане и ремонт на системи за контрол на въздушно движение и въздушна навигация.

Техниците по сигурността на въздушния трафикизпълняват следните основни задачи:

 • изпълняват технически задачи, свързани с разработване на електронни и компютризирани системи и оборудване за въздушна навигация, изпитват прототипи;
 • предоставят техническа помощ при проектиране и оформяне на специфични интерфейсни системи за въздушна навигация и следене на самолети;
 • подготвят и участват в изготвяне на оценки за разходи, технически спецификации и спецификации за обучение на оборудване за контрол и безопасност на въздушното движение;
 • предоставят или подпомагат технически контрол за изграждане, експлоатация, инсталиране, поддържане и ремонт на наземно навигационно оборудване, съгласно съответните стандарти и спецификации;
 • прилагат практически знания и умения в областта на безопасността на въздушното движение за определяне и решаване на проблеми, възникнали по време на тяхната работа;
 • разработват, модифицират, настройват и отстраняват грешки в системни софтуери;
 • модифицират съществуващи наземни системи и оборудване за въздушна навигация за адаптиране към нови процедури за контрол на въздушно движение с цел повишаване на капацитета, сигурността, интегритета или улесняване спазването на процедури за контрол на въздушно движение;
 • наблюдават, контролират и сертифицират навигационно, комуникациионно оборудване за следене и управление на въздушно движение, калибрират наземни системи за въздушна навигация за осигуряване на максимална точност и безопасност на полети, излитания и кацания на самолети;
 • предоставят техническо обучение и осъществяват контрол върху други служители.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Авиомеханик
 • Авиотехник
 • Техник, сигурност на въздушния транспорт

Не включва:

 • Авиоинженер - 2144
 • Инженер, електроник - 2152
 • Монтьор, самолетни двигатели - 7232
 • Механик, електроник - 7421
 • Електромонтьор, електронна апаратура - 7421

32 Приложни специалисти в здравеопазването

Приложните специалисти в здравеопазванетоизпълняват технически и практически задачи, свързани с оказване на помощ при диагностициране и лечение на заболявания, травми, наранявания и увреждания на хора и животни. Подпомагат медицински, ветиринарни и други здравни специалисти при предоставяне на здравни услуги.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Приложните специалисти в здравеопазванетоизпълняват следните основни задачи: тестват и работят с медицинска апаратура за образна диагностика и лъчетерапия; извършват клинични изследвания на проби от телесни течности и тъкани; приготвят лекарства и други лекарствени продукти под ръководство на фармацевти; проектират, настройват, обслужват и ремонтират медицински и стоматологични инструменти и оборудване; подпомагат медицински сестри и акушерки при грижи за болни; използват билкови и подобни терапии.

Този подклас включва следните групи:
321 Приложни специалисти в медицината и фармацията
322 Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки
323 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина
324 Ветеринарни техници и асистенти
325 Други приложни специалисти в здравеопазването

321 Приложни специалисти в медицината и фармацията

Приложните специалисти в медицината и фармациятаизпълняват технически задачи, свързани с оказване на помощ при диагностициране и лечение на заболявания, травми, наранявания и увреждания.

Приложните специалисти в медицината и фармациятаизпълняват следните основни задачи: тестват и работят с рентгеново, ултразвуково и друго медицинско оборудване за образна диагностика; прилагат лекарствени продукти, съдържащи радиоактивни изотопи или лъчетерапия за откриване и лечение на болести; извършват клинични изследвания на проби от телесни течности и тъкани; приготвят лекарства и други лекарствени продукти под ръководство на фармацевти; проектират, настройват, обслужват и ремонтират медицински и стоматологични инструменти и оборудване.

Тази група включва следните единични групи:
3211 Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия
3212 Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории
3213 Помощник-фармацевти
3214 Ортопедични техници, зъботехници и сродни

3211 Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия

Операторите на медицинска апаратура за образна диагностика и терапиятестват и работят с рентгеново, ултразвуково и друго медицинско оборудване за образна диагностика за получаване на изображения на различни структури на организма с цел диагностициране и лечение на заболявания, травми и увреждания. В някои случаи те прилагат лъчетерапия върху пациенти под контрол на рентгенолози или други медицински специалисти.

Операторите на медицинска апаратура за образна диагностика и терапияизпълняват следните основни задачи:

 • работят или управляват действието на рентгеново, ултразвуково и магнитнорезонансно оборудване за образна диагностика за получаване на изображения на тялото;
 • обясняват процедури, наблюдават и нагласяват пациенти, използват предпазни средства за осигуряване безопасност и комфорт по време на прегледи, сканирания или лечения;
 • поставят, настройват, регулират и управляват оборудване за образна диагностика и терапия, съгласно технически спецификации, наблюдават видеомонитори;
 • преглеждат и оценяват проявени рентгенови снимки, видеоленти или компютърни данни за определяне съответствие между изображения и изисквания на диагностиката, отразяват резултати от извършените процедури;
 • наблюдават състояния и реакции на пациенти, докладват за необичайни симптоми на лекари;
 • измерват и отразяват получените дози радиация или радиофармацевтици, приложени на пациенти съгласно лекарски предписания;
 • прилагат, проследяват и съставят схеми за лъчетерапия като използват радиоизотопи, камери и друго оборудване за диагностика и лечение на заболявания;
 • записват и бракуват лекарствени продукти, съдържащи радиоактивни изотопи и радиоактивни материали, съгласно процедури за радиационна безопасност.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Рентгенов лаборант
 • Лаборант, медицински радиографни съоръжения

Не включва:

 • Физик, медицинска радиологична физика - 2111
 • Лекар, образна диагностика - 2212

3212 Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории

Приложните специалисти в медицински и патологични лабораторииизвършват клинични изследвания на проби от телесни течности и тъкани за получаване на информация за здравето на пациента или причината за неговата смърт.

Приложните специалисти в медицински и патологични лабораторииизпълняват следните основни задачи:

 • провеждат химически анализи на телесни течности, кръв и урина за определяне на наличието на нормални и анормални компоненти;
 • работят, калибрират и поддържат оборудване за количествени и качествени анализи като спектрофотометри, калориметри, пламъчни фотометри и компютърни анализатори;
 • въвеждат данни от анализи на лабораторни изследвания и клинични резултати в системи за отчитане на резултати пред лекари и други здравни специалисти;
 • провеждат анализи на проби от биологични материали за установяване на химично съдържание или реакция;
 • организират, почистват, поддържат лабораторно оборудване;
 • анализират лабораторни данни за проверка точността на резултатите;
 • въвеждат и наблюдават програми за осигуряване точност на лабораторни резултати, разработват, стандартизират, оценяват и модифицират процедури, техники и изследвания, използвани при анализи на проби;
 • получават проби, култивират, изолират и определят микроорганизми за анализи;
 • изследват оцветени клетки за локализиране на аномалии;
 • вкарват микроорганизми и вируси в тялото на живи организми за ваксиниране.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Лаборант, кръвни банки
 • Лаборант, патология
 • Лаборант, клетки
 • Медицински лаборант

Не включва:

 • Лекар, обща и клинична патология - 2212
 • Техник, криминалист - 3119
 • Ветеринарен техник (фелдшер) - 3240

3213 Помощник-фармацевти

Помощник-фармацевтитеизпълняват разнообразни задачи, свързани с отпускане на лекарствени продукти под ръководство на фармацевти или други здравни специалисти.

Помощник-фармацевтитеизпълняват следните основни задачи:

 • подготвят лекарствени продукти и други фармацевтични смеси под ръководство на фармацевти или други здравни специалисти;
 • отпускат лекарствени продукти на клиенти, дават писмени и устни указания за употребата на лекарствата съгласно рецепти от лекари, ветеринари и други здравни специалисти;
 • получават рецепти от здравни специалисти, проверяват точността и пълнотата на информацията съгласно стандарти за водене на медицинска отчетност;
 • поддържат подходящи условия за съхранение и сигурност на лекарства;
 • попълват и поставят етикети на опаковки с изписани лекарствени продукти;
 • подпомагат клиенти като им отговарят на въпроси или ги насочват за консултации с фармацевти;
 • поставят цени, попълват написани рецепти, създават и поддържат пациентски картони, включително списъци с лекарствени продукти за отделни пациенти;
 • поръчват, поставят етикети и преброяват налични лекарствени продукти, химикали и доставки, попълват данни за запаси от стоки;
 • почистват и подготвят оборудване и опаковки, използвани при приготвяне и отпускане на лекарства.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Помощник-фармацевт

Не включва:

 • Фармацевт магистър - 2262

3214 Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях

Ортопедичните техници, зъботехниците и сродни на тяхпроектират, нагласяват, поддържат и ремонтират медицински и стоматологични апарати и устройства съгласно предписания и указания от здравни специалисти. Те могат да поддържат широка гама помощни средства за коригиране на физически, медицински и стоматологични проблеми като предпазни и ортопедични шини, изкуствени крайници, слухови апарати, ортопедични стелки, зъбни протези, коронки и мостове.

Ортопедичните техници, зъботехниците и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат, разговарят и вземат мерки на пациенти за определяне на техните нужди от различни медицински и стоматологични апарати и устройства;
 • съветват се с лекари и стоматолози за определяне на специфични и предписани устройства и уреди;
 • разчитат предписания или спецификации за определяне вида на продуктите или устройствата, материали и инструменти, необходими за тяхното производство;
 • изработват или получават отливки или отпечатъци от крайници, усти или зъби, необходими за направата на калъпи за производство;
 • проектират и ръчно изработват ортопедични и протезни устройства като използват термопластични материали, метални сплави, кожи и други материали;
 • поставят устройства и апарати на пациенти, извършват тествания, оценяване и корекции за напасване, функционалност и комфорт;
 • ремонтират, модифицират, поддържат медицински и стоматологични протези и подобни средства в съответствие със спецификации;
 • огъват, изработват и оформят материи или материали съгласно предписани форми и контури за изготвяне на апарати и устройства;
 • изработват пълни и частични зъбни протези, изграждат корони, метални скоби, мостове и други стоматологични помощни средства;
 • дават указания на пациенти относно употребата и грижите за протезите и другите ортопедични устройства.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Зъботехник
 • Ортопедичен техник
 • Механик, изкуствени крайници
 • Производител, ортопедически приспособления
 • Производител, изкуствени крайници (протези)

Не включва:

 • Асистент на лекар по дентална медицина - 5329
 • Производител, хирургически инструменти/приспособления - 7311

322 Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки

Помощник-медицинските сестри и помощник-акушеркитеосигуряват основни грижи за пациенти, лица с физически или умствени увреждания и други лица, имащи нужда от грижи поради потенциални рискове, включително преди, по време и след раждане на дете. Обикновено тези специалисти работят под контрола и подпомагат реализацията на планове за здравна помощ, лечения и направления, разработени от лекари, медицински сестри, акушерки и други здравни специалисти.

Помощник-медицинските сестри и помощник-акушеркитеизпълняват следните основни задачи: полагат грижи за болни, лични грижи, лечение и консултации на пациенти съгласно планове, разработени от здравни специалисти; подпомагат медицински сестри, акушерки и лекари при даване на лекарства и прилагане на лечения; почистват рани и поставят хирургични превръзки; предоставят консултации на пациенти, семейства и общности по теми, свързани със здравето, предпазване от забременяване, бременност и раждане на дете; следят развитие на бременост и новородени; участват и подпомагат процеса на израждане на детето, разпознават белези и симптоми, които изискват обръщане към специалист; предоставят грижи и помощ на жени и новородени след раждане.

Тази група включва следните единични групи:
3221 Помощник-медицински сестри[*]
3222 Помощник-акушерки*

323 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

Приложните специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицинаизпълняват задачи, свързани с профилактика, грижи и лечение на физически и умствени увреждания, нарушения и травми като използват билкови и други терапии, силата на вярата и духа. Те оказват помощ като използват традиционни техники и лекарства работейки самостоятелно или съгласно планове, разработени от здравни специалисти.

Приложните специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицинаизпълняват следните основни задачи: преглеждат пациенти, разговарят с тях и техните семейства за определяне на здравен статус и характер на физически или умствени увреждания, заболявания или други оплаквания; препоръчват и осигуряват грижи и лечение на болести и други оплаквания като използват традиционни техники и лекарства, например физически манипулации и упражнения, пускане на кръв, използване на препарати от билки, растения, насекоми и животински екстракти; прилагат лечение като акупунктура, аюрведа, хомеопатия и билкова терапия по планове и процедури, разработени от специалисти в областта на традиционната медицина и други здравни специалисти; предоставят грижи и лечение на физически травми като наместване и лечение на фрактури чрез използване на традиционни методи за физически манипулации и билкови лечения; съветват пациенти, семейства и общности по теми, свързани със здраве, хранене, хигиена, здравословен начин на живот за поддържане и подобряване на здравословно състояние; препращат пациенти и обменят информация с други здравни специалисти за осигуряване на комплексни и последователни грижи.

Тази група включва следните единични групи:
3230 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

3230 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

Приложните специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицинаизпълняват задачи, свързани с профилактика, грижи и лечение на физически и умствени увреждания, нарушения и травми като използват билкови и други терапии, силата на вярата и духа. Те оказват помощ като използват традиционни техники и лекарства работейки самостоятелно или съгласно планове, разработени от здравни специалисти.

Приложните специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицинаизпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат пациенти, разговарят с тях и техните семейства за определяне на здравен статус и характер на физически или умствени увреждания, заболявания или други оплаквания;
 • препоръчват и осигуряват грижи и лечение на болести и други оплаквания като използват традиционни техники и лекарства, например физически манипулации и упражнения, пускане на кръв, използване на препарати от билки, растения, насекоми и животински екстракти;
 • прилагат лечение като акупунктура, аюрведа, хомеопатия и билкова терапия по планове и процедури, разработени от специалисти в областта на традиционната медицина и други здравни специалисти;
 • предоставят грижи и лечение на физически травми като наместване и лечение на фрактури чрез използване на традиционни методи за физически манипулации и билкови лечения;
 • съветват пациенти, семейства и общности по теми, свързани със здраве, хранене, хигиена, здравословен начин на живот за поддържане и подобряване на здравословното състояние;
 • препращат пациенти и обменят информация с други здравни специалисти за осигуряване на комплексни и последователни грижи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Билкар
 • Народен лечител
 • Биоенерго терапевт
 • Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • Природолечител

Не включва:

 • Лекар, хомеопат - 2230
 • Лекар по дентална медицина, хомеопат - 2230
 • Природолечител - 2230
 • Кинезитерапевт - 3255
 • Масажист - 3255

324 Ветеринарни техници и асистенти

Ветеринарните техници и асистенти изпълняват консултативни, диагностични, профилактични и терапевтични задачи в помощ на ветеринари. Те се грижат за животни по време на лечение, настаняване за стационарно лечение във ветеринарни клиники, помагат на ветеринари за извършване на процедури и операции.

Ветеринарните техници и асистенти изпълняват следните основни задачи: консултират общности и отделни лица за заболявания и лечение на животни; извършват прегледи на животни за определяне на диагнози, при необходимост прехвърлят по-сложни случаи към ветеринари; лекуват болни или наранени животни при обичайни и често срещани заболявания и нарушения; почистват и стерилизират маси за прегледи и инструменти, подготвят материали, необходими за прегледи и лечение на животни; извършват технически задачи, свързани с изкуствено осеменяване на животни; подготвят животни за преглед или лечение, държат ги по време на лечебни процедури; помагат на ветеринари при поставяне на упойки и кислород по време на лечение; поставят животни в клетки по време на възстановителни периоди след операции и наблюдават тяхното състояние.

Тази група включва следната единична група:
3240 Ветеринарни техници и асистенти

3240 Ветеринарни техници и асистенти

Ветеринарните техници и асистенти изпълняват консултативни, диагностични, профилактични и терапевтични задачи в помощ на ветеринари. Те се грижат за животни по време на лечение, настаняване за стационарно лечение във ветеринарни клиники, помагат на ветеринари за извършване на процедури и операции.

Ветеринарните техници и асистенти изпълняват следните основни задачи:

 • консултират общности и отделни лица за заболявания и лечение на животни;
 • извършват прегледи на животни за определяне на диагнози, при необходимост прехвърлят по-сложни случаи към ветеринари;
 • лекуват болни или наранени животни при обичайни и често срещани заболявания и нарушения;
 • почистват и стерилизират маси за прегледи и инструменти, подготвят материали, необходими за прегледи и лечение на животни;
 • извършват технически задачи, свързани с изкуствено осеменяване на животни;
 • подготвят животни за преглед и лечение, държат ги по време на лечебни процедури;
 • помагат на ветеринари при поставяне на упойки и кислород по време на лечение;
 • поставят животни в клетки по време на възстановителни периоди след операции и наблюдават тяхното състояние;
 • правят рентгенови снимки, събират проби, извършват други лабораторни изследвания за диагностициране на животни;
 • извършват рутинни процедури и подпомагат работата на ветеринарни стоматолози.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ветеринарен техник (фелдшер)
 • Ветеринарен осеменител
 • Ветеринарен ваксинатор

Не включва:

 • Ветеринар - 2250

325 Други приложни специалисти в здравеопазването

Другите приложни специалисти в здравеопазванетоизпълняват технически задачи и осигуряват помощни функции в дентална медицина, поддържане на медицински досиета и здравна информация, оптика, физиотерапия, медицинска екология, спешна медицинска помощ и други дейности, свързани с подпомагане и подобряване на човешкото здраве.

Другите приложни специалисти в здравеопазванетоизпълняват следните основни задачи: предоставят основни грижи за профилактика и лечение на заболявания и нарушения по зъбите и устната кухина; съветват общности и отделни лица по въпроси, свързани с хигиена, здравословно хранене и други профилактични мерки за намаляване на потенциални рискове за здравето; поддържат медицински картони на пациенти, осигуряват данни за изследвания, издават бележки за извършени услуги, занимават се с въпроси по контрол на разходи и подобряване на здравни грижи; помагат на семейства за развиване на необходими умения и ресурси с оглед повишаване на тяхното здравословно състояние; предоставят съвети по въпроси на санитарен контрол и хигиена за ограничаване разпространението на заразни болести; нагласят и изписват оптични лещи; проверяват изпълнението на правилници и разпоредби, свързани с медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд; извършват масажи; показват на пациенти местата за прегледи и ги подготвят; отзовават се и оказват помощ при злополуки и спешни случаи.

Тази група включва следните единични групи:
3251 Асистенти и терапевти в денталната медицина[†]
3252 Специалисти по медицински досиета и здравна информация*
3253 Здравни работници в общности
3254 Оптици техници
3255 Приложни специалисти във физиотерапията
3256 Медицински асистенти*
3257 Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях
3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ*
3259 Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.

3253 Здравни работници в общности

Здравните работници в общностисе занимават със здравна просвета, насочване към здравни специалисти, специални грижи след изписване от болница, посещения по домове за обслужване на конкретни райони. Те осигуряват подкрепа и помощ на отделни лица и семейства за ориентиране в системата на здравеопазване и социални услуги.

Здравните работници в общностиизпълняват следните основни задачи:

 • предоставят информация на семейства и общности по редица здравни въпроси като хранене, хигиена, грижи за новородени и малки деца, имунизации, семейно планиране, рискови фактори и превенция срещу инфекциозни заболявания, отравяния, домашно насилие и други;
 • извършват посещения по домове за предоставяне на информация и оказване на помощ за достъп до здравни, социални и други услуги;
 • извършват посещения по домове на семейства, които не посещават здравни заведения за редовни прегледи като следене на бременност, отглеждане на малки деца;
 • разпределят лекарствени средства за профилактика и лечение на ендемична болест, малария, пневмония, диария и други заболявания, инструктират семейства и общности относно употребата на тези лекарствени средства;
 • провеждат мероприятия сред групи от населението, които не посещават здравни заведения за осигуряване на информация и лекарствени средства за профилактика на рискови заболявания като HIV/СПИН;
 • събират данни от домакинствата и групи от населението, които не посещават здравни заведения за наблюдение на тяхното здравословно състояние съгласно здравните разпоредби.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Здравен медиатор

Не включва:

 • Народен лечител - 3230
 • Домашен санитар - 5322

3254 Оптици техници

Оптиците техниципроектират, напасват и отпускат оптични лещи по рецепти предписани от лекари по очни болести, оптометристи и оптици за корекция на зрение. Те извършват корекции на очила, контактни лещи и други оптични устройства.

Оптиците технициизпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат клиенти за напасване на очила и други оптични устройства;
 • консултират клиенти при избор и поддържане на очила и рамки, контактни лещи и други оптични устройства;
 • разчитат рецепти предписани от лекари, изготвят поръчки за оптични лаборатории за изработка на очила, контактни лещи и други оптични устройства;
 • проверяват готови оптични устройства за съответствие с оригинални рецепти, извършват допълнителна настройка според индивидуални изисквания на клиенти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, оптик

Не включва:

 • Лекар, очни болести - 2212
 • Оптик, оптометрист - 2267

3255 Приложни специалисти във физиотерапията

Приложните специалисти във физиотерапиятаосигуряват лечение на пациенти когато функционалните им движения са застрашени от травма, заболяване или увреждане. Обикновено терапията се извършва съгласно рехабилитационни планове, създадени от физиотерапевти или други здравни специалисти.

Приложните специалисти във физиотерапиятаизпълняват следните основни задачи:

 • прилагат мануални терапии, терапевтични или точкови терапевтични масажи;
 • прилагат електротерапия, ултразвук и други физиотерапии като използват специализирани технически методи и оборудване, например инфрачервени лампи, мокри компреси, билколечение и минералотерапия;
 • инструктират, мотивират, предпазват и оказват помощ на пациенти по време на физически упражнения и техники за релаксация;
 • съветват се с физиотерапевти или други здравни специалисти за оценка на информацията за пациенти с оглед планиране, модифициране и координиране на лечението;
 • наблюдават и отразяват развитие на пациенти по време на лечения;
 • нагласяват ортопедични скоби, протези и други помощни средства като патерици, дават указания на пациенти за тяхната употреба.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Кинезитерапевт
 • Масажист

Не включва:

 • Рехабилитатор - 2264
 • Ерготерапевт - 2269

3257 Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях

Инспекторите по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тяхпроверяват изпълнението на правилници и разпоредби, свързани с екологични фактори, имащи влияние върху човешкото здраве, безопасността на работното място и процесите за производство на стоки и услуги. В някои случаи те прилагат и оценяват програми за възстановяване и подобряване безопасността и санитарните условия под контрола на здравни специалисти.

Инспекторите по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • съветват представители на работодатели и служители за внедряване на правилници и разпоредби, свързани със здравословни и безопасни условия на труд;
 • извършват проверки на работни места за осигуряване на съответствие на условия на труд, оборудване, машини и съоръжения с хигиенно-санитарни и екологични правилници, разпоредби и стандарти;
 • съветват относно екологични и санитарно-хигиенни проблеми;
 • извършват проверки на работни места за получаване на информация за работни практики и трудови злополуки за определяне на съответствие с правилници и разпоредби чрез събеседване, наблюдение и други средства;
 • извършват проверки на производствени помещения, места за обработка, транспорт, складиране, съхраняване и продажба на продукти за осигуряване на съответствие с правилници, разпоредби и стандарти;
 • съветват предприятията и широката общественост относно внедряване на правилници и разпоредби, свързани със спазване на санитарно-хигиенни норми, чистота и качество на суровини, храни, лекарства, козметични продукти и други;
 • извършват проверки на предприятия за гарантиране спазване на правилници и разпоредби, свързани с вредни емисии и обезвреждане на опасни отпадъци;
 • инициират дейности за поддържане или подобряване на санитарно-хигиенни условия и предпазване от замърсяване на води, въздух, храни или почви;
 • насърчават превантивни и противодействащи мерки като контрол върху разпространение на болестотворни организми и вредни вещества във въздуха, санитарно-хигиенни стандарти за хранителни продукти, събиране и обезвреждане на отпадъци и почистване на обществени места;
 • изчисляват количества и разходи за материали и работна ръка, необходими за осъществяване на проекти, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инспектор, медицинска екология
 • Инспектор по обществено здраве
 • Инспектор, здраве и безопасност при работа
 • Инспектор, трудова медицина

Не включва:

 • Лекар, служба по трудова медицина - 2263
 • Лекар, експерт по експертиза на работоспособността - 2263
 • Експерт, здравословни и безопасни условия на работа - 2263
 • Ергоном - 2263

3259 Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.

В тази единична група се включват специалисти в здравеопазването, некласифицирани другаде в подклас 32 Приложни специалисти в здравеопазването. Например, хиропрактици, остеопати, съветници по семейно планиране, консултанти по СПИН и други.

Другите приложни специалисти в здравеопазването, н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • разговарят и преглеждат пациенти за получаване на информация за тяхното здравословно състояние, характера и степента на травми, болести и други физически или умствени нарушения;
 • дават информация и съветват пациенти и семейства за здравословното им състояние, възможности за превенция и лечение, избиране на подходяща терапия;
 • прилагат терапевтични грижи и лечение на пациенти като мануални, физически хиропрактически и остеопатични техники;
 • извършват основни клинични процедури като вземане на проби за СПИН или поставяне на инжекции;
 • раздават и съветват за употреба на хранителни добавки, антивирусни и профилактични лекарства;
 • наблюдават състояние на пациенти по време на лечение, установяват белези и симптоми, изискващи препращане към лекари или други здравни специалисти;
 • записват информация за състоянието на пациенти и приложено лечение в медицински системи за регистриране на данни;
 • при необходимост от осигуряване на постоянни комплексни здравни грижи разменят информация с други медицински заведения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Съветник, семейно планиране

33 Стопански и административни приложни специалисти

Стопанските и административни приложни специалистиизпълняват технически задачи, свързани с практическо прилагане на знания във финансовата област, математиката, развитието на човешките ресурси и покупко-продажбата на финансови инструменти. Извършват специализирани секретарски услуги, изпълняват и прилагат съответни държавни нормативни документи и разпоредби. Тук се включват и приложни специалисти, които предоставят бизнес услуги като спедиция на товари, планиране на конференции и събития, покупко-продажби на недвижими имоти или стоки, посреднически услуги на агенти на артисти и спортисти.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Стопанските и административни приложни специалистиизпълняват следните основни задачи: записват и изпращат поръчки за покупко-продажби на ценни книжа, акции, облигации или други финансови инструменти и извършват валутни операции; обработват и подават заявления за кредити и заеми до ръководства на финансови институции като правят препоръки за одобрение или отказ; одобряват или отхвърлят заявления в рамките на позволените лимити при спазване на кредитни стандарти; поддържат пълни записвания за всички финансови транзакции на дадено предприятие съгласно общите счетоводни принципи; помагат при планиране и извършване на математически, статистически, актюерни, счетоводни и други свързани с тях изчисления; извършват покупко-продажби на финансови инструменти.

Този подклас включва следните групи:
331 Приложни специалисти по финанси и математика
332 Посредници в търговията и продажбите
333 Посредници в бизнес услугите
334 Административни приложни специалисти
335 Приложни специалисти в държавната администрация

331 Приложни специалисти по финанси и математика

Приложните специалисти по финанси и математикаправят оценки, поддържат записвания за финансови транзакции, анализират информация от заявления за кредити, вземат решения за покупко-продажби на финансови инструменти, извършват математически и подобни изчисления.

Приложните специалисти по финанси и математикаизпълняват следните основни задачи: записват и изпращат поръчки за покупко-продажби на ценни книжа, акции, облигации или други финансови инструменти и извършват валутни операции; обработват и подават заявления за кредити и заеми до ръководства на финансови институции като правят препоръки за одобрение или отказ; одобряват или отхвърлят заявления в рамките на позволените лимити при спазване на кредитни стандарти; поддържат пълни записвания за всички финансови транзакции на дадено предприятие съгласно общи счетоводни принципи; помагат при планиране и извършване на математически, статистически, актюерни, счетоводни и други свързани с тях изчисления.

Тази група включва следните единични групи:
3311 Дилъри на ценни книжа и финансови посредници
3312 Кредитни специалисти
3313 Оперативни счетоводители
3314 Приложни специалисти по статистика, математика и сродни на тях
3315 Оценители на имущество и щети

3311 Дилъри на ценни книжа и финансови посредници

Дилърите на ценни книжа и финансовите посреднициизвършват покупко-продажби на ценни книжа, акции, облигации или други финансови инструменти, извършват валутни операции, спот сделки или сделки на фючърсни пазари от името на собствената си компания или от името на клиенти срещу комисионна. Те препоръчват сделки на клиенти или на ръководители.

Дилърите на ценни книжа и финансовите посреднициизпълняват следните основни задачи:

 • получават информация за финансовото състояние на клиенти и компании, в които може да се инвестира;
 • анализират пазарни тенденции за ценни книжа, акции, облигации и други финансови инструменти, включително валутни операции;
 • информират бъдещи клиенти за пазарни условия и перспективи;
 • консултират и участват в преговори за условия, организация, заеми и инвестиране в акции и облигации за увеличаване капитала на клиенти;
 • записват и изпращат поръчки за покупко-продажби на ценни книжа, акции, облигации или други финансови инструменти и извършват валутни операции.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Брокер, ценни книжа
 • Брокер, обмен на чужда валута
 • Брокер, акции
 • Брокер, валутни операции

Не включва:

 • Анализатор, облигации - 2413
 • Брокер, стоки - 3324
 • Комисионер, стоки - 3324
 • Отчетник, ценни книжа - 4312

3312 Кредитни специалисти

Кредитните специалистианализират и оценяват финансова информация по заявления за кредити и заеми, одобрят или отказват кредити или заеми на клиенти или правят препоръки за одобрение или отказ.

Кредитните специалистиизпълняват следните основни задачи:

 • разговарят с кандидати за потребителски, ипотечни, студентски и бизнес кредити;
 • проучват и оценяват финансово състояние, препоръки, доверие и способност за погасяване на кредити;
 • подават заявления за кредити и заеми до ръководства на финансови институции като правят препоръки за одобрение или отказ;
 • одобряват или отхвърлят заявления в рамките на позволените лимити при спазване на кредитни стандарти;
 • съхраняват докумени за плащания, изготвят стандартни писма за изискване на просрочени плащания и завеждане на дела;
 • попълват документация по кредити и заеми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Кредитен специалист, банка
 • Инспектор, банка

Не включва:

 • Управител на банков клон - 1346

3313 Оперативни счетоводители

Оперативните счетоводителиподдържат пълна отчетност на финансови транзакции и проверяват точността на документи и записи, свързани с тези транзакции.

Оперативните счетоводителиизпълняват следните основни задачи:

 • поддържат пълни записвания за всички финансови транзакции на дадено предприятие съгласно общи счетоводни принципи;
 • проверяват точността на документи и записи, свързани с плащания, постъпления и други финансови транзакции;
 • изготвят финансови отчети за определени периоди;
 • прилагат практически знания в областта на счетоводната отчетност за разкриване и решаване на проблеми възникнали по време на работа;
 • използват стандартни компютърни софтуерни пакети за извършване на счетоводни и подобни изчисления;
 • контролират работата на отчетници в счетоводството.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Счетоводител, оперативен

Не включва:

 • Дипломиран експерт счетоводител - 2411
 • Приложен специалист, актюерство - 3314
 • Отчетник, счетоводство - 4311

3314 Приложни специалисти по статистика, математика и сродни на тях

Приложните специалисти по статистика, математика и сродни на тяхподпомат при събиране, обработка и представяне на статистически, математически или актюерни данни под ръководство на статистици, математици и актюери.

Приложните специалисти по статистика, математика и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • подпомагат планиране, събиране, обработка и предствяне на статистически, математически, актюерни и други подобни данни;
 • подготвят подробни прогнози за количества и разходи за материали и работна ръка, необходими за статистически изследвания;
 • извършват технически задачи, свързани със създаване, поддържане и използване на регистри и извадки за статистически преброявания и изследвания;
 • извършват технически задачи, свързани със събиране на данни, контрол на качество при преброявания и изследвания;
 • използват стандартни компютърни софтуерни пакети за извършване на математически, актюерни, статистически, счетоводни и подобни изчисления;
 • подготвят статистически, математически, актюерни, счетоводни и други резултати за представяне в графични или таблични форми;
 • прилагат практически знания в областта на статистически, математически, актюерни, счетоводни и подобни принципи за разкриване и решаване на проблеми възникнали по време на работа;
 • контролират работата на статистически отчетници.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Приложен специалист, математика
 • Приложен специалист, статистика
 • Приложен специалист, актюерство

Не включва:

 • Актюер - 2120
 • Математик - 2120
 • Статистик - 2120
 • Счетоводител, оперативен - 3313
 • Отчетник, статистически документи - 4312

3315 Оценители на имущество и щети

Оценителите на имущество и щетиоценяват имущество и различни стоки и щети, покрити от застрахователни полици.

Оценителите на имущество и щетиизпълняват следните основни задачи:

 • определят качество или стойности на суровини, недвижимо имущество, промишлено оборудване, домакински стоки, произведения на изкуството, скъпоценни камъни и други предмети;
 • оценяват размери на щети или загуби и задължения на застрахователни компании;
 • получават документи за извършени продажби и стойности;
 • проверяват стоки или имущество за оценка на състояние, размери и конструкции;
 • подготвят отчети за оценки, съдържащи фактори за оценка и използвани методи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оценител, недвижимо имущество
 • Оценител, осигуровка
 • Оценител, щета
 • Оценител, иск
 • Инспектор, иск
 • Ценовик

Не включва:

 • Аукционер, провеждане на търгове - 3339

332 Посредници в търговията и продажбите

Посредниците в търговията и продажбитепредставляват компании, правителствени органи и други организации, при покупко-продажби на стоки, артикули, застраховки, транспорт на стоки и други услуги или осъществяват дейности като независими агенти, свързвайки купувачи с продавачи на стоки и услуги.

Посредниците в търговията и продажбитеизпълняват следните основни задачи: получават информация за наблюдения и анализи на пазарни тенденции и условия, наличие на конкурентни стоки и услуги; получават информация за потребителските нужди на клиенти и определят подходящи стоки и услуги; обясняват и демонстрират стоки и услуги; договарят цени, договори, срокове, условия и начини на транспортиране при покупко-продажби.

Тази група включва следните единични групи:
3321 Застрахователни агенти
3322 Търговски представители
3323 Търговски представители по закупуване на стоки
3324 Търговски посредници

3321 Застрахователни агенти

Застрахователните агентидават консултации и продават застраховки живот, злополуки, автомобилни застраховки за отговорност, дарение, пожар, морски и други застраховки на нови и съществуващи клиенти.

Застрахователните агентиизпълняват следните основни задачи:

 • получават информация за състоянието на клиенти, необходима за определяне на подходящия вид застраховки;
 • преговарят с клиенти за определяне вида и степента на риска;
 • обясняват подробности за застраховки и условия, премии за покриване на риска и ползи за клиенти;
 • подпомагат клиенти при определяне тип и ниво на покрития, изчисляват премии, определят начини на плащане;
 • договарят и сключват договори за презастраховки;
 • съветват, договарят срокове и сключват договори за застраховки на големи или специални проекти, съоръжения или рискове.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Застрахователен агент
 • Застрахователен брокер
 • Агент осигуряване

Не включва:

 • Управител, клон на застрахователна институция - 1346
 • Дилър, ценни книжа - 3311
 • Оценител, осигуровка - 3315
 • Отчетник, оценки на рискове и застраховки - 4312

3322 Търговски представители

Търговските представители представляват компании при продажби и при необходимост осигуряват специфична информация за съответни стоки и услуги.

Търговските представители изпълняват следните основни задачи:

 • предлагат оферти и продават стоки на фирми за търговия на дребно и едро, производствени предприятия и други търговски дружества;
 • продават оборудване, доставят стоки и подобни услуги на търговски дружества или отделни лица;
 • получават и актуализират информация за пазарни условия и наличие на конкурентни стоки и услуги;
 • предоставят информация на бъдещи клиенти за характеристики, функции и качество на продавани продукти и оборудване, демонстрират начини за тяхната употреба;
 • определят цени и условия за кредитиране, записват заявки и уреждат доставки;
 • представят на доставчици и производители клиентски реакции и изисквания;
 • поддържат контакти с клиенти за осигуряване на добро обслужване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Търговски агент
 • Търговски представител
 • Търговски пътник

Не включва:

 • Търговски директор - 1221
 • Медицински представител - 2433
 • Специалист продажби в областта на медицината и техниката - 2433
 • Търговски представител: ИКТ - 2434
 • Продавач - консултант - 5223
 • Продавач, разносна търговия - 5243

3323 Търговски представители по закупуване на стоки

Търговските представители по закупуване на стокизакупуват стоки и услуги за употреба или препродажба от името на промишлени, търговски, правителствени и други фирми и организации.

Търговските представители по закупуване на стокиизпълняват следните основни задачи:

 • определят или договарят срокове и условия, дават договори на доставчици или препоръчват договори за закупуване на оборудване, суровини, стоки и услуги, закупуват стоки за препродажба;
 • получават информация за изисквания и складови наличности, разработват спецификации за количество и качество на закупени стоки, разходи, дати на доставки и други условия по договори;
 • закупуват оборудване, материали или услуги за употреба или за по-нататъшна обработка;
 • изготвят оферти, съветват се с доставчици, разглеждат ценови предложения;
 • закупуват стоки за препродажба от фирми за търговия на дребно и едро;
 • проучват доклади за състоянието на пазара, търговски периодични издания и рекламни материали за продажба на стоки, посещават търговски изложения, панаири, демонстрационни зали и подобни;
 • избират стоки или продукти, отговарящи на изискванията на фирмите;
 • разговарят с доставчици, договарят цени, отстъпки, условия за кредитиране и условия за транспортиране;
 • наблюдават разпределение на стоки за продажба и поддържат адекватни стокови наличности;
 • съставят графици за доставки, наблюдават движението, поддържат връзки с клиенти и доставчици за решаване на възникващи проблеми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Агент - купувач
 • Агент, снабдяване
 • Изкупчик (търговия на едро)

Не включва:

 • Брокер, стоки - 3324

3324 Търговски посредници

Търговските посредници купуват и продават стоки и спедиторски услуги на едро, от свое име или от името на клиенти срещу комисионна.

Търговските посредници изпълняват следните основни задачи:

 • установяват контакти между купувачи и продавачи на стоки;
 • обсъждат изисквания на клиенти при покупко-продажби и ги консултират;
 • купуват и продават товарно пространство на кораби;
 • договарят купуване или продажба на стоки и стокови фючърси;
 • намират товари и/или складови пространства за стоки и договарят такси за тяхното товарене, спедиция и съхранение;
 • наблюдават и анализират пазарни тенденции и други фактори, влияещи върху търсене и предлагане на стоки и спедиторски услуги.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Брокер, стоки
 • Брокер, спедиторски услуги
 • Дилър, стокови фючърси
 • Комисионер, кораби/пратки
 • Комисионер, стоки

Не включва:

 • Брокер, финанси - 3311
 • Брокер, ценни книжа - 3311
 • Дилър, ценни книжа - 3311
 • Застрахователен брокер - 3321

333 Посредници в бизнес услугите

Посредниците в бизнес услугитеустановяват контакти между купувачи и продавачи за извършване на различни услуги като предоставяне на място за реклами в медии, извършване на процедури по освобождаване на стоки от митници и удостоверяване редовността на необходимите документи, извършване на посреднически услуги на лица, търсещи работа и работодатели, уреждане на договори за изпълнения на спортисти и артисти, публикуване на книги, продуциране на пиеси или записване, изпълнение и продажба на музикални произведения, планиране и организиране на конференции и подобни събития.

Посредниците в бизнес услугитеизпълняват следните основни задачи: извършват процедури по освобождаване на стоки от митници; планират и организират конференции и подобни събития като осигуряват места, зали, аудиовизуално и компютърно оборудване, настаняване, хранене, транспорт и социални програми за участници; извършват посреднически услуги на лица, търсещи работа; намират служители за вакантни позиции, обявени от работодатели; организират огледи на недвижими имоти за продажба или даване под наем или дават разяснения за договорни условия; продават на търг имоти, автомобили, стоки, животни, произведения на изкуството, бижута и други предмети; уреждат договори за изпълнения на артисти и изпълнители.

Тази група включва следните единични групи:
3331 Агенти по спедиция на товари
3332 Организатори на конференции и събития
3333 Трудови посредници
3334 Агенти на недвижими имоти и управление на собственост
3339 Посредници в бизнес услугите, н.д.

3331 Агенти по спедиция на товари

Агентите по спедиция на товариизвършват процедури по освобождаване на стоки от митници и удостоверяват, че застраховките и документите за експорт и импорт са изрядни.

Агентите по спедиция на товариизпълняват следните основни задачи:

 • извършват процедури по освобождаване на стоки за експорт и импорт;
 • удостоверяват редовностна застраховки;
 • удостоверяват редовностна документи за експорт и импорт;
 • подписват и издават товарителници;
 • проверят документи за експорт и импортза определяне съдържание на товари и тяхното класифициране по групи, такси и тарифи като използват митническа тарифа.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Агент, експедиция на товари
 • Агент, чистотата на товарите
 • Организатор карго внос/износ
 • Спедитор

3332 Организатори на конференции и събития

Организаторите на конференции и събития организират и координират услуги, свързани с провеждане на конференции, семинари, банкети и подобни събития.

Организаторите на конференции и събития изпълняват следните основни задачи:

 • рекламират конференции, форуми, търговски изложения и панаири на бъдещи клиенти;
 • отговарят на запитвания, свързани с предлагани услуги като разходи за наем на помещения, апаратура и оборудване, приготвяне и сервиране на храни и напитки и подобни;
 • срещат се с клиенти за обсъждане на техните изисквания;
 • организират и координират услуги като осигуряване на места, зали, аудиовизуално и компютърно оборудване, настаняване, хранене, транспорт и социални програми за участници;
 • организират регистрация на участници;
 • договарят услуги и цени;
 • координират дейности, изпълнявани от подизпълнители и описват измения в поръчките.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Организатор, конференции и събития
 • Сватбен агент

3333 Трудови посредници

Трудовите посредницинабират и правят подбор на лица, търсещи работа, намират служители за вакантни позиции, обявени от работодатели, държавни и други институции и организации срещу възнаграждение.

Трудовите посреднициизпълняват следните основни задачи:

 • набират и правят подбор на лица, търсещи работа;
 • намират служители за вакантни позиции, обявени от работодатели срещу възнаграждение, заплащано от работодатели или служители;
 • обсъждат с работодатели изискванията към бъдещите служители;
 • намират служители с подходящи умения и уреждат необходими документи съгласно национални и международни разпоредби и изисквания;
 • осигуряват съответствие между законови изисквания и трудови договори, подписват съответни документи;
 • съветват за схеми за професионално обучение.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Трудов посредник
 • Професионален консултант
 • Посредник, информиране и наемане на работа

Не включва:

 • Кариерен консултант - 2423
 • Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране - 2423
 • Агент, литературен - 3339
 • Агент, музикални представления - 3339
 • Агент, спорт - 3339
 • Агент, театрален - 3339

3334 Агенти на недвижими имоти и управление на собственост

Агентите на недвижими имоти и управление на собственостуреждат продажби, покупки и даване под наем на недвижими имоти от името на клиенти и срещу комисионна.

Агентите на недвижими имоти и управление на собственостизпълняват следните основни задачи:

 • получават информация за имоти, обявени за продажба или даване под наем, подробности за условията на собствениците и нуждите на бъдещи купувачи или наематели;
 • организират огледи на недвижими имоти за продажба или даване под наем или дават разяснения за договорните условия;
 • подпомагат преговори с наематели и наемодатели за наеми;
 • съставят споразумения за продажба и даване под наем, изготвят оценки;
 • уреждат подписване на споразумения за даване под наем и прехвърляне на право на собственост;
 • събират наеми и други задължения от името на собственика, проверяват имоти преди, по време и след наемане;
 • осигуряват служители за извършване на поддържане и ремонт на недвижими имоти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Агент, недвижими имоти
 • Агент, управление на собственост
 • Брокер, недвижими имоти
 • Търговец, недвижими имоти

Не включва:

 • Отчетник, ипотеки - 4312

3339 Посредници в бизнес услугите, н.д.

В тази единична група се включват посредници в бизнес услугите, некласифицирани другаде в 333 Посредници в бизнес услугите.Например посредници, които извършват различни услуги като предоставяне на място за реклами в медии, уреждане на договори за изпълнения на спортисти и артисти, публикуване на книги, продуциране на пиеси или записване, изпълнение и продажба на музикални произведения, продажба на търг на имоти, автомобили, стоки, животни, произведения на изкуството, бижута и други предмети.

Посредниците в бизнес услугите, н.д.изпълняват следните основни задачи:

 • получават информация за предлагани услуги и нужди на бъдещи купувачи;
 • уреждат договори от името на продавачи или купувачи и дават разяснения на клиенти за условията на продажби;
 • подписват споразумения от името на продавачи или купувачи и осигуряват спазване на договори;
 • проверяват изпълнение на подписани споразумения съгласно договорни срокове;
 • продават на търг имоти, автомобили, стоки, животни, произведения на изкуството, бижута и други предмети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Аукционер, провеждане на търгове
 • Рекламен агент
 • Агент, литературен
 • Агент, музикални представления
 • Агент, театрален
 • Агент, спорт

334 Административни приложни специалисти

Административните приложни специалистиосигуряват спомагателни организационни и комуникационни услуги като използват специални знания за дейността на организацията, в която работят. Те имат контролни функции върху административния персонал в организацията.

Административните приложни специалистиизпълняват следните основни задачи: координират, възлагат и проверяват работата на помощен административен персонал; извършват предпечатна подготовка; подготвят и обработват юридически документи като нотариални актове, завещания, писмени клетвени декларации и досиета по дела; изпълняват и подпомагат вътрешна комуникация, документация и управленска координация на организационна единица като използват специализирани знания по предмета на дейността; съставят графици, потвърждават срещи и ангажименти и предават съобщения на клиенти; съставят, записват и преглеждат юридически досиета и медицински картони, доклади, документи и кореспонденция.

Тази група включва следните единични групи:
3341 Офис мениджъри
3342 Правни секретари
3343 Административни и изпълнителни секретари
3344 Медицински секретари

3341 Офис мениджъри

Офис мениджъритеконтролират и координират дейности на служители от клас 4 Помощен административен персонал.

Офис мениджъритеизпълняват следните основни задачи:

 • координират, възлагат и проверяват работата на помощния персонал, нает за изпълнение на следните задачи: текстообработка, деловодство, работа с телефонни централи; въвеждане на данни, предпечатна подготовка и други общи административни дейности;
 • съставят работни графици и процедури и координират дейности с други работни звена и отдели;
 • разрешават работни проблеми, подготвят и представят отчети за извършена дейност и други;
 • обучават и инструктират служители по въпроси, свързани с техните служебни задължения, процедури за безопасност и фирмена политика, или организират обучение;
 • оценяват работата на служители и правят съответни препоръки съгласно разпоредби;
 • подпомагат набиране, събеседване и подбор на персонал.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Административен специалист с контролни функции
 • Специалист с контролни функции, въвеждане на данни
 • Специалист с контролни функции, деловодство и архив
 • Специалист с контролни функции, човешки ресурси

3342 Правни секретари

Правните секретариприлагат специализирани знания по правна терминология и процедури като подпомагат юристи при вътрешната комуникация, документация и управленска координация в юридически кантори и правни отдели.

Правните секретариизпълняват следните основни задачи:

 • подготвят и обработват юридически документи като нотариални актове, завещания, писмени клетвени декларации и досиета по дела;
 • преглеждат и поправят документи и кореспонденция за осигуряване на съответствие с правни принципи;
 • организират поща и факсове, уреждат доставки на юридическа кореспонденция на клиенти, свидетели и длъжностни лица в съдебната система;
 • организират и поддържат документи, преписки и библиотеки с юридическа литература;
 • преглеждат искания за срещи, съставят графици и организират срещи;
 • помагат при изготвяне на бюджети, наблюдават разходи, съставят проекти на договори;
 • контролират работата на помощния административен персонал.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Правен секретар

Не включва:

 • Правен сътрудник - 3411

3343 Административнии изпълнителни секретари

Административните и изпълнителни секретари изпълняват задачи, свързани с поддържане на комуникация, координация и организация в помощ на директори и специалисти и/или изготвят кореспонденция, доклади, документация и друга специализирана документация.

Административните и изпълнителни секретари изпълняват следните основни задачи:

 • съставят административна кореспонденция и водят протоколи;
 • получават, предлагат и следят задачи по срокове и дати;
 • преглеждат искания за срещи, съставят графици и организират срещи и пътувания;
 • помагат при изготвяне на бюджети, наблюдават разходи, съставят проекти на договори;
 • осъществяват връзки с други служители по въпроси, свързани с работата на организацията;
 • изготвят писма и друга кореспонденция;
 • изготвят протоколи от заседания като използват стенографски и специализирани технически средства;
 • контролират работата на помощния административен персонал.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Административен секретар
 • Асистент, кореспонденция
 • Секретар, съдебен

Не включва:

 • Секретар, съдебен - 3344
 • Секретар - 4120

3344 Медицински секретари

Медицинските секретариизползват специализирани знания по медицинска терминология и процедури като подпомагат здравни специалисти и изпълняват задачи, свързани с поддържане на комуникация и документация в здравни заведения.

Медицинските секретариизпълняват следните основни задачи:

 • съставят графици и потвърждават медицински прегледи, изпращат съобщения до медицински персонал и пациенти;
 • съставят, записват и преглеждат медицински досиета и картони, доклади, документи и кореспонденция;
 • разговарят с пациенти за попълване на формуляри, документи и истории на заболявания;
 • попълват формуляри за застраховки и други бланки;
 • поддържат медицински досиета, картони и библиотеки;
 • изготвят финансови отчети и сметки за извършена работа;
 • помагат при изготвяне на бюджети, наблюдават разходи, съставят проекти на договори;
 • контролират работата на помощния административен персонал.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Медицински секретар

Не включва:

 • Секретар - 4120
 • Рецепционист, приемна на лекар - 4226

335 Приложни специалисти в държавната администрация

Приложните специалисти в държавната администрацияуправляват, привеждат в действие и прилагат нормативни актове и разпоредби, свързани с националните граници, данъци, социални помощи, издават или разглеждат заявления за разрешителни и лицензии във връзка с пътувания, експорт или импорт на стоки, учредяване на търговски дружества, изграждане на сгради и други дейности, които са предмет на държавна регулация.

Приложните специалисти в държавната администрацияизпълняват следните основни задачи: наблюдават национални граници и проверяват лица и превозни средства, пътнически и транспортни документи, транспортирани стоки през границата за осигуряване прилагане на държавни нормативни актове и разпоредби; преглеждат данъчни декларации за определяне на дължими данъци; проучват и вземат решения относно заявления за социални помощи, проучват и вземат решения относно заявления за разрешителни и лицензии във връзка с пътувания, експорт или импорт на стоки, учредяване на търговски дружества, изграждане на сгради и други дейности, които са предмет на държавна регулация; наблюдават и контролират прилагане на разпоредби за цени, заплати или мерки и теглилки; получават и проверяват доказателства, разпитват свидетели и заподозрени, анализират документи и компютърни файлове. Те могат да получават указания от висши дъжавни служители или ръководители. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Тази група включва следните единични групи:
3351 Митнически и гранични инспектори
3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол
3353 Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване
3354 Служители в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензии
3355 Полицейски инспектори и оперативни работници
3359 Приложни специалисти в държавната администрация, н.д.

3351 Митнически и гранични инспектори

Митническите и граничните инспектори проверяват лица и превозни средства, преминаващи през национални граници, прилагат и привеждат в действие съответни нормативни актове и разпоредби.

Митническите и граничните инспектори изпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават национални граници и териториални води за възпрепятстване на нелегално влизане или излизане от страната и нелегалния експорт и импорт на валута и стоки;
 • проверяват лични и пътни документи на лица, преминаващи национални граници за осигуряване наличие на необходими сертификати и разрешителни;
 • проверяват багажи на лица, преминаващи национални граници за осигуряване спазване на нормативни актове и разпоредби относно експорт или импорт на стокии валута;
 • проверяват транспортни документи и товари на превозни средства, преминаващи национални граници за осигуряване спазване на нормативни актове и разпоредби относно стоки с транзитен режим, експорт или импорт на стоки, проверяват редовност на необходими плащания;
 • задържат лица и конфискуват забранени и недекларирани стоки в нарушение на имиграционни и митнически закони;
 • свързват се и оказват съдействие на други ведомства, отговорни за правоприлагане, депортиране и съдебно преследване на нарушители;
 • извършват административни задачи, свързани със завеждане на констатирани нарушения, финансови транзакции и други нарушения;
 • при необходимост свидетелстват пред съответни съдилища по повод и във връзка с обстоятелства и резултати от проведени следствени действия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Митнически инспектор
 • Инспектор, митнически документи
 • Инспектор, паспортна проверка

3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол

Служителите в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контролпреглеждат данъчни декларации за определяне на дължими данъци, мита и други такси, следят за спазване на финансова дисциплина, насочват по-сложни случаи към счетоводители, висши представители на държавните органи или ръководители.

Служителите в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контролизпълняват следните основни задачи:

 • съветват организации, предприятия и широката общественост относно закони, нормативни актове и разпоредби за определяне и плащане на данъци, мита и други държавни такси, както и за правата и задълженията на населението;
 • преглеждат данъчни декларации и други документи за определяне на дължими данъци, мита и други държавни такси;
 • проучват попълнени данъчни декларации, счетоводни отчети и системи за вътрешен контрол на организации за осигуряване на съответствие с данъчни закони и разпоредби;
 • извършват административни задачи, свързани с откриване на документи, поддържане на данни и записи, отчитане на дейности, извършени по съответните случаи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Финансов ревизор
 • Данъчен инспектор

Не включва:

 • Счетоводител - 2411
 • Ревизор - 2411

3353 Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване

Служителите в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряванепроучват и вземат решения относно заявления за социални помощи по правителствени, финансови и други програми, определят размери на съответните помощи, насочват по-сложни случаи към висши представители на държавните органи или ръководители.

Служителите в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряванеизпълняват следните основни задачи:

 • съветват отделни лица и организации относно закони, нормативни актове и разпоредби за социално подпомагане, правителствени програми за социални помощи и възстановяване на направени плащания, както и за правата и задълженията на населението;
 • проучват и вземат решения относно заявления и други документи за определяне вида и размера на социални помощи;
 • оценяват документи и провеждат събеседване с получатели на помощи;
 • извършват административни задачи за поддържане на досиета на клиенти, подготвят становища по въпроси, свързани със социално подпомагане и решения за прекратяване на помощи при злоупотреби и измами.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инспектор, пенсионен
 • Инспектор, социално осигуряване
 • Сътрудник, социално подпомагане

Не включва:

 • Социален работник - 2635
 • Специалист, социални дейности - 2635

3354 Служители в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензии

Служителите в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензииразглеждат заявления за издаване на лицензии за експорт или импорт на стоки, учредяване на търговски дружества, изграждане на сгради или строителни съоръжения, получаване на паспорти. Те определят съответствие между критерии за приемане на заявления за лицензиране и посочват специфични условия и ограничения, които следва да се прилагат, насочват по-сложни случаи към висши представители на държавните органи или ръководители.

Служителите в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензииизпълняват следните основни задачи:

 • съветват отделни лица относно закони, нормативни актове и разпоредби относно изисквани документи за издаване на лицензии, както и за правата и задълженията на населението;
 • разглеждат заявления и съответни документи, одобряват или необдобряват издаване на лицензии и условия, които следва да бъдат изпълнени;
 • разглеждат заявления и одобряват издаване на паспорти;
 • извършват административни задачи, свързани с обработка на заявления, придвижване на документи, оценяване и решаване, водене на кореспонденция за информиране на заявители относно решения;
 • организират и провеждат изпитвания, свързани с лицензиране.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Служител, паспортна служба
 • Служител, разрешителни за строеж
 • Служител, разрешителни за осъществяване на икономическа дейност

Не включва:

 • Техник, инвеститорски контрол - 3112
 • Инспектор, противопожарна охрана - 3112

3355 Полицейски инспектори и оперативни работници

Полицейските инспектори и оперативните работнициразследват факти и обстоятелства, свързани с извършени престъпления, идентифициране на заподозрени нарушители с цел предотвратяване на престъпления.

Полицейските инспектори и оперативните работнициизпълняват следните основни задачи:

 • установяват контакти и източници за информацияза планирани или извършени престъпления с цел предотвратяване на престъпления или устаняване на заподозрени извършители;
 • получават и проверяват доказателства чрез изучаване на местопрестъпления за събиране на улики и веществени доказателства, извършават разпити на свидетели и заподозрени лица, анализират документи и компютърни файлове;
 • анализират доказателства за разкриване на престъпления, установяване на престъпни дейности и събиране на информация за съдебни производства;
 • установяват контакти и източници за труднодостъпна или предполагаема информация за обстоятелства и поведение на лица с цел предотвратяване на престъпления;
 • извършват арести;
 • свидетелстват пред съдилища или отчитат обстоятелства и резултати от разследвания пред висшестоящи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инспектор, полиция
 • Оперативен работник
 • Агент, справки в полиция

Не включва:

 • Генерален комисар, МВР - 1112
 • Директор на дирекция, полиция - 1112
 • Началник управление, полиция - 1349
 • Частен детектив - 3411
 • Полицай - 5412

3359 Приложни специалисти в държавната администрация, н.д.

В тази единична група се включват приложни специалисти в държавната администрация, некласифицирани другаде. Например групата включва инспектори в областта на селско, горско и рибно стопанство, цени, заплати, мерки и теглилки.

Приложните специалисти в държавната администрация, н.д.изпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат местата за осъществяване на търговска дейност за осигуряване употребата на точни и стандартизирани мерки и теглилки;
 • наблюдават и контролират прилагане на разпоредби за ценообразуване за защита интересите на потребители;
 • наблюдават и контролират прилагане на разпоредби за трудови възнаграждения за осигуряване адекватно заплащане и оценяване спазване на трудово заканодателство;
 • изпълняват проучвателни и административни задачи по отразяване на извършени проверки и проблеми за съответствие на документи или случаи на неподходящи практики, изготвят доклади и водят кореспонденция.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инспектор, цени
 • Инспектор, тегло и мярка
 • Инспектор в горското стопанство
 • Горски инспектор
 • Специалист, организиране, нормиране и отчитане на труда

Не включва:

 • Инспектор, противопожарна охрана -3112
 • Инспектор, здраве и безопасност при работа - 3257
 • Инспектор, медицинска екология - 3257
 • Инспектор по обществено здраве - 3257

34 Други приложни специалисти

Другите приложни специалистиизпълняват технически задачи, свързани с практическо прилагане на знания в областта на юридически услуги, социална работа, култура, кулинарство, спорт и религия.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Другите приложни специалистиизпълняват следните основни задачи: осигуряват технически и практически услуги и спомагателни функции в съдебни производства и разследвания, програми за социално подпомагане, религиозни и културни дейности; участват и съдийстват на спортни събития; развиват и упражняват треньорска дейност в спорта, разработват програми за фитнес и развлечения; съчетават творчески и технически умения в областта на изкуството, културата и кулинарството; създават ястия и менюта и ръководят дейности по приготвяне на ястия.

Този подклас включва следните групи:
341 Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители
342 Спортисти и работещи в областта на спорта
343 Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството

341 Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители

Приложните специалисти по юридически и социални дейности и религиозните служители изпълняват технически, практически и спомагателни задачи в съдебни производства и разследвания, програми за социално подпомагане и религиозни дейности.

Приложните специалисти по юридически и социални дейности и религиозните служители изпълняват следните основни задачи: подпомагат работата на юристи, социални служители и лица, занимаващи се с религиозна дейност; получават и анализират доказателства, изготвят юридически документи и връчват призовки; администрират и прилагат социални програми; подпомагат лица за справяне с лични и социални проблеми; предоставят практическа помощ и морална подкрепа на отделни лица и населението.

Тази група включват следните единични групи:
3411 Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях
3412 Приложни специалисти по социална работа
3413 Религиозни служители

3411 Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях

Приложните специалисти по юридически дейности и сродни на тях изпълняват спомагателни функции в съдилища и адвокатски кантори, осигуряват услуги, свързани с правни въпроси като застрахователни договори, прехвърляне на собственост, предоставяне на заеми, финансови транзакции или извършват разследвания за клиенти.

Приложните специалисти по юридически дейности и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • документират съдебни заседания и решения;
 • връчват искови заявления, съдебни призовки, известия и други съдебни документи;
 • поддържат реда в съдилища и зали за съдебни заседания;
 • изготвят юридически документи като пледоарии, обжалвания, завещания, договори, правни становища и други;
 • проучват фактически материали, законодателни актове, решения и други юридически документи, необходими за подготвяне на дела, събират доказателства;
 • съветват клиенти по правни въпроси;
 • преглеждат документи като ипотеки, залози, присъди, сервитутни права, договори и планове за проверка на юридически описания на имоти и собственост;
 • изготвят документи, свързани с прехвърляне на недвижимо имущество, държавни ценни книжа и други;
 • проучват възможни случаи на кражби на стоки, пари и информация от търговски дружества и други възможни случаи на закононарушения, извършени от клиенти или служители;
 • проучват юридически или физически лица от името на клиенти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Държавен съдебен изпълнител
 • Частен съдебен изпълнител
 • Съдебен служител
 • Правен сътрудник
 • Завеждащ, нотариална служба
 • Частен детектив

Не включва:

 • Адвокат - 2611
 • Съдия - 2612
 • Нотариус - 2619
 • Правен секретар - 3342

3412 Приложни специалисти по социална работа

Приложните специалисти по социална работа администрират и прилагат социални програми и подпомагат лица за справяне с лични и социални проблеми.

Приложните специалисти по социална работа изпълняват следните основни задачи:

 • събират информация за потребностите на лицата, оценяват техните способности, силни и слаби страни;
 • помагат на хора с увреждания и възрастни за осигуряване на социални услуги и подпомагат тяхната интеграция в обществото;
 • помагат на лица за определяне и разработване на планове за социално подпомагане;
 • помагат на лица за определяне и оценяване на обществените ресурси като юридическа, медицинска и финансова помощ, подслоняване, намиране на работа, транспорт, помощ при придвижване, всекидневни грижи и други услуги;
 • съветват лица, живеещи в социални домове и здравни центрове, контролират техните дейности;
 • участват в подбора и включването на лица в подходящи за тях програми;
 • предоставят услуги и подслон в кризисни ситуации;
 • реализират семинари и обучения по основни житейки умения, програми за лечение на зависимости, възпитателни и младежки програми и други обществени програми под контрола на специалисти по социална работа и здравни специалисти;
 • помагат при оценяване на ефективност на предприети мероприятия и програми чрез наблюдение и отчитане подобрение на лицата;
 • поддържат контакти с други агенции за социални грижи, училища и здравни заведения, ангажирани с предоставяне на информация и получаване на обратна връзка за общото състояние на лицата и тяхното развитие.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Сътрудник, социални дейности
 • Сътрудник, социални дейности в социална услуга
 • Сътрудник за социална работа с деца
 • Сътрудник за социална работа със семейство
 • Сътрудник, социални дейности за работа с лица с увреждания
 • Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)
 • Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)

Не включва:

 • Брачен консултант - 2635
 • Социален работник за работа с лица извършили престъпления - 2635
 • Инспектор, пробация - 2635
 • Социален работник - 2635

3413 Религиозни служители

Религиозните служителиосигуряват подпомагане на свещеници и религиозни общности, занимават се с религиозна работа, молитви и разпространение на религиозни учения, полагат усилия за подобряване бита чрез силата на вярата и духовно напътствие.

Религиозните служителиизпълняват следните основни задачи:

 • занимават се с религиозна работа;
 • проповядват и разпространяват религиозни учения;
 • подпомагат обществени богослужения и религиозни ритуали;
 • предоставят религиозно образование, духовно напътствие и нравствена подкрепа на отделни лица и общности;
 • организират и участват в програми за осигуряване на храна, облекло и подслон за нуждаещите се;
 • съветват общности и отделни лица по въпроси за правилно поведение и вяра за запазване и подобряване на бита.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Енорийски работник
 • Религиозен работник
 • Монах
 • Монахиня

Не включва:

 • Енорийски свещеник - 2636
 • Имам - 2636
 • Пастор - 2636
 • Равин - 2636
 • Билкар - 3230
 • Народен лечител - 3230
 • Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - 3230

342 Спортисти и работещи в областта на спорта

Спортистите и работещите в областта на спортасе подготвят и състезават в спортни състезания срещу парично възнаграждение, тренират аматьори и професионални спортисти за подобряване на постижения, подпомагат, организират и съдийстват на спортни събития, обучават и контролират различни тренировки и други спортни дейности.

Спортистите и работещите в областта на спортаизпълняват следните основни задачи: участват в спортни състезания; провеждат тренировки за развитие на спортно-технически знания и умения; съставят правилници за провеждане на спортни състезания и контролират организацията; планират, организират и провеждат практически занятия; разработват фитнес програми; извършват групово и индивидуално обучение в различни физкултурни дейности; популяризират спорта и спортни умения, наблюдават участието на млади хора в спорта.

Тази група включва следните единични групи:
3421 Атлети и състезатели
3422 Спортни треньори, инструктори и сродни на тях
3423 Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт

3421 Атлети и състезатели

Атлетите и състезателитеучастват в спортни състезания. Те тренират и се състезават в индивидуален или колективен вид спорт.

Атлетите и състезателитеизпълняват следните основни задачи:

 • участват в спортни състезания;
 • участват в тренировъчни процеси за поддържане на необходимото спортно-техническо ниво;
 • участват в мероприятия за популяризиране на спорта, дават интервюта за медии;
 • поддържат задълбочени познания в определен вид спорт;
 • съветват се с треньори за вземане на стратегически решения;
 • оценяват конкуренти и условия на места за провеждане на спортни прояви;
 • спазват нормативни правила и разпоредби в определен вид спорт.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Професионален спортист
 • Жокей

3422 Спортни треньори, инструктори и сродни на тях

Спортните треньори, инструкторите и сродни на тях работят с аматьори и професионални спортисти за подобряване на постижения, насърчават участие в спортни прояви, организират и съдийстват на спортни събития в съответствие с установени правила.

Спортните треньори, инструкторите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • определят силни и слаби страни на спортисти и отбори;
 • планират, разработват и реализират практически тренировки и занятия;
 • разработват, планират и координират схеми и програми за състезания;
 • мотивират и подготвят спортисти и отбори за състезания или игри;
 • формулират състезателни стратегии, разработват планове за игри и ръководят спортисти и отбори по време на състезания;
 • анализират и оценяват представяне на спортисти или отбори, модифицират тренировъчни програми;
 • наблюдават и анализират технически умения и постижения, определят начини за бъдещи подобрения;
 • съдийстват спортни събития и състезания като осигуряват спазване на спортни правила и разпоредби по безопасност;
 • следят изминало време и резултати на спортни прояви и състезания;
 • преценяват постижения на състезатели, присъждат точки, налагат наказания за направени нарушения и определят резултати;
 • събират данни за резултати и постижения на спортисти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Треньор, спортен
 • Арбитър, спортен
 • Ски инструктор
 • Служител, спортна организация
 • Инструктор, плуване

Не включва:

 • Фитнес инструктор - 3423
 • Инструктор, езда - 3423

3423 Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт

Фитнес инструкторите и ръководителите на програми за отдих и спортръководят, насочват и обучават групово и индивидуално по програми за активен отдих.

Фитнес инструкторите и ръководителите на програми за отдих и спортизпълняват следните основни задачи:

 • планират и провеждат мероприятия за активен отдих;
 • наблюдават мероприятия в областта на спорта, физкултурата и активния отдих за осигуряване на безопасност и при необходимост оказване на спешна помощ;
 • оценяват и наблюдават способности и физическо състояние на лицата, препоръчват подходящи за тях дейности;
 • демонстрират и обучават по фитнес и други програми за отдих;
 • инструктират по използване на спортно оборудване;
 • обясняват и спазват техники по безопасност, нормативни документи и разпоредби.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фитнес инструктор
 • Инструктор, управление на платноход
 • Инструктор, езда
 • Личен треньор
 • Инструктор, парашутизъм

Не включва:

 • Ски инструктор - 3422
 • Инструктор, плуване - 3422

343 Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството

Приложните специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството съчетават творчески умения, технически и културни знания, които използват при снимане и проявяване на фотографии; проектират театрални декори, витрини на магазини и други; подготвят предмети за изложби; поддържат библиотечни и галерийни сбирки и системи за каталогизиране; създават менюта, приготвят и представят ястия; подпомагат работа на сценични, филмови и телевизионни продукции.

Приложните специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството изпълняват следните основни задачи: работят с фотоапарати за фотографиране на хора, събития, пейзажи, материали, продукти и други; прилагат художествени и технически похвати в областта на продуктовия и интериорения дизайн, търговско оформление; монтират и подготвят за излагане различни предмети; проектират и аранжират изложбени щандове и витрини; съставят меню и ръководства за приготвяне на ястия; подпомагат режисьори и изпълнители при поставяне на театрални, филмови, телевизионни или рекламни продукции.

Тази група включва следните единични групи:
3431 Фотографи
3432 Интериорни дизайнери и декоратори
3433 Технически персонал в галерии, музеии и библиотеки
3434 Главни готвачи
3435 Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата

3431 Фотографи

Фотографите работят с фотоапарати за фотографиране на хора, събития, пейзажи, материали, продукти и други.

Фотографите изпълняват следните основни задачи:

 • правят снимки за рекламни, търговски, промишлени или научни цели, за илюстриране на материали и статии във вестници, списания и други публикации;
 • снимат фотографски портрети на хора и групи хора;
 • изучават изисквания за всяка отделна задача и подбират вида апарат, филм, осветление и фон;
 • определят композиции на изображения, извършват технически корекции и настройват апаратура и обекти на снимки;
 • работят със скенери за прехвърляне на фотографски изображения на компютри;
 • работят с компютри при обработка на фотографски изображения;
 • адаптират готови фотографски изображения за създаване на цифрови изображения за включване в мултимедийни продукти;
 • използват компютърни и други техники за постигане на желани ефекти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фотограф
 • Фоторепортер
 • Въздушна фотография
 • Научна фотография
 • Художествена фотография

Не включва:

 • Оператор, камера - 3521
 • Оператор, електронна аудио-визуална техника 3521
 • Работник, ремонт на фотографска апаратура - 7311
 • Фотограф, фотогравюри - 7321
 • Репродукционен фотограф за фотоформи - 7321
 • Механик, електроник - 7421

3432 Интериорни дизайнери и декоратори

Интериорните дизайнери и декораторите планират и проектират търговски, промишлен и интериорен дизайн за получаване на специално оформена, подобрена, битова и работна среда и увеличаване на продажбите. Те координират и участват в изграждане и оформление.

Интериорните дизайнери и декораторите изпълняват следните основни задачи:

 • определят цели и изисквания на дизайна чрез консултиране с клиенти и заинтересувани лица;
 • изследват и анализират пространствени, функционални, ефективни, безопасни и естетически изисквания;
 • формулират концепции за интериорен дизайн;
 • изготвят скици, чертежи, илюстрации и планове за предаване на концепции на дизайна;
 • договарят дизайнерски решения с клиенти, ръководство, доставчици и строители;
 • избират, определят и препоръчват функционални и естетични материали, мебели и изделия за интериорно оформление;
 • разработват проекти и документират избрани проекти за строителство;
 • координират интериорно строителство и оформление;
 • проектират и рисуват театрални декори;
 • проектират и декорират изложбени витрини и други изложбени пространства за реклама на продукти и услуги.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Сценичен дизайнер
 • Интериорен дизайнер
 • Декоратор, витрини
 • Декоратор, интериор
 • Аранжор, витрини/щандове

Не включва:

 • Архитект, интериор - 2161

3433 Технически персонал в галерии, музеи и библиотеки

Техническият персонал в галерии, музеи и библиотекиподготвя произведения на изкуството, експонати и артефакти за събиране, аранжиране и изграждане на галерийни изложби, помага на библиотекари в организацията и работата със системи за подреждане на записани материали и файлове.

Техническият персонал в галерии, музеи и библиотекиизпълнява следните основни задачи:

 • инсталира и подготвя предмети за излагане;
 • проектира и аранжира изложбени мебели, щандове, витрини и пространства;
 • подпомага инсталиране на изложбено оборудване и осветление;
 • получава, експедира, опакова и разопакова експонати;
 • поръчва нови библиотечни материали, поддържа библиотечна документация и системи за книгообмен;
 • изработва каталози на печатни издания и записи;
 • въвежда данни и редактира компютърни документи;
 • работи с аудиовизуално оборудване и възпроизвеждащи устройства;
 • търси и сверява библиографски данни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Декоратор, изложби/музеи и галерии
 • Помощник-реставратор

3434 Главни готвачи

Главните готвачиизготвят менюта, приготвят ястия и контролират планиране, организиране и приготвяне на ястия в хотели, ресторанти и други места за обществено хранене, на борда на кораби, в пътнически влакове и в частни домове.

Главните готвачиизпълняват следните основни задачи:

 • планират и разработват рецепти и менюта, изготвят оценки за разходи, поръчват хранителни продукти;
 • наблюдават качество на ястия на всички етапи от приготвяне и представяне;
 • обсъждат въпроси, свързани с приготвяне на храни с ръководители, диетолози, кухненски и сервитьорски персонал;
 • контролират и координират дейности на готвачи и други служители, заети в приготвяне на храни;
 • извършват проверки на доставки, оборудване и работни помещения за осигуряване спазване на установени стандарти;
 • определят начини и видове представяне и сервиране на храни и създават кулинарни изложби;
 • инструктират готвачи и други служители за подготвяне, приготвяне, украсяване и представяне на храни;
 • участват в набиране на кухненски персонал и осъществяват наблюдение и контрол върху неговата работа;
 • подготвят, подправят и приготвят специалитети;
 • разясняват и изпълняват разпоредби по хигиена и безопасност на храни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Главен готвач
 • Майстор-готвач
 • Главен сладкар

Не включва:

 • Готвач - 5120
 • Готвач, заведение за бързо хранене - 9411

3435 Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата

В тази единична група се включват приложни специалисти в областта на изкуствата и културата, некласифицирани другаде в 343 Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството.Например специалисти, които подпомагат режисьори и изпълнители при поставянето на театрални, филмови, телевизионни или рекламни продукции.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Осветител
 • Първи асистент на сценографа
 • Първи асистент, директор на продукция
 • Монтажист, негативи
 • Монтажист, кино, видео, телевизия
 • Суфльор
 • Реквизитор
 • Приложен специалист, специални ефекти
 • Статист
 • Татуист

35 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии

Техниците в областта на информационните и комуникационни технологииосигуряват поддръжка за ежедневно функциониране на компютърни и комуникационни системи и мрежи. Изпълняват технически задачи, свързани с далекосъобщения, предаване на изображения, звук и други телекомуникационни сигнали по наземни, водни и въздушни трасета.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Техниците в областта на информационните и комуникационни технологииизпълняват следните основни задачи: подпомагат потребители на информационни и комуникационни системи; инсталират нови програми и оборудване; изграждат и поддържат мрежи и други комуникационни системи; инсталират, контролират и поддържат интернет и интранет сайтове, хардуер и софтуер в мрежови сървъри; модифицират уеб страници и извършват операции по възстановяване и дублиране на уеб сървъри; контролират оборудване за звукозапис, редактиране и смесване на записи от изображения и звук; контролират и поддържат системи за пренос и излъчване и спътникови системи за радио- и телевизионни програми; контролират и поддържат радио-комуникационни системи, сателитни връзки и други телекомуникационни сигнали по наземни, водни и въздушни трасета; предоставят техническа помощ, свързана с научноизследователска и развойна дейност по компютърни системи, телекомуникационно оборудване и изпитвания на прототипи; проектират и изработват подробни планове за електрически схеми съгласно спецификации; осъществяват технически контрол при производство, употреба, поддръжка и ремонт на далекосъобщителни системи.

Този подклас включва следните групи:
351 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители
352 Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

351 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители

Техниците в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребителиосигуряват поддръжка за ежедневно функциониране на компютърни и комуникационни системи и мрежи, техническа помощ на потребители.

Техниците в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребителиизпълняват следните основни задачи: работят и контролират периферно и подобно компютърно оборудване; наблюдават системи за откриване на евентуални сривове и грешки при тяхното функциониране; зареждат с необходими материали за работа и следят натоварване на периферно оборудване; отговарят на искания на потребители за решаване на възникнали проблеми при работа на софтуер и хардуер; инсталират и извършват незначителни ремонти по хардуер, софтуер и периферно оборудване съгласно спецификации, наблюдават всекидневната работа на компютърни системи; инсталират оборудване, кабели, работни системи и подходящ софтуер за работа на служители; създават, контролират и поддръжат мрежи и комуникационни системи за пренос на данни; инсталират, контролират и поддържат интернет и интранет сайтове, хардуер и софтуер в мрежови сървъри; модифицират уеб страници и извършват операции по възстановяване и дублиране на уеб сървъри.

Тази група включва следните единични групи:
3511 Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии
3512 Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии
3513 Техници на компютърни мрежи и системи
3514 Уеб техници

3511 Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии

Оперативните техници в областта на информационните и комуникационни технологииосигуряват поддръжка за ежедневно функциониране, наблюдение и контролиране на информационни и комуникационни системи, периферни устройства, хардуер, софтуер и подобно компютърно оборудване за осигуряване на оптимална работа и откриване на проблеми.

Оперативните техници в областта на информационните и комуникационни технологииизпълняват следните основни задачи:

 • работят и контролират периферно и подобно компютърно оборудване;
 • въвеждат команди, използват компютърни терминали, активират елементи за управление на компютърно и периферно оборудване за синхронизиране и интегриране на работа;
 • наблюдават системи за откриване на евентуални сривове и грешки при тяхното функциониране;
 • уведомяват отговорници или техници по поддръжка за неизправности по техниката;
 • реагират на съобщения за програмни грешки чрез откриване и отстраняване на проблеми или прекратяване на програми;
 • четат указания за работа за определяне на подходящо оборудване;
 • откриват, отделят и сортират резултати от програми и изпращат данни на определени потребители;
 • зареждат с необходими материали за работа и следят натоварване на периферно оборудване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Компютърен оператор
 • Оператор, периферни устройства

Не включва:

 • Техник, поддръжка на компютърни мрежи - 3513

3512 Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии

Техниците по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологииосигуряват техническа помощ на потребители директно, по телефон, електронна поща или други електронни средства, включително диагностициране и решаване на въпроси и проблеми по софтуер, хардуер, компютърно периферно оборудване, мрежи, бази данни и Интернет, предоставят упътвания и подпомаг разработване, инсталиране и поддържане на системи.

Техниците по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологииизпълняват следните основни задачи:

 • отговарят на искания на потребители за решаване на възникнали проблеми при работа на софтуер и хардуер;
 • въвеждат команди и наблюдават за откриване на евентуални сривове и грешки при тяхното функциониране;
 • инсталират и извършват незначителни ремонти по хардуер, софтуер и периферно оборудване съгласно спецификации;
 • наблюдават всекидневната работа на информационни и комуникационни системи;
 • инсталират оборудване, кабели, работни системи и подходящ софтуер за работа на служители;
 • поддържат записи за всекидневни операции по предаване на цифрови данни, проблеми и действия за отстраняването им, извършват инстлационни дейности;
 • имитират или възпроизвеждат технически проблеми, открити от потребители;
 • проучват и реализират решения като се консултират с ръководства за потребителя, технически наръчници и други.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Компютърен техник, бази данни
 • Компютърен техник, анализи на компютърни системи
 • Оператор, подпомагане на потребители
 • Оператор, инсталиране софтуер

3513 Техници на компютърни мрежи и системи

Техниците на компютърни мрежи и системи пускат в действие, оперират и поддържат мрежи и други информационни и комуникационни системи.

Техниците на компютърни мрежи и системи изпълняват следните основни задачи:

 • работят, поддържат и отстраняват неизправности в мрежи;
 • работят и поддръжат информационни и комуникационни системи, различни от мрежи;
 • подпомагат потребители при проблеми с мрежи и обмен на данни;
 • определят области за увеличаване възможности на оборудване и софтуер;
 • инсталират хардуер, мрежов, системен и приложен софтуер;
 • извършват стартиране, затваряне и операции по дублиране и възстановяване на данни след срив в компютърни мрежи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, поддръжка на компютърни мрежи
 • Системен оператор

Не включва:

 • Анализатор, САП - 2511
 • Мрежови администратор - 2522
 • Компютърен оператор - 3511
 • Техник, уеб сайт - 3514

3514 Уеб техници

Уеб техниците поддържат, наблюдават и подпомагат оптимално функциониране на интернет и интранет сайтове, хардуер и софтуер в мрежови сървъри.

Уеб техниците изпълняват следните основни задачи:

 • инсталират, наблюдават и подпомагат сигурността и използваемостта на интернет и интранет сайтови или хардуер или софтуер за мрежови сървъри;
 • разработват и поддържат документи, политики и указания, записват оперативни процедури и системни включвания;
 • разработват, координират, внедряват и наблюдават мерки за сигурност;
 • анализират и изготвят препоръки за подобряване на ефективността, включително надграждане и придобиване на нови системи;
 • предоставят инструкции на клиенти и потребители;
 • създават и модифицират уеб сайтове;
 • извършват операции по дублиране и възстановяване на данни в мрежови сървъри.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Администратор, уеб сайт
 • Техник, уеб сайт
 • Уебмастер

Не включва:

 • Уеб дизайнер - 2166
 • Системен анализатор, информационни технологии - 2511
 • Дизайнер, софтуер - 2512
 • Проектант, уеб сайтове - 2513
 • Администратор, информационни системи -2522
 • Мрежови администратор -2522
 • Системен администратор -2522

352 Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

Техниците по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техникаконтролират функциониране на оборудване за записване и редактиране на изображения и звук, за пренос и излъчване на радио- и телевизионни програми, сателитни връзки и други телекомуникационни сигнали по наземни, водни и въздушни трасета, предоставят техническа помощ, свързана с изследвания в областта на телекомуникационно оборудване и далекосъобщителна техника, проектират, произвеждат, сглобяват, изграждат, поддържат и ремонтират телекомуникационни системи.

Техниците по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техникаизпълняват следните основни задачи: контролират оборудване за звукозапис, редактиране и смесване на записи от изображения и звук; контролират и поддържат системи за пренос и излъчване и спътникови системи за радио и телевизионни програми; контролират и поддържат радио-комуникационни системи, сателитни връзки и други телекомуникационни системи по наземни, водни и въздушни трасета; предоставят техническа помощ, свързана с изследвания и разработване на телекомуникационно оборудване или изпитвания на прототипи; проектират и изработват подробни планове електрически схеми съгласно спецификации; осъществяват технически контрол при производство, употреба, поддръжка и ремонт на телекомуникационни системи.

Тази група включва следните единични групи:
3521 Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника
3522 Техници по далекосъобщителна техника

3521 Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника

Техниците по радио-, телевизионна и аудио-визуална техникаконтролират функциониране на оборудване за записване и редактиране на изображения и звук, за пренос и излъчване на радио- и телевизионни програми, сателитни връзки и други телекомуникационни сигнали по наземни, водни и въздушни трасета.

Техниците по радио-, телевизионна и аудио-визуална техникаизпълняват следните основни задачи:

 • контролират оборудване за записване на звук;
 • контролират оборудване за редактиране и смесване на записи от изображения и звук за осигуряване на необходимото качество и създаване на специални видео- и звукови ефекти;
 • прилагат практически знания за видео- и звукозаписи за откриване и решаване на възникнали проблеми;
 • контролират и поддържат системи за пренос и излъчване и спътникови системи за радио и телевизионни програми;
 • контролират и поддържат радио-комуникационни системи, сателитни връзки и други телекомуникационни системи по наземни, водни и въздушни трасета;
 • прилагат практически знания в областта на ефирното радио- и телевизионно разпръскване, телекомуникационните терминали и системи за предаване за откриване и решаване на възникнали проблеми;
 • извършват неотложни ремонти на оборудване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оператор, аудиосъоръжения
 • Оператор, радиотехника и телевизия
 • Оператор, камера
 • Оператор, електронна аудио-визуална техника
 • Техник, звук-студио
 • Първи асистент, оператор
 • Първи асистент, звукорежисьор

Не включва:

 • Фотограф - 3431

3522 Техници по далекосъобщителна техника

Техниците по далекосъобщителна техника предоставят техническа помощ, свързана с изследвания в областта на телекомуникационно оборудване и далекосъобщителна техника, проектират, произвеждат, сглобяват, изграждат, поддържат и ремонтират телекомуникационни системи.

Техниците по далекосъобщителна техника изпълняват следните основни задачи:

 • предоставят техническа помощ, свързана с изследвания в областта на телекомуникационно оборудване или изпитвания на прототипи;
 • изучават технически материали като подробни чертежи и схеми за определяне на оптмални методи на работа;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за производство и инсталиране на телекомуникационно оборудване съгласно проектните спецификации;
 • осъществяване на технически контрол за производство, употреба, поддръжка и ремонт на телекомуникационни системисъгласно спецификации и разпоредби;
 • предоставят техническа помощ, свързана с телекомуникационна техника за откриване и решаване на възниквали проблеми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Техник, телекомуникации
 • Техник, съобщителна техника

Не включва:

 • Техник, електронна техника - 3114
 • Техник, хардуер - 7422
 • Механик, електроник на аудиовизуална апаратура - 7422
 • Монтьор, поддържане на телефонни и телеграфни съобщения - 7422


[*]Единичните групи 3221 Помощник-медицински сестри и 3222 Помощник-акушеркиот Международнатастандартна класификация на професиите – ISCO-08 не се използват в националната практика.

[†]Единичните групи 3251 Асистенти и терапевти в денталната медицина, 3252 Специалисти по медицински досиета и здравна информация, 3256 Медицински асистентии 3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощот Международната стандартна класификация на професиите – ISCO-08 не се използват в националната практика.

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Тристранна операция ли е или друга верижна сделка

7432
Моля за извинение, но и аз търся помощ  и ще съм много благодарна ако ми помогнете. ЕООД Б- я / рег. по ЗДДС по чл. 100/ има скл...

ВОД или износ

287
Как мога да си оттегля заявлението,? никога не съм го правила.

Разлики от оценки на селскостопанска продукция и опр

38
Здравейте, имам въпрос относно ОПР на земеделско предприятие. "Наследих" фирма, в която продукцията не е отчитана съгласно прило...

Грешка в заявление за регистрация

52
Грешката е под 10лв.да подадем ли корегирани или да ги мина валутна курсова разлика?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове