Обяснителни бележки по Клас 2 - Специалисти

2 Специалисти

Специалистите обогатяват съществуващите практико-приложни знания умения в дадена област, прилагат научни или художествени методи, концепции, теории и системно изучават водещите постижения в тази област или са ангажирани с изпълнение на някаква комбинация от посочените дейности.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Специалистите изпълняват следните основни задачи: провеждатизследвания и анализират резултатите от тях; разработват концепции, теории, оперативни методи и методики; прилагат съществуващите знания в областта на физическите, математическитеи инженерните науки, информационните и комуникационните технологии, хуманитарните и обществените науки, медицинскитеи здравните услуги; провеждат теоретично или практическо обучение по една или повече дисциплини на различни образователни равнища; обучават лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; предоставят различни видове стопански, юридически и социални услуги; създават и представят произведения на изкуството; подготвят научни доклади и отчети; предоставят духовни напътствия.В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този клас влючва следните подкласове:
21 Специалисти по природни и технически науки
22 Медицински специалисти
23 Преподаватели
24 Стопански и административни специалисти
25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии
26 Юристи и специалисти по обществени науки и култура


21 Специалисти по природни и технически науки

Специалиститепо природни и технически наукипровеждат изследвания, усъвършенстват или разработват концепции, теории, оперативни методи и прилагат тези знания в такива области, като физика, астрономия, метеорология, химия, геофизика, геология,биология, екология, фармакология, медицина,математика, статистика,архитектураи технически науки.

Специалиститепо природни и технически наукиизпълняват следните основни задачи: провеждатизследвания; увеличаватили прилагат научни знания, получени чрез изучаване на структури и свойства на физичните явления, химичните свойства и процеси, всички форми на човешки, животински и растителни видове и на математически и статистически концепции и методи; консултират, проектирати ръководятстроителствотона сгради, инфраструктура на населени места,транспортни системи или строителни съоръжения, както и на машини и други съоръжения; разработват и прилагат методи за добив и осигуряват тяхното оптимално използване; проучват земни и морски площи и изготвят карти; изучавати консултиратпо отношение технологичните аспекти на определениматериали, продукти и процеси, както и по отношение ефективността на производството и организацията на труд; изготвятнаучни докладии отчети. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този подклас включва следните групи:
211 Специалисти по физически и химически науки и науки за земята
212 Математици, актюери и статистици
213 Специалисти по естествени науки
214 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)
215 Инженери по електротехнологии
216 Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери


211 Специалисти по физически и химически науки и науки за земята

Специалистите по физически и химически науки и науки за земята провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории, оперативни методи и прилагат тези знания в такива области, като физика, астрономия, метеорология, химия, геология и геофизика.

Специалистите по физически и химически науки и науки за земята изпълняват следните основнизадачи: увеличават научното познание чрез изследвания и експерименти, свързани с механиката, термодинамиката, оптиката, технологичното използване на звука, електричеството, магнетизма, електрониката, ядрената физика, астрономията, различните направления на химическите науки, атмосферните условия и изучаване на състава и структурата на земята; прилагат тези научни знания в производството, селското стопанство, медицината, навигацията, изследването на космоса, използването на петролни, газови, минерални и водни ресурси, телекомуникации, други услуги и строителното инженерство; изготвятнаучни докладии отчети.

Тази група включваследните единични групи:
2111 Физици и астрономи
2112 Метеоролози
2113 Химици
2114 Геолози и геофизици


2111 Физици и астрономи

Физиците и астрономите провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативниметоди отнасящи се за веществата, пространството, времето, енергията, физичните сили и взаимовръзката между тези физични явления. Прилагат тези знания свързани с физиката и астрономията в промишлеността, медицината, военното дело и други.

Физиците и астрономите изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват концепции, теории, практически методи, контролно-измервателни уреди или софтуер, свързани с физиката и астрономията;
 • провеждат експерименти, тестове и анализи на структурата и свойствата на веществата в области като механика, термодинамика, електроника, комуникации, генериране и подаване на енергия, аеродинамика, оптика и лазери, дистанционно наблюдение, медицина, технологично използване на звука, магнетизъм и ядрена физика;
 • оценяват резултати от проведени проучвания и експерименти и изготвят заключения, като използват математически техники и модели;
 • прилагат принципи, техники и процеси за разработване или усъвършенстване на индустриални, медицински, военни и други практически приложения и техники на физиката и астрономията;
 • осигуряват безопасното и ефективно доставяне на радиация (йонизираща и нейонизираща) до пациенти за постигане на диагностични или терапевтични резултати, както е предписано от практикуващия лекар;
 • осигуряват точно измерване и характеризиране на физични величини, използвани в медицински приложения;
 • тестват, въвеждат и оценяват оборудване, използвано при възпроизвеждане на образи, медицинско лечение и дозиметрия;
 • съветват и се консултират с практикуващи лекари и други здравни специалисти за оптимизиране на баланса между полезните и вредните въздействия от радиацията;
 • наблюдават, анализират и тълкуват небесни явления и разработват методи, числови модели итехники с цел разширяване на познанието относно навигацията, сателитните комуникации, космическите изследвания, небеснитетела и космическата радиация;
 • разработват, внедряват и поддържат стандарти и протоколи за измерване на физични явления и за използването на ядрени технологии за индустриални и медицински цели;
 • изготвят научни доклади и отчети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Астроном
 • Физик
 • Физик, медицинска радиологична физика
 • Физик, атомна физика

Не включва:

 • Лекар, нуклеарна медицина - 2212
 • Лекар, радиационна хигиена - 2212
 • Лекар, образна диагностика - 2212
 • Рентгенов лаборант - 3211

2112 Метеоролози

Метеоролозитеизготвят краткосрочни или дългосрочни прогнози за времето, използвани в авиацията, корабоплаването, селското стопанство и други области, както и за информиране на обществеността. Те провеждат научни изследвания относно състава, структурата и динамиката на атмосферата.

Метеоролозитеизпълняват следните основни задачи:

 • изследват посоката и скоростта на въздушните движения, налягание, температура, влажност, физични и химични трансформации на замърсители и други явления като образуване на облаци и валежи, електрически смущения и слънчева радиация;
 • изучават събраните данни от метеорологични станции, радари и сателити и информацията от компютърни системи за да очертаят и прогнозират метеорологичните условия;
 • изготвят и предоставят краткосрочни или дългосрочни метеорологични карти, прогнози и предупреждения относно атмосферни явления като циклони, бури и други явления опасни за живота и имуществото;
 • разпространяват информация за атмосферните условия чрез електронни и печатни медии, включително интернет;
 • провеждат експерименти по време на разпръскване на мъгла, образуване на облаци, засилване на дъжд и други видове програми за промяна на времето;
 • разработват и изпробват математически компютърни модели за прогнозиране на времето и климата за експериментални или оперативни цели;
 • участват в изследвания за ефекта от метеорологичните условия върху околната среда;
 • анализират въздействието на индустриалните проекти и човешката дейност върху климата и качеството на въздуха и работят съвместно с експерти по социални, инженернии икономически наукиза да разработят подходящи стратегии за намаляване на вредните влияния;
 • ангажират се при проектиране и изработване на ново оборудване и процедури за събиране на метеорологични данни, дистанционно отчитане или за други подобни приложения;
 • провеждат изследвания и усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи, свързани със състава, структурата и динамиката на атмосферата и изготвят научни статии като резултат от тези проучвания;
 • изготвят научни доклади и отчети;

Примерни длъжности в единичната група:

 • Климатолог
 • Хидрометеоролог
 • Метеоролог
 • Прогнозист на време

2113 Химици

Химиците провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи или прилагат тези знания, свързани с химията, основно с цел изпитване, разработване и подобряване на материали, промишлени продукти и контрол на производствени процеси.

Химиците изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват концепции, инструментариум, теории и оперативни методи, свързани с химията;
 • провеждат експерименти, тестове и анализи, за да бъдат изследвани химичния състав, енергия и химични промени в различните естествени или синтетични вещества, материали и продукти;
 • разработват процедури за контрол на замърсяването на околната среда, контрол на качеството и други процедури за производители или потребители;
 • провеждат програми за събиране на данни и анализиране на проби за да се идентифицират и да се определи количеството на замърсители в околната среда;
 • участват в интердисциплинарни научноизследователски проекти и разработки съвместно с инженер-химици,биолози, микробиолози, агрономи, геолози и други специалисти;
 • използват микроорганизми за получаване на нови съединения чрез преобразуване на съществуващите вещества;
 • определят способи за укрепване, комбиниране или разработване на нови материали;
 • възпроизвеждат и синтезират естествени вещества и създават нови изкуствени съединения;
 • изготвят научни доклади и отчети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Химик

Не включва:

 • Биохимик - 2131
 • Фармаколог, токсикология - 2131
 • Химик - фармацевт - 2262
 • Фармацевт магистър, технолог - 2262

2114 Геолози и геофизици

Геолозите и геофизиците провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории, оперативни методи и прилагат тези знания, свързани с геологията и геофизиката в области като добив на нефт, газ и минерали, строителство, далекосъобщения, навигация и опазване на води.

Геолозите и геофизиците изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи, свързани с геологията и геофизиката;
 • изучават състава и структурата на земните недра, изследват скали, минерали, фосили и други материали, за да определят въздействието на процесите върху развитието на земята, проследяват еволюцията на отминал живот, установяват естеството и хронологията на геоложки форми и оценяват техните търговски приложения;
 • интерпретират данни от научни изследвания и подготвят геоложки доклади, карти, таблици и диаграми, отчети и други подобни документи;
 • прилагат геоложки познания при проблеми в изграждането на язовири, мостове, тунели и сгради, както и проекти за култивиране на почвата;
 • използват различни програми за дистанционно наблюдение и измерване на сеизмични, гравитационни, електрически, термичнии магнитни сили, влияещи на земята;
 • изчисляват теглото, размера и масата на земята, състава и структурата на вътрешността й, както и изучават характера, дейността и предвидимостта на вулкани, ледници и земетресения;
 • изучават магнитното поле на земята и неговото приложение за радиоизлъчване, навигация и други цели;
 • проучват и измерват физичните свойства на моретата, атмосферата и тяхната взаимовръзка, катонапример обмена на топлинна енергия;
 • локализират и определят характера и количеството на нефтените, газовите и минералните находища чрез използване на сеизмологични,гравиметрични, магнитни, електрически или радиометрични методи;
 • откриват находища на строителни материали и определят техните характеристики и годността им за използване при строителство на пътища или за други приложения;
 • проучват движението, разпределението и физичните качества на подземни и надземни води;
 • дават съвети при управлението на отпадъци, избора на трасе или район и възстановяване на замърсени места.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Геолог
 • Геолог, океанография
 • Геофизик
 • Геофизик, океанограф

212 Математици, актюери и статистици

Математиците, актюерите и статистиците провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват математически, актюерски или статистически концепции, теории, оперативни методи и техники и прилагат тези знания в инженерните, стопанските, социалните и други науки.

Математиците, актюеритеи статистицитеизпълняват следните основните задачи: изучават, усъвършенстват или разработват математически, актюерски или статистически теории и техники; съветват или прилагат математически принципи, модели и техники в инженерните, естествените, стопанските, социалните и други науки; изготвят логически анализи на управленски проблеми основно по отношение на ефективността и формулират математически модели на всеки проблем най-често за програмиране и решаване от компютър; разработват и внедряват осигурителни и пенсионни схеми, здравни, социални и други видове застрахователни системи; прилагат математически и статистически теории, теории за вероятността и риска, за да изчислят потенциални финансови въздействия от бъдещи събития; планират и организират статистически изследвания, събирането на други данни и проектират въпросници; оценяват, обработват, анализират и интерпретират статистически данни и ги подготвят за публикуване; съветват или прилагат различни методи за събиране на данни, статистически методи и техники и определят надеждността на резултатите в медицината, стопанските, естествените, социалните и други науки; изготвят научни докладии отчети; контролират работата на приложни специалисти и служители по математика, актюерство и статистика.

Тази група включва следните единични групи:
2120 Математици, актюери и статистици

2120 Математици, актюери и статистици

Математиците, актюерите и статистиците провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват математически, актюерски или статистически концепции, теории, оперативни методи и прилагат тези знания в инженерните, стопанските, социалните и други науки.

Математиците, актюеритеи статистицитеизпълняват следните основните задачи:

 • изучават, усъвършенстват или разработват математически, актюерски или статистически теории и техники;
 • съветват или прилагат математически принципи, модели и техники в инженерните, естествените, стопанските, социалните и други науки;
 • изготвят логически анализи на управленски проблеми основно по отношение на ефективността и формулират математически модели на всеки проблем най-често за програмиране и решаване от компютър;
 • разработват и внедряват осигурителни и пенсионни схеми, здравни, социални и други видове застрахователни системи;
 • прилагат математически и статистически теории, теории за вероятността и риска, за да изчислят потенциални финансови въздействия от бъдещи събития;
 • планират и организират статистически изследвания, събирането на други данни и проектират въпросници;
 • оценяват, обработват, анализират и интерпретират статистически данни и ги подготвят за публикуване;
 • съветват или прилагат различни методи за събиране на данни, статистически методи и техники и определят надеждността на резултатите в медицината, стопанските, естествените, социалните и други науки;
 • изготвят научни доклади и отчети;
 • контролират работата на приложни специалисти и служители по математика, актюерство и статистика.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Актюер
 • Аналитик, изследване на операциите
 • Демограф
 • Математик
 • Статистик

Не включва:

 • Бизнес анализатор, информационни технологии - 2511
 • Приложен специалист, математика - 3314
 • Приложен специалист, статистика - 3314
 • Приложен специалист, актюерство - 3314
 • Отчетник, статистически документи - 4312
 • Отчетник, уреждане на застрахователни полици - 4312

213 Специалисти по естествени науки

Специалистите по естествени науки прилагат знания, придобити от научни изследвания за живите организми, взаимодействието между тях и с околната среда за получаване и разширяване на познания за селското и горското стопанство, както и за решаване на проблеми, свързани с човешкото здраве и опазването на околната среда.

Специалистите по естествени науки изпълняват следните основни задачи: събират, анализират и оценяват експериментални и оперативни данни с цел да се идентифицират и разработят нови процеси и техники; съветват и подпомат държавни органи и институции, предприятия и други организации относно екологичното устойчиво развитие на природните ресурси.

Тази група включваследните единични групи:
2131 Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях
2132 Специалисти в селското, горското и рибното стопанство
2133 Специалисти по опазване на околната среда

2131 Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях

Биолозите, ботаниците, зоолозите и сродни на тях специалисти изучават живите организми, взаимодействието между тяхи с околната среда и прилагат тези познания за решаване на проблеми, свързани с човешкото здраве и околната среда. Работят в различни области като: ботаника, зоология, екология, морска биология, генетика, имунология, фармакология, токсикология, физиология, микробиология и вирусология.

Биолозите, ботаниците, зоолозите и сродни на тях специалисти изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат изследвания в лаборатории и на терен за да разширят научните познания за живите организми; правят нови открития; изпитват хипотези; решават проблеми в области като околна среда, селско стопанство и здравеопазване; разработват нови продукти, процеси и техники за приложение във фармацията, селското стопанство и опазването на околната среда;
 • проектират и провеждат експерименти и тестове;
 • вземат проби и събират данни за хора, животни, насекоми и растения, изучават техния произход, развитие, химични и физични форми, структура, състав, живот и репродуктивни процеси;
 • изследват живи организми чрез използване на различни видове специализирано оборудване, инструменти, технологии и техники като електронни микроскопи, телеметрия, системи за глобално позициониране, биотехнологии, сателитни изображения, генно инженерство, дигитален анализ на изображения, полимеризационни верижни реакции и компютърно моделиране;
 • идентифицират, класифицират, записват и наблюдават живи организми и поддържат бази данни за тях;
 • изготвят научни доклади и отчети, в които подробно описват изследвания и нови открития и ги правят достъпни за научната общественост чрез публикуване в научни издания или представяне на конференции;
 • проектират и извършват оценки за въздействието върху околната среда за да установят промени, причинени от естествени и човешки фактори;
 • съветват държавни органи и институции, предприятия и други организации относно опазване и управление на природните ресурси, влиянието на климатичните промени и замърсяването.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Бихевиорист (животни)
 • Бактериолог
 • Ботаник
 • Зоолог
 • Биолог
 • Биолог, генетик
 • Биолог, морски
 • Биолог, микробиология
 • Биолог, молекулярен
 • Биолог, фармакология

Не включва:

 • Еколог - 2133

2132 Специалисти в селското, горското и рибното стопанство

Специалистите в селското, горското и рибното стопанство изучават, подпомагат и съветват в областта на управлението на селското, горското и рибното стопанство, включително култивиране, наторяване, прибиране на реколтата, ерозия и състав на почвата, превенция на заболяванията,подхранване, редуване на културите и маркетинг. Те разработват техники за увеличаване на продуктивността, изучават и разработват планове и политики за управление на селското, горското и рибното стопанство.

Специалистите в селското, горското и рибното стопанство изпълняват следните основни задачи:

 • събират и анализират данни и проби, свързани с продуктивност, храна, почва, качество на водата и други фактори, влияещи на продукцията от селското, горското или рибното стопанство;
 • съветват относно техники за увеличаване продукцията от растителни култури, животни и риби, както и за алтернативни варианти;
 • съветват относно болести по животни и растителни култури, контролиране на вредители и плевели, подобряване на почвата, отглеждане на животни и хранителни програми;
 • изучават факторите на околната среда, влияещи върху търговската продукция от растителни култури, растежа на пасищата, животновъдството, рибните запаси и растежа и здравината на горските масиви;
 • изучават последиците от техниките за култивиране, почви, насекоми, болести и добри практики върху добивите в селското, горското и рибното стопанство;
 • изучават миграцията на рибите, растежа, храненето и хвърлянето на хайвер и разработват методи за събиране, оплождане, инкубация и люпене на рибни яйца;
 • изследват характеристиките, капацитета на използване и продуктивността на почвите и прилагат резултатите за разработване на подобрени практики в селското, горското и рибното стопанство;
 • разработват процедури или техники за решаване на проблеми в селското стопанство и повишаване ефективността на производството;
 • управляват ресурсите в рибното и горското стопанство, за да се увеличат дългосрочните ползи при използването им за търговски или развлекателни цели и опазване на околната среда;
 • изучават развъждането и отглеждането на горски дървета, методи за подобряване на растежа и последиците от намаляване на горските добиви;
 • проучват, планират и внедряват процедури за управление и справяне с последиците от пожари, наводнения, суша, ерозия на почвата, вредители и болести;
 • изготвят научни доклади и провеждат консултантски срещи и лекции на заинтересовани групи в селското, горското и рибното стопанство.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Агроном
 • Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията
 • Специалист, земеделие
 • Специалист, лесовъдство
 • Зооинженер (зоотехник)
 • Лесоинженер

2133 Специалисти по опазване на околната среда

Специалистите по опазване на околната среда изучават и оценяват последиците за околната среда от човешката дейност като замърсяването на въздуха, водата и почвата, климатичните промени, токсичните отпадъци, изчерпването и намаляването на природните ресурси. Те разработват планове и търсят решения за защита, опазване, възстановяване, минимизиране и предотвратяване на бъдещи вреди върху околната среда.

Специалисти по опазване на околната среда изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат научни изследвания, извършват тестове, събират проби, извършват анализи в лаборатории и на място, за да идентифицират източниците на екологични проблеми и препоръчват начини за превенция, контрол и намаляване на влиянието върху околната среда;
 • оценяват вероятните влияния, които потенциалните или предложените дейности, проекти и разработки могат да имат върху околната среда и препоръчват тяхното продължаване;
 • разработват и координират внедряването на системи за управление на околната среда за да могат организациите да идентифицират, наблюдават и контролират влиянията от техните дейности, продукти и услуги върху околната среда;
 • провеждат одити за оценяване влиянието на съществуващи дейности, процеси, отпадъци, шумове и вещества върху околната среда;
 • оценяват дали дейността на дадена организация е в съответствие с държавни или вътрешни наредби и правила за опазване на околната среда, установяват нарушенията и определят подходящи коригиращи действия;
 • осигуряват технически съвети и спомагателни услуги на организации за справяне с екологичните проблеми, намаляване на вредните влияния и минимизиране на финансовите загуби;
 • разработват планове за опазване на околната среда.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Еколог
 • Научен работник, екология
 • Съветник, екология
 • Одитор, екология
 • Консултант, екология
 • Изследовател, екология
 • Експерт, консервация на околната среда
 • Специалист по проблемите на околната среда
 • Анализатор, качество на водата
 • Анализатор, замърсяване на въздуха

Не включва:

 • Инженер, екология - 2143
 • Инспектор, медицинска екология - 3257

214 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)

Специалистите по технически науки (без инженери по електротехнологии) проектират, планират и организират изпитването, конструирането, монтирането и поддръжката на структури, машини и техните компоненти, производствени системи и инсталации, производствени работни графици и работни процедури, за да се осигури безопасно, ефективно и рентабилно реализиране на инженерни проекти.

Специалистите по технически науки (без инженери по електротехнологии) изпълняват следните основни задачи: планират и проектират химични производствени системи, строителни съоръжения, механично оборудване и системи, минни и пробивни дейности и други инженерни проекти; специфицират и тълкуват чертежи и планове и определят конструктивните методи; контролират изграждането на строителни съоръжения, системи за снабдяване с газ и вода, транспортни системи както и производството, монтирането, експлоатацията и поддръжката на оборудване, машини и инсталации; организират и управляват трудови ресурси, доставки на материали, съоръжения и оборудване; изчисляват общите разходи и изготвят подробни разходни планове като средство за бюджетен контрол; разрешават проектни и оперативни проблеми в различни сфери на техническите науки чрез прилагане на инженерните технологии.

Тази група включва следните единични групи:
2141 Инженери в промишленото производство
2142 Строителни инженери
2143 Инженер-еколози
2144 Машинни инженери
2145 Инженер-химици
2146 Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях
2149 Специалисти по технически науки, н.д.

2141 Инженери в промишленото производство

Инженеритев промишленото производство провеждат проучвания, проектират, организират и контролират изграждането, функционирането и поддръжката на промишлени производствени процеси, съоръжения и инсталации. Те изготвят програми за координиране на производствените дейности и оценяват рентабилността и безопасността.

Инженеритев промишленото производство изпълняват следните основни задачи:

 • преглеждат отчети, организационни схеми и данни за даден проект с цел определяне функциите и отговорностите на работниците, работните звена и идентифицират дублиране на функции и отговорности;
 • установяват програми за измерване на работата и анализират работни модели за създаване на стандарти за оползотворяване на труда;
 • анализират използването на работната сила, съоръженията и оборудването, оперативните данни, произведствените графици и разходите за определяне на оптимален брой работници и ефективността на оборудването;
 • изготвят спецификации за производството и определят материали, оборудване, тръбопроводни системи, материални потоци, капацитети и позиционирането на инсталации и системи;
 • организират и управляват трудови ресурси, доставки на материали, съоръжения и оборудване;
 • установяват стандарти и политики за монтиране, модифициране, контрол на качеството, тестване, инспектиране и поддръжане в съответствие с техническите изисквания и наредбите за безопасност;
 • инспектират дадено съоръжение с цел подобряване и поддържане на работата му;
 • управляват поддръжката на сгради и оборудване и координират изисквания за нови проекти, проучвания и графици за поддръжка;
 • съветват ръководството за нови производствени методи, техники и оборудване;
 • договарят с отдели по закупуване, складиране и контрол с цел осигуряване на постоянен поток на доставки.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инженер, производство
 • Инженер, производствена ефективност
 • Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие

Не включва:

 • Началник производство - 1321
 • Мениджър, производство -1321

2142 Строителни инженери

Строителните инженери провеждат проучвания, консултират, проектират и управляват строителните дейности; управляват строителните работи и поддръжката на строителните съоръжения. Те изучават и съветват в технологичен аспект относно видовете използвани материали.

Строителните инженери изпълняват следните основни задачи:

 • проучват, разработват или усъвършенстват теории и методи, свързани със строителните съоръжения;
 • съветват за или проектират строителни съоръжения като мостове, язовирни стени, докове, пътища, летища, железопътни линии, канали, тръбопроводи, системи за отпадъчни води и за контрол на дебита на водата, промишлени сгради и други подобни;
 • определят и специфицират методи за изграждане, материали и стандарти за качество и управляват строителната дейност;
 • изготвят системи за контрол за да осигурят ефективно функциониране на строителните съоръжения, както и за безопасност и опазване на околната среда;
 • организират и управляват поддържането и ремонта на съществуващи строителни съоръжения;
 • анализират състоянието на почвата и скалите от натиска на проектираните строителни съоръжения и фундаменти;
 • анализират издръжливостта на строителните съоръжения и тестват състоянието и стабилността на материалите, използвани за тяхното изграждане.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инженер, строителни конструкции
 • Инженер, строителство на сгради и съоръжения
 • Инженер, пътно строителство
 • Инженер, проектант

Не включва:

 • Главен инженер, строителство -1323
 • Геолог -2114
 • Инженер, минен -2146
 • Инженер, металург -2146
 • Урбанист -2164

2143 Инженер-еколози

Инженер-еколозите провеждат изследвания, консултират, проектират и директно внедряват решения за предотвратяване, контролиране или намаляване на вредните влияния от човешката дейност върху околната среда, като прилагат познания от различни инженерни дисциплини. Те правят екологични оценки на строителството и строителните съоръжения и използват инженерни принципи за контрол на замърсяването, рециклирането и обезвреждането на отпадъци.

Инженер-еколозите изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат изследвания, оценяват и отчитат въздействието върху околната среда, което е следствие от съществуващи и предложени строителните работи, строителни съоръжения или други дейности;
 • инспектират промишлени и общински съоръжения и програми за да оценят оперативната ефективност и да осигурят съответствие с наредбите за опазване на околната среда;
 • проектират и контролират разработването на системи, процеси и оборудване за контрол, управление или възстановяване на качеството на вода, въздух или почви;
 • осигуряват професионална екологична помощ при мрежови и регулаторен анализ, планират или преразглеждат разработването на бази данни;
 • придобиват, актуализират и поддържат планове, разрешителни и стандартни оперативни процедури;
 • осигуряват инженерна и техническа помощ при екологични проекти за възстановяване и съдебни спорове, включително при проектиране на системи за възстановяване и определят приложимостта им съгласно нормативната уредба;
 • мониторинг на екологични програми за подобряване на околната среда;
 • консултират предприятия и държавни агенции относно процедури, които трябва да следват при почистване на замърсени участъци, за да се гарантира защита на хората и околната среда;
 • сътрудничат си с научни работници по екология, проектанти, специалисти по обработка на опасни отпадъци, инженери от други дисциплини и специалисти по право и стопанско управление за справяне с екологичните проблеми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инженер, екология
 • Инженер, контрол по замърсяване на въздуха
 • Инженер, пречистване на отпадъчни води
 • Специалист, възстановяване на околната среда

Не включва:

 • Научен работник, екология - 2133
 • Експерт, здраве и безопасност при работа - 2263

2144 Машинни инженери

Машинните инженери провеждат проучвания, съветват, проектират и управляват производство на машини, самолети, кораби, промишлени съоръжения, оборудване и системи; съветват по и контролират тяхното функциониране, поддръжка и ремонт. Те изучават и консултират относно материали, продукти и процеси.

Машинните инженери изпълняват следните основни задачи:

 • консултират и проектират машини и съоръжения за преработващата и добивната промишленост, строителството, селското и горското стопанство и други промишлени цели;
 • консултират и проектират парни котли, двигатели с вътрешно горене и други неелектрически двигатели за локомотиви, сухопътни превозни средства и самолети или за промишлени и други механизми;
 • консултират и проектират корпуси, надстройки и системи за задвижване на кораби; механични съоръжения и оборудване за освобождаване, контрол и използване на енергия; отоплителни, вентилационни и охладителни системи, кормилни механизми, помпи и други механични съоръжения;
 • консултират и проектират въздушни рамки, колесници и други видове оборудване за самолети, както и системи за окачване и спирачки, шасита на автомобили и други части за сухопътни транспортни средства;
 • консултират и проектират неелектрически части за апарати или продукти, такива като процесори, компютри, прецизни инструменти, камери и прожектори;
 • установяват стандарти и процедури за контрол с цел осигуряване ефективно и безопасно функциониране на машини, механизми, инструменти, двигатели, промишлени съоръжения, оборудване и системи;
 • осигуряват съответствие на оборудването, функционирането и поддръжката със проектните спецификации и стандартите за безопасност.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Авиоинженер
 • Конструктор на плавателни съдове
 • Инженер, корабни двигатели
 • Машинен инженер

Не включва:

 • Главен механик, кораб - 3151

2145 Инженер-химици

Инженер-химиците провеждат изследвания, технологични проучвания, консултации, организация, контрол и управление на химико-технологични процеси при преработката и производството на суров нефт, нефтени продукти, хранителни продукти и напитки, лекарства или синтетични материали. Те ръководят поддръжката и ремонта на промишлени инсталации и оборудване, изучават и консултират в химичен аспект относно материали, продукти или процеси.

Инженер-химиците изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат изследвания, консултират и разработват химико-технологични процеси при преработката на суров нефт и природен газ за производството на нефтени продукти, субстанции за взривни вещества, хранителни продукти и напитки, лекарства или синтетични материали;
 • определят химически производствени методи, материали и стандарти за качество за да осигурят съответствие с техническите спецификации;
 • установяват процедури и стандарти за контрол с цел осигуряване на безопасност и ефективност на химическото производство, както и безопасността на работниците, работещи с оборудване, използвано при осъществяването на химичните реакции;
 • проектират промишлено оборудване за химични процеси за получаване на химични продукти или вещества;
 • тестват етапите на производство с цел контролиране различни показатели като температура, плътност, относително тегло и налягане;
 • разработват процедури за безопасност на работещите;
 • изготвят оценки за производствените разходи и отчетите за хода на производствения процес, предназначени за ръководството на предприятието;
 • извършват лабораторни изследвания по етапи при производството на нови продукти и тестват експериментално предложените процеси, например като пилотни проекти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инженер, химик
 • Инженер, технология на горивата
 • Инженер, технология на пластмасите
 • Инженер, химик (нефт и природен газ)

2146 Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях

Минните инженери, инженер-металурзите и сродни на тяхпровеждат изследвания, проектират, разработват и поддържат промишлени методи за извличане на метали от руди, минерали, вода, нефт или природен газ от земните недра и за разработване на нови сплави, керамични и други материали. Те изучават и консултират относно определени материали, продукти или процеси.

Минните инженери, инженер-металурзите и сродни на тяхизпълняват следните задачи:

 • определят мястото и планират добива на въглища, метални руди, неметални минерали и строителни материали, като камък и чакъл;
 • определят оптималните методи за ефективни дейности по добив и извличане, видовете използвани машини, планират и контролират изграждането на шахти и тунели;
 • определят района за копане и предлагат методи за контрол на водните, нефтените и газовите потоци, добивани от кладенците;
 • планират и контролират дейностите по складиране, първична обработка, транспортиране на вода, нефт и природен газ;
 • установяват стандарти и процедури за безопасност, както и съоръжения за осигуряване на първа помощ при подземни работи;
 • провеждат изследвания, разработват методи за извличане на метали и дават консултации за тяхното приложение;
 • изследват качествата на метали и сплави, разработват нови сплави и консултират и контролират техническите аспекти при производството и преработването на метали и сплави;
 • осъществяват техническо сътрудничество и консултации с други специалисти като геолози и геофизици;
 • изследват залежите и мините с цел оценяване на рентабилността им.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инженер, металург
 • Инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ
 • Минен инженер

Не включва:

 • Геолог - 2114
 • Геофизик -2114

2149 Специалисти по технически науки, н.д.

В тази единична група се включват специалисти по технически науки, некласифицирани другаде в 214 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)или в 215 Инженери по електротехнологии. Тук се класифицират специалисти, които провеждат изследвания, консултират или разработват технически процедури и решения относно безопасността на работното място, биомедицинското инженерство, оптиката, материалите, производството на ядрена енергия и взривни вещества.

Специалисти в тази единична група изпълняват следните основни задачи:

 • прилагат технически познания при проектиране, разработване и развиване на биологични и здравни системи и продукти, като изкуствени органи, протези и инструменти;
 • проектират устройства, използвани при различни медицински процедури, системи за образна диагностика, магнитен резонанс, устройства за автоматично инжектиране на инсулин или контролиране на телесните функции;
 • проектират елементи за оптични инструменти като лещи, микроскопи, телескопи, лазери, оптични дискови системи и друго оборудване, което използва свойствата на светлината;
 • проектират, тестват и координират разработването на взривни вещества, отговарящи на изискванията на военните спецификации;
 • проектират и контролират изграждането и функционирането на ядрени реактори, ядрени електроцентрали, преработването на ядреното гориво и системи за неговото регенериране;
 • проектират и разработват ядрено оборудване като активни зони за ядрени реактори, екрани за защита от радиация и подобни апарати и съоръжения за контрол;
 • оценяват щетите и осигуряват изчисления при морски спасителни операции;
 • изучават и консултират технологични аспекти при производството на стъкло, керамика, текстил, кожени изделия, дървообработване и печатане;
 • определят потенциалните рискове и въвеждат устройства и процедури за безопасност.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инженер, медицинска радиологична физика
 • Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника
 • Инженер-технолог, полиграфическо производство
 • Инженер-технолог, текстилно производство
 • Инженер, оптика
 • Инженер, техническа безопасност

Не включва:

 • Инженер, производство - 2141
 • Инженер, екология - 2143
 • Земемер -2165

215 Инженери по електротехнологии

Инженерите по електротехнологии провеждат проучвания, проектират, консултират, планират и управляват изграждането и функционирането на електронни, електрически и телекомуникационни системи, компоненти, двигатели и оборудване. Те организират и установяват системи за контрол, с които да наблюдават функциониранетои безопасността на електрически и електронни механизми и системи.

Инженерите по електротехнологии изпълняват следните основни задачи: провеждат проучвания, консултират и управляват поддръжката и ремонта на електрически, електронни и телекомуникационни продукти и системи; консултират и проектират електроцентрали и системи за генериране, предаване и разпределение на електроенергия; установяват стандарти за контрол и мониторинг на функционирането и безопасността на електрически, електронни, телекомуникационни системи и оборудване.

Тази група включваследните единични групи:
2151 Електроинженери
2152 Инженери по електроника
2153 Инженери по телекомуникационни технологии

2151 Електроинженери

Електроинженерите провеждат проучвания, консултират, проектират и управляват изграждането и функционирането на електрически системи, компоненти, двигатели и оборудване, консултират и управляват тяхното функциониране, поддръжка и ремонт. Те изучават и съветват в технологичен аспект относно електротехнически материали, продукти и процеси.

Електроинженеритеизпълняват следните основни задачи:

 • консултират и проектират електроцентрали и системи за генериране, предаване или разпределение на електроенергия;
 • контролират и наблюдават функционирането на системите за генериране, предаване и разпределение на електричество;
 • консултират и проектират системи за електрически двигатели, друго електрическо оборудване или електрически домакински уреди;
 • специфицират електрически инсталации за използване в промишлени и други сгради и обекти;
 • установяват системи за контрол, с които да наблюдават функционирането и безопасността на системите за генериране и разпределение на електричество, електрически двигатели и оборудване;
 • определят производствени методи за електрически системи както и за поддръжка и ремонт на съществуващи електрически системи, двигатели и оборудване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инженер, енергетик
 • Инженер, електрически контактни мрежи
 • Инженер, електромеханично оборудване

Не включва:

 • Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала) - 2149
 • Инженер, електроник -2152
 • Инженер, телекомуникация -2153
 • Инженер, ръководител екип/радио и телевизия -2153

2152 Инженери по електроника

Инженерите по електроника провеждат проучвания, проектират и управляват изграждането, функционирането, поддръжката и ремонта на електронни системи. Те изучават и съветват в технологичен аспект относно електронни материали, продукти и процеси.

Инженерите по електроника изпълняват следните основни задачи:

 • консултират и проектират електронни устройства или компоненти, платки, полупроводници и системи;
 • специфицират производствени или инсталационни методи, материали и стандарти за качество и управляват производствената или инсталационната работа на електронни продукти и системи;
 • установяват процедури и стандарти за контрол за осигуряване ефективно функциониране и безопасност на електронни системи, двигатели и оборудване;
 • организират и управляват поддръжката и ремонта на съществуващи електронни системи и оборудване;
 • проектират електронни платки и компоненти за използването им в авиацията, акустиката или в други области;
 • проучват и консултират относно радари, телеметри и системи за дистанционно управление, микровълнови уреди и друго електронно оборудване;
 • проектират и разработват алгоритми за обработка на сигнали и прилагането им чрез подходящ избор на хардуер и софтуер;
 • разработват апаратура и процедури за тестване на електронни компоненти, платки и системи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инженер, хардуер
 • Инженер, електроник
 • Инженер, контролно - измервателни прибори и автоматика

Не включва:

 • Инженер, телекомуникация - 2153

2153 Инженери по телекомуникационни технологии

Инженерите по телекомуникационни технологии провеждат проучвания, консултират, проектират и управляват изграждането, функционирането, поддръжането и ремонта на телекомуникационни системи и оборудване. Те изучават и консултират в технологичен аспект относно телекомуникационни материали, продукти и процеси.

Инженерите по телекомуникационни технологии изпълняват следните основни задачи:

 • консултират и проектират телекомуникационни устройства или компоненти, системи, оборудване и центрове за разпространение;
 • специфицират производствени или инсталационни методи, материали и стандарти за качество и управляват производствената или инсталационната дейност на телекомуникационни продукти и системи;
 • организират поддръжката и ремонта на съществуващи телекомуникационни системи и оборудване;
 • проучват и консултират относно телекомуникационно оборудване;
 • планират и проектират комуникационни фиксирани, безжични и оптични мрежи;
 • проектират и разработват алгоритми за обработка на сигнали и прилагането им чрез подходящ избор на хардуер и софтуер;
 • проектират телекомуникационни мрежи, радио- и телевизионни разпределителни мрежи, включително кабелни и сателитни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инженер, ръководител екип/радио и телевизия
 • Инженер, телекомуникация
 • Експерт, телекомуникации и мрежи за данни

Не включва:

 • Инженер, електроник -2152

216 Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери

Архитектите, проектантите, земемерите и дизайнерите планират и проектират ландшафт, външно и вътрешно оформление на сгради, дизайн на промишлени продукти, визуално и аудио-визуално съдържание за предаване на информация. Те извършват проучвателни дейности за точното позициониране на географски характеристики и проектират, изготвят и ревизират карти, както и изработват и внедряват планове и политики за контрол на използването на земята.

Архитектите, проектантите, земемерите и дизайнерите изпълняват следните основни задачи:определят целите и изискванията на дизайна чрез кратка консултацияс клиенти и заинтересовани страни;формулират дизайнерски концепции и планове, които са естетически съобразени с техническите, функционалните, екологичните и производствените изисквания; изготвят скици, диаграми, илюстрации,анимации; предават дизайнерски концепции и друга информация като изготвят планове, карти, схеми, образци и модели; анализират фотографски снимки, спътникови изображения, документи, данни, карти, доклади, отчетни и статистически данни; провеждат изследвания и анализират функционалните, пространствените, търговските, културните и естетически изисквания, както и изисквания по безопасност и опазване на околната среда.

Тази група включваследните единични групи:
2161 Архитекти
2162 Ландшафтни архитекти
2163 Дизайнери на облекло и промишлени продукти
2164 Урбанисти
2165 Картографи и земемери
2166 Графични и мултимедийни дизайнери

2161 Архитекти

Архитектите извършват дейности в инвестиционното проектиране и устройственото планиране, контролират изграждането, поддържането и възстановяването на сгради.

Архитектите изпълняват следните основни задачи:

 • разработват или усъвършенстват архитектурни теории и методи;
 • планират, изработват и координират устройствени планове на територията на Република България;
 • планират, изработват и координират устройствени планове за озеленяване;
 • инспектират строителни обекти и консултират клиенти, ръководители и други заинтересовани лица за определяне на вида, стила и размера на проектираните сгради и измененията на съществуващи сгради;
 • осигуряват информация за дизайна, материали и срокове за строеж;
 • изготвят проектна документация, включително скици и чертежи и интегрират структурни, механични и естетически елементи към окончателния архитектурен проект;
 • изготвят спецификации и договорни документи, предназначени за строители и изготвят оферти от името на клиентите;
 • установяват необходимите контакти за да осигурят изпълнението на проекта относно стил, цена, срокове и съответствие със законодателството;
 • идентифицират и намират най-доброто решение относно функционалността и интериора на сградите и изготвят необходимите проекти, чертежи и планове;
 • контролират строителни или възстановителни работи за осигуряване на съответствие със спецификациите и стандартите за качество;
 • съветват и се консултират с други специалисти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Главен архитект
 • Архитект
 • Архитект, интериор

Не включва:

 • Урбанист - 2164
 • Ландшафтен архитект - 2162
 • Декоратор, интериор - 3432
 • Интериорен дизайнер - 3432

2162 Ландшафтни архитекти

Ландшафтните архитекти планират и проектират ландшафт и свободни площи около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради, край пътища, спортни терени. Те планират и контролират тяхното изграждане, поддръжане, управление и възстановяване.

Ландшафтните архитекти изпълняват следните основни задачи:

 • разработват или усъвършенстват ландшафт архитектурни теории и методи или консултират относно политики, свързани с ландшафтна архитектура;
 • инспектират строителни обекти и консултират клиенти, ръководители и други заинтересовани лица за да определят вида, стила и размера на проектираните ландшафт и свободни площи около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради, край пътища и спортни терени;
 • събират и анализират данни за обекти или общности относно географски, хидроложки, визуални и екологични характеристики, земни форми, почви, растителност и построени строителни обекти за да формулират използването на земята и изготвят препоръки, предпроектни проучвания и доклади за въздействието върху околната среда;
 • изготвят доклади, стратегически планове, строителни планове, работни чертежи, спецификации и отчети за разходите за земя за строеж, посочват мястото и подробности от предложението, включително земно моделиране, структури, поникване на растителност и достъп;
 • изготвят спецификации и договорни документи, предназначени за строители и строителни предприемачи и изготвят оферти от името на клиентите;
 • установяват необходимите контакти за да осигурят изпълнението на проекта относно стил, цена, срокове и съответствие със законодателството;
 • идентифицират и намират най-доброто решение на проблеми по отношение на функционалността и свободните площи около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради, край пътища, спортни терени и изготвят необходимите проекти, чертежи и планове;
 • контролират строителни или възстановителни работи за да осигурят съответствие със спецификациите и стандартите за качество;
 • съветват и се консултират с други специалисти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ландшафтен архитект

Не включва:

 • Архитект -2161
 • Урбанист -2164

2163 Дизайнери на облекло и промишлени продукти

Дизайнерите на облекло и промишлени продукти проектират и разработват промишлени продукти и изготвят дизайна и спецификациите на продукти за масово, партидно или еднократно производство.

Дизайнерите на облекло и промишлени продукти изпълняват следните основни задачи:

 • определят целите и изискванията на дизайна чрез кратка консултация с клиенти и заинтересовани страни;
 • формулират дизайнерски концепции за облекло, текстилни изделия, промишлени, търговски и потребителски продукти и бижутерия;
 • хармонизират естетическите аспекти съобразно техническите, функционалните, екологичните и производствените изисквания;
 • предават дизайнерски концепции и друга информация като изготвят планове, карти, схеми, образци и модели;
 • представят дизайнерски решения на клиенти, управителни органи и на персонал, зает с производство и продажби;
 • избират, специфицират и препоръчват функционални и естетични материали, производствени методи и довършителни производствени операции;
 • подробно описват и документират избрания промишлен дизайн;
 • подготовят и пускат в експлоатация прототипи и мостри;
 • контролират подготовката на мостри, програми, средства и производствени процеси.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Дизайнер, сценични костюми
 • Дизайнер, моден
 • Дизайнер, бижута
 • Промишлен дизайнер

Не включва:

 • Машинен инженер -2144
 • Архитект -2161
 • Ландшафтен архитект -2162
 • Интериорен дизайнер -3432

2164 Урбанисти

Урбанистите разработват и внедряват планове и политики за контролирано използване на земите в градски и селски райони и на системите за улично движение. Те провеждат проучвания и косултират относно икономически, екологични и социални фактори, влияещи върху използването на земя и транспортни потоци.

Урбаниститеизпълняват следните основни задачи:

 • планират и координират развитието на градските райони;
 • събират и анализират данни за икономически, юридически, политически, културни, демографски, социологически, физически и екологични факторите, влияещи върху използването на земята;
 • преговарят с държавни и местни органи и специалисти от областта на архитектурата, планирането, социалните науки, екологията и законодателството;
 • разработват и препоръчват използването и експлоатирането на земята и представят описателни и графични планове, програми и проекти на групи и отделни лица;
 • консултират държавни и местни органи и предприятия относно въпроси и предложения, свързани с градско и регионално планиране;
 • преразглеждат и оценяват доклади за влиянието върху околната среда;
 • планират и разработват райони за паркове, училища, институции, летища, пътища и други подобни проекти, както и на търговски, промишлени и жилищни обекти;
 • планират и консултират относно определянето на маршрутите и контрола на движението по пътищата и обществения транспорт, както и системи за ефективност и безопасност.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Урбанист
 • Специалист, пространствено и градско планиране

Не включва:

 • Архитект -2161
 • Ландшафтен архитект -2162

2165 Картографи и земемери

Картографите и земемерите прилагат методи и техники за проучвания за определяне на точното местоположение на естествени или изкуствени образувания, граници на поземлени терени, подземни зони и небесни тела и изготвят или преработват цифрови, графични и картинни схеми, карти или други визуални изображения. Те използват научни и математически принципи за тези цели.

Картографите и земемерите изпълняват следните основни задачи:

 • проучват, измерват и описват земните слоеве, мини, подземни форми, морски, речни и езерни дъна;
 • наблюдават точно характера на местността и записват данните от изследването в цифров вид;
 • изготвят графики и карти за използване при определяне на плавателни води и канали, както и при планиране изграждането на морски съоръжения;
 • планират и провеждат изследвания чрез фотографиране от въздуха;
 • проектират, съставят и преглеждат карти и схеми, използвайки снимки от въздуха и други снимки, спътникови изображения, документи и данни от изследвания, съществуващи карти и регистри, доклади и статистически данни;
 • провеждат проучвания и разработват системи за изследване и фотограметрично измерване, кадастрални системи и системи, съдържащи информация за релефа;
 • изучават и консултират относно технически, естетически и икономически аспекти при производството на карти;
 • съветват и се консултират с други специалисти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Земемер
 • Картограф
 • Хидрограф
 • Фотограметрист
 • Геодезист
 • Топограф
 • Специалист, кадастър и регулация

Не включва:

 • Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други - 2149
 • Техник, строителство и архитектура -3112
 • Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота-3115

2166 Графични и мултимедийни дизайнери

Графичните и мултимедийните дизайнери проектират визуално и аудио-визуално съдържание за предаване на информация, използвайки печатни, филмови, дигитални или други форми на аудио-визуална медия. Те създават графични специални ефекти, анимация или други визуални изображения за приложение в компютърни игри, филми, музикални клипове, печатни медии и реклами.

Графичните и мултимедийните дизайнери изпълняват следните основни задачи:

 • определят целите и изискванията на дизайна чрез кратка консултация с клиенти и заинтересовани страни;
 • провеждат проучвания и анализират функционалните комуникационни изисквания;
 • формулират дизайнерски концепции за конкретен обект;
 • изготвят скици, диаграми, илюстрации и планове за разясняване на дизайнерските концепции;
 • проектират комплексни графики и анимации за да удовлетворят функционалните, естетическите и творческите изисквания на дизайнерския проект;
 • създават двуизмерни и триизмерни изображения, представящи предмети в движение или илюстриращи процеси чрез използване на компютърна анимация или програми за моделиране;
 • представят дизайнерски решения на клиенти, управителни органи и на персонал, зает с производство и продажби;
 • избират, специфицират или препоръчват функционални и естетични материали и медии за публикуване, доставка или показване;
 • подробно описват и документират избрания дизайн;
 • контролират или осъществяват създаването на визуален или аудио-визуален продукт в избрана медия.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Компютърен аниматор
 • Илюстратор
 • Графичен дизайнер
 • Мултимедиен дизайнер
 • Дизайнер, печатни издания
 • Уеб дизайнер
 • Специалист, дигитални изкуства

Не включва:

 • Архитект, интериор - 2161
 • Проектант, уеб сайтове - 2513
 • Разработчик, мултимедия - 2513
 • Художник - 2651
 • Интериорен дизайнер - 3432

22 Медицинскиспециалисти

Медицинските специалистипровеждат проучвания, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи и прилагат научни знания, свързани с медицината, денталната медицина, ветеринарната медицина, фармациятаипромоцията на здравето.

Медицинските специалистиизпълняват следните основни задачи: провеждатпроучвания и придобиват научни знания чрез изучаване на човешки и животински заболявания и начини за третирането им; консултиратили прилагатпревантивни и лечебни методи, или промоция на здравето; изготвятнаучни докладии отчети. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този подклас включваследните групи:
221 Лекари
222 Медицински сестри и акушерки
223 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина
224 Парамедицински специалисти
225 Ветеринари
226 Други медицински и здравни специалисти

221 Лекари

Лекарите изучават, диагностицират, третират и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора чрез прилагане на принципите и процедурите на модерната медицина. Те планират, контролират и оценяват изпълнението на планове за грижи и лечение, предоставени от други доставчици на здравни услуги и провеждат медицински образователни и изследователски дейности.

Лекаритеизпълняват следните основни задачи: извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства за да определят здравния им статус; назначават диагностични тестове и анализират резултатите от тях; предписват и следят лечението и вземат превантивни мерки; извършват хирургични операции, интервенции и други клинични процедури; контролират развитието на болестта при пациента и как той реагира на лечението; съветватза здравословно хранене и начин на живот, които помагат за предотвратяване или лечение на болести; установяват и се справят с усложнения преди, по време и след раждане; планират, управляват и изпълняват програми за специализирано, дългосрочно или друг вид лечение на пациенти; обменят медицинска информация с други здравни специалисти с цел осигуряване продължителни и комплексни медицински и здравни грижи; отчитат данните за раждаемостта, смъртността, заразните болести и други здравни индикатори пред държавни органи; провеждат изследвания за заболявания при хората, както и за превантивни или лечебни методи.

Тази група включваследните единични групи:
2211 Общопрактикуващи лекари
2212 Лекари специалисти

2211 Общопрактикуващи лекари

Общопрактикуващите лекари диагностицират, лекуват и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора чрез прилагане на принципите и процедурите на модерната медицина. Тяхната практика не се ограничава само до определени категории заболявания или методи за лечение, а могат дапоемат отговорността за осигуряване на продължителни и комплексни медицински грижи за лица,семейства и общности.

Общопрактикуващите лекари изпълняват следните основни задачи:

 • извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства за да определят здравния им статус;
 • назначават лабораторни изследвания, рентгенови или други методи за диагностика, както и анализират резултатите от тях с цел определяне естеството на заболяването;
 • осигуряват продължителни медицински грижи за пациенти включително предписват, администрират, консултират и контролират методите за лечение и превантивните мерки;
 • извършват хирургични и други клинични процедури;
 • консултират лица, семейства и общности относно здравословно хранене и начин на живот, които помагат за предотвратяване или лечение на болести;
 • насочват пациенти или семейства за специализирани медицински грижи в болници, центрове за рехабилитация или други видове центрове за предоставяне на здравни грижи;
 • установяват и насочват към специалисти при установени усложнения преди, по време и след раждане;
 • записват медицинската история на всеки пациент и обменят медицинска информация с други здравни специалисти за осигуряване на продължителни и комплексни медицински грижи;
 • отчитат данните за раждаемостта, смъртността, заразните болести и други здравни индикатори пред държавни органи с цел спазване на правни и професионални изисквания;
 • провеждат изследвания на човешкото здраве и медицинските услуги и разпространяват резултати чрез научни статиии и доклади;
 • планират и участват в програми, целящи превенция от поява и разпространение на често срещани заболявания.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Лекар
 • Лекар, обща медицина
 • Лекар, специализант по обща медицина
 • Лекар, вътрешни болести
 • Лекар, педиатрия
 • Лекар, спешна медицина

Не включва:

 • Лекар, хирургия - 2212
 • Лекар, психиатрия - 2212
 • Фелдшер -2240

2212 Лекари специалисти

Лекарите специалисти диагностицират, лекуват и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора като използват специални изследвания, диагностични, медицински, операционни, физически и психиатрични техники и методи за прилагане на принципите и процедурите на модерната медицина. Те се специализират в определена категория заболявания, видове пациенти или методи за лечение и могат да предоставят медицински знания, провеждат медицинско обучение и да провеждат научни изследвания в избраната от тях област за специализация.

Лекарите специалисти изпълняват следните основни задачи:

 • извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства за да определят здравния им статус;
 • вземат предвид медицинска информация, предоставена от друг лекар или други здравни и медицински специалисти;
 • назначават специални диагностични изследвания с цел определяне естеството на заболяването;
 • предписват, администрират и контролират как пациента реагира на дадено лечение, медикаменти, болкоуспокояващи, психотерапии, физическа рехабилитация и други превантивни и лечебни мерки;
 • извършват хирургически операции от общ или специализиран характер;
 • установяват и лекуват усложнения преди, по време и след раждане;
 • записват медицинската история на всеки пациент и обменят медицинска информация с други здравни специалисти за осигуряване на продължителни и комплексни медицински грижи;
 • отчитат данните за раждаемостта, смъртността, заразните болести и други здравни индикатори пред държавни органи с цел спазване на правни и професионални изисквания;
 • предоставят информация на пациенти, семейства или общности относно превантивни мерки, лечение и грижи за различни специфични заболявания;
 • извършват аутопсии с цел определяне на причините за смърт;
 • провеждат изследвания на специфични заболявания, както и за превантивни или лечебни методи и разпространяват резултати чрез научни статиии и доклади;
 • планират и участват в програми, целящи превенция от поява и разпространение на често срещани заболявания.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Лекар, анестезиология и интнензивно лечение
 • Лекар, кардиология
 • Лекар, акушерство и гинекология
 • Лекар, очни болести
 • Лекар, обща и клинична патология
 • Лекар, превантивна военна медицина
 • Лекар, психиатрия
 • Лекар, образна диагностика
 • Лекар, хирургия

Не включва:

 • Биолог, медицинска биология -2131
 • Лекар, обща медицина -2211
 • Лекар по дентална медицина-2261
 • Лекар по дентална медицина, орална хирургия-2261
 • Психолог, клиничен- 2634

222 Медицински сестри и акушерки

Медицинските сестри и акушерки провеждат назначено от лекар лечение и осигуряват грижи за лица, които са с физически увреждания и душевно болни, неспособни или немощни, както и на други лица, нуждаещи се от грижи поради потенциален риск за здравето им включително преди, по време и след раждане. Те поемат отговорност за планирането, управлението и оценяването на грижи за пациенти, включително и контрол на други здравни работници, работещи самостоятелно или в екип с лекари и други в практическото приложение на превантивни и лечебни мерки.

Медицинските сестри и акушерите изпълняват следните основни задачи: предоставят сестрински и акушерски грижи на пациенти в съответствие с модерната медицинска практика и стандарти; координират грижите за пациенти при консултации с други здравни и медицински специалисти; разработват и изпълняват програми за грижи, лечение и терапии, включително контролират приема на лекарствени продукти; контролиратиоблекчават болките и дискомфорта, изпитвани от пациенти, чрез използване на различни терапии, включително болкоуспокояващи лекарствени продукти; следят състоянието на пациентите, включително по време на бременност и реакцията на организма от лечението; предоставят информация на пациенти, семейства и общности относно различни здравни проблеми, включително превенция на заболявания, лечение и грижи, бременност и раждане и други подобни; контролират и координират работата на други здравни и медицински специалисти; провеждат изследвания относно практиките на медицински сестри и акушерки и изготвят научни статии и доклади.

Тази група включваследните единични групи:
2221 Медицински сестри
2222 Акушерки

2221 Медицински сестри

Медицинските сестри провеждат назначено от лекар лечение, предоставят помощ и грижи за хора, които се нуждаят от подобен вид грижи в следствие на старост, травма, заболяване или друго вид физическо или ментално увреждане или съществуващ потенциален риск за тяхното здраве. Те поемат отговорност за планирането, управлението и оценяването на грижи за пациенти, включително и контрол на други здравни специалисти, работещи самостоятелно или в екип с лекари и други в практическото приложение на превантивни и лечебни мерки.

Медицинските сестри изпълняват следните основните задачи:

 • предоставят сестрински грижи за пациенти в съответствие с модерната медицинска практика и стандарти;
 • координират грижите за пациенти в сътрудничество с други здравни и медицински специалисти;
 • изготвят и изпълняват програми за грижи на пациенти в сътрудничество с други здравни и медицински специалисти;
 • планират и предоставят персонални грижи и лечение, включително контролират приема на лекарствени продукти и наблюдават реакцията на организма от лечението;
 • наблюдават и се грижат за рани, включително извършват превръзки;
 • контролират и облекчават болките и дискомфорта, изпитвани от пациенти, чрез използване на различни методи, включително болкоуспокояващи лекарствени продукти;
 • предоставяти събиратздравна информацияот и на пациенти и семейства относно превенция, лечение и грижи;
 • контролират и координират работата на други здравни специалисти и обслужващ персонал;
 • провеждат изследвания относно практиките на медицински сестри и изготвят научни статии и доклади.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Медицинска сестра
 • Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи
 • Медицинска сестра, домашни грижи
 • Медицинска сестра, медицинска сестра за социални дейности
 • Медицинска сестра, обществено здравеопазване
 • Медицинска сестра, специализант

Не включва:

 • Акушерка-2222
 • Фелдшер-2240
 • Преподавател, висшеучилище-2310
 • Учител, практическо обучение -2320
 • Санитар, болница/клиника- 5321

2222 Акушерки

Акушерките предоставят акушерски грижи преди, по време и след бременност или раждане. Те предоставят грижи за намаляване риска за здравето на жени и новородени, работят самостоятелно или в екип с друг медицински специалисти.

Акушерите изпълняват следните основни задачи:

 • предоставят акушерски грижи и помощ за майки и новородени преди, по време и след бременност и раждане в съответствие със съвременните практики и стандарти за акушерство;
 • консултират жени и семейства и провеждат обществено образователни дейности свързани със семейно планиране, бременност, раждане, кърмене, хигиена, грижи за новородени и други подобни;
 • следят бременността и раждането, диагностицират усложненията и при необходимост сигнализират на лекар по акушерство и гинекология;
 • следят здравния статус на новородени, диагностицират усложненията и при необходимост сигнализират на лекар по неонатология;
 • контролират и облекчават болките и дискомфорта, изпитвани от пациентки чрез използване на различни методи, включително болкоуспокояващи лекарствени продукти;
 • отчитат данните за раждаемостта пред държавни органи с цел спазване на правни и професионални изисквания;
 • провеждат изследвания относно практиките на акушерки, изготвят научни статии и доклади.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Акушерка
 • Акушерка, специализант

Не включва:

 • Медицинска сестра -2221
 • Санитар, болница/клиника-5321

223 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина

Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина преглеждат пациенти, диагностицират, третират и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора и поддържат общото им здравословно състояние чрез прилагане на знания, умения и практики, придобити чрез интензивно изследване на теории, вярвания и опити, които произхождат от специфични култури.

Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина изпълняват следните основни задачи: преглеждат пациенти и разговарят с тях и техните семейства за да определят здравния им статус; разработват и прилагат планове за лечение на физически, ментални и психологически болести като използват хомеопатия, билколечение, акупунктура и аюрведа; оценяват и документират реакциите на организма от лечението; съветват относно здравословно хранене и начин на живот на хора, семейства и общности; предписват и приготвят традиционни медикаменти като билки, растения, минерални и животински екстракти с цел стимулиране на телесните качества за самолечение; обменят медицинска информация с други здравни специалисти с цел осигуряване продължителни и комплексни медицински грижи; провеждат изследвания в традиционната и комплементарна медицинаи разпространяват резултатите чрезнаучни статии и доклади.

Тази група включваследните единични групи:
2230 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина

2230 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина

Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина преглеждат пациенти, диагностицират, третират и предотвратяват болести, наранявания и други физически или умствени увреждания на хора и поддържат общото им здравословно състояние чрез прилагане на знания, умения и практики, придобити чрез интензивно изследване на теории, вярвания и опити, които произхождат от специфични култури.

Специалистите в областта на традиционната и комплементарната медицина изпълняват следните основни задачи:

 • извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства за да определят здравния им статус;
 • разработват и прилагат планове за лечение на физически, ментални и психологически болести като използват хомеопатия, билколечение, акупунктура и аюрведа;
 • оценяват и документират реакциите на организма от лечението;
 • съветват относно здравословно хранене и начин на живот на хора, семейства и общности;
 • предписват и приготвят традиционни медикаменти като билки, минерални и животински екстракти с цел стимулиране на телесните качества за самолечение;
 • обменят медицинска информация с други здравни специалисти с цел осигуряване продължителни и комплексни медицински грижи;
 • провеждат изследвания в традиционната и комплементарна медицина и разпространяват резултатите чрез научни статии и доклади.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Лекар, хомеопат
 • Лекар по дентална медицина, хомеопат

Не включва:

 • Билкар - 3230
 • Народен лечител - 3230
 • Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - 3230
 • Биоенерго терапевт - 3230
 • Кинезитерапевт - 3255
 • Масажист - 3255
 • Съветник, семейно планиране - 3259
 • Природолечител - 3230

224 Парамедицински специалисти

Парамедицинските специалисти предоставят услуги по консултиране, диагностика, лечение и превенция на хора, които са по-ограничени по отношение на обхват и сложност от услугите на лекарите. Те работят самостоятелно или под ограничено наблюдение на лекари като прилагат модерни клинични процедури за лечение и превенция на болести, наранявания и други физически или умствениболести, които са присъщи за конкретни общности.

Парамедицинските специалисти изпълняват следните основни задачи: извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства за да определят здравния им статус и записват тази информация; извършват основни медицински и оперативни процедури, включително и назначават лечение и други превантивни или лечебни мерки, особено за често срещаните заболявания; назначават диагностични изследвания - ренгенови, електродиаграмни и лабораторни; извършват терапевтични процедури, като инжектиране, имунизиране, обработване, дезинфекциране и превързване на рани; помагат на лекари при сложни хирургически процедури; наблюдават състоянието на пациентите и реакциите на организмите към дадено лечение и при необходимост сигнализират на лекар; съветват пациенти и семейства относно диети, упражнения и други навици, които биха предотвратили или излекували дадено заболяване или нарушение; идентифицират и разпознават сложни случаи, които изискват намесата на лекари, болници или други места за специализирани грижи; отчитат данните за раждаемостта, смъртността, заразните болести и други здравни индикатори пред държавни органи с цел спазване на правни и професионални изисквания.

Тази група включваследните единичнигрупи:
2240 Парамедицински специалисти

2240 Парамедицински специалисти

Парамедицинските специалисти предоставят услуги по консултиране, диагностика, лечение и превенция на хора, които са по-ограничени по отношение на обхват и сложност от услугите на лекарите. Те работят самостоятелно или под ограничено наблюдение на лекари като прилагат модерни клинични процедури за лечение и превенция на болести, наранявания и други физически или умствениболести, които са присъщи за конкретни общности.

Парамедицинските специалисти изпълняват следните основни задачи:

 • извършват физикални прегледи на пациенти и разговарят с тях и техните семейства за да определят здравния им статус и записват тази информация;
 • извършват основни медицински и оперативни процедури, включително назначават лечение и други превантивни или лечебни мерки, особено за често срещаните заболявания;
 • назначават диагностични изследвания - ренгенови, електродиаграмни и лабораторни;
 • извършват терапевтични процедури, като инжектиране, имунизиране, обработване, дезинфекциране и превързване на рани;
 • помагат на лекари при сложни хирургически процедури;
 • наблюдават състоянието на пациентите и реакциите на организмите към дадено лечение и при необходимост сигнализират на лекар;
 • съветват пациенти и семейства относно диети, упражнения и други навици, които биха предотвратили или излекували дадено заболяване или нарушение;
 • идентифицират и разпознават сложни случаи, които изискват намесата на лекари, болници или други места за специализирани грижи;
 • отчитат данните за раждаемостта, смъртността, заразните болести и други здравни индикатори пред държавни органи с цел спазване на правни и професионални изисквания.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фелдшер
 • Фелдшер, със специалност в системата на здравеопазването
 • Фелдшер, специализант

Не включва:

 • Лекар, обща медицина - 2211
 • Лекар, хирургия- 2212

225 Ветеринари

Ветеринарите диагностират, третират,лекуват и предотвратяват болести, наранявания и увреждания на животни. Те могат да предоставят грижи за различни видове животни или да са специализирани за определен вид животни или за определена специфична област, както и да осигуряват професионални услуги на фирми, които произвеждат биологични или фармацевтични продукти.

Ветеринарите изпълняват следните основни задачи: определят наличието и естеството на анормални състояния и заболявания чрез физически прегледи, лабораторни изследвания, образна диагностика като радиография и ултразвук; лекуват животни чрез медикаменти и оперативно, както и предписват лекарства, успокоителни или болкоуспокояващи; извършват операции, превързват рани и наместват счупени кости; оказват акушерска помощ на животни; участват в програми за превенция на заболяванията по животните; ваксинират и извършват изследвания за инфекциозни болести по животните и уведомяват държавните органи при разпространение на инфекция сред животните; извършват аутопсии с цел определяне причините за смъртта; консултират клиенти относно здравословен начин на хранене, размножаване, отглеждане, хигиена и подобни грижи за животните.

Тази група включваследните единични групи:
2250 Ветеринари

2250 Ветеринари

Ветеринарите диагностират, третират,лекуват и предотвратяват болести, наранявания и увреждания на животни. Те могат да предоставят грижи за различни видове животни или да са специализирани за определен вид животни или за определена специфична област, както и да осигуряват професионални услуги на фирми, които произвеждат биологични или фармацевтични продукти.

Ветеринарите изпълняват следните основни задачи:

 • определят наличието и естеството на анормални състояния и заболявания чрез физически прегледи, лабораторни изследвания и образна диагностика като радиография и ултразвук;
 • лекуват животни чрез медикаменти и оперативно, както и предписват лекарства, успокоителни или болкоуспокояващи;
 • извършват операции, превързват рани и наместват счупени кости;
 • оказват акушерска и зъболекарска помощ на животни;
 • участват в програми за превенция на заболявания по животни;
 • ваксинират и извършват изследвания за инфекциозни болести по животните и уведомяват държавните органи при разпространение на инфекция сред животните;
 • извършват аутопсии с цел определяне причините за смъртта;
 • консултират клиенти относно здравословен начин на хранене, размножаване, отглеждане, хигиена и подобни грижи за животните;
 • осигуряват услуги по евантазия за животни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ветеринар
 • Ветеринар, патолог
 • Ветеринар, епидемиолог
 • Ветеринар, интернист
 • Ветеринар, хирург

226 Други медицински и здравни специалисти

Другите медицински и здравниспециалисти предоставят здравни услуги свързани с дентална медицина, фармация, медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд, физиотерапия, хранене и диетология, речева, слухова, зрителна и други възстановителни терапии. Тази група включва всички хуманни медицински и здравни специалисти, с изключение на лекарите, медицинските сестри, акушерките, специалистите в областта на традиционната и комплементарна медицина, и парамедицинските специалисти.

Другите медицински и здравниспециалисти изпълняват следните основни задачи: оценяват състоянието на пациентите или клиентите за да определят естеството на заболяването, смущението или проблема; изготвят и прилагат програма за лечение, оценяват и документират развитието на заболяването у пациента; диагностицират и лекуват болести, наранявания или деформации по зъбите, устната кухина, челюстта и свързаните с тях тъкани; съхраняват, смесват, тестват и приготвят лекарствени продукти като дават съвети относно правилната им употреба и възможните нежелани реакции; оценяват, планират и внедряват програми за: разпознаване, мониторинг и контрол на факторите от околната среда, влияещи върху човешкото здраве, за повишаване или възстановяване на човешките двигателни функции, за увеличаване на възможностите за движение, облекчаване на болезнени синдроми или разширяване на влиянието от правилното и здравословно хранене; диагностицират, контролират и лекуват слухови, речеви, зрителни и комуникационни смущения; консултират пациенти относно продължително лечение или грижи, както и предоставят физиотерапевтични услуги; пренасочват пациенти или клиенти към други здравни и медицински специалисти или при необходимост се консултират с подобни специалисти.

Тази група включва следните единични групи:
2261 Лекари по дентална медицина
2262 Фармацевти
2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд
2264 Физиотераписти
2265 Диетолози и специалисти по хранене
2266 Аудиолози и логопеди
2267 Оптометристи и оптици
2269 Други медицински и здравни специалисти, н.д.

2261 Лекари по дентална медицина

Лекарите по дентална медицина диагностицират, лекуват и извършват превенция на болести, наранявания или деформации по зъбите, устната кухина, челюстта и свързаните с тях тъкани чрез прилагане на принципите и процедурите на модерната дентална медицина. Те използват специализирана диагностична, хирургична и друга техника с цел промотиране и възстановяване на оралното здраве.

Лекарите по дентална медицина изпълняват следните основни задачи:

 • диагностицират, лекуват и извършват превенция на болести, наранявания или деформации по зъбите, устната кухина, челюстта и свързаните с тях тъкани чрез използване на разнообразни методи като радиография, слюнчев анализ и медицинска история на пациента;
 • извършват превантивни грижи за оралното здраве като периодонтално лечение, профилактика с флуор и промотиране на оралното здраве;
 • поставят анестетици с цел намаляване на болката, която пациента изпитва по време на процедури;
 • предписват болкоуспокояващи лекарствени медикаменти за облекчаване на болката след извършване на съответната процедура;
 • извършват дентални възстановителни процедури като поставят импланти, коронки или мостове, правят ортодонтски корекции, поправят увредени и изгнили зъби;
 • осигуряват хирургическо лечение като изваждане на зъби, биопсия на тъкан и прилагане на ортодонтско лечение;
 • вземат мерки на челюстта и зъбите на пациента за да определят вида и размера на протезите, коронките и мостовете;
 • предписват на зъботехниците как да изработят различни зъбни протези, мостове, коронки или други ортодонтски приспособления;
 • възстановяват оралните функции на пациента чрез подвижни или фиксирани зъбни протези;
 • оказват помощ при диагностиране на общи заболявания, които имат орално проявление, например диабет;
 • обучават пациенти за превенция на оралната хигиена;
 • контролират асистенти по дентална медицина друг помощен персонал в областта на денталната медицина.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Лекар по дентална медицина
 • Лекар по дентална медицина, обща дентална медицина
 • Лекар по дентална медицина, орална хирургия
 • Лекар по дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия
 • Лекар дентална медицина, социална медицина и обществено дентално здраве
 • Лекар по дентална медицина, детска дентална медицина
 • Лекар по дентална медицина, протетична дентална медицина
 •  Лекар по дентална медицина, ортодонтия

2262 Фармацевти

Фармацевтите получават, съхраняват, приготвят, опаковат, контролират, отпускат и разпространяват лекарствени  продукти и медицински изделия, съветват за правилно приложение, нежеланите реакции и странични ефекти на лекарствените продукти и медицинските изделия, предписани от лекари или други медицински специалисти. Фармацевтите допринасят за научните изследвания, тестването, подготовката, предписването и контрола на лекарствените терапии за подобряване на човешкото здраве.

Фармацевтите изпълняват следните основни задачи:

 • изпълняват рецепти за лекарствени продукти продукти, предписани от лекари, лекари по дентална медицина или други медицински специалисти, информират се за историята на заболяването на пациента, уточняват подходящата дозировка на лекарствените продукти, начина за тяхното приемане и съвместимостта помежду им;
 • приготвят или контролират изготвянето и поставянето на етикети при изпълнението дадена рецепта за лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура: течни лекарствени форми, мазила, прахове, таблетки и други;
 • предоставят информация и съвети на предписващите лекари и пациенти относно лекарствени взаимодействия, несъвместимост, противопоказания, странични ефекти, дозировка и правилно съхранение на лекарствените продукти;
 • сътрудничат си с други медицински специалисти с цел планиране, контрол, преразглеждане и оценяване на качеството и ефективността на индивидулната лекарствена терапия на пациентите, както и ефективността на различните лекарства и терапии;
 • поддържат архив с данни за предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в съответствие с нормативните изисквания и професионалната етика;
 • осигуряват условия на съхранение на лекарствените продукти, гарантиращи запазването на тяхното качество и безопасност;
 • консултират пациенти и предоставят лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, осигуряват диагностична и терапевтична помощ ;
 • контролират и координират работата на помощник-фармацевти;
 • провеждат научни изследвания с цел разработване и усъвършенстване на фармацевтични, козметични и химични продукти;
 • обсъждат производствените технологии и състава на лекарствените продукти с химици, технически и други специалисти;
 • тестват и анализират лекарствените продукти с цел определяне на тяхната идентичност, чистота и съответствие със спецификацията, утвърдена с разрешението за употреба;
 • оценяват етикетите, опаковката и рекламирането на лекарствени продукти;
 • изготвят информация за рисковете от употребата на определен вид лекарствени продукти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Химик - фармацевт
 • Фармацевт магистър
 • Фармацевт, индустриален
 • Фармацевт, магистър, организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

Не включва:

 • Биолог, фармакология - 2131
 • Помощник-фармацевт - 3213

2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд

Специалистите по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд оценяват, планират и изпълняват програми с цел разпознаване, мониторинг и контрол на екологични фактори, които представляват потенциална опасност за човешкото здраве, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, предотвратяване на болести и наранявания, причинени от химични, физични, радиологични и биологични вещества или ергономични фактори.

Специалистите по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд изпълняват следните основни задачи:

 • разработват, внедряват и изпълняват програми и политики с цел минимизиране на потенциалния екологичен риск за здравето и безопасността на хората;
 • изготвят и внедряват планове и стратегии за безопасно, икономично и подходящо отстраняване на търговски, промишлени, медицински и битови отпадъци;
 • внедряват програми и стратегии за превенция на заразни болести, безопасността на храните, пречистване на отпадъчните води, системи за сметосъбиране, качеството на водата за битови нужди, замърсители и опасни вещества;
 • идентифицират, отчитат и документират опасности, оценяват и контролират рисковете в околната среда и на работното място и съветват за съответствието с настоящи закони и разпоредби;
 • разработват, внедряват и контролират изпълнението на програми за минимизиране на замърсяването на околната среда и работното място, включително с химични, физични и биологични опасни отпадъци;
 • съветват относно методи за предотвратяване, елиминиране, контролиране и намаляване на радиологичното замърсяване и влиянието му върху работници, ученици, и околната среда;
 • промотират ергономични принципи на работното място, например подходящи мебели, оборудване и условия на труд съобразно нуждите на персонала;
 • осигуряват обучение и информация и предоставят съвети на хората относно медицинската екология, хигиената и здравословните условия на труд;
 • записват и разследват повредите и щетите върху оборудването, както и докладват за безопасността;
 • координират решения за компенсации, рехабилитация и връщане на работа на пострадали работници.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Лекар, служба по трудова медицина
 • Експерт, здравословни и безопасносни условия на работа
 • Ръководител, организация и ефективност на труда
 • Ергоном

Не включва:

 • Експерт, консервация на околната среда - 2133
 • Лекар, професионални болести - 2212
 • Медицинска сестра, обществено здравеопазване - 2221
 • Ерготерапевт - 2269
 • Инспектор по обществено здраве - 3257
 • Инспектор, здраве и безопасност при работа - 3257
 • Инспектор, трудова медицина - 3257
 • Инспектор, медицинска екология - 3257

Бележки:

Специалистите, които оценяват, планират и внедряват програми с цел мониторинг или контрол на влиянието от човешките дейности върху околната среда, се класифицират в 2133 Специалисти по опазване на околната среда.

2264 Физиотераписти

Физиoтерапистите изпълняват рехабилитационни програми, назначени от лекар-специалист по “Физикална и рехабилитационна медицина”, които подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, облекчават болкови синдроми, извършват профилактика на наранявания, травми, болести или увреждания. Те прилагат широк спектър от физиотерапевтични методи и техники като кинезитерапия, електротерапия, топлинна терапия, хидротерапия и светлинна терапия.

Физиoтерапистите изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат тестове на мускулите, ставите и функционалната способност на тялото с цел да се оценят физическите проблеми на пациента;
 • поставят цели и изготвят програми на пациенти с цел намаляване на физическата болка, укрепване на мускулите, подобряване на сърдечно-съдовите и дихателните функции, възстановяване на подвижността на крайниците и подобряване на баланса и координацията;
 • изпълняват програми и лечение на пациенти чрез използване на терапевтичните свойства на раздвижването, загряването, охлаждането, масажа, манипулацията, хидротерапията, електротерапията, терапия с ултравиолетова и инфрачервена светлина и ултразвук;
 • инструктират пациенти и техните семейства за начина на провеждане на рехабилитационни процедури в извънболнични условия;
 • записват и съхраняват информация за здравния статус на пациента и реакцията на организма на определен вид лечение и предоставят тези данни на други медицински и здравни специалисти, ако се налага допълнително и комплексно лечение;
 • разработват и внедряват съгласувани с лекар специалист програми за контрол и превенция на често срещани физически проблеми и смущения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Рехабилитатор
 • Рехабилитатор, специализант
 • Рехабилитатор, рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа

Не включва:

 • Ерготерапевт - 2269
 • Кинезитерапевт - 3255
 • Масажист - 3255

2265 Диетолози и специалисти по хранене

Диетолозите и специалистите по хранене оценяват, планират и внедряват програми за засилване влиянието на храните и храненето върху човешкото здраве.

Диетолозите и специалистите по хранене изпълняват следните основните задачи:

 • консултират лица, семейства и общности относно начина на хранене, планиране на диети и приготвяне на храни с цел максимизиране на ползите и намаляване на потенциалните рискове за здравето;
 • планират диети и менюта, контролират приготвянето, сервирането, приетото количество и качество на хранити с цел подпомагане на хранителните режими в местата за обществено хранене;
 • събират и оценяват информация относно здравния и хранителния статус на хора, групи и общности, базирайки се на хранителните стойности в сервираната или консумирана храна;
 • планират и провеждат оценка на храненето, програми и обучения с цел повишаване нивото на хранителната култура сред хората и обществата;
 • консултират се с други медицински и здравни специалисти и доставчици на здравни услуги с цел контролиране на диетите и хранителните нужди на пациентите;
 • разработват и оценяват храни и диетични продукти с цел спазване на хранителните изисквания;
 • провеждат научни изследвания в областта на храните и оповестяват резултатите на научни конференции и семинари.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Диетолог
 • Консултант, диетично хранене
 • Инструктор, диетично хранене

2266 Аудиолози и логопеди

Аудиолозите и логопедите оценяват, управляват и лекуват физически смущения, които засягат човешкия слух, говор, комуникация и преглъщане. Те предписват коригиращи устройства или рехабилитационни терапии при загуба на слух, говорни нарушения и други подобни сетивни и неврални проблеми, както и консултират относно предпазване от оглушаване и говорни проблеми.

Аудиолозите и логопедите изпълняват следните основни задачи:

 • оценяват слуха и говора на пациентите с цел определяне естеството на слуховите и комуникативните нарушения;
 • провеждат слухови и говорни тестове или изследване чрез използване на специални диагностични инструменти и оборудване, интерпретират резултатите от тях заедно с друга медицинска, социална или поведенческа диагностична информация с цел определяне подходящи курсове на лечение;
 • планират, ръководят или участват в програми за консултиране, наблюдение или възстановяване на речта, както и в програми за слухови и комуникативни нарушения;
 • предписват слухови устройства и други помощни средства според нуждите на пациентите и инструктират относно тяхната правилна употреба;
 • планират и провеждат лечебни програми с цел справяне с физически увреждания, засягащи речта и преглъщането у пациенти;
 • съветват семейства, учители или работодатели на хора със слухови и говорни нарушения;
 • пренасочват пациенти и техните семейства към допълнителни медицински или образователни услуги, ако това е необходимо.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Логопед

2267 Оптометристи и оптици

Оптометристите и оптиците предоставят услуги при смущения в очите и зрителната система. Те консултират относно грижите за очите и изготвят оптични средства или други видове терапии при зрителни смущения.

Оптометристите и оптиците изпълняват следните основни задачи:

 • съветват по въпроси, свързани със зрението като грижа за възрастни хора, осигуряване на безопасност нa очите на работното място, визуална ергонометрия и други.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Оптик, оптометрист

Не включва:

 • Лекар, очни болести - 2212
 • Техник, оптик - 3254

2269 Други медицински и здравни специалисти, н.д.

В тази единична група се включват медицински и здравни специалисти,некласифицирани другаде в 22 Медицински специалисти, които предоставят диагностични, превантивни, лечебни и рехабилитационни медицински услуги.

Други медицински и здравни специалисти, н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат разговори и диагностични тестове на пациенти с цел определяне на техния здравен статус и естеството на физическото и умственото увреждане или друг здравословен проблем;
 • разработват и внедряват планове за лечение на наранявания, заболявания и други физически или умствени увреждания;
 • оценяват и документират развитието на болестта на пациента по време на лечение и пренасочват пациенти и техните семейства към лекари или други доставчици на здравни услуги с цел предоставяне на специализирани, рехабилитационни или други грижи, ако това е необходимо;
 • препоръчват на хората с увреждания адаптация в къщи, през свободното време, на работа или на училище за да имат възможност да изпълняват своите ежедневни дейности и задължения;
 • планират и осъществяват терапевтични програми на отделни лица или групи с цел поддържане физическото, когнитивното, емоционалното и социалното им функциониране, включително чрез използване на изкуство, занаяти, танци, движения, музика и други развлекателни дейности;
 • определят и предписват лечение при засегнати крака, глезени и други части на тялото в следствие на заболяване или други видове физически увреждания;
 • извършват незначителни хирургични процедури на ходила или глезени.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ерготерапевт
 • Терапевт, ориентиране на слепи

23 Преподаватели

Преподавателите преподават теорията и практиката на един или повече учебни предмети на различни образователни равнища, провеждат изследвания, подобряват или разработватконцепции, теории и практически методи по отделни дисциплини,изготвят учебници и учебни помагала.

Преподавателите изпълняват следните основни задачи: ръководяткласове, курсове или групи на различно образователно ниво с образователнаили квалификационна цел, включително частни уроци; провеждатпрограми за ограмотяване на възрастни; преподават и обучават лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; разработват учебнипланове ипрограми; инспектират и съветват относно методите на преподаване и помощни материали; участват във вземането на решения поорганизиранетона учебнатаи свързаните с неядейности във висшите и среднитеучилища; провеждат научни изследвания по отделни предмети, насочени към усъвършенстване или развитие на концепции, теории илипрактическиметоди за приложение в промишленосттаи другиобласти; изготвят учебници и учебни помагала. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този подклас включваследните групи:
231 Преподаватели въввисши училища
232 Учители попрофесионална подготовка в професионалното образование и обучениеи преподаватели в ЦПО
233 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас)
234 Учители в началенетап наосновното образование (І-ІV клас)и в предучилищно възпитание и подготовка
235 Другипреподаватели

231 Преподаватели въввисши училища

Преподавателите въввисши училищаподготвят и изнасят лекции и провеждат консултации по една или повечедисциплинив рамките на определен курс на обучение в университет или друго висше училище. Провеждат проучвания, изготвят учебници и учебни помагала.

Преподавателите въввисши училищаизпълняват следните основни задачи: разработват учебното съдържание и изготвят курсове за обучение в съответствие с образователните изисквания; подготвят и изнасят лекции и провеждат консултации, семинари и лабораторни експерименти; насърчават дискусиите и независимото мислене сред студентите; контролират експерименталната и практическата работа на студентите, ако е необходимо; изготвят и оценяват изпитни материали и тестове; насочват завършилите студенти към научно-изследователска работа или следдипломна квалификация; усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи за приложение в производството или други сфери; изготвят учебници и учебни помагала; участват в конференции, семинари и катедрени и факултетни срещи.

Тази група включваследните единични групи:
2310 Преподаватели въввисши училища

2310 Преподаватели въввисши училища

Преподавателите въввисши училищаподготвят и изнасят лекции и провеждат консултации по една или повечедисциплинив рамките на определен курс на обучение в университет или друго висше училище. Провеждат проучвания, изготвят учебници и учебни помагала.

Преподавателите въввисши училищаизпълняват следните основни задачи:

 • разработват учебното съдържание и изготвят курсове за обучение в съответствие с образователните изисквания;
 • подготвят и изнасят лекции и провеждат консултации, семинари и лабораторни експерименти;
 • насърчават дискусиите и независимото мислене сред студентите;
 • контролират експерименталната и практическата работа на студентите, ако е необходимо;
 • изготвят и оценяват изпитни материали и тестове;
 • насочват завършилите студенти към научно-изследователска работа или следдипломна квалификация;
 • усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи за приложение в производството или други сфери;
 • изготвят учебници и учебни помагала;
 • участват в конференции, семинари и катедрени и факултетни срещи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Професор
 • Доцент
 • Главен асистент
 • Асистент, висше училище
 • Гост-преподавател, висше училище
 • Хоноруван преподавател, висше училище
 • Старши преподавател, висше училище
 • Преподавател, висше училище

Не включва:

 • Ректор, университет/специализирано висше училище - 1120
 • Декан - 1345
 • Ръководител, катедра - 1345
 • Преподавател, център за професионално обучение - 2320

232 Учители попрофесионалнаподготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО

Учителите попрофесионалнаподготовка в професионалното образование и обучение и преподавателите в ЦПОпреподават на възрастни и учащи в средни училища и центрове за професионално обучение. Те подготвят учащите за работа в определени професионални области, за които обикновено не се изисква висше образование.

Учителите попрофесионалнаподготовка в професионалното образование и обучение и преподавателите в ЦПОизпълняват следните основни задачи: разработват учебна програма, план и методи на обучение; определят образователните потребности на ученици или работници и си взаимодействат с лица, представители от промишления и другиобразователни сектори, за да се гарантира предоставянето на съответните програми за образование и обучение; изнасят лекции и провеждат дискусии, за повишаване знанията и компетентността на обучаващите се; инструктират и контролират обучаващите се при използването на инструменти, оборудване и материали с цел предотвратяване на наранявания и вреди; контролират и оценяват работата на обучаващите с цел да се определи техния напредък, осигуряване на обратна информация и предлагане на решения за подобрения; провеждат устни, писмени или други видове тестове с цел измерване на напредъка, оценяване на ефективността от обучението и компетентността на обучаващите се; изготвят отчети и водят дневници за оценките на обучаващите се, посещаемост на учебните занятия и характера на образователната дейност; водят самостоятелни или групови проекти, лабораторната работа или други видове обучения; провеждат образователни курсове на работното място с цел преподаване и демонстриране на принципи, техники, процедури или методи по определени дисциплини.

Тази група включваследните единични групи:
2320Учители попрофесионална подготовка в професионалното образование и обучениеи преподаватели в ЦПО

2320 Учители попрофесионална подготовка в професионалнотообразование и обучение и преподаватели в ЦПО

Учителите попрофесионалнаподготовка в професионалното образование и обучение и преподавателите в ЦПОпреподават на възрастни и учащи в средни училища и центрове за професионално обучение. Те подготвят учащите за работа в определени професионални области, за които обикновено не се изисква висше образование.

Учителите попрофесионалнаподготовка в професионалното образование и обучение и преподавателите в ЦПОизпълняват следните основни задачи:

 • разработват учебна програма, план и методи на обучение;
 • определят образователните потребности на ученици или работници и си взаимодействат с лица, представители от промишления и други образователни сектори, за да се гарантира предоставянето на съответните програми за образование и обучение;
 • изнасят лекции и провеждат дискусии за повишаване знанията и компетентността на обучаващите се;
 • инструктират и контролират обучаващите се при използването на инструменти, оборудване и материали с цел предотвратяване на наранявания и вреди;
 • контролират и оценяват работата на обучаващите с цел да се определи техния напредък, осигуряване на обратна информация и предлагане на решения за подобрения;
 • провеждат устни, писмени или други видове тестове с цел измерване на напредъка, оценяване на ефективността от обучението и компетентността на обучаващите се;
 • изготвят отчети и водят дневници за оценките на обучаващите се, посещаемост на учебните занятия и характера на образователната дейност;
 • водят самостоятелни или групови проекти, лабораторна работа или други видове обучения;
 • предоставят индивидуално обучение или възможности за поправителни изпити;
 • провеждат образователни курсове на работното място с цел преподаване и демонстриране на принципи, техники, процедури или методи по определени дисциплини.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Учител, практическо обучение
 • Учител, теоретично обучение
 • Преподавател, център за професионално обучение

Не включва:

 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - 2330
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - 2330

Бележки:

Всички учители по професионална подготовка се класифицират в 2320Учители попрофесионална подготовка в професионалното образование и обучениеи преподаватели в ЦПОнезависимо от вида на училището, в което преподават. Учителите по общообразователна подготовка се класифицират в 2330Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас),дори ако преподават в училища за професионална подготовка или центрове за професионално обучение.

233 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас)

Учителите по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас)преподават по един или повече учебни предмета на ниво средно образование, с изключение на предмети по професионална подготовка.

Учителите по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас)изпълняват следните основнизадачи: разработват учебна програма, план и методи на обучение в съответствие с образователните изисквания; установявати прилагат правила за поведение и процедури заподдържане на реда сред учениците;подготвят и преподават уроци, провеждат дискусии и демонстрации по един или повече учебни предмета; поставят ясни цели за всички уроци и проекти и ги съобщават на учениците; подготвят учебните материали и класните стаи за учебни занятия; адаптират методи на преподаване и учебните материали с цел задоволяване нуждите и интересите на учениците; контролират и оценяват работата и поведението на учениците; изготвят и оценяват тестове, провеждат упражнения и изпити с цел оценяване напредъка на учениците; изготвят доклади за работата на учениците и ги предоставят на други преподаватели и родители; участват в срещи относно образователните и организационните политики в средното образование; планират, организират и участват в училищни дейности като екскурзии, спортни събития и концерти.

Тази група включваследните единични групи:
2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас)

2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас)

Учителите по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас)преподават по един или повече учебни предмета на ниво средно образование, с изключение на предмети по професионална подготовка.

Учителите по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас) изпълняват следните основни задачи:

 • разработват учебна програма, план и методи на обучение в съответствие с образователните изисквания;
 • установяват и прилагат правила за поведение и процедури за поддържане на реда сред учениците;
 • подготвят и преподават уроци, провеждат дискусии и демонстрации по един или повече учебни предмета;
 • поставят ясни цели за всички уроци и проекти и ги съобщават на учениците;
 • подготвят учебните материали и класните стаи за учебни занятия;
 • адаптират методи на преподаване и учебни материали с цел задоволяване нуждите и интересите на учениците;
 • контролират и оценяват работата и поведението на учениците;
 • изготвят, и оценяват тестове, провеждат упражнения и изпити с цел оценяване на напредъка на учениците;
 • изготвят доклади за работата на учениците и ги предоставят на други преподаватели и родители;
 • участват в срещи относно образователните и организационните политики в средното образование;
 • планират, организират и участват в училищни дейности като екскурзии, спортни събития и концерти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Не включва:

 • Директор, училище - 1345
 • Учител, практическо обучение -2320
 • Учител, теоретично обучение- 2320
 • Учител методик - 2351
 • Педагогически съветник - 2359
 • Преподавател, литературно творчество в извънкласни и извънучилищни дейности - 2359
 • Преподавател, природо-математически учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности - 2359

Бележки:

Всички учители по общообразователна подготовка се класифицират в 2330Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас),дори ако преподават в училища за професионална подготовка или центрове за професионално обучение.Всички учители по професионална подготовка се класифицират в 2320Учители попрофесионална подготовка в професионалното образование и обучениеи преподаватели в ЦПОнезависимо от вида на училището, в което преподават.

234Учители в началенетап на основното образование(І-ІV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка

Учителите в началенетап на основното образование(І-ІV клас) и в предучилищно възпитание и подготовкапреподават разнообразни учебни предмети на ниво начален етап на основното образование и организират образователните дейности за деца в предучилищна възраст.

Учителите в началенетап на основното образование(І-ІV клас) и в предучилищно възпитание и подготовкаизпълняват следните основни задачи: изготвят програми за обучение и преподават разнообразни учебни предмети на ниво начален етап на основното образование; планират и организират дейности, предназначени за развитието на езиковите, физическите и социалните умения на децата; изготвят доклади. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Тази група включваследните единични групи:
2341 Учители в начален етап на основното образование (І-ІV клас)
2342 Учители в предучилищно възпитание и подготовка

2341 Учители в начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Учителите в начален етап на основното образование (І-ІVклас)преподават разнообразни учебни предмети на ниво начален етап на основното образование.

Учителите в начален етап на основното образование (І-ІVклас)изпълняват следните основни задачи:

 • изготвят ежедневни и дългосрочни учебни планове и програми в съответствие с образователните изисквания;
 • обучават децата индивидуално или в групи чрез използване на различни методи и материали за преподаване (компютри, книги, игри) адаптирани за различните нужди на децата;
 • поддържат дисциплината и добри учебни навици в класната стая;
 • планират и изпълняват заедно с децата дейности като спортни занимания, концерти и екскурзии;
 • възлагат и оценяват работа в клас и домашната работа на децата;
 • изготвят и оценяват тестове и провеждат изпити с цел отчитане напредъка и постиженията на децата;
 • наблюдават и оценяват работата и поведението на децата;
 • наблюдават децата по време на учебни занятия и през останалото време в училище, включително на площадките за игра по време на междучасия;
 • участват в учителски съвети и обсъждат с други учители разнообразни образователни въпроси;
 • организират и присъстват на родителски срещи, за да дискутират постиженията на децата и техните проблеми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Учител, подготвителен клас

Не включва:

 • Директор, училище - 1345
 • Учител методик - 2351

2342 Учители в предучилищно възпитание и подготовка

Учителите в предучилищно възпитание и подготовканасърчават социалното, физическото и интелектуалното развитие на деца в предучилищна възраст чрез образователни дейности и игри.

Учителите в предучилищно възпитание и подготовкаизпълняват следните основни задачи:

 • планират и организират индивидуални и групови дейности, предназначени да улеснят развитието на двигателните и социалните умения на децата, тяхната увереност и разбирания;
 • насърчават езиковото развитие на децата чрез разказване на приказки, играене на роли, песни и провеждане на неформални разговори и дискусии;
 • показват на децата дейности, които осигуряват възможности за творческа изява чрез изкуство, драматична игра, музика и физическа подготовка;
 • наблюдават децата с цел отчитане на тяхното развитие и откриване на признаци за проблеми в развитието, емоционални и здравни проблеми заедно с родителите;
 • наблюдават и определят нуждите от здравословно хранене, хуманно отношение и безопасност на учениците и фактори, които могат да възпрепятстват развитието им;
 • наблюдават дейностите на децата с цел безопасно решаване на възникнали конфликти между тях;
 • създават навици за правилно обличане, хранене и лична хигиена;
 • обсъждат развитието или проблемите на децата с техните родители и други членове на персонала, както и предприемат съответни действия за решаване на възникнал проблем и пренасочване към други специалисти;
 • установяват и поддържат контакт с други специалисти, които работят с малки деца.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Учител, детска градина
 • Учител, музика в детска градина

Не включва:

 • Управител, детско заведение - 1341
 • Директор, детска градина - 1345

235 Другипреподаватели

Другитепреподавателипровеждат изследвания и консултират относно методи на преподаване и програми за обучение, обучават хора със специални образователни потребности; преподават чужди езици на емигранти и имигранти; дават частни уроци; преподават изкуства, информационни технологии и други предмети извън училищната образователна система и предоставят други образователни услуги, некласифицирани в подклас 23 Преподаватели.

Другитепреподавателиизпълняват следните основни задачи: провеждат изследвания и разработват или консултират относно методи на преподаване и програми за обучение и помощ; преподават на деца с физически увреждания, млади или възрастни хора със специални образователни потребности или с трудности при възприемане; преподават чужди езици на емигранти и имигранти; провеждат теоретично и практическо обучение на ученици по музика, литературно творчество, танци, визуални и други изкуства; разработват и провеждат обучителни програми и курсове по информационни технологии.

Тоази група включва следните единични групи:
2351 Специалисти по образователни методи
2352 Учители за лица със специални образователни потребности
2353 Други преподаватели по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
2354 Други преподаватели по музика в извънкласни и извънучилищни дейности
2355 Други преподаватели по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности
2356 Други преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности
2359 Другипреподаватели, н.д.

2351 Специалисти по образователни методи

Специалистите по образователни методи провеждат проучвания и разработват или консултират относно образователни методи, курсове и помощни занятия. Те преглеждат и оценяват работата на учителите, функционирането на образователните институции и постигнатите резултати, както и правят препоръки за промени и подобрения.

Специалистите по образователни методи изпълняват следните основни задачи:

 • изследват настоящи разработки относно учебна програма, образователни методи и други образователни практики, както и консултират относно необходимите промени и възможните подобрения;
 • оценяват и консултират относно съдържанието на учебните курсове и методите на изпитване и оценяване;
 • проучват аудио-визуални и други учебни помагала и планират и организират относно тяхното въвеждане в образователния процес;
 • документират настоящи разработени предмети и курсове и оценяват нови курсове за обучение;
 • осигуряват професионално развитие, обучение и консултативни услуги на учители;
 • организират и провеждат семинари и конференции за обучение на преподаватели по новите програми и методи;
 • разработват структурата, съдържанието и целите на новите образователни курсове и програми;
 • посещават периодично училища и обсъждат с административния и преподавателския персонал въпроси, свързани с учебната програма, образователните методи, материално-техническото оборудване и други подобни;
 • посещават класните стаи с цел наблюдение на образователните техники, оценяване на представянето на учителите, както и постигнатите учебни резултати;
 • изготвят доклади и правят препоръки до образователните органи относно възможни промени и подобрения в учебната програма и образователните методи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Учител методик
 • Възпитател методик

Не включва:

 • Педагогически съветник - 2359
 • Психолог, училищен - 2634

2352 Учители за лица със специални образователни потребности

Учителите за лица със специални образователни потребности преподават на деца, млади или възрастни хора с физически или умствени увреждания, на лица с трудности при възприемането или с други специални потребности като насърчават тяхното социално, емоционално, интелектуално и физическо развитие.

Учителите за лица със специални образователни потребности изпълняват следните основни задачи:

 • оценяват способностите и ограниченията на учениците във връзка с интелектуални, физически, социални и емоционални увреждания, изключителни интелектуални способности или други специфични проблеми;
 • разработват или модифицират учебни планове, подготвят програми и провеждат уроци и дейности, адаптирани към способностите на учениците и техните нужди;
 • инструктират лица или групи чрез използване на специални техники или помощни материали, подходящи за нуждите на учениците;
 • прилагат образователни стратегии и техники за специално обучение по време на преподаване с цел подобряване развитието на сетивните и сетивно-двигателните способности, езика, познавателни способности и памет;
 • установяват и въвеждат правила за поведение, политики и процедури за поддържане на реда сред учениците;
 • преподават учебни предмети, практически и самопомощни умения на ученици със слухови, зрителни или други подобни увреждания;
 • стимулират и развиват увереността, интересите, способностите, сръчността, умелостта и координацията на учениците;
 • консултират се с други членове на персонала с цел планиране и изготвяне на учебни графици за лица със специални образователни потребности;
 • изготвят и поддържат информация за учениците, както и представят отчети и доклади;
 • въвеждат различни форми за оценяване и отчитане развитието на всеки ученик;
 • консултират се с ученици, родители, главни учители и други специалисти с цел разработване на индивидуални образователни планове за насърчаване развитието на учениците.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Учител, ресурсен
 • Учител на деца с езиково-говорни нарушения
 • Учител на деца с умствена изостаналост
 • Учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
 • Учител на деца с нарушено зрение

Не включва:

 • Учител, практическо обучение -2320
 • Учител, теоретично обучение- 2320
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - 2330
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - 2330
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - 2341

2353 Други преподавателипо чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности

Другите преподавателипо чужд език в извънкласни и извънучилищни дейностипреподават на възрастни и деца, които изучават чужд език поради миграционни причини, за да покрият професионални изисквания или търсят нови възможности, да улеснят своето участие в образователни програми, предоставени на чужд език или за лично усъвършенстване. Те работят извън училищната образователна система или в помощ на ученици и учители в рамките на тази система.

Другите преподавателипо чужд език в извънкласни и извънучилищни дейностиизпълняват следните основни задачи:

 • оценяват нивото на възможности и степента на владеене на езика от учениците, като им определят цели съобразно техните нужди;
 • планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение със съдържание и темпове на преподаване съобразно нуждите и способностите на учениците;
 • разработват и прилагат образователни материали и адаптират вече съществуващи такива;
 • оценяват напредъка на учениците;
 • помагат на учениците, когато преподаваните учебни предмети са на чужд език (различен от майчиния);
 • помагат на други учители чрез изготвяне на специални образователни програми за ученици, които са в процес на изучаване на основния език на преподаване;
 • провеждат изпити, оценяват и коригират писмени работи и тестове;
 • оценяват и отчитат напредъка на учениците.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ръководител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
 • Учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

Не включва:

 • Преподавател, висше училище - 2310
 • Учител, практическо обучение - 2320
 • Учител, теоретично обучение - 2320
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - 2330
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - 2330
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - 2341

2354 Други преподавателипо музикав извънкласни и извънучилищни дейности

Другите преподавателипо музикав извънкласни и извънучилищни дейностипреподават на учениците теория, практика и изпълнение на музика извън училищната образователна система, но могат и да предоставят частно обучение или обучение за малки групи от хора като допълнителна дейност към учебния план в сътрудничество с основните образователни институции.

Другите преподавателипо музикав извънкласни и извънучилищни дейностиизпълняват следните основни задачи:

 • оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди;
 • планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение;
 • разработват и представят материали за теорията и тълкуването на музиката;
 • преподават или провеждат практическо обучение по пеене или свирене на определен музикален инструмент;
 • обучават учениците да четат и пишат ноти;
 • възлагат упражнения и определени музикални творби в съответствие с възможностите, интересите и таланта на учениците;
 • оценяват, съветват, критикуват и окуражават учениците;
 • ревизират учебния план, съдържанието на курса, образователните материали и методи на обучение;
 • подготвят ученици за изпити, работа или конкурси;
 • организират посещения на музикални представления;
 • организират и помагат при прослушване или представяне на сцена на изпълненията на учениците.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Преподавател, музика в извънкласни и извънучилищни дейности

Не включва:

 • Преподавател, висше училище - 2310
 • Учител, практическо обучение -2320
 • Учител, теоретично обучение- 2320
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - 2330
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - 2330
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - 2341

Бележки:

Редовните учители по музика в системата на средното и начален етап на основното образование се класифицират съответно в 2330Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас)и 2341Учители в начален етап на основното образование (І-ІVклас).

2355 Други преподаватели по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности

Другите преподавателипо изкуства в извънкласни и извънучилищни дейностипреподават на учениците теория, практика и изпълнение на танци, драма, визуални и други изкуства (без музика) извън училищната образователна система, но могат и да предоставят частно обучение или обучение за малки групи от хора като допълнителна дейност към учебния план в сътрудничество с основните образователни институции.

Другите преподавателипо изкуства в извънкласни и извънучилищни дейностиизпълняват следните основни задачи:

 • оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди;
 • планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение;
 • разработват и представят материали за теорията и тълкуването на изкуствата;
 • преподават или провеждат практическо обучение по танци, драма, визуални и други изкуства;
 • възлагат упражнения и определена работа в съответствие с възможностите, интересите и таланта на учениците;
 • оценяват, съветват, критикуват и окуражават учениците;
 • ревизират учебния план, съдържанието на курса, образователните материали и методи на обучение;
 • подготвят ученици за изпити, работа или конкурси;
 • организират посещения на представления или изложения;
 • организират и помагат при представяне или излагане на работата на учениците.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

Не включва:

 • Преподавател, висше училище - 2310
 • Учител, практическо обучение -2320
 • Учител, теоретично обучение- 2320
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - 2330
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - 2330
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - 2341
 • Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета - 2354

Бележки:

Редовните учители по изкуства в системата на средното и начален етап на основното образование се класифицират съответно в 2330Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас)и 2341Учители в начален етап на основното образование (І-ІVклас).

2356 Други преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности

Другите преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейностиразработват, планират и провеждат програми за обучение и курсове за потребители на компютърни и информационни технологии извън училищната образователна система.

Другите преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейностиизпълняват следните основни задачи:

 • установяват нуждите и изискванията на отделни потребители и организации от обучение по информационни технологии;
 • изготвят и разработват образователни материали и помагала като наръчници, нагледни материали, онлайн представяния, демонстрации и помощна справочна документация за обучение;
 • планират, координират и провеждат обучения и програми за развитие, които могат да бъдат представени под формата на индивидуално или групово обучение, провеждат семинари, демонстрации и конференции;
 • контролират и прилагат текущо оценяване и отчитане на качеството и ефективността на обучението, ревизират и подновяват целите, методите и курсовете за обучение;
 • събират и изследват основни материали с цел придобиване на пълни познания за съответната тематика и системи;
 • следват актуалните версии на информационни продукти, софтуер и обща информация за информационните технологии, изготвят документи за обучение на потребители, демонстрации и инструкции, онлайн помощ и инструкции за работа и поддръжка.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Преподавател, информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности

Не включва:

 • Преподавател, висше училище - 2310
 • Учител, практическо обучение - 2320
 • Учител, теоретично обучение - 2320
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - 2330
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - 2330
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - 2341
 • Специалист, обучение и развитие - 2424

2359 Другипреподаватели, н.д.

Тази единична група включва преподаватели, некласифицирани другаде в 23 Преподаватели, предоставящи частни уроци по предмети, различни от чужди езици и изкуства и консултират ученици с образователна цел.

Другитепреподаватели, н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди;
 • планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение;
 • разработват и представят материали за теорията на предмета, който се изучава;
 • преподават или провеждат практическо обучение по предмета, който се изучава;
 • възлагат упражнения и определена работа в съответствие с възможностите, интересите и таланта на учениците;
 • оценяват, съветват, критикуват и окуражават учениците;
 • ревизират учебния план, съдържанието на курса, образователните материали и методи на обучение;
 • подготвят ученици за изпити, оценяване или конкурси;
 • съветват ученици относно образователни въпроси, например като избор на курсове и програми, график на часовете, корекции в училище, бягане от училище, учебни навици и кариерно планиране;
 • съветват ученици с цел да им се помогне и да преодолеят лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на тяхното образование;
 • подготвят ученици за по-нататъшно образование като ги окуражават да откриват нови възможности за обучение.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Педагогически съветник

Не включва:

 • Преподавател, висше училище - 2310
 • Учител, практическо обучение -2320
 • Учител, теоретично обучение- 2320
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - 2330
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - 2330
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - 2341
 • Учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета - 2353
 • Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета - 2354
 • Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета - 2355
 • Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета - 2355
 • Психолог, училищен - 2634
 • Семеен консултант - 2635
 • Социален работник за работа с деца - 2635

24 Стопански и административни специалисти

Стопанските и административните специалисти извършват аналитични, концептуални и практически задачи за предоставяне на услуги, свързани сфинансови въпроси, развитие на човешките ресурси, връзки с обществеността и маркетинга, продажби в областта на медицината, техниката,информационнитеи комуникационните технологии. Извършват преглед наорганизационни структури, методи исистеми, както и количественианализина информацията, пряко свързана с инвестиционни програми.

Стопанските и административните специалисти изпълняват следните основни задачи: събират, анализирати интерпретиратинформация относно финансовата стабилност, структурата на разходите и търговската ефективност на предприятия; извършватодити, подготвят финансови отчетии контролират паричните потоци на предприятията; разработвати ревизиратфинансови планове и стратегии, изпълняватпоръчки за покупко-продажба и провеждат преговори за покупко-продажба на стоки; разработват, изпълнявати оценяват програми за подбор, обучение и развитие на персонала; проучват, разработвати провеждатмаркетинговикампании за връзки с обществеността; проучват и разработватметоди и политики за подобряване и насърчаване на управлението, бизнес дейностите и ефективността; придобиват и актуализиратзнания за продуктите, услугите и пазарните условия на работодатели и конкуренти; преценяват нуждите на клиентите и имдемонстриратстоки и услуги.

Този подклас включваследните групи:
241 Финансови специалисти
242 Административни специалисти
243 Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността

241 Финансови специалисти

Финансовите специалисти планират, разработват, организират, администрират, инвестират, управляват и извършват количествен анализ на системи за финансово отчитане или на средства на лица, предприятия, обществени и частни институции.

Финансовите специалисти изпълняват следните основни задачи: изготвят и организират финансови отчети за дадена организация; преглеждат финансовите документи на дадена организация; предоставят финансови съвети на лица или организации; изготвят аналитични доклади относно различни икономически сектори или на икономиката като цяло.

Тази група включваследните единични групи:
2411 Одитори и счетоводители
2412 Финансови и инвестиционни консултанти
2413 Финансови анализатори

2411 Одитори и счетоводители

Одиторите и счетоводителите планират, организират и администрират счетоводни системи на отделни лица или предприятия. В тази единична група се класифицират длъжности, които оценяват и анализират счетоводни и финансови записвания на отделни лица или предприятия, за да се гарантира точност и съответствие с установените счетоводни стандарти и процедури.

Одиторите и счетоводителите изпълняват следните основни задачи:

 • съветват, планират и установяват политики и системи за бюджети, счетоводен контрол и други счетоводни системи;
 • изготвят и сертифицират финансови документи, които се представят на ръководството на предприятието, други заинтересовани лица или съответните държавни институции;
 • изготвят данъчни декларации, съветват относно данъчни проблеми и обжалват искове пред данъчните власти;
 • изготвят или докладват относно бюджети и прогнози за печалба;
 • провеждат финансови разследвания за подозрения в измами, несъстоятелност и фалит;
 • одит на сметки и счетоводни документи;
 • провеждат проучвания и съветват ръководството на предприятието по финансовите аспекти на производителността, акции, продажби, нови продукти и т.н.;
 • създават и контролират система за определяне цената за единица продукция или услуга.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Одитор
 • Ревизор
 • Финансов контрольор
 • Дипломиран експерт счетоводител
 • Главен счетоводител
 • Счетоводител
 • Синдик

Не включва:

 • Финансов мениджър - 1211
 • Счетоводител, оперативен - 3313

2412 Финансови и инвестиционни консултанти

Финансовите и инвестиционните консултанти разработват финансови планове за отделни лица или организации, както и инвестират и управляват средства от тяхно име.

Финансовите и инвестиционните консултанти изпълняват следните основни задачи:

 • изграждат и поддържат клиентска база;
 • разговарят с клиенти като получават от тях информация за техния финансов статус и цели, поемане на риск и друга финансова информация с цел изготвяне на финансови планове и инвестиционни стратегии;
 • определят финансови цели и разработват и прилагат стратегии за постигането им;
 • организират покупка или продажба на акции и облигации за клиенти;
 • наблюдават инвестициионното състояние, преразглеждат и ревизират инвестиционни планове на базата на пазарните нужди и изменения;
 • препоръчват и организират застрахователни обезпечения за клиенти.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Експерт, финансово планиране
 • Плановник, финансови дейности
 • Инвестиционен консултант
 • Експерт, хеджиране

2413 Финансови анализатори

Финансовите анализатори осъществяват количествени анализи на информация, засягаща инвестиционни програми за обществени или частни институции.

Финансовите анализатори изпълняват следните основни задачи:

 • анализират финансова информация за изготвяне на прогнози за бизнеса, индустрията и икономическите условия, които да бъдат използвани при вземането на инвестиционни решения;
 • поддържат познанията си и следят развитието в областта на индустриалните технологии, бизнес, финанси и икономическа теория;
 • интерпретират информация, засягаща инвестиционните програми, като цена, добив, стабилност, бъдещи тенденции в инвестиционния риск и икономически влияния;
 • наблюдават икономически, промишлени и корпоративни разработки чрез анализиране на информация, придобита от финансови публикации и услуги, фирми за инвестиционно банкиране, правителствени агенции, търговски публикации, фирмени източници и лични интервюта;
 • препоръчват инвестиции и подходящо време за инвестиране на компании, персонала на инвестиционни фирми или на широката общественост;
 • определят цените, на които ценни книжа ще бъдат пуснати на пазара и предложени за купуване от обществеността;
 • изготвят планове за инвестиране на базата на финансови анализи;
 • оценяват и сравняват качеството на ценни книжка в дадена индустрия;
 • представят устни и писмени доклади за общи икономически тенденции, индивидуални корпорации и цели икономически сектори.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Финансов анализатор
 • Инвестиционен анализатор
 • Консултант, ценни книжа

242 Административни специалисти

Административните специалисти прилагат различни концепции и теории свързани с повишаване ефективността на организациите и лицата, които работят в тях.

Административните специалисти изпълняват следните основни задачи: оценяват структурата на организациите и предлагат области, които да бъдат подобрени; осигуряват съответствие на оперативните дейности на организацията с нейните цели; набират, обучават, развиват и консултират персонала в рамките на организацията.

Тази група включваследните единични групи:
2421 Анализатори по управление и организация
2422 Специалисти по администриране на политики
2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие
2424 Специалисти по обучение и развитие на персонала

2421 Анализатори по управление и организация

Анализаторите по управление и организация помагат на организациите за постигане на по-висока ефективност и решаване на организационни проблеми. Те изучават организационните структури, методи, системи и процедури.

Анализаторите по управление и организация изпълняват следните основни задачи:

 • подпомагат и насърчават установяването на цели, стратегии и планове, предназначени да задоволят потребителските нужди и ефективното използване на ресурсите на организацията;
 • анализират и оценяват текущи системи и структури;
 • обсъждат текущи системи с персонала и наблюдават системи на всички организационни нива;
 • насочват клиенти към по-ефективно решаване на организационни проблеми;
 • предприемат и разглеждат работни проучвания чрез анализиране на съществуващи и предложени методи и процедури, като административни и чиновнически процедури;
 • отчитат и анализират работата на организацията, графики, отчети, доклади, ръководства и длъжностни характеристики;
 • изготвят и предлагат за ревизиране методи и процедури, промени в работните потоци, предифиниране на длъжностни характеристики и решаване на организационни проблеми;
 • помагат при внедряване на одобрени препоръки, издаване на ревизирани инструкции и процедурни ръководства, както и изготвяне на други документи;
 • преразглеждат оперативни процедури и съветват относно отклонения от процедурите и стандартите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Експерт, бизнес развитие
 • Консултант по управление
 • Бизнес консултант

Не включва:

 • Бизнес анализатор, информационни технологии - 2511

2422 Специалисти по администриране на политики

Специалистите по администриране на политики разработват и анализират политики, водещи до планиране, изпълнение и преобразуване на правителствени и търговски дейности и програми.

Специалистите по администриране на политики изпълняват следните основни задачи:

 • поддържат връзка и се консултират с програмни администратори и други заинтересовани страни, за да се идентифицират нуждите от различни политики;
 • разглеждат съществуващите политики и законодателство с цел идентифициране на разпоредби, които са морално остарели или невалидни;
 • проучват социални, икономически и промишлени тенденции, както и потребителските очаквания към предоставяните програми и системи;
 • формулират и анализират различни възможности за политики, изготвят документи и препоръки относно промени и съветват по предложени варианти;
 • оценяват влиянието, финансовите последици и взаимодействието с други програми, както и политическата и административната осъществимост на политиките;
 • провеждат оценка на риска и разработват съответните решения;
 • преразглеждат дейности и програми, за да се осигури съгласуваност с политиките на организацията.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Държавен експерт
 • Главен експерт
 • Старши експерт
 • Младши експерт
 • Главен инженер
 • Главен методолог, НОИ
 • Главен инспектор, администрация

2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие

Специалистите по управление на персонала и кариерно развитие осигуряват професионални бизнес услуги, свързани с човешките ресурси, като набиране, назначаване и развитие на персонала, професионално анализиране и ориентиране.

Специалистите по управление на персонала и кариерно развитие изпълняват следните основни задачи:

 • съветват или изпълняват дейности, свързани с назначаване, подбор, обучение, насърчаване, компенсиране и управление на персонала;
 • изучават и анализират работата на персонала чрез различни средства, включително интервюта със служители, наблюдение и контрол, описват подробно длъжностните характеристики с помощта на придобитата информация;
 • изготвят професионална информация или изготвят класификационни системи за длъжностите;
 • консултират и работят по текущи и други аспекти на професионалния и длъжностния анализ като например администриране на персонала, проучване на работното място и планиране, обучение, професионална информация и ориентиране;
 • обучават и консултират лица относно възможности за работа, кариерно развитие и варианти за по-нататъшно обучение или образование.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Експерт, управление на човешките ресурси
 • Експерт, подбор на персонала
 • Експерт, организация и ефективност на труда
 • Експерт, професионално/кариерно ориентиране
 • Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране

2424 Специалисти по обучение и развитие на персонала

Специалистите по обучение и развитие на персонала планират, разработват, изпълняват и оценяват програми за развитие и обучение, за да осигурят на ръководството и персонала възможността да придобият умения и да повишат компетентността си, които се изискват от дадена организация за постигане на нужните цели.

Специалистите по обучение и развитие на персонала изпълняват следните основни задачи:

 • идентифицират нуждите от обучение и изискванията на лица и организации;
 • установяват цели за развитие на човешките ресурси и оценяват резултатите от обучението;
 • подготвят и разработват материали за обучение и помагала, като наръчници, нагледни материали, онлайн представяния, демонстрации и съответна помощна документация;
 • проектират, координират, планират и провеждат програми за обучение и развитие в индивидуална или групова форма, семинари, срещи, демонстрации и конференции;
 • поддържат връзки с външни доставчици на услуги по обучение, за да осигурят организирането на специфични програми за обучение и развитие;
 • промотират външно и вътрешно обучение и развитие и оценяват тези дейности;
 • контролират и извършват текущо оценяване на качеството на външното и вътрешното обучение, тяхната ефективност, преглеждат и подобряват целите, методите и курса на обучение;
 • събират, изследват и проучват основни материали, за да се придобие разбиране за различни области и системи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Организатор обучение
 • Специалист, развитие на работната сила
 • Специалист, обучение и развитие

243 Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността

Специалистите по продажби, маркетинг и връзки с обществеността планират, разработват, координират и изпълняват програми за разпространение на информация с цел промотиране на организации, стоки и услуги, представяне на компании при продажбата на технически, промишлени, медицински и фармацевтични стоки и услуги, както и информационни и телекомуникационни технологии.

Специалистите по продажби, маркетинг и връзки с обществеността изпълняват следните основни задачи: възлагат и провеждат пазарни проучвания, анализират резултати и планират дейности по реклама, маркетинг и връзки с обществеността; подпомагат разширяването и развитието на бизнеса чрез изготвяне и изпълнение на маркетингови цели; планират и организират обществени кампании; оценяват и избират материали, предоставени от писатели, фотографи, илюстратори идруги, за да постигнат публичност при представянето им; придобиват и актуализират познанията си относно пазарните условия и предлаганите продукти и услуги от работодатели и конкуренти; оценяват нуждите на клиентите, обясняват и демонстрират продукти и услуги пред тях; посещават редовни и потенциални бизнес клиенти с цел установяване и използване на маркетингови възможности; определят и договарят цени и кредитни условия, както и сключват търговски и рекламни договори.

Тази група включваследните единични групи:
2431 Специалисти по реклама и маркетинг
2432 Специалисти по връзки с обществеността
2433 Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)
2434 Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии

2431 Специалисти по реклама и маркетинг

Специалистите по реклама и маркетинг разработват и координират рекламни стратегии и кампании, преценяват пазара за въвеждане на нови стоки и услуги, както и установяват и разработват пазарни възможности за нови и съществуващи продукти и услуги.

Специалистите по реклама и маркетинг изпълняват следните основни задачи:

 • планират, разработват и организират рекламни политики и кампании, които подпомагат продажбите;
 • консултират ръководители и клиенти относно стратегии и кампании за достигане на целеви пазари, осведоменост на клиенти и ефективно промотиране на стоки и услуги;
 • изготвят реклами и медийни продукти, като организират тяхното представяне в телевизионни и филмови продукции и в други медии;
 • събират и анализират информация относно потребителските предпочитания и вкусове;
 • тълкуват и прогнозират настоящи и бъдещи тенденции в потреблението;
 • проучват потенциалното търсене и пазарните характеристики на нови стоки и услуги;
 • подпомагат разширяването и развитието на бизнеса чрез изготвяне и изпълнение на маркетингови цели, политики и програми;
 • възлагат и провеждат пазарни проучвания с цел установяване на пазарни възможности за нови и съществуващи продукти и услуги;
 • консултират относно всички маркетингови елементи като продуктов микс, ценообразуване, реклама и промоции, продажби и канали за дистрибуция.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Експерт, реклама
 • Експерт, маркетинг

2432 Специалисти по връзки с обществеността

Специалистите по връзки с обществеността планират, разработват, изпълняват и оценяват информационни и комуникационни стратегии, които създават разбиране и благоприятен поглед върху бизнес и други организации, техните стоки и услуги, както и тяхната роля в социалния живот.

Специалистите по връзки с обществеността изпълняват следните основни задачи:

 • планират и организират публични кампании и комуникационни стратегии;
 • консултират ръководители относно публичното представяне на техните политики, изготвят програми и добри практики и контролират въпросите, свързани с новини и публикации в пресата;
 • възлагат и провеждат проучвания на общественото мнение, анализират резултатите и планират промоционални кампании и кампании за връзки с обществеността;
 • организират специални събития, семинари, забавления, състезания и обществени дейности с цел насърчаване на публичността и благоприятния облик на организацията;
 • представляват организацията и организират интервюта с обществени медии;
 • участват в бизнес или социални събития с цел промотиране на дадена организация;
 • възлагат и получават снимки и други илюстративни материали;
 • оценяват и избират материали, предоставени от писатели, фотографи, илюстратори и други, за да постигнат публичност при представянето им.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Експерт, връзки с обществеността

2433 Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)

Специалистите по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии) представляват компании при продажба на промишлени, медицински и фармацевтични стоки и услуги на промишлени, бизнес, професионални или други предприятия.

Специалистите по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии) изпълняват следните основни задачи:

 • съставят списък на проспериращи дейности на клиенти чрез използване на телефонни указатели или други източници на информация;
 • придобиват и актуализират познанията си относно пазарните условия и предлаганите продукти и услуги от работодатели и конкуренти;
 • посещават редовни и потенциални бизнес клиенти с цел установяване и използване на възможности за продажба;
 • оценяват нуждите и ресурсите на клиентите и дават препоръки за подходящите стоки и услуги;
 • предоставят данни за дизайна на продуктите, когато стоките или услугите трябва да бъдат приспособени за нуждите на определен клиент;
 • изготвят доклади и предложения като част от презентации за продажба, за да покажат ползите от използването на дадена стока или услуга;
 • оценяват разходите за инсталиране и поддържане на оборудване и предоставяне на услуги;
 • наблюдават промените в потребителските нужди и конкурентната активност и съобщават резултатите на ръководителите по продажби;
 • определят и договарят цени и кредитни условия, както и сключват договори за продажба;
 • организират доставки на стоки, монтаж на оборудване и предоставяне на услуги;
 • докладват на ръководителите по продажби относно обема на продажбите и пласмента на стоки и услуги;
 • консултират клиентите след продажбата с цел удовлетворяване на техните нужди и осигуряване на текуща помощ.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Специалист продажби в областта на медицината и техниката
 • Медицински представител

Не включва:

 • Търговски представител - 3322
 • Агент, продажби ИКТ - 2434

2434 Специалисти по продажби в областта на информационните икомуникационни технологии

Специалистите по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии продават на едро компютърен хардуер, софтуер и други информационни и телекомуникационни стоки и услуги, включително инсталиране и предоставяне на изискваната специализирана информация.

Специалистите по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии изпълняват следните основни задачи:

 • приемат поръчки и продават стоки на търговци на едро и дребно, промишлени и други предприятия;
 • продават техническо оборудване, консумативи и свързаните с тях услуги на предприятия или отделни лица;
 • обсъждат нуждите на нови и съществуващи клиенти и предоставят специализирана информация как определен вид оборудване, консумативи или услуги задоволят тези потребности;
 • определят и договарят цени и кредитни условия, както и сключват договори за продажба и приемат поръчки;
 • актуализират информация за клиенти и изготвят отчети за продажби;
 • организират доставки на стоки, монтаж на оборудване и предоставяне на услуги;
 • докладват на производителите за реакциите и изискванията на клиентите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Мениджър, акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
 • Агент, продажби ИКТ
 • Търговски представител: ИКТ

Не включва:

 • Продавач-консултант - 5223

25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии

Специалистите по информационни и комуникационни технологии извършватпроучвания, планират, проектират, разработват,програмират, тестват, консултирати усъвършенстватинформационни системи, хардуер, софтуер и софтуерни приложения; изготвят съответната документация включително принципи, политики и процедури; проектират, разработват, контролират, поддържат и обслужватбази данни и други информационни системи, за да се осигури оптимално представяне, сигурност и цялост на данните.

Специалистите по информационни и комуникационни технологии изпълняват следните основни задачи: проучватприложението на информационните технологии в бизнеса; идентифицират области, които да бъдат усъвършенствани и проучваттеоретичните аспекти и оперативни методи за използване на компютри; оценяват, планирати проектиратхардуерни или софтуерни конфигурации за специфичниприложения, включително заинтернет, интранет и мултимедийни системи; проектират, разработват, тествати поддържаткомпютърнипрограми; проектирати разработватархитектуратана бази данни и системи за управление на бази данни; разработвати прилагат планове за защита и политики за администриране на данни, администриране на компютърни мрежи и свързаната с тях компютърна среда; анализират, разработват, интерпретирати оценяватсложни системни проектии спецификацииза системна архитектура, модели за данни и диаграми при разработването, конфигурирането и интегрирането на компютърни системи.

Този подклас включваследните групи:
251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори
252 Специалисти по бази данни и мрежи

251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори

Разработчиците на софтуер и софтуерни приложения и анализатори извършватпроучвания, планират, проектират, разработват,програмират, тестват, консултирати усъвършенстватинформационни системи, хардуер, софтуер и софтуерни приложения.

Разработчиците на софтуер и софтуерни приложения и анализатори изпълняват следните основни задачи: проучватприложението на информационните технологии в бизнеса; установяват области, в които могат да бъдат направени подобрения с цел увеличаване на ефективността и работоспособността; провеждат проучвания в теоритичен аспект и на оперативните методи за използването на компютри; оценяват, планирати проектиратхардуерни или софтуерни конфигурации за специфичниприложения; проектират, пишат, тестват и поддържат компютърни програми според изискванията на клиента; оценяват, планират и проектират на интернет приложения, интранет и мултимедийни системи.

Тази група включваследните единични групи:
2511 Системни анализатори
2512 Софтуерни разработчици
2513 Разработчици на уебсъдържание и мултимедия
2514 Приложни програмисти
2519 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д.

2511 Системни анализатори

Системните анализатори провеждат проучвания, анализират и оценяват изискванията на клиентите относно информационните технологии, процедурите и проблемите, както и разработват и внедряват предложения, препоръки и планове за подобряване на текущи или бъдещи информационни системи.

Системните анализатори изпълняват следните основни задачи:

 • консултират се с клиенти за да формулират и документират техните изисквания, както и с ръководители за постигане на споразумение относно системните принципи;
 • идентифицират и анализират бизнес процеси, процедури и работни практики;
 • идентифицират и оценяват степента на неефективност и препоръчват оптимални бизнес решения, съветват за системната функционалност и режим на работа;
 • поемат отговорност за функционални решения като създаване, адаптиране и изпълнение на планове за тестване на системи;
 • разработват функционални спецификации, използвани от системни разработчици;
 • развиват или модифицират системите с цел подобряване на работния поток или за обслужване на нови цели;
 • координират и свързват компютърните системи в рамките на дадена организация, за да се повиши съвместимостта.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Бизнес анализатор, информационни технологии
 • Системен анализатор, информационни технологии
 • Проектант, информационни системи
 • Научен работник, компютърни науки

Не включва:

 • Аналитик, компютърни комуникации - 2523
 • Аналитик, компютърни мрежи - 2523
 • Системен администратор - 2522

2512 Софтуерни разработчици

Софтуерните разработчици проучват, анализират и оценяват изискванията за съществуващи и нови софтуерни приложения и операционни системи, както и проектират, разработват, тестват и поддържат софтуерни решения, които да покриват тези изисквания.

Софтуерните разработчици изпълняват следните основни задачи:

 • проучват, анализират и оценяват изискванията за софтуерни приложения и операционни системи;
 • проучват, проектират и разработват компютърни софтуерни системи;
 • консултират се с техническия състав с цел оценяване на интерфейса между хардуер и софтуер;
 • разработват и ръководят софтуерни тествания и процедури за валидиране;
 • модифицират съществуващ софтуер с цел отстраняване на грешки, адаптиране към нов софтуер или актуализиране на интерфейса и подобряване на работоспособността му;
 • управляват софтуерното програмиране и разработване на документацията;
 • оценяват, разработват, актуализират и документират процедури за поддръжка на операционни системи, комуникационна среда и софтуерни приложения;
 • консултират се с клиенти относно поддръжка на дадена софтуерна система.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Програмист - аналитик
 • Системен проектант
 • Разработчик, софтуер

Не включва:

 • Програмист, софтуерни приложения - 2514

2513 Разработчици на уебсъдържание и мултимедия

Разработчиците на уеб съдържание и мултимедия съчетават проектантски и технически умения с цел проучване, анализиране, оценяване, проектиране, програмиране и модифициране на уебсайтове и приложения, които събират заедно текст, графики, анимации, снимки, аудио и видео изображения и други видове интерактивна медия.

Разработчиците на уеб съдържание и мултимедия изпълняват следните основни задачи:

 • анализират, проектират и разработват интернет сайтове чрез смесване на артистичност и креативност със софтуерно програмиране и скриптови езици, както и взаимодействието с операционната среда;
 • проектират и разработват дигитални анимации, изображения, презентации, игри, аудио и видео клипове и интернет приложения чрез използване на мултимедиен софтуер, инструменти и помощни програми, интерактивни графики и езици за програмиране;
 • комуникират със специалисти по мрежи относно проблеми с уеб съдържанието, като обезопасяване и хостинг на уеб сайтове, контролиране и налагане на интернет и уеб защити, потребителски достъп, непрекъсваемост на работата, планове за съхранение и възстановяване на уеб съдържание след нежелани инциденти;
 • проектират, разработват и интегрират компютърни кодове с други специализирани входове като снимкови файлове, аудио файлове и скриптови езици, за да бъде изработен и поддържан даден уебсайт;
 • помагат при анализиране, определяне и разработване на интернет стратегии, уеб-базирани методологии и планове за развитие.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Програмист, уеб сайтове
 • Проектант, уеб сайтове
 • Разработчик, компютърни игри
 • Разработчик, Интернет приложения

Не включва:

 • Уеб дизайнер - 2166
 • Уебмастер - 3514
 • Администратор, уеб сайт - 3514
 • Техник, уеб-сайт - 3514

2514 Приложни програмисти

Приложните програмисти пишат и поддържат пограмни кодове, описани в технически задания и спецификации за софтуерни приложения и операционни системи.

Приложните програмисти изпълняват следните основни задачи:

 • пишат и поддържат пограмни кодове, описани в технически задания и спецификации в съответствие със стандартите за качество;
 • ревизират, поправят или подобряват съществуващи програми с цел повишаване операционната им ефективност или адаптирането им към нови изисквания;
 • провеждат пробни изпитвания на дадена програма и софтуерни приложения;
 • събират и пишат документация за разработване на дадена програма;
 • идентифицират и уведомяват за технически проблеми, процеси и решения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Програмист, софтуерни приложения

Не включва:

 • Програмист - аналитик - 2512
 • Разработчик, софтуер – 2512
 • Програмист, мултимедия - 2513

2519 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д.

Тази единична група обхваща разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, некласифицирани другаде в 251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.

Разработчиците на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • разработват и документират планове за софтуерни тествания;
 • инсталират софтуер и хардуер, както и конфигурират софтуера на операционни системи при подготвката за тестване;
 • проверяват дали програмите функционират съгласно изискванията на потребителите и установените правила и процедури;
 • изпълняват, анализират и документират резултатите от тестването на софтуерни приложения, информационни и телекомуникационни системи;
 • разработват и внедряват политики, процедури и скриптове за тестване на софтуер и информационни системи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Аналитик, компютърно осигуряване на качеството
 • Специалист, тестване софтуер
 • Експерт, системно осигуряване

252 Специалисти по бази данни и мрежи

Специалистите по бази данни и мрежи проектират, разработват, контролират поддържат и подпомагат оптималното функциониране и сигурността на информационните системи и инфраструктурата, включително на бази данни, хардуер, софтуер, информационни мрежи и операционни системи;

Специалистите по бази данни и мрежи изпълняват следните основни задачи: проектират и разработват архитектурата на бази данни, структури на данните, речници и конвенции за именуване на проекти за информационни системи; проектират, изграждат, модифицират, интегрират, внедряват и тестват системи за управление на бази данни; разработват и внедряват планове за сигурност, политики за администриране на данни, документация и стандарти; поддържат и администрират компютърни мрежи и свързаните с тях компютърни среди; анализират, разработват, тълкуват и оценяват сложни компютърни разработки и архитектурни спецификации, модели на данни и диаграми за разработване, конфигуриране и интегриране на компютърни системи.

Тази група включваследните единични групи:
2521 Проектанти и администратори на бази данни
2522 Системни администратори
2523 Специалисти по компютърни мрежи
2529 Специалисти по бази данни и мрежи, н.д.

2521 Проектанти и администратори на бази данни

Проектантите и администраторите на бази данни проектират, разработват, контролират, поддържат и подпомагат оптималното използване и сигурност на бази данни.

Проектантите и администраторите на бази данни изпълняват следните основни задачи:

 • проектират и разработват архитектурата на бази данни, структури на данните, речници и конвенции за именуване на проекти за информационни системи;
 • проектират, изграждат, модифицират, интегрират, внедряват и тестват системи за управление на бази данни;
 • провеждат проучвания и съветват относно избора, приложението и изпълнението на инструментите за управление на бази данни;
 • разработват и внедряват политики за администриране на данни, документация, стандарти и модели за администриране на данни;
 • разработват политики и процедури за достъп и използване на бази данни, както и за обмен и възстановяване на данни;
 • извършват оперативно въвеждане и профилактично поддържане на възстановяване на данни, процедури законтрол върху защитата и интегрираността на данните.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Администратор, бази данни
 • Аналитик, бази данни
 • Проектант, бази данни

Не включва:

 • Системен администратор - 2522
 • Мрежови администратор - 2522
 • Администратор, уеб сайт - 3514
 • Уебмастер - 3514

2522 Системни администратори

Системните администратори разработват, контролират, поддържат и подпомагат оптималното използване и сигурността на информационните системи.

Системните администратори изпълняват следните основни задачи:

 • поддържат и администрират компютърни мрежи и свързаната с тях компютърна среда, включително компютърен хардуер, системен софтуер, софтуерни приложения и всички видове конфигурации;
 • препоръчват промени с цел подобряване на системи и мрежови конфигурации, както и определят хардуерни или софтуерни изисквания, свързани с подобни промени;
 • диагностират хардуерни и софтуерни проблеми;
 • извършват дейности по възстановяване на данни след повреди;
 • управляват различни конзоли с цел наблюдение работата на дадена компютърна система или мрежа, както и координират достъпа и използването на съответната компютърна мрежа.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Системен администратор
 • Мрежови администратор

Не включва:

 • Администратор, бази данни - 2521
 • Аналитик, компютърни мрежи - 2523
 • Администратор, уеб сайт - 3514
 • Уебмастер - 3514
 • Администратор, уеб сайт - 3514

2523 Специалисти по компютърни мрежи

Специалистите по компютърни мрежи проучват, анализират, проектират, тестват и препоръчват стратегии за мрежовата архитектура и разработване. Те внедряват, управляват, поддържат и конфигурират мрежов софтуер и хардуер, както и контролират, отстраняват проблеми и оптимизират работоспособността им.

Специалистите по компютърни мрежи изпълняват следните основни задачи:

 • анализират, разработват, тълкуват и оценяват сложни компютърни разработки и архитектурни спецификации, модели на данни и диаграми за разработване, конфигуриране и интегриране на компютърни системи;
 • проучват, анализират, оценяват и наблюдават мрежовата инфраструктура за осигуряване на оптимален работен режим;
 • оценят и препоръчват подобрения по функционирането на дадена мрежа, интегрираните хардуерни, софтуерни, комуникационни и операционни системи;
 • притежават специални умения при поддържането и отстраняването на проблеми с мрежи и при спешни случаи;
 • инсталират, конфигурират, тестват, поддържат и администрират нови и актуализирани мрежи, софтуерни приложения за бази данни, сървъри и работни станции;
 • изготвят и поддържат процедури и документация за мрежови инвентаризации, записват диагностицирани и разрешени проблеми, подобрения и модификации по мрежите, както и инструкции за поддръжка;
 • контролират мрежовия трафик, активност, капацитет и използваемост с цел да се осигури интегрираност и оптимална работата на мрежата.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Аналитик, компютърни мрежи
 • Аналитик, компютърни комуникации

Не включва:

 • Системен анализатор, информационни технологии - 2511
 • Мрежови администратор - 2522

2529 Специалисти по бази данни и мрежи, н.д.

Тази единична група включва специалисти по бази данни и мрежи, некласифицирани другаде в 252 Специалисти по бази данни и мрежи. Например, към тази група спадат специалисти по сигурността на информационните и комуникационните технологии.

Специалистите по бази данни и мрежи, н.д.изпълняватследните основни задачи:

 • разработват планове за защита на компютърните файлове срещу случайно или неразрешено модифициране, изтриване или разкриване, за да се използват при нужда от спешна обработка на данни;
 • обучават потребители и промотират нуждата от защита, за да се гарантира системната защита и да се подобри работоспособността на сървъри и мрежи;
 • разговарят с потребители и обсъждат въпроси, свързани с необходимостта от достъп до компютърни данни, нарушения на сигурността и промени в програмирането;
 • следят текущите отчети относно компютърни вируси за определяне на необходимостта от актуализация на антивирусните програми;
 • модифицират файлове за компютърна сигурност с цел внедряване на нов софтуер, поправяне на грешки или промени в статуса за индивидуален достъп;
 • следят използването на файлове с данни и контролират достъпа с цел защита на информацията;
 • оценяват риска и тестват системата за обработка на данни, за да се гарантира функционирането на дейностите по обработка на данни и мерките за сигурност;
 • криптират предаването на данни и изграждат защити, за да бъде прикрита поверителна информация и защитена от заразяване при цифрово предаване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Специалист, компютърни престъпления
 • Експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии
 • Експерт, правно-информационно осигуряване

26 Юристи и специалисти по обществени науки и култура

Юристите и специалистите по обществени науки и култура провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи или прилагат знания, свързанисправото, съхраняване и възстановяване на информация и артефакти, психология, социално подпомагане, политика, икономика, история, религия, езици, социология,други социални науки, както и в областта наизкуството и развлеченията.

Юристите и специалистите по обществени науки и култура изпълняват следните основни задачи: проучватдаден юридическиказус; разработват проекти на закони и наредби; консултират клиенти по юридически въпроси; пледират и водят дела в съда; представляватсъдебни производства в съда; изготвяти поддържатархиви в библиотеки и художествени галерии; провеждатпроучвания, усъвършенстватили разработват концепции, теории и оперативни методи или прилагат знания вобласттана общественитенауки; създавати изпълняват литературниихудожествени произведенияна изкуството; интерпретирати предаватновини, идеи, впечатления и факти.

Този подклас включваследните групи:
261 Юристи
262 Библиотекари, архивисти и уредници
263 Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти
264 Писатели, журналисти и езиковеди
265 Творци и изпълнители

261 Юристи

Юристите провеждат проучвания по правни проблеми, разработват проекти на закони и други нормативни актове, консултират клиенти по правни въпроси; водят дела или съдебно преследване в съда; председателстват съдебни заседания и обявяват присъди.

Юристите изпълняват следните основни задачи: дават правни консултации, предприемат правни дела и въпроси от името на клиента, подават жалби, когато е необходимо; председателстват съдебни заседания и обявяват присъди. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Тази група включваследните единични групи:
2611 Прокурори и адвокати
2612 Съдии
2619 Юристи, н.д.

2611 Прокурори и адвокати

Прокурорите и адвокатите съветват по всички правни въпроси, съставят правни документи, представляват клиентите си пред административни институции и съдилища, водят дела или съдебно преследване в съда, както и пледират в по-висши съдебни инстанции.

Прокурорите и адвокатите изпълняват следните основни задачи:

 • водят съдебни дела от името на клиентите си и ги съветват по всички правни въпроси;
 • разучват правни казуси, статуси и предишни съдебни решения, свързани с определено дело;
 • събират доказателства за защита или образуване на правни действия като разговарят с клиенти и свидетели, за да бъдат уточнени фактите по даден случай;
 • оценяват резултати и разработват стратегии и аргументи при подготовка за представяне на даден случай;
 • представят клиенти в съдилища или пледират в по-висши съдебни инстанции;
 • изпълняват ролята на обвинител от името на правителството;
 • уреждат споразумения по въпроси, които включват правни спорове;
 • разработват проектозакони и правителствени наредби на основата на съществуващото законодателство;
 • изготвят правни документи като договори, сделки с недвижими имоти, завещания и правни становища.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Главен прокурор
 • Градски прокурор
 • Прокурор
 • Директор, Национална следствена служба
 • Следовател, следствена служба
 • Адвокат

Не включва:

 • Нотариус - 2619
 • Съдебен служител - 3411

2612 Съдии

Съдиите председателстват наказателни и граждански дела в съдилищата.

Съдиите изпълняват следните основни задачи:

 • председателстват процеси и изслушвания;
 • тълкуват и прилагат процедурни правила и вземат решения относно допустимостта на доказателствата;
 • определят правата и задълженията на засегнатите страни;
 • дават указания на съдебните заседатели по правни въпроси, които са приложими по конкретния случай;
 • преценяват и вземат в предвид доказателства в съдебни процеси и решават дали дадено лице е виновно или невинно, както и определят степента на отговорност на обвиняемия или ответника;
 • произнасят присъда на осъдено лице по наказателно дело, определят обезщететията или други мерки в граждански процеси, както и издават съдебни заповеди;
 • проучват правни въпроси и дават писмено становище по тях.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Председател на Конституционен съд
 • Председател, Върховен касационен съд
 • Председател, Апелативен съд
 • Председател, градски съд
 • Съдия
 • Съдия по вписванията

Не включва:

 • Съдебен служител - 3411
 • Частен съдебен изпълнител - 3411
 • Държавен съдебен изпълнител - 3411

2619 Юристи, н.д.

Тази единична група включва юристи, некласифицирани другаде в 261 Юристи.

Юристите,н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • дават правни съвети по лични, бизнес и административни проблеми;
 • изготвят правни документи и договори;
 • организират прехвърляне на имоти;
 • определят чрез разследване, настъпила насилствена смърт.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Правен съветник
 • Главен юрисконсулт
 • Нотариус

262 Библиотекари, архивисти и уредници

Библиотекарите, архивистите и уредницитеподреждат и поддържат архиви, библиотеки, музеи, художествени галерии и други подобни.

Библиотекарите, архивистите и уредницитеизпълняват следните основни задачи: оценяват, подреждат и организират съдържанието на архиви и артефакти от исторически, културен и художествен интерес и гарантират тяхното съхранение и опазване; организират колекции и изложби в музеи, художествени галерии и подобни; подреждат и поддържат систематична колекция от записан и публикуван материал и го предоставят на потребители в библиотеки или сродни институции; провеждат научни изследвания.

Тази група включваследните единични групи:
2621 Архивисти и уредници
2622 Библиотекари и сродни на тях специалисти

2621 Архивисти и уредници

Архивистите и уредниците събират, оценяват и гарантират съхранението и опазването насъдържанието на архиви и артефакти от исторически, културен, административен и художествен интерес. Те планират, изработват и внедряват системи за съхранение на записи и ценни исторически документи.

Архивистите и уредниците изпълняват следните основни задачи:

 • оценяват и опазват записи за административни, исторически, правни, доказателствени и други цели;
 • ръководят или подготвят азбучни списъци, библиографии, микрофилмови копия и други справочни материали с цел да бъдат събрани и достъпни за потребителите;
 • проучват произхода, разпространението и използването на справочни материали и обекти от културен и исторически интерес;
 • организират, подреждат и поддържат колекции от артистични, културни, научни или исторически ценни предмети;
 • ръководят или осъществяват класифициране и каталогизиране на колекции в музеи и галерии и организират изложения;
 • проучват, оценяват, подреждат, организират и съхраняват исторически значими и ценни документи като държавни документи, частни документи, снимки, карти, ръкописи, аудио-визуални материали;
 • изготвят научни статии и доклади;
 • планират и внедряват компютърни системи за управление на архиви и електронни записи;
 • организират изложби в музеи и галерии, промотират изложби и уреждат специални изложения с общо, специализирано или образователно значение;
 • оценяват и придобиват архивни материали с цел изграждане и разработване на архивна колекция за изследователски цели.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Архивист
 • Уредник на галерия
 • Уредник, музей
 • Уредник, галерия за изкуства

2622 Библиотекари и сродни на тях специалисти

Библиотекарите и сродните на тях специалисти събират, подбират, подреждат, организират и поддържат колекции в библиотеки и други информационни хранилища, както и организират и контролират библиотекарските услуги и предоставят информация на потребители.

Библиотекарите и сродните на тях специалисти изпълняват следните основни задачи:

 • подреждат, организират и поддържат систематични колекции от книги, периодични издания или други печатни издания, аудио-визуални и дигитално записани материали;
 • подбират и препоръчват книги и други видове печатни издания, аудио-визуално или дигитално записани материали;
 • организират, класифицират и каталогизират библиотечни материали;
 • ръководят процеса по заемане на книги, управляват библиотекарска техника, оборудване и информационни мрежи;
 • обработват материали и предоставят информация на бизнес и други потребители от дадена колекция или от библиотекарските и информационни мрежови системи;
 • провеждат проучвания и анализират промени в библиотеката и информационното обслужване в съответствие с потребителските нужди;
 • разработват и внедряват схеми и концептуални модели за складиране, организиране, класифициране и възстановяване на информация;
 • изготвят научни статии и доклади;
 • изготвят ръководства, он-лайн и интерактивна търсачка, които улесняват заемането на книги и достъпа на потребителите до библиотекарските материали.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Библиограф
 • Документалист
 • Библиотекар

263 Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти

Специалистите по обществени наукии религиозните специалисти провеждат проучвания, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи, или прилагат знания, свързани с философия, политика, икономика, социология, антропология, история, психология и други социални науки. Те предоставят индивидуални и семейни социални услуги.

Специалистите по обществени наукии религиозните специалисти изпълняват следните основни задачи: формулират и прилагат решения за настоящи или бъдещи икономически, политически и социални проблеми; проучват и анализират минали събития и дейности, изучават произхода и еволюцията на човешката раса; изучават умствените процеси и поведение на индивидите и групите; предоставят социални услуги; изготвят научни документи и доклади. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Тази група включваследните единични групи:
2631 Икономисти
2632 Социолози, антрополози и сродни на тях
2633 Философи, историци и политолози
2634 Психолози
2635 Специалисти по социална работа и консултиране
2636 Духовници испециалистипо религии

2631 Икономисти

Икономистите провеждат проучвания, наблюдават данни, анализират информация, изготвят доклади и планове за решаване на икономически и бизнес проблеми, както и разработват модели за да анализират, обяснят и прогнозират различни икономически поведения.

Икономистите изпълняват следните основни задачи:

 • прогнозират промени в икономическата среда за краткосрочно бюджетиране, дългосрочно планиране и инвестиционна оценка;
 • формулират препоръки, политики и планове за икономиката, корпоративни стратегии и инвестиции, както и провеждат предварителни проектни проучвания;
 • следят потока от икономическа информация, за да се оцени ефективността, както и да се дадат съвети относно целесъобразността на паричната и фискалната политика;
 • прогнозират производство и потребление на определени продукти и услуги, на базата на данни за минали периоди, като се вземат предвид общите икономически условия и състоянието на съответния икономически отрасъл;
 • изготвят прогнози за приходи и разходи, лихвени проценти и валутни курсове;
 • анализират фактори, които определят участието на работна сила, заетост, заплащане, безработица и други трудови пазарни резултати;
 • прилагат математически формули, статистически техники и икономически теории, за да решат определени икономически проблеми;
 • събират, анализират и тълкуват икономически данни чрез използване на икономически теории и набор от статистически и други видове техники;
 • оценяват резултати от политически решения, засягащи социалната икономика и финансите;
 • консултират относно икономически политики и възможни начини на действие в контекста на минали, настоящи и проектирани икономически фактори и тенденции;
 • изготвят научни доклади и отчети;
 • оценяват проблеми, свързани с икономическата дейност на отделни компании;
 • провеждат проучвания на пазарните условия в местни, регионални и национални области, за установяване на обема на продажбите и ценовата политика, оценяване на пазарния потенциал, бъдещи тенденции и разработване на бизнес стратегии.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Специалист, иконометрия
 • Икономически съветник
 • Икономически анализатор
 • Икономист

Не включва:

 • Статистик - 2120

2632 Социолози, антрополози и сродни на тях

Социолозите, антрополозите и сродни на тях специалисти изследват и описват структурата на обществото, произхода, еволюцията и взаимозависимостта между човешката дейност и условията на околната среда. Те консултират относно практическото приложение на своите открития при формулирането на икономически и социални политики.

Социолозите, антрополозите и сродни на тях специалисти изпълняват следните основни задачи:

 • провеждат проучвания за произхода, развитието, структурата, социалния модел, организациите и взаимоотношенията между човешките общности;
 • проследяват произхода и еволюцията на човечеството чрез изучаване на променящите се характеристики и културните и социални институции;
 • проследяват произхода на човечеството по предмети, даващи информация за миналото като селища, храмове, инструменти, керамични съдове, монети, оръжия и скулптури;
 • изучават физични и климатични аспекти на области и региони и свързват констатациите с икономически, социални и културни дейности;
 • разработват теории, модели и методи за интерпретиране и описание на социални явления;
 • оценяват резултати от политически решения, които засягат социалната политика;
 • анализират и оценяват социална информация;
 • консултират относно практическото приложение на констатациите при формулиране на икономически и социални политики за групи от население и региони, както и за развитието на пазара;
 • изготвят научни доклади и отчети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Антрополог
 • Археолог
 • Криминолог
 • Етнолог
 • Географ
 • Социолог

2633 Философи, историци и политолози

Философите, историците и политолозите провеждат проучвания за естеството на човешкия опит и съществуване, фази или аспекти от човешката история, политически структури, движения и поведение. Те документират и правят констатации, за да информират и спомогнат за водене на политически и индивидуални действия.

Философите, историците и политолозите изпълняват следните основни задачи:

 • изследват (чрез мисловна дейност) общи каузи, принципи и значения на света, човешката дейност, опит и съществуване, както и интерпретират и развиват философски концепции и теории;
 • консултират и сравняват първични източници, като оригинални и съвременни записи на отминали събития с вторични източници като археологически и антропологически находки;
 • подбират материали, проверяват тяхната автентичност, както и изследват и описват историята на определен период от време, страна или регион в икономически, социален или политически аспект;
 • провеждат проучвания в области като политическа философия, минала или настояща теория и практика на политически системи, институции и поведения;
 • наблюдават съвременните политически институции и техните становища, събират информация за тях от различни източници, включително от интервюта с членове на правителствени и политически партии или от други отговорни лица;
 • разработват теории, модели и методи за интерпретиране и описание на естеството на човешкия опит, исторически и политически събития и поведения;
 • представят изводи и заключения за публикуване или използване от правителства, политически партии или други организации и заинтересовани лица;
 • изготвят научни доклади и отчети.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Генеалог
 • Историк
 • Философ
 • Политолог

Не включва:

 • Политически съветник - 2422

2634 Психолози

Психолозите изучават и изследват умствените процеси и поведението на хората като отделни личности или в групи и прилагат тези научни знания за насърчаване на личното, социалното, образователното или професионалното приспособяване и развитие.

Психолозите изпълняват следните основни задачи:

 • планират и провеждат тестове, за да определят умствените, физическите и други характеристики като интелигентност, способности, наклонности, потенциал и т.н., тълкуват и оценяват резултатите и дават адекватни съвети;
 • анализират влиянието на наследствени, социални, професионални и други фактори върху индивидуалното мислене и поведение;
 • провеждат разговори или терапевтични интервюта с лица или групи с цел консултация и последваща терапия;
 • поддържат нужните контакти с членове на семейства, образователни органи или работодатели и предлагат възможни решения за справяне с даден проблем;
 • изучават психологическите фактори при диагнози, лечение и превенция на умствени заболявания, емоционални и личностни разстройства, както и се консултират със съответните специалисти;
 • изготвят научни доклади и отчети;
 • формулират диагностични тестове, тестове за оценяване на постигнатите резултати, които да се използват от учители при планирането на методи и съдържание на обучението;
 • провеждат проучвания и научни изследвания на планирането на работа, работните групи, морал, мотивация, контрол и управление;
 • разработват теории, модели и методи за тълкуване и описание на човешкото поведение.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Психолог
 • Психолог, клиничен
 • Психолог, училищен

Не включва:

 • Лекар, психиатрия - 2212

2635 Специалисти по социална работа и консултиране

Специалистите по социална работа и консултиране дават съвети и насоки на лица, семейства, групи, общности и организации относно социални и лични проблеми. Те помагат на клиентите си да развият умения, да получат достъп до ресурси и необходими спомагателни услуги, за да се справят с проблеми като безработица, бедност, инвалидност, пристрастяване, престъпно поведение или семейни проблеми.

Специалистите по социална работа и консултиране изпълняват следните основни задачи:

 • водят индивидуални разговори с клиенти, със семействата им или в групи, за да оценят реалното им положение и проблеми и да определят изискваните социални услуги;
 • анализират ситуацията на клиента и предлагат алтернативни подходи за решаване на проблема;
 • събират документи или доклади за съдилища или други съдебни производства;
 • предоставят консултативни, терапевтични и посреднически услуги и групови сесии на клиентите, за да им помогнат да развият умения и да придобият необходимите познания за справяне с техните социални или лични проблеми;
 • планират и внедряват програми за подпомагане на клиенти, включително кризисна интервенция и отнасяне до агенции, които предлагат финансова и правна помощ, жилища, медицински и други услуги;
 • разследват случаи за малтретиране или изоставяне и предприемат мерки за защита на деца и други застрашени лица;
 • работят с извършители на престъпления по време и след изтърпяване на присъда, за да им помогнат да се интегрират в обществото, както и да променят поведението и отношението си с цел предотвратяване на бъдещи престъпления;
 • съветват директори на затвори и подобни институции, за да им помогнат да определят кога и съгласно какви условия, извършител на престъпление трябва да бъде лишен от свобода, освободен или да му бъдат наложени алтернативни изправителни мерки;
 • изпълняват ролята на защитници на своите клиентски групи пред обществото и лобират за решаване на техните проблеми;
 • разработват програми за превенция и интервенция, за да задоволят обществените нужди;
 • поддържат контакти с други агенции за социални услуги, образователни институции и доставчици на здравни услуги, за да предоставят на клиентите информация и обратна връзка относно цялостното им състояние и развитие.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Инспектор, пробация
 • Брачен консултант
 • Експерт, здравно осигуряване
 • Социален работник за работа с лица с увреждания
 • Социален работник
 • Специалист, социални дейности
 • Специалист в социална услуга

Не включва:

 • Психолог - 2634
 • Сътрудник, социална работа - 3412

2636 Духовници испециалистипо религии

Духовниците и специалистите по религиипрославят свещени традиции, практики и вярвания. Те провеждат религиозна служба, честват или ръководят церемонии на религиозната си вяра или вероизповедание, предоставят духовни или морални насоки и изпълняват други функции, свързани с практикуването на дадена религия.

Духовниците испециалистите по религии изпълняват следните основни задачи:

 • прославят свещени традиции, практики и вярвания;
 • провеждат религиозни служби, ритуали и церемонии;
 • извършват различни административни и социални задължения, включително участие в комитети и срещи на религиозни организации;
 • предоставят духовни и морални насоки в съответствие с изповядваната религия;
 • проповядват религиозно учение в страната или в чужбина;
 • изготвят религиозни проповеди и учения;
 • организират и ръководят образователни курсове и религиозни образователни програми;
 • консултират лица относно междуличностни, здравни, финансови и религиозни проблеми;
 • планират и участват в специални събития като събори, конференции, семинари и уединения.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Архиепископ
 • Митрополит
 • Теолог
 • Владика
 • Равин
 • Имам

Не включва:

 • Енорийски свещеник - 3413
 • Монах - 3413
 • Монахиня - 3413

264 Писатели, журналисти и езиковеди

Писателите, журналистите и езиковедите формулират и създават литературни произведения, интерпретират и предават новини и обществени събития чрез медии, извършват писмен и устен превод от един език на друг.

Писателите, журналистите и езиковедите изпълняват следните основни задачи: създават литературни произведения; оценяват качеството на литературни и други произведения на изкуството; събират информация за настоящи събития и пишат за тях; изследват, проучват, интерпретират и предават новини и обществени събития чрез вестници, телевизия, радио и други медии; извършват писмен и симулантен превод от един език на друг.

Тази група включваследните единични групи:
2641 Писатели и сродни на тях
2642 Журналисти
2643 Преводачи и други езиковеди

2641 Писатели и сродни на тях

Писателите и сродни на тях творци планират, проучват и пишат книги, сценарии, приказки, пиеси, есета, речи, наръчници, спецификации и други нежурналистически статии (с изключение на материали за вестници, списания и други периодични издания) с цел публикуване и представяне.

Писателите и сродни на тях творци изпълняват следните основни задачи:

 • измислят, пишат и редактират романи, пиеси, сценарии, стихове и други материали за публикуване или представяне;
 • провеждат проучвания за установяване на фактическо съдържание и за придобиване на друга необходима информация;
 • пишат сценарии и изготвят програми за сценични, филмови, радио и телевизионни продукции;
 • анализират материали като спецификации, бележки и чертежи, пишат инструкции, ръководства за потребители и други документи, които ясно и кратко обясняват как се инсталира, работи и поддържа софтуер, електронно, механично или друг вид оборудване;
 • пишат брошури, ръководства и други подобни технически публикации;
 • подбират материали за публикуване, извършват стилистична проверка, проверяват граматиката и точността на съдържанието, извършват редакционни услуги преди отпечатване.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Писател/поет
 • Драматург
 • Сценарист
 • Редактор, книги
 • Есеист

Не включва:

 • Журналист - 2642
 • Редактор, вестник/списание - 2642

2642 Журналисти

Журналистите проучват, разследват, интерпретират и предават новини и обществени събития чрез вестници, телевизия, радио и други медии.

Журналистите изпълняват следните основни задачи:

 • събират местни, национални и международни новини чрез интервюта, разследвания и наблюдения, присъстват на обществени събития, търсят информация от архиви, преглеждат различни писмени материали, присъстват на филмови и сценични продукции;
 • събират, отчитат и коментират новини и текущи събития с цел публикуване във вестници и периодични издания или за предаване по радио, телевизия или други медии;
 • получават, анализират и проверяват новини и други факти;
 • интервюират политици и други обществени фигури на пресконференции и на други събития, включително лични интервюта, записани и предназначени за радио, телевизионно и друго медийно предаване;
 • изследват и съобщават за медицински, научни и технологични постижения;
 • пишат статии и коментари по актуални теми и изразяват мнение с цел стимулиране на обществения интерес;
 • пишат критични мнения за литературни, музикални и други произведения на изкуството на основата на опита, оценката и информацията на вестника, телевизията, радиото или други медии;
 • избират материали за публикуване, проверяват стилистиката, граматиката, точността и законността на съдържанието и извършват необходимите корекции;
 • поддържат връзка с другите служители при проверката на окончателния вариант непосредствено преди печат;
 • избират и подготвят рекламни материали за бизнес или други организации за издаване чрез пресата, радиото, телевизията и други медии.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Главен редактор
 • Редактор, вестник/списание
 • Журналист
 • Репортер, журналист в телевизия/радио
 • Репортер, журналист в информационна агенция
 • Репортер, журналист във вестник/списание

Не включва:

 • Експерт, връзки с обществеността - 2432
 • Писател/поет - 2641
 • Редактор, книги - 2641
 • Фоторепортер - 3431
 • Оператор, камера - 3521

2643 Преводачи и други езиковеди

Преводачите и другите езиковеди превеждат от един език на друг или изучават произхода, развитието и структурата на езиците.

Преводачите и другите езиковеди изпълняват следните основни задачи:

 • изучават връзката между древните майчини езици и съвременните езикови групи, проследяват произхода и развитието на думи, граматика и езикови форми, и представят тези открития;
 • консултират или изготвят езикови класификационни системи, граматични помагала, речници и подобни материали;
 • превеждат писмено от един език на друг и гарантират, че съдържанието на оригинала е предадено точно и вярно, както и че фразеологичното и терминологичното значение и стил на литературните произведения са пренесени доколкото е възможно;
 • разработват методи за използване на компютри и други инструменти за повишаване продуктивността и качеството на превода;
 • извършват симулантен превод един език на друг на конференции, срещи и подобни събития и гарантират, че е запазено значението, точността и верността на оригинала;
 • извършват жестомимичен превод;
 • редактират и коригират преведени материали.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Филолог
 • Лингвист
 • Преводач
 • Преводач, жестомимичен превод
 • Преводач - редактор

Не включва:

 • Писател - 2641
 • Редактор, книги - 2641
 • Журналист - 2642

265 Творци и изпълнители

Творците и изпълнителите споделят идеи, впечатления и факти чрез разнообразни медийни средства за постигане на определен ефект; интерпретират композиции като мюзикъли или сценарии с цел изпълнение или ръководят представление; домакини са на подобни представления и други медийни събития.

Творците и изпълнителите изпълняват следните основни задачи: измислят и създават визуални форми на изкуството; измислят и пишат оригинални песни; измислят, ръководят, репетират и участват в музикални, танцови, театрални и филмови представления; поемат творчески, финансови и организационни отговорности при създаването на телевизионни програми, филми и сценични представления; проучват сценарии, пиеси или книги и подготвят тяхното интерпретиране; избират и пускат музикални, видео или други видове развлекателни материали за излъчване и правят търговски и обществени изказвания.

Тази група включваследните единични групи:
2651 Склуптори, художници и сродни на тях
2652 Музиканти, певци и композитори
2653 Танцьори и хореографи
2654 Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях
2655 Актьори
2656 Радио-, телевизионни и други говорители
2659 Творци и изпълнители, н.д.

2651 Скулптори, художници и сродни на тях

Скулпторите, художницитеи сродни на тях създават произведения на изкуството като скулптури, картини, рисунки, карикатури, дърворезба чрез използване на различни техники.

Скулпторите, художницитеи сродни на тях творци изпълняват следните основни задачи:

 • измислят и развиват идеи, дизайни и стилове за картини, рисунки и скулптури;
 • аранжират предмети, позиционират модели и избират пейзажи и други визуални форми според избраната тема;
 • подбират артистични медии, методи и материали;
 • създават неабстрактни или абстрактни триизмерни форми чрез оформяне, дърворезба, обработка и съчетават материали като дърво, камък, глина, метал, лед или хартия;
 • създават неабстрактни или абстрактни композиции и картини с помощта на молив, мастило, тебешир, маслени бои, водни бои или чрез прилагане на други техники;
 • създават композиции и ги гравират върху метал, дърво или други материали;
 • създават карикатури, изобразяващи хора и събития;
 • реставрират повредени, замърсени или избледнели картини и други произведения на изкуството.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Изкуствовед
 • Главен художник
 • Художник
 • Художник, сценични костюми
 • Скулптор
 • Консерватор/реставратор

Не включва:

 • Дизайнер на промишлени продукти - 2163
 • Графичен дизайнер - 2166
 • Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета - 2355
 • Грънчар - 7314
 • Художник-декоратор - 7316

2652 Музиканти, певци и композитори

Музикантите, певците и композиторите пишат, аранжират, дирижат и изпълняват музикални композиции.

Музикантите, певците и композиторите изпълняват следните основни задачи:

 • създават мелодични, хармонични и ритмични структури за да изразят идеи и емоции в музикална форма;
 • трансформират идеи и концепции в стандартни музикални знаци и символи за възпроизвеждане и изпълнение;
 • адаптират или аранжират музика за определени инструментални или вокални групи, инструменти или събития;
 • водят вокални или инструментални групи;
 • избират музика за изпълнение и възлагат инструменталната част на музиканти;
 • свирят на един или повече музикални инструменти като солисти или част от оркестър или музикална група;
 • пеят като солисти или част от вокална или друг вид група;
 • практикуват и репетират с цел поддържане на високо ниво при изпълненията.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Композитор
 • Диригент
 • Музиковед
 • Инструменталист
 • Оркестрант
 • Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл
 • Певец
 • Фолклорист
 • Вокален педагог
 • Корепетитор

2653 Танцьори и хореографи

Танцьорите и хореографите измислят, създават или изпълняват танци.

Танцьорите и хореографите изпълняват следните основни задачи:

 • измислят и създават танци, които предават история, тема, идея или настроение чрез поредица от стъпки, движения и жестове;
 • изпълняват танци като солисти, с партньор или като част от танцувална група пред жива публика или по филм, телевизия или друг вид визуална медия;
 • обучават се, упражняват се и посещават класове по танци с цел поддържане на изискваната форма;
 • ръководят и участват в репетиции, за да упражняват танцувални стъпки и техники, които се изискват за изпълнението;
 • участват в прослушвания за получаване на танцувални роли или членство в танцувални трупи;
 • координират изпълнението на музика с музикалните директори.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Танцов художествен ръководител
 • Хореограф
 • Балерина/балетист
 • Танцьор

Не включва:

 • Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета - 2355

2654 Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях

Филмовите и театралните режисьори и продуцентите и сродни на тях наблюдават и контролират техническия и артистичния аспект на филми, телевизионни и радио продукции, както и сценични представления.

Филмовите и театралните режисьори и продуцентите и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • избират автори, изучават сценарии за да определят артистичната интерпретация и дават указания на актьорите за начина им на игра;
 • ръководят всички аспекти на драматични продукции на сцена, радио и телевизионни продукции и по време на филмови снимки, включително избор на актьори, вземат окончателни решения за костюми, обстановка, звукови и светлинни ефекти;
 • планират, организират и контролират различни сцени и програми при производството на филми, телевизионни шоу-програми и радио програми;
 • ангажират и контролират целия технически персонал, определят обхвата и планират продукцията;
 • поддържат архивите за продукцията и преговарят за възнаграждения и хонорари на целия екип;
 • създават, планират и пишат сценарии;
 • контролират позиционирането на сцената, декорите и техническото оборудване за светлина и звук.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Директор продукция (кино)
 • Продуцент, филмов/ театрален
 • Радио или телевизионен продуцент
 • Музикален продуцент
 • Режисьор
 • Режисьор на монтаж
 • Технически режисьор
 • Главен оператор
 • Театрален постановчик

Не включва:

 • Продуцент, телевизионни новини - 2642
 • Звукорежисьор - 3521
 • Видеомонтажист - 3521
 • Сценограф - 3435

2655 Актьори

Актьорите играят роли във филми, телевизионни или радио продукции, както и в театрални представления.

Актьорите изпълняват следните основни задачи:

 • наизустяват текстове и реплики и изиграват части от драматични продукции на сцена, във филм, в радио и телевизионни продукции и рекламни клипове;
 • въплащават се в роля, създадена от драматурга или автора и предават това превъплащение на публиката;
 • разказват приказки или четат литературни произведения за да образоват или развличт слушателите;
 • посещават прослушвания и кастинги с цел получаване на роля;
 • подготвят се за изпълнение като репетират под ръководството и контрола на режисьори;
 • четат сценарии и извършват проучвания на части, теми и роли;
 • изиграват части и роли, които са предварително репетирани във филмови, телевизионни, радио и сценични продукции.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Актьор
 • Актьор, мим

Не включва:

 • Каскадьор - 3435
 • Суфльор - 3435

2656 Радио-, телевизионни и други говорители

Радио-, телевизионните и другите говорители четат новини, провеждат интервюта и правят други изявления или изказвания по радио, телевизия, в театри и други заведения или медии.

Радио-, телевизионните и другите говорители изпълняват следните основни задачи:

 • четат новини и правят други изказвания по радио или телевизия;
 • представят артисти или лица, които интервюират, правят изказвания по радио, телевизия или в театри, нощни клубове или други заведения;
 • интервюират лица пред обществото, особено в радио и телевизионни предавания;
 • изучават обща информация с цел да се подготвят за програми или интервюта;
 • дават коментар по музикални и други въпроси, такива като метеорологични условия и пътна обстановка.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Говорител, новини
 • Говорител, радио
 • Говорител, телевизия
 • Конферансие
 • Спортен коментатор

Не включва:

 • Журналист - 2642

2659 Творци и изпълнители, н.д.

В тази единична група се включват творци и изпълнители, некласифицирани другаде в 265 Творци и изпълнители.

Творците и изпълнителите, н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • правят странни движения и разказват смешни истории;
 • изпълняват фокуси, показват ловкост и сръчност;
 • изпълняват трудни и ефектни акробатични и гимнастични номера;
 • дресират животни и водят изпълненията с тях.

Примери на длъжности и длъжности, класифицирани тук:

 • Акробат
 • Клоун
 • Дресьор, цирк
 • Илюзионист
 • Кукловод

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Уволнение чл.328, ал. 1, т. 3 КД

627
Благодаря.

Промени в зобп/дивиденти-дискусионно

43
Здравейте колеги!!!                                     С промените със ЗИД ЗИМП, които в §55 касаят и ЗОПБ нещо се получава кат...

Самолетен билет вътрешни линии

32
Здравейте, имам издаден протокол за самолетен билет от туристическа агенция за вътрешен полет София - Варна. не знам авиокомпани...

ДДС на алкохола, част от пакетна цена

70
До сега вечеря не е имало в пакетната цена. Сега се включва за първа година и се обмисля варианта за виното.
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове