Обяснителни бележки по Клас 6 - Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицираните работници в селското, горското, ловното и рибното стопанствоотглеждат зърнени растения, зеленчуци и плодове, залесяват, запазват и използват гори, събират диви плодове и лечебни растения, отглеждат, развъждат или ловуват животни, произвеждат разнообразни животински продукти, развъждат, отглеждат и ловят риба и други водни организми за осигуряване на продукция за пазара или за собствено потребление. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Квалифицираните работници в селското, горското, ловното и рибното стопанствоизпълняват следните основни задачи: подготвят почвата, засяват, засаждат, пръскат, наторяват и прибират реколтата от зърнени култури; отглеждат зеленчуци, плодове и други градински растения, събират диви плодове и лечебни растения, отглеждат, развъждат или ловуват животни с цел получаване на месо, вълна, кожи, коприна, меди други продукти; залесяват, запазват и използват гори; развъждат, отглеждат и ловят риба и други водни организми; съхраняват и извършват първична обработка на селскостопанска продукция; продават продукцията си на купувачи, търговски организации или на пазара.

Този клас включва следните подкласове:
61 Квалифицирани работници в селското стопанство, произвеждащи за пазара
62 Квалифицирани работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за пазара
63 Селскостопански работници, риболовци и ловци, произвеждащи за собствено потребление

61 Квалифицирани работници в селското стопанство, произвеждащи за пазара

Квалифицираните работници в селското стопанство, произвеждащи за пазара планират, организират и извършват селскостопански дейности по отглеждане и събиране на реколтата от зърнени растения, зеленчуци и плодове, отглеждане и развъждане на животни, производство на разнообразни животински продукти за продажба или доставка на търговци на едро, търговски организации или на пазара.

Квалифицираните работници в селското стопанство, произвеждащи за пазараизпълняват следните основни задачи: подготвят почвата, засяват, засаждат, пръскат, наторяват и прибират реколтата от зърнени растения, зеленчуци, плодове и други градински растения, отглеждат и развъждат животни с цел получаване на мляко, месо, вълна, кожи, коприна, мед и други продукти; съхраняват и извършват първична обработка на селскостопанската продукция; продават продукцията си на купувачи, търговски организации или на пазара. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:
611 Градинари и растениевъди
612 Животновъди
613 Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция

611 Градинари и растениевъди

Градинарите и растениевъдите, произвеждащи за пазара планират, организират и извършват селскостопански дейности по отглеждане и прибиране на реколтата от зърнени храни, отглеждане на плодове, градински зеленчуци, лечебни и други растения, производство на продукти от градини и растениевъдни разсадници за продажба или доставка на търговци на едро, търговски организации или на пазара.

Градинарите и растениевъдите изпълняват следните основни задачи: наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на културите за отглеждане, планират и координират производството; закупуват семена, луковици, друг посадъчен материал и торове; инвестират в земи и в тяхното култивирани и подобряване; подготвят почвата, засяват, засаждат и прибират реколтата от различни посеви; грижат се за работните животни и поддържат сградите, машините и оборудването; произвеждат фиданки, луковици и семена; съхраняват и извършват първична обработка на селскостопанската продукция; доставят или продават произведените продукти.В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Тази група включва следните единични групи:
6111 Полевъди и зеленчукопроизводители
6112 Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения
6113 Градинари и работници в парници и разсадници
6114 Работници, отглеждащи смесени култури

6111 Полевъди и зеленчукопроизводители

Полевъдите и зеленчукопроизводителитепланират, организират и извършват селскостопански дейности по отглеждане и прибиране на реколтата от различни видове посеви такива като пшеница и други зърнени растения, ориз, захарно цвекло, захарна тръстика, фъстъци, тютюн, картофи, зеле и други зеленчуци отглеждани на полето за продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Полевъдите и зеленчукопроизводителитеизпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на културите за отглеждане, планират и координират производството;
 • ръчно или машинно подготвят почвата, наторяват с изкуствени и естествени торове;
 • избират и засяват семената, засаждат разсад;
 • поддържат правилния растеж на растенията чрез култивиране на почвата, пресаждане, подрязване или прореждане на растенията, инсталиране и използване на оборудване за поливане;
 • използват пестициди и хербицидиза контрол и борба с плевелите, паразитите и болестите по растенията;
 • прибират реколтата и отстраняват заболелите или увредените продукти;
 • преглеждат, почистват, сортират, опаковат и съхраняват продуктите, предназначени за продажба или доставка на пазара;
 • грижат се за работните (впрегатни) животни и поддържат сградите, оборудванетои системите за поливане;
 • съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция;
 • рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата;
 • обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, отглеждащ зърнени култури
 • Фермер, отглеждащ зеленчуци
 • Фермер, отглеждащ тютюн
 • Квалифициран работник, отглеждащ зърнени култури
 • Квалифициран работник, полевъд
 • Квалифициран работник, отглеждащ захарно цвекло

Не включва:

 • Ръководител, земеделие - 1311
 • Работник, полевъден - 9211

Бележки:
Работници отглеждащи зеленчуци използвайки интензивни техники за култивация се класифицират в 6113Градинари и работници в парници и разсадници.

6112 Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения

Овощарите и работниците, отглеждащи трайни насажденияпланират, организират и извършват селскостопански дейности по отглеждане и прибиране на реколтата от плодни дърветаи храсти, лозя и другиза продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Овощарите и работниците, отглеждащи трайни насажденияизпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на културите за отглеждане, планират и координират производството;
 • ръчно или машинно подготвят почвата, наторяват с изкуствени и естествени торове;
 • избират и засяват семената, засаждат фиданки и разсада;
 • поддържат правилния растеж на растенията чрез култивиране на почвата, пресаждане, подрязване или прореждане на дърветата и храстите, инсталиране и използване на оборудване за поливане;
 • използват пестициди и хербицидиза контрол и борба с плевелите, паразитите и болестите по растенията;
 • отглеждат дървета и храсти, събират плодове, сокове и други полезни продукти;
 • преглеждат, почистват, сортират, опаковат и съхраняват продуктите, предназначени за продажба или доставка на пазара;
 • грижат се за работните (впрегатни) животни и поддържат сградите, оборудванетои системите за поливане;
 • съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция;
 • рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата;
 • обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, отглеждащ лозя
 • Фермер, отглеждащ овощни дървета
 • Фермер, отглеждащ хмел
 • Лозар
 • Овощар
 • Квалифициран работник, овощна градина
 • Квалифициран работник, отглеждащ хмел

Не включва:

 • Ръководител, горско стопанство - 1311
 • Берач, плодове - 9211

6113 Градинари и работници в парници и разсадници

Градинарите и работниците в парници и разсадниципланират, организират и извършват операции по отглеждане и култивиране на дърветата, храстите, цветята и други растения в паркове и частни градини; произвеждат фиданки, луковици, семена и разсад; отглеждат зеленчуци и цветя чрез интензивни техники за култивацияза продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Градинарите и работниците в парници и разсаднициизпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на културите за отглеждане, планират и координират производството;
 • подготвят почвата чрез изравняване, обработване, инсталиране и използване на системи за поливане;
 • засаждат дървета, храсти, градински цветя и трева;
 • подрязват и подкастрят дървета, храсти и жив плет, поставят опорни и защитни колове на дърветата, валират, аерират почвата, косят и поддържат тревни площи;
 • строят беседки, пейки, пътеки, алеи, павирани площи, люлки, навеси, огради, шадравани, фонтани и други водни съоръжение в градините и парковете;
 • проверяват състоянието на дърветата и другите растения, откриват и третират плевели, паразити и болести, поставят слама против измръзване и разпръскват торове;
 • отглеждат цветя и зеленчуци чрез интензивна култивация;
 • произвеждат фиданки, луковици и семена, отглеждат разсад от семена или резници;
 • събират реколтата, преглеждат, почистват, сортират, опаковат и съхраняват продуктите, предназначени за продажба или доставка на пазара;
 • поддържат сградите, оранжериите и други постройки, оборудването и системите за водоснабдяване;
 • съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция;
 • рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата;
 • обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Градинар
 • Гъбар
 • Семепроизводител
 • Фиданкопроизводител
 • Цветопроизводител

Не включва:

 • Агроном - 2132
 • Работник, парник - 9214
 • Работник, разсадник - 9214

Бележки:
Квалифицирани работници отглеждащи дървета и храсти за производство на плодове в овощни градини се класифицират в 6112 Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждениякогато произведената продукция е предназначена за пазара. Квалифицирани работници отглеждащи зеленчуци на полето без използването на интензивни техники за култивация се класифицират в 6111 Полевъди и зеленчукопроизводители.

6114 Работници, отглеждащи смесени култури

Работниците, отглеждащи смесени културипланират, организират, извършват селскостопански дейности за отглеждане и събиране на реколтата от различни комбинации от култури и зеленчуци отглеждани на полето, дървета, храсти, градински и оранжерийни растения за продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Работниците, отглеждащи смесени културиизпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на културите за отглеждане, планират и координират производството;
 • ръчно или машинно подготвят почвата, наторяват с изкуствени и естествени торове;
 • избират и засяват семената, засаждат фиданки и разсада;
 • поддържат правилния растеж на растенията чрез култивиране на почвата, пресаждане, подрязване или прореждане на дърветата и храстите, инсталиране и използване на оборудване за поливане;
 • произвеждат фиданки, луковици и семена;
 • събират реколтата, преглеждат, почистват, сортират, опаковат и съхраняват продуктите, предназначени за продажба или доставка на пазара;
 • грижат се за работните (впрегатни) животни и поддържат сградите, оборудванетои системите за поливане;
 • съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция;
 • рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата;
 • обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, смесени култури
 • Квалифициран работник в стопанство, смесени култури

Не включва:

 • Ръководител, земеделие - 1311
 • Ръководител, горско стопанство - 1311
 • Работник, полевъден - 9211
 • Берач, плодове и зеленчуци - 9211

612 Животновъди

Животновъдите планират, организират и извършват селскостопански дейности по селекция и отглеждане на животни, птици и насекоми за производство на месо, млечни продукти, мед, кожи и други продукти или за използване като работни (впрегатни) животни или животни отглеждани за спортни и други цели за продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Животновъдите изпълняват следните основни задачи: наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на видовете за отглеждане, планират и координират производството;отглеждат, изхранват и полагат грижи за животните, подготвят животните или животинските продукти за пазара; проверяват и преглеждат животните за откриване на болести, нараняване и за проследяване на физическото им състояние като темп на повишаване на теглото при угояване; извършват дейности относно репродукцията на животните като селекция, изкуствено осеменяване и помощ при раждане; наемат или инвестират в сгради, поддържат постройки, машини, оборудване и съоръжения; съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукция; рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените животински продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата; обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители.

Тази група включваследните единични групи:
6121 Животновъди ипроизводители на млечни продукти
6122 Птицевъди
6123 Пчелари и бубари
6129 Животновъди, н.д.

6121 Животновъди и производители на млечни продукти

Животновъдите и производителите на млечни продуктипланират, организират и извършват дейности по селекция и отглеждане на домашни животни (с изключение на птици) такива като едър рогат добитък, овце, свине, кози, коне и други за производство на мляко, месо, млечни продукти, кожи, вълна или за използване като работни (впрегатни) животни или животни отглеждани за спортни и други цели за продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Животновъдите и производителите на млечни продуктиизпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на видовете за отглеждане, планират и координират производството;
 • обработват пасища, доставят фуражи и вода, осигуряват подходящи хранителни режими и условия за животните;
 • проверяват и преглеждат животните за откриване на болести, нараняванияи за проследяване на физическото им състояние като темп на повишаване на теглото при угояване;
 • полагат грижи за животните, маркират, подстригват, поят и/или кастрират животни, стрижат ги за получаване на вълна;
 • водят стадата от животни на паша, в обори, за претегляне, за качване на превозни средства или в други оградени места;
 • доят животните ръчно или с доилни агрегати;
 • смесват храни, добавки и лекарства в определени пропорции, разпределят фуражите за машинно зареждане на хранилките или ръчно хранят животните;
 • извършват дейности относно репродукцията на животните като селекция, изкуствено осеменяване и помощ при раждане;
 • поддържат и почистват сградите, машините, оборудването и съоръженията;
 • колят и дерат животни и ги подготвят за пазара;
 • съхраняват и извършват първична обработка на произведената животинска продукция;
 • рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените животински продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата;
 • обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, животновъд
 • Фермер, производител на млечни продукти
 • Фермер, коневъд
 • Квалифициран работник, развъждащ кучета/котки
 • Квалифициран работник, отглеждащ селскостопански животни
 • Животновъд

Не включва:

 • Ръководител, животновъдство -1311

6122 Птицевъди

Птицевъдитепланират, организират и извършват дейности по селекция и отглеждане на пилета, пуйки, гъски, патици и други птици за производство на месо, яйца и на живи птици за продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Птицевъдитеизпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на видовете за отглеждане, планират и координират производството, поддържат и водят документация за дейността на фермата;
 • отглеждат и купуват храни и други доставки необходими за поддържане на подходящи хранителни режими и условия за птиците;
 • проверяват и преглеждат птиците за откриване на болести, нараняване и за проследяване на физическото им състояние като темп на повишаване на теглото при угояване, отстраняват слабите, болните и умрелите птици;
 • смесват храни и добавки, пълнят контейнерите за храна и вода;
 • ваксинират птиците чрез поставяне на лекарства във водата за пиене, инжекции или разпръскване във въздуха;
 • събират и съхраняват яйцата, опаковат ги за продажба или доставка на пазара;
 • определят пола на пилетата за улесняване на селекцията, изкуствено осеменяване и люпенето на яйца;
 • наемат или инвестират в сгради, поддържат и почистват постройки, машини, оборудване и съоръжения;
 • колят и почистват закланите птици за продажба или доставка на пазара;
 • съхраняват и извършват първична обработка на произведената продукцията;
 • уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените продукти и доставки;
 • обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, отглеждащ птици
 • Фермер, производител на яйца
 • Фермер, развъждащ птици в инкубатор
 • Птицевъд
 • Оператор, инкубатор

6123 Пчелари и бубари

Пчеларите и бубарите планират, организират и извършват дейности по селекция, отглеждане и полагане на грижи за насекоми като пчели, копринени буби и други за производство на мед, восък, коприна и други продукти за продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Пчеларите и бубарите изпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на видовете за отглеждане, планират и координират производството;
 • купуват и отглеждат насекоми,доставятхрани и други материали;
 • селектират, отглеждат и се грижат за насекомите и събират техните продукти;
 • наемат или инвестират в сгради, поддържат и почистват постройки, машини, оборудване и съоръжения;
 • съхраняват и извършват първична обработка на произведените продукти;
 • уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността на фермата;
 • обучават и контролират работниците заети в производството, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, наемат и уволняват работници и изпълнители.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, пчелар
 • Фермер, пчеловъд
 • Фермер, отглеждане на копринени буби
 • Пчелар
 • Гледач, копринени буби (бубар)

6129 Животновъди,н.д.

В тази единична група се включват животновъди, некласифицирани другаде в 612 Животновъди.Тук се класифицират животновъди, които отглеждат и полагат грижи за бозайници, различни от домашните, птиците в резерватите (с изключение на домашните птици), змии, охлюви и други влечуги, както и различни насекоми и животни, използвани в научните лаборатории за тестове за продажба или редовна доставка на търговци на едро, търговски организации, зоологически градини и циркове, или за пазара.

Животновъдите, н.д. изпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата на видовете за отглеждане, планират и координират производството;
 • отглеждат, хранят и полагат грижи за животните;
 • колят и дерат бозайници, подготвят закланите животни или животинските продукти за пазара;
 • проверяват и преглеждат птиците за откриване на болести, нараняване и за проследяване на физическото им състояние като темп на повишаване на теглото при угояване;
 • извършват дейности относно репродукцията на животните като селекция, изкуствено осеменяване и помощ при раждане;
 • наемат или инвестират в сгради, поддържат и почистват постройките, машините, оборудването и съоръженията;
 • съхраняват и извършват първична обработка на произведените продукти;
 • рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените животински продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата;
 • обучават и контролират работниците, заети с дейности по грижи за животните, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Квалифициран работник, развъждащ влечуги (без змии)
 • Квалифициран работник, ферма за диви животни с ценни кожи
 • Квалифициран работник, развъждащ диви птици
 • Квалифициран работник, развъждащ лабораторни животни
 • Квалифициран работник, развъждащ охлюви
 • Дивечовъд

Не включва:

 • Съдържател, кучкарник - 5164
 • Работник, зоопарк - 5164
 • Птицевъд - 6122

613 Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция

Производителите на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукцияпланират, организират и извършват селскостопански дейности по отглеждане и събиране на реколтата от различни растителни култури, отглеждане и развъждане на животни и производство на разнообразни животински продукти за продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Производителите на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукцияизпълняват следните основни задачи: наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата растителни и животински видове за отглеждане, планират и координират производството; закупуват семена, торове и други необходими суровини; извършват операции като подготовка на почвата, сеене и засаждане, прибиране на реколтата; закупуват или произвеждат фуражи и други хранителни смеси; извършват селекция, отглеждат и се грижат за животни; колят, дерат и подготвят закланите животни и животинските продукти за пазара; наемат или инвестират в сгради, поддържат и чистят селскостопански постройки, машини оборудване и съоръжения; съхраняват и извършват първична обработка на произведените продукти; рекламират и пласират произведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените животински продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата;обучават и контролират работниците, заети с дейности по грижи за животните, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд.

Тази група включва следната единична група:
6130 Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция

6130 Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция

Производителите на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукцияпланират, организират и извършват селскостопански дейности по отглеждане и събиране на реколтата от различни растителни култури, отглеждане и развъждане на животни и производство на разнообразни животински продукти за продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.

Производителите на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукцияизпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарните условия и съобразно с тях определят вида и количествата растителните и животинските видове за отглеждане, планират и координират производството;
 • закупуват семена, торове и други необходими суровини;
 • извършват операции като подготовка на почвата, сеене и засаждане, прибиране на реколтата;
 • закупуват или произвеждат фуражи и други хранителни смеси;
 • извършват селекция, отглеждат и се грижат за животни;
 • колят, дерат и подготвят закланите животни и животинските продукти за пазара;
 • наемат или инвестират в сгради, подържат и чистят селскостопански постройки, машини оборудване и съоръжения;
 • съхраняват и извършват първична обработка на произведените продукти;
 • рекламират и пласиратпроизведената продукция, уреждат продажби, покупки и транспорт на произведените животински продукти и доставки, поддържат и водят документация за дейността и сделките на фермата;
 • обучават и контролират работниците, заети с дейности по грижи за животните, осигуряват здравословни и безопасни условия на труд.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, смесено стопанство
 • Квалифициран работник, смесено стопанство

Не включва:

 • Ръководител, земеделие - 1311
 • Ръководител, животновъдство -1311
 • Работник, смесено стопанство - 9213

62 Квалифицирани работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за пазара

Квалифицираните работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за пазарапланират, организират и извършват дейности по залесяване, запазване и използване на естествени и изкуствени гори, отглеждат, развъждат и ловят риба, развъждат или ловуват животни за продажба или редовна доставка нaтърговци на едро, търговски организации или на пазара.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Квалифицираните работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за пазараизпълняват следните основни задачи: наемат или инвестират в машини и оборудване, закупуват суровини; планират и извършват дейности в горското, рибното и ловното стопанство; поддържат сгради, водоеми, машини и друго оборудване; доставят или продават на пазара произведената продукция; контролират и обучават други работници.

Този подклас включва следните групи:
621 Горскиработници и сродни на тях
622 Риболовци и ловци

621 Горски работници и сродни на тях

Горските работници и сродни на тяхпланират, организират и извършват дейности по залесяване, запазване и използване на естествените и изкуствените гори.

Горските работници и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи: оценяват обекти за залесяване, избират фиданки за разсад и засаждат дървета, създават и се грижат за млади гори; определят дървета за изсичане и оценяват обема на добитата дървесина; работят с триони и други машини за прореждане, подкастряне, отрязване на изсъхнали клони, изсичане на дървета и нарязването им на трупи; събират и подреждат на купи отрязаните трупи и клони; транспортират наредените трупи по съответните улеи; осъществяват наблюдение за откриване на горски пожари, участват в противопожарни дейности, съставят отчети във връзка с възникнали пожари и поддържат противопожарното оборудване; контролират борбата с плевелите и сгъстяването в млади гори, използвайки ръчни инструменти и химикали; управляват и поддържат влекачи, булдозери или други машини за придвижване на необходимото оборудване на обекти за залесяване или дърводобив; събират шишарки, подрязват дърветата, помагат при засаждане и маркират дърветата за последващи действия; обучават и контролират други работници в горското стопанство, включително работници по дърводобива и по засаждането на нови гори.

Тази група включва следната единична група:
6210 Горски работници и сродни на тях

6210 Горски работници и сродни на тях

Горските работници и сродни на тяхпланират, организират и извършват дейности по залесяване, запазване и използване на естествените и изкуствените гори.

Горските работници и сродни на тяхизпълняват следните основни задачи:

 • оценяват обекти за залесяване, избират фиданки за разсад и засаждат дървета, създават и се грижат за млади гори;
 • определят дървета за изсичане и оценяват обема на добитата дървесина;
 • работят с триони и други машини за прореждане, подкастряне, отрязване на изсъхнали клони, изсичане на дървета и нарязването им на трупи;
 • събират и подреждат на купи на сечището отрязаните трупи и клони;
 • транспортират наредените трупи по съответните улеи;
 • осъществяват наблюдение за откриване на горски пожари, участват в противопожарни дейности, съставят отчети във връзка с възникнали пожари и поддържат противопожарното оборудване;
 • контролират борбата с плевелите и сгъстяването в млади гори, използвайки ръчни инструменти и химикали;
 • управляват и поддържат влекачи, булдозери или други машини за придвижване на необходимото оборудване на обекти за залесяване или дърводобив;
 • събират шишарки, подрязват дърветата, помагат при засаждане и маркират дърветата за последващи действия;
 • обучават и контролират други работници в горското стопанство, включително работници по дърводобива и по засаждането на нови гори.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Въглищар, производител на дървени въглища
 • Работник, обработка на трупи
 • Резач, горски дървен материал
 • Квалифициран горски работник
 • Извозвач, дървен материал
 • Дървар
 • Залесител
 • Маркировач, лесофонд и дървен материал
 • Товарач, трупи и друг дървен материал
 • Залесител

Не включва:

 • Лесоинженер - 2132
 • Техник, горско стопанство - 3143
 • Оператор, машини за горското стопанство - 8341
 • Работник, горско стопанство - 9215

622 Риболовци и ловци

Риболовците и ловцитеразвъждат, отглеждат и ловят риба, ловят диви животни за продажба или редовна доставка на търговците на едро, търговски организации или на пазара.

Риболовците и ловцитеизпълняват следните основни задачи:развъждат, отглеждат и култивират риба, миди, раци и други водни животни; осигуряват и поддържат оптимални условия за живот във водна среда; чистят, замразяват, поставят в лед или осоляватулова в открито море и подготвят рибата за продажба; наемат или инвестират в оборудване, поддържат сгради, изкуствени водни басейни, машини, плавателни риболовни съдове и други съоръжения; подготвят и ремонтират мрежи и друго риболовно оборудване; управляват риболовните съдове от и до мястото на риболова; ловят с въдици, поставят, наблюдават и изваждат мрежи и друго риболовно оборудване; поставят капани за диви животни, птици или влечуги; доставят или рекламират уловените продукти; контролират и обучават други работници.

Тази група включва следните единични групи:
6221 Работници, отглеждащи аквакултури
6222 Риболовци във вътрешни и крайбрежни води
6223 Риболовци в дълбоки морски води
6224 Ловци и трапери

6221 Работници, отглеждащи аквакултури

Работниците, отглеждащи аквакултуриразвъждат и култивират риба, миди, раци и други водни животни за продажба или редовна доставка на търговците на едро, търговски организации или на пазара.

Работниците, отглеждащи аквакултуриизпълняват следните основни задачи:

 • отглеждат и култивират риба, миди, раци и други водни животни за продажба или за зарибяване в сладководни и соленоводни басейни;
 • събират или записват данни за развитието на организмите, производството и условиятана отглеждане;
 • преглеждат животните с цел откриване на болести или паразити;
 • осигуряват и поддържат оптимални условия за живот във водна среда;
 • прилагайки знания и техники за отглеждане на риба насочват и контролират хвърлянето на хайвера и излюпването на рибките;
 • чистят, замразяват, поставят в лед или осоляватулова в открито море и подготвят рибата за продажба;
 • поддържат сгради, изкуствени водни басейни, машини, плавателни риболовни съдове и други съоръжения;
 • доставят или рекламират прозведената продукция;
 • наемат или инвестират в сгради, оборудване или машини и закупуват храни и други материали;
 • контролират и обучават други работници, отглеждащи риба и други водни животни.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, рибовъд
 • Фермер, отглеждащ аквакултури
 • Квалифициран работник, ферма за аквакултури
 • Квалифициран работник, ферма (рибовъд)

Не включва:

 • Ръководител, риболов - 1312
 • Работник, рибно стопанство - 9216

6222 Риболовци във вътрешни и крайбрежни води

Риболовците във вътрешни и крайбрежни водисамостоятелно или като членове на екипажи на риболовни съдове ловят риба или събират други водни животни за продажба или редовна доставка на търговците на едро, търговски организации или на пазара.

Риболовците във вътрешни и крайбрежни водиизпълняват следните основни задачи:

 • подготвят и ремонтират мрежи и друго риболовно оборудване;
 • избират зони за риболов, определят и изчисляват курса на плаване с използване на компаси, карти, диаграми и други навигационни уреди;
 • управляват риболовни съдове от и до мястото на риболова;
 • ловят с въдици, поставят, наблюдават и изваждат риболовни мрежи ръчно или с подемна техника;
 • събират различни водни организми на брега и в плитки води;
 • поддържат риболовно оборудване и други съоръжения на борда на риболовния съд;
 • водят записи за сделките, риболовните дейности, времето и състоянието на морето, изчисляват разходите и бюджета;
 • сортират и съхраняват улова в контейнери със сол и лед;
 • отстраняват улова от мрежите, измерват уловеното количество с цел контролиране на съответствие със законното количество и връщане на нежелания или незаконния улов във водата;
 • управляват дейностите по риболова и контролират членовете на екипажа на риболовния кораб.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Рибар, вътрешни води
 • Рибар, крайбрежни води

Не включва:

 • Ръководител, риболов - 1312
 • Риболовец, дълбоки морски води - 6223
 • Водолаз - 7541
 • Работник в риболова - 9216

6223 Риболовци в дълбоки морски води

Риболовците в дълбоки морски водикато капитани или екипаж на риболовни кораби, ловят риба за продажба или редовна доставка на търговците на едро, търговски организации или на пазара.

Риболовците в дълбоки морски водиизпълняват следните основни задачи:

 • подготвят и ремонтират мрежи и друго риболовно оборудване;
 • управляват риболовни кораби от и до мястото на риболова в дълбоки морски води;
 • избират зони за риболов, определят и изчисляват курса на плаване с използване на компаси, карти, диаграми и други навигационни уреди;
 • управляват кораби и оперират с навигационни инструменти и електронни помощни средства за риболов;
 • ръководят риболовни операции и контролират членовете на екипажа;
 • записват данни за риболовния улов, дейностите, условията на времето и морето в корабните дневници;
 • хвърлят мрежи, поставят и работят с риболовно оборудване;
 • чистят, замразяват, изстудяват в лед или осоляват уловената риба в морето или на брега;
 • избират и обучават екипажа на кораба.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Тралмайстор
 • Риболовец, дълбоки морски води
 • Риболовец, член на екипаж, дълбоки морски води

Не включва:

 • Ръководител, риболов - 1312
 • Рибар, крайбрежни води - 6222
 • Рибар, вътрешни води - 6222
 • Работник, риболов - 9216

6224 Ловци и трапери

Ловците и траперите ловят животни, птици или влечуги главно за добиване на месо, кожи, пера и други продукти за продажба или редовна доставка на търговците на едро, търговски организации или на пазара.

Ловците и траперите изпълняват следните основни задачи:

 • поставят капани за улавяне на животни, птици и влечуги;
 • убиват хванатите в капаните или свободните животни с пушки или друго оръжие;
 • дерат и извършват други операции с убитите животни, птици или влечуги с цел получаване на желаните продукти за продажба или доставка;
 • доставят или продават живи животни, птици или влечуги;
 • ремонтират и поддържат оборудването.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ловец
 • Ловец, диви животни

63 Селскостопански работници, риболовци и ловци, произвеждащи за собствено потребление

Селскостопанските работници, риболовците и ловците, произвеждащи за собствено потребление отглеждат зърнени растения, зеленчуци и плодове, събират диви плодове, лечебни и други растения, отглеждат или ловуват животни, ловят риба и други водни организми за осигуряване на храна, подслон и минимални парични доходи за себе си и членовете на техните домакинства.Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Селскостопанските работници, риболовците и ловците, произвеждащи за собствено потребление изпълняват следните основни задачи: подготвят почвата, засяват, засаждат, отглеждат и прибират реколтата от зърнени растения, зеленчуци, плодове и други градински растения; събират диви плодове, лечебни и други растения; отглеждат и развъждат животни и домашни птици с цел получаване на мляко, яйца, месо, вълна, кожи и други продукти; ловуват животни; ловят риба и други водни организми; доставят вода и дърва за горене, съхраняват и извършват първична обработка на селскостопанската продукция; строят и поддържат къщи и други постройки; изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакинството; продават или разменят продукти на местния пазар.

Този подклас включва следните групи:
631 Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление
632 Животновъди, произвеждащи за собствено потребление
633 Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление
634 Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление

631 Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление

Растениевъдите, произвеждащи за собствено потреблениеотглеждат и прибират реколтата от зърнени растения, зеленчуци и плодове за осигуряване на храна, подслон и минимални парични доходи за себе си и членовете на техните домакинства.

Растениевъдите, произвеждащи за собствено потреблениеизпълняват следните основни задачи: подготвят почвата, засяват, засаждат разсад, отглеждат и прибират реколтата от зърнени култури, зеленчуци, плодове, дървета и храсти; доставят вода и дърва за горене; съхраняват и извършват първична обработка на добитите продукти за последващо използване; строят и поддържат къщи и други съоръжения за подслон; изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакинството; продават или разменят продукти на местния пазар.

Тази група включва следната единична група
6310 Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление

6310 Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление

Растениевъдите, произвеждащи за собствено потреблениеотглеждат и прибират реколтата от зърнени растения, зеленчуци и плодове за осигуряване на храна, подслон и минимални парични доходи за себе си и членовете на техните домакинства.

Растениевъдите, произвеждащи за собствено потреблениеизпълняват следните основни задачи:

 • подготвят почвата, засяват, засаждат разсад, отглеждат и прибират реколтата от зърнени култури, зеленчуци и плодове;
 • отглеждат зеленчуци, плодове, дървета и храсти;
 • доставят вода и дърва за горене;
 • съхраняват и извършват първична обработка на добитите продукти за последващо използване;
 • строят и поддържат къщи и други съоръжения за подслон;
 • изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакинството;
 • продават или разменят продукти на местния пазар.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, растениевъдство за собствено потребление
 • Фермер, смесени култури за собствено потребление

Не включва:

 • Работник, полевъден - 9211

632 Животновъди, произвеждащи за собствено потребление

Животновъдите, произвеждащи за собствено потребление развъждат и отглеждат животни за осигуряване на храна, подслон и минимални парични доходи за себе си и членовете на техните домакинства.

Животновъдите, произвеждащи за собствено потребление изпълняват следните основни задачи: култивират и използват пасища; наблюдават и контролират запасите от храна и вода, необходими за отглеждането и поддържането на животните в добро състояние; наблюдават и преглеждат животните за откриване на болести и наранявания, извършват проверка на физическото им състояние; маркират и стрижат животните с цел получаване на вълна или косми; пасят или водят стадата от животни на пасища и на водопой; отглеждат, хранят и доят животните; оказват помощ при раждане;колят и дерат животни като подготвят месото и другите продукти за консумация или продажба; извършват първична преработка на животинските продукти; строят и поддържат сгради и други съоръжения за подслон; изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакинството; доставят вода и дърва за горене;купуват, разменят и продават животни и продукти от животински произход.

Тази група включва следната единична група:
6320 Животновъди, произвеждащи за собствено потребление

6320 Животновъди, произвеждащи за собствено потребление

Животновъдите, произвеждащи за собствено потребление развъждат и отглеждат животни за осигуряване на храна, подслон и минимални парични доходи за себе си и членовете на техните домакинства.

Животновъдите, произвеждащи за собствено потребление изпълняват следните основни задачи:

 • култивират и използват пасища; наблюдават и контролират запасите от храна и вода, необходими за отглеждането и поддържането на животните в добро състояние;
 • наблюдават и преглеждат животните за откриване на болести и наранявания, извършват проверка на физическото им състояние;
 • маркират и стрижат животните с цел получаване на вълна или косми;
 • пасат или водят стадата от животни на пасища и на водопой;
 • отглеждат, хранят и доят животните;
 • оказват помощ при раждане;
 • колят и дерат животни като подготвят месото и другите продукти за консумация или продажба;
 • извършват първична преработка на животинските продукти;
 • строят и поддържат сгради и други съоръжения за подслон;
 • изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакинството;
 • доставят вода и дърва за горене;
 • купуват, разменят и продават животни и продукти от животински произход.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Фермер, животновъдство за собствено потребление

Не включва:

 • Работник, животновъд - 9212
 • Работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство - 9213

633 Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление

Селскостопанските работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление отглеждат и прибират реколтата от зърнени култури, зеленчуци, плодове и други, събират диви плодове, лечебни и други растения, отглеждат или ловуват животни, ловят риба и други водни организми за осигуряване на храна, подслон и минимални парични доходи за себе си и членовете на техните домакинства.

Селскостопанските работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление изпълняват следните основни задачи: подготвят почвата, засяват, засаждат разсад, отглеждат и прибират реколтата; отглеждат зеленчуци, плодове, дървета и храсти; събират диви плодове, лечебни и други растения; отглеждат, хранят и се грижат за животни и птици главно за получаване на месо, мляко, кожи или други продукти; доставят вода и дърва за горене; съхраняват и извършват първична обработка на добитите продукти за последващо използване;строят и поддържат сгради и други съоръжения за подслон; изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакинството; продават част от продуктите на местния пазар.

Тази група включва следната единична група:
6330 Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление

6330 Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление

Селскостопанските работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление отглеждат и прибират реколтата от зърнени култури, зеленчуци, плодове и други, събират диви плодове, лечебни и други растения, отглеждат или ловуват животни, ловят риба и други водни организми за осигуряване на храна, подслон и минимални парични доходи за себе си и членовете на техните домакинства.

Селскостопанските работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление изпълняват следните основни задачи:

 • подготвят почвата, засяват, засаждат разсад, отглеждат и прибират реколтата;
 • отглеждат зеленчуци, плодове, дървета и храсти;
 • събират диви плодове, лечебни и други растения;
 • отглеждат, хранят и се грижат за животни и птици главно за получаване на месо, мляко, кожи или други продукти;
 • доставят вода и дърва за горене;
 • съхраняват и извършват първична обработка на добитите продукти за последващо използване;
 • строят и поддържат сгради и други съоръжения за подслон;
 • изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакинството;
 • продават част от продуктите на местния пазар.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Работник, отглеждащ растения и животни за собствено потребление

634 Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление

Риболовците, ловците и берачите, произвеждащи за собствено потребление събират диви плодове, лечебни и други растения, поставят капани и ловят диви животни, ловят риба и водни организми за осигуряване на храна, подслон и минимални парични доходи за себе си и членовете на техните домакинства.

Риболовците, ловците и берачите, произвеждащи за собствено потребление изпълняват следните основни задачи: събират на диви плодове, корени, лечебни и други растения; поставяне на капани и ловят диви животни главно за да получат месо, мляко, вълна, кожи или други продукти; доставят вода и дърва за горене; ловят риба и други водни организми; съхраняват или извършват първична преработка на продуктите; строят и поддържат сгради и други съоръжения за подслон; изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакинството, продават или разменят продукти на местния пазар.

Тази група включва следната единична група:
6340 Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление

6340 Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление

Риболовците, ловците и берачите, произвеждащи за собствено потребление събират диви плодове, лечебни и други растения, поставят капани и ловят диви животни, ловят риба и други водни организми за осигуряване на храна, подслон и минимални парични доходи за себе си и членовете на техните домакинства.

Риболовците, ловците и берачите, произвеждащи за собствено потреблениеизпълняват следните основни задачи:

 • събират на диви плодове, корени, лечебни и други растения;
 • поставяне на капани и ловят диви животни главно за да получат месо, мляко, вълна, кожи или други продукти;
 • доставят вода и дърва за горене;
 • ловят риба и други водни организми;
 • съхраняват или извършват първична преработка на продуктите;
 • строят и поддържат сгради и други съоръжения за подслон;
 • изработват инструменти, дрехи и съдове за ползване в домакинството;
 • продават или разменят продукти на местния пазар.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Риболовец, произвеждащ за собствено потребление
 • Ловец, произвеждащ за собствено потребление
 • Берач, произвеждащ за собствено потребление

Не включва:

 • Фермер, растениевъдство за собствено потребление - 6310
 • Фермер, животновъдство за собствено потребление - 6320
 • Работник, животновъд - 9212

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Осигурновки при граждански договор

138
Цитат на: Evelina64 в Вчера в 21:59 " Може ли по-подробно какъв е този документ с реквизити на фактура и може ли в него да се ут...

ЗП и ДДС! Моля, за споделен опит!!!

38
Здравейте, искрено моля, тези които имат опит със земеделските производители, да споделят опита си. Имам следните гатанки, коит...

Незавършено пр-во, а продукция на склад няма!!!

111
303/611 с червено сторно 701/303 с червено сторно Всичко това след определяне на фактическата себестойност, иначе според мен по ...

Издаване на фактура за страна от ЕС

627
Логото пращате ли го по куриер или го предавате чрез електронна поща?
Още от форума