Обяснителни бележки по Клас 1 - Ръководители

1 Ръководители

Ръководителите планират, управляват, координират и оценяват цялостната дейност на държавни органи и институции, предприятия и други организации или техните структурни единици; формулират и преразглеждат политики, закони, правила и нормативни актове.

Ръководителите изпълняват следните основни задачи: формулирати консултиратдържавни органи и институции, предприятия и други организации относно политики, бюджети, нормативни актове; установяватцели и стандарти,формулирати оценяватпрограми, политики и процедури за тяхното изпълнение; осигуряватподходящи системи и процедури за разработванеи прилаганенабюджетен контрол; определятматериални, човешки и финансови ресурси, необходимиза изпълнениетона политики и програми; наблюдавати оценяватпостигнатите резултатиоторганизацията,предприятието и неговите служители; избиратили одобряватподбора на персонал;осигуряватздравословни и безопасни условия на труд; планирати ръководятежедневни дейности; представлявати водятпреговори от името на правителството, държавните институции, предприятиетоили други структурни единици.

Този клас включва следните подкласове:
11 Законодатели, висши представителии изпълнителни директори
12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества
13 Ръководители в производството и специализираните услуги
14 Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги

Бележки:
За ясното разграничаване между ръководителите от клас 1 и приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) от другите класове, трябва да се отбележи следното:

 • ръководителите и приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) планират, организират, координират, контролират и управляват работата на други работещи;
 • ръководителите отговарят и вземат решения за цялостното стратегическо и оперативно управление на дадено предприятие, организация или техните структурни единици, за бюджета и за избора, назначаването и освобождаването на персонала;
 • приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) съветват и подпомагат ръководителите при изпълнение на техните задачи и по-специално по отношение на персонала;
 • приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) нямат право да вземат решения.

Важно е да се знае, че ръководителите носят цялата отговорност за дейностите на структурната единица, а приложните специалисти с контролни функции (супервайзъри) са отговорни само за контрола на други работещи. Не е необходимо ръководителите да носят отговорност едновременно за цялостното стратегическо и оперативно управление, бюджета и за избора, назначаването и освобождаването на персонала. Степента на автономност на ръководителите при изпълнение на техните задължения също може да варира.


11 Законодатели, висши представители и изпълнителни директори

Законодателите, висшите представители и изпълнителните директори спомощта на други ръководителиформулират и преразглеждат политики, планират управляват, координират и оценяват цялостната дейност на държавни органи и институции, предприятия и други организации. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Законодателите, висшите представители и изпълнителните директориизпълняват следните основни задачи: председателстват или участватв работата на законодателни органи, управителни съвети и комисии; формулирати съветватотносно бюджетни политики, нормативни актовеи правила за дейността на държавни органи и институции, предприятия и други организации; установяват цели на дирекции и отдели в държавните институции, агенции, предприятия и други организации; формулират, одобряват и оценяват програми, политики и процедури за тяхното изпълнение; осигуряватподходящи системи и процедури за разработванеи прилагане набюджетен контрол; определятматериални, човешки и финансови ресурси, необходимиза изпълнениетона политики и програми; наблюдавати оценяватпостигнатите резултатиоторганизациятаили предприятието;избират или одобряват подбора на висши служители; изпълняватцеремониални задължения и представляватдържавни институции/органи, предприятия,други организации иобщностипри официални случаи,срещи, преговори, конгреси или публичниизслушвания.

Този подклас включваследните групи:
111 Законодателиивисши представители
112 Управляващии изпълнителни директори


111 Законодатели и висши представители

Законодателитеивисшите представители определят, формулират, съветват и управляват изпълнението на политики на държавни органикакто ина специализирани организации. Те създават, приемат, изменят или отменят закони, правила и наредби, планират, организират, управляват, контролират и оценяват цялостната дейност на структурни звена в държавни органи и институции и специализираниорганизации.

Законодателиивисши представителиизпълняват следните основни задачи: контролират или участват в дейността на законодателните органи и административните структури на държавни органи и специализирани организации; участват в държавни административни съвети, комитети или комисии; проучват общественозначими въпроси и защитават интересите на избирателите; формулирати съветватотносно бюджетни политики, закони, нормативни актовеи правилници на държавни органи и институции; установяват цели на организации и формулират, одобряват и оценяват програми, политики и процедури за тяхното изпълнение; препоръчват, преразглеждат, оценяват и одобряват документи, нормативни актове, инструкции и доклади; осигуряватподходящи системи и процедуриза разработванеи прилаганенабюджетен контрол; разпределят и определят използването на общински земи и други ресурси; изпълняват церемониални задължения и представляват правителството, организацията или общността на официални случаи, срещи, преговори, конгреси или публичниизслушвания.

Тази група включва следните единични групи:
1111 Законодатели
1112 Висши представители на държавни органи
1113 Традиционни старейшини и селски водачи/управници *
1114 Висши представители на организации с нестопанска цел


1111 Законодатели

Законодателите определят, формулират и направляват политики на държавни органи и международни правителствени организации. Те създават, приемат, изменят или отменят закони, правила и наредби. Тук се включват изборни и не изборни членове на парламента, на държавни органи.

Законодателите изпълняват следните задачи:

 • контролират или участват в дейността на законодателните органи и административни съвети на държавни органи;
 • определят, формулират и направляват политики на държавни органи;
 • създават, приемат, изменят или отменят закони, правила и наредби;
 • участват в държавни административни съвети, комитети или комисии;
 • проучват общественозначими въпроси и защитават интересите на избирателите, които представляват;
 • изпълняват обществени функции и участват в срещи, за да проучват общественото мнение ипредоставят информация за правителствените планове;
 • преговарят с други законодатели и представители на заинтересовани групи за да се сближат различните интереси, като се постигат споразумения и се създават политики;
 • направляват висши представители и служители на държавни органи, в качеството си на членове на правителството, относно тълкуването и изпълнението на правителствените политики.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Президент на Република България
 • Министър-председател
 • Министър
 • Народен представител
 • Омбудсман
 • Кмет
 • Общински съветник

1112 Висши представители на държавни органи

Висшитепредставители на държавни органисъветват правителството относно създаването на политики, ръководят тълкуването и изпълнението на правителствени политики и законодателството от структурните звена в държавни органи, институции и агенции, представляват страната в чужбина и действат от нейно име или изпълняват подобни задачи в междуправителствени организации. Те планират, организират, ръководят, контролират и оценяват цялостната дейност на държавните органи и на техните структурни звена на централно и местно равнище, както и на агенции, комитети или комисии в съответствие с действащото законодателство и политики на правителството и законодателните органи.

Висшитепредставители на държавни органиизпълняват следните задачи:

 • съветват държавните органи на централно и местно равнище и законодателите относно политически въпроси;
 • съветват при изготвянето на бюджетна политика, закони и други нормативни актове, включително техните изменения;
 • определят цели на структурните звена на държавните органи или агенции в съответствие със законодателството и правителствената политика;
 • формулират, одобряват и оценяват програми и процедури за изпълнението на правителствените политики, работейки съвместно или чрез консултации с правителството;
 • препоръчват, преразглеждат, оценяват и утвърждават документи, инструкции и доклади, представени им от ръководители на средно ниво и старши служители;
 • осигуряват подходящи системи и процедури за разработване и прилагане на бюджетен контрол;
 • координират дейностите с други висши държавни ръководители и служители;
 • изготвят презентации за законодателни и други правителствени комисии относно политики, програми или бюджети;
 • контролират изпълнението на правителствените политики и законодателството от агенции и отдели на държавните органи.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Посланик
 • Пълномощен министър
 • Генерален консул
 • Генерален комисар, МВР
 • Управител, Българска народна банка
 • Управител на Национален осигурителен институт
 • Председател, Национален статистически институт
 • Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване
 • Главен директор, главна дирекция в администрация
 • Главен секретар, администрация
 • Председател, държавна комисия
 • Изпълнителен директор, агенция
 • Областен управител
 • Парламентарен секретар

Бележка:
Изпълнителни директори на предприятия, които са държавна собственост, са включени в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.


1114 Висши представители на организации с нестопанска цел

Висшите представители на организации с нестопанска цел определят, формулират и управляват изпълнението на политиките на специализирани организации, например политически партии, синдикати, работодателски организации, търговски или промишлени асоциации, хуманитарни, и благотворителни организации или спортни асоциации, както и представляват тези организации и действат от тяхно име.

Висшите представители на организации с нестопанска цел изпълняват следните основни задачи :

 • определят и формулират политиките, правилата и нормативните документи на организацията;
 • планират, управляват и координират основната дейност на организацията;
 • преглеждат работата и постигнатите резултати на организацията и докладват за тях на съвета на директорите, управителните органи, членовете на организацията и финансиращите ги агенции;
 • водят преговори от името на организацията, нейните членове и съответните специализирани групи;
 • популяризират и защитават интересите на организацията, нейните членове и съответните специализирани групи пред законодателната власт, правителството или широката общественост;
 • планират, организират и управляват структурните звена, отговорни за изпълнението на организационната политика, програми, правила и нормативни документи;
 • осигуряват подходящи системи и процедури за разработване и прилагане на бюджетен контрол;
 • наблюдават и оценяват действията на организацията или предприятието срещу установените цели и политики;
 • представляват организацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Президент, политическа партия
 • Президент, организация на работниците и служителите
 • Патриарх на Българската православна църква
 • Председател, политическа партия
 • Председател, организация на работодатели
 • Председател, организация на работниците и служителите
 • Председател, браншови и регионални организации
 • Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
 • Председател, обществена организация

112 Управляващи и изпълнителни директори

Управляващите и изпълнителните директори формулират и разглеждат политиките и планират, управляват, координират и оценяват цялостната работа на предприятията и организациите (с изключение на специализираните организации и отделите на държавните органи) с помощта на други ръководители, съгласно насоките и стратегиите, изготвени от съвета на директорите или управителния орган, пред които те са отговорни за предприети действия и резултати.

Управляващите и изпълнителните директори изпълняват следните основни задачи: планират, ръководят и координират основните дейности на предприятието или организацията; разглеждат дейностите и резултатите на предприятието или организацията и се отчитат пред съвета на директорите и управителните органи; определят цели, стратегии, политики и програми на предприятието или организацията; осигуряват цялостен контрол и управление на предприятието или организацията; определят и управляват бюджети, контролират разходите и гарантират ефективното използване на ресурси; одобряват материални, човешки и финансови ресурси за изпълнение на организационните политики и програми; наблюдават и оценяват действията на организацията или предприятието срещу установените цели и политики; консултират се със старши подчинен персонал и разглеждат препоръки и доклади; представляват организацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми; избиратили одобряватподбора на старши служители; осигуряват функционирането на организацията в съответствие със законодателството.

Тази група включва следните единични групи:
1120 Управляващи и изпълнителни директори


1120 Управляващи и изпълнителни директори

Управляващите и изпълнителните директори формулират и разглеждат политиките ипланират, управляват, координират и оценяват цялостната работа на предприятията и организациите (с изключение на специализираните организации и отделите на държавните органи) с помощта на други ръководители, съгласно насоките и стратегиите, изготвени от съвета на директорите или управителния орган, пред които те са отговорни за предприетите действия и резултати.

Управляващите и изпълнителните директори изпълняват следните основни задачи:

 • планират, управляват и координиратосновните дейности на предприятието или организацията;
 • разглеждат дейностите и резултатите на предприятието или организацията и се отчитат пред съвета на директорите и управителните органи;
 • определят цели, стратегии, политики и програми на предприятието или организацията;
 • осигуряват цялостен контрол и управление на предприятието или организацията;
 • определят и управляват бюджети, контролират разходите и гарантират ефективното използване на ресурси;
 • одобряват материални, човешки или финансови ресурси за изпълнение на организационните политики и програми;
 • наблюдават и оценяват действията на организацията или предприятието спрямо установените цели и политики;
 • консултират се със старши подчинен персонал и разглеждат препоръки и доклади;
 • представляват организацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми;
 • избират или одобряват подбора на старши служители;
 • осигуряват функционирането на организацията в съответствие със законодателството.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Генерален директор
 • Изпълнителен директор
 • Управител
 • Регионален мениджър
 • Член, съвет на директорите
 • Член, управителен съвет

Бележки:
Регионалните мениджъри и други старши мениджъри, които координират и контролират дейността на подчинените им мениджъри, имащи различни функционални отговорности се включват в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори. Ръководители, отговорни за специфични функции в рамките на определена географска област са изключени от тази единична група. Например, регионален мениджър продажби се класифицира в единична група 1221 Ръководители по продажби и маркетинг.

Изпълнителни директори на предприятия, които са държавна собственост, са включени в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.


12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества

Административните ръководители и ръководителите в търговски дружества планират, организират, управляват, контролирати координират финансови, административни и човешки ресурси, звена за политикаипланиране, научноизследователска и развойна дейност, реклама и връзки с обществеността,продажбии маркетинг на предприятия и организации или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Административните ръководители и ръководителите в търговски дружества изпълняват следните основни задачи: формулирати администриратдейности пополитики, стратегическои финансово планиране; установявати управляват оперативни и административни процедури; изпълняват, наблюдавати оценяватполитики и стратегии; съветват старшите ръководители; управляват разработването на нови продукти, маркетингови и рекламни кампании и връзки с обществеността; определяти управляват дейностите по продажби, продуктовиямикс, стандарти за обслужване на клиенти; определят цени и кредитни споразумения; осигуряватсъответствие сдействащитезакони, наредби и стандарти; контролират подбора, обучението и работата на персонала; изготвят бюджети и координират финансови операции; провеждат обсъждания с изпълнителния директор и с ръководители на други структурни звена или отдели; контролиратразходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите; представляватпредприятието или организацията при преговори на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми.

Този подклас включва следните групи:
121 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
122 Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност

Бележки:
За класифицираните ръководители в този подклас се изискват специализирана квалификация и широк опит свързани с една или повече професии от клас 2 Специалисти или клас 3 Техници и приложни специалисти. Регионалните мениджърии други старши мениджъри, които координират и контролират дейността на подчинените им мениджъри и имат разнообразни функционални отговорности се класифицират в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.


121 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности

Ръководителите в бизнес услугите и административните дейности планират, организират, управляват, контролират и координират финансови, административни и човешки ресурси, политика и стратегическо планиране на предприятия и организации или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Ръководителите в бизнес услугите и административните дейности изпълняват следните основни задачи: формулирати администриратдейности пополитики, стратегическои и финансово планиране; установявати управляват оперативни и административни процедури; изпълняват, наблюдавати оценяватполитики и стратегии; съветват старшите ръководители и членове на съвета на директорите по въпроси, свързани с финанси, администрация, стратегии, политики, програми и законодателство; осигуряватсъответствие сдействащитезакони, наредби и стандарти; контролират подбора, обучението и работата на персонала; изготвят бюджети и координират финансови операции; провеждат обсъждания с изпълнителния директор и с ръководители на други структурни звена или отдели; контролиратразходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите; представляватпредприятието или организацията при преговори на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми.

Тази група включва следните единични групи:
1211 Ръководители на финансови дейности
1212 Ръководители по управление на човешките ресурси
1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране
1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности, н.д.


1211 Ръководители на финансови дейности

Ръководителите на финансови дейности планират, управляват и координират финансовите операции на предприятието или организацията, като се консултират със старши ръководители и с ръководители на други структурни звена или управляват дейности на предприятия, които предоставят финансови услуги.

Ръководителите на финансови дейности изпълняват следните основни задачи:

 • планират, управляват и координират финансовите операции на предприятието или организацията;
 • оценяват финансовото състояние на предприятието или организацията, изготвят бюджети и координират финансови операции;
 • консултират се с изпълнителния директор или с ръководители на други структурни звена или отдели;
 • определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • установяват и управляват оперативни и административни процедури;
 • планират и управляват ежедневни операции;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала;
 • представляват предприятието или организацията при преговори на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Директор за връзки с инвеститорите
 • Финансов мениджър
 • Ръководител, финансов отдел
 • Корпоративен секретар

Не включва:

 • Ръководител на клон на финансова институция - 1346
 • Одитор - 2411
 • Главен счетоводител - 2411

1212 Ръководители по управление на човешките ресурси

Ръководителите по управление на човешките ресурси планират, управляват и координират политики относно персонала, индустриалните отношения, здравословни и безопасни условия на труд на предприятия или организации или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Ръководителите по управление на човешките ресурси изпълняват следните основни задачи:

 • планират, управляват и координират персонала и индустриалните отношения, политики и практики на предприятието или организацията;
 • планират и организират процедури по набиране и обучение на персонал, поощряване, прехвърляне и освобождаване на служители;
 • планират и организират договаряне и процедури за определяне на структурата и нивото на работната заплата и за информиране на работниците относно условията за наемане на работа;
 • контролират програми и дейности, свързани с безопасни и здравословни условия на труд;
 • определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • определят и управляват оперативни и административни процедури;
 • контролират разработването и функционирането на информационни системи за управление на персонала;
 • осигуряват съответствие с действащите закони, наредби и стандарти относно правата на работниците, здравословни и безопасни условия на труд, равни възможности и подобни проблеми;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала за цялото предприятие или организация;
 • консултират се със старши ръководители и с ръководители на други структурни звена и отдели;
 • представляват предприятието или организацията при отношенията им с други органи или организации.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ръководител, безопасни условия на труд
 • Ръководител, отдел човешки ресурси
 • Ръководител, набиране на персонал

1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране

Ръководителите по политики и стратегическо планиране планират, организират, управляват и координират дейности по стратегическото планиране и политика в правителствени или неправителствени организации и структури от частния сектор, или управляват дейности на предприятия или организации, които предоставят такива услуги.

Ръководителите по политики и стратегическо планиране изпълняват следните основни задачи:

 • разработват, внедряват и контролират стратегически планове, програми, политики, процеси, системи и процедури за постигане на целите, задачите и работните стандарти;
 • разработват, управляват, администрират и участват в политики изследвания и анализи на политики;
 • координират изпълнението на политиките и добрите практики;
 • определят критерии за отчитане на дейността и измерване на отговорността;
 • планират и управляват ежедневни операции;
 • ръководят и управляват дейностите на служителите по разработване на политики и стратегическо планиране;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала;
 • консултират се със старши ръководители и с ръководители на други структурни звена и отдели;
 • представляват предприятието или организацията при отношенията им с други органи или организации.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Икономически директор
 • Директор дирекция, администрация
 • Началник отдел, администрация
 • Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози
 • Началник сектор, администрация
 • Ръководител направление, стратегическо планиране
 • Ръководител проект

1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности, н.д.

В тази единична група се включват ръководители на бизнес услуги и административни дейности, некласифицирани другаде в група 121 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности и са наети като ръководители на структурни звена в големи предприятия (с йерархична структура на управление) или организации, или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Ръководителите в тази единична група изпълняват следните основни задачи:

 • предоставят административна и оперативна подкрепа и съветват старшите ръководители относно управлението на сгради и съоръжения и административните услуги;
 • развиват и управляват административните и физическите ресурси на организацията;
 • разработват и внедряват административни и процедурни правила за служителите в предприятието или организацията;
 • анализират комплексни въпроси, свързани с управлението на ресурсите и инициативите на организацията, като изготвят съответните доклади, становища и кореспонденция;
 • предоставят информация и помощ при изготвянето на финансови отчети и бюджети;
 • ръководят, управляват и подпогат професионалното развитие на административния персонал, за да се осигури безпроблемно протичане на бизнес процесите и предоставяне на точна и навременна информация;
 • представляват предприятието или организацията при преговори на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми;
 • определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • планират и управляват ежедневни операции;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Мениджър, инфраструктура и логистика в предприятие
 • Фасилити мениджър
 • Ръководител/началник, административен отдел
 • Ръководител, отдел в бизнес услугите

122 Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност

Ръководителите по продажби, маркетинг и развойна дейност планират, организират, управляват, контролират и координират звената за реклама, връзки с обществеността, научни изследвания и развитие, маркетинг и продажби на предприятия или организации, или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Ръководителите по продажби, маркетинг и развойна дейност изпълняват следните основни задачи: формулират и изпълняват политики и планове за дейности по реклама, връзки с обществеността, продуктови разработки, маркетинг и продажби в сътрудничество с други ръководители; управляват научноизследователската и развойната дейност; организират кампании по маркетинг, реклама и връзки с обществеността; определяти управляват дейностите по продажби, продуктовиямикс, стандарти за обслужване на клиенти, търговски методи и дистрибуционна политика; определят цени и кредитни споразумения; определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите; контролират подбора, обучението и работата на персонала; представляват предприятието или организацията на преговори, търговски изложения и други форуми.

Тази група включва следните единични групи:
1221 Ръководители по продажби и маркетинг
1222 Ръководители реклама и връзки с обществеността
1223 Ръководители на научноизследователска и развойна дейност


1221 Ръководители по продажби и маркетинг

Ръководителите по продажби и маркетинг планират, управляват и координират дейностите по продажба и маркетинг на предприятия или организации, или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Ръководителите по продажби и маркетинг изпълняват следните основни задачи:

 • планират и организират програми за продажби и маркетинг на базата на реализираните продажби и пазарните оценки;
 • определят ценови листи, условия за отстъпки и доставка, бюджети за насърчаване на продажбите, методи за продажба, специализирани кампании и допълнителни стимули;
 • установяват и управляват оперативни и административни процедури, свързани с дейностите по маркетинг и продажби;
 • ръководят и контролират персонала, занимаващ се с маркетинг и продажби;
 • планират и контролират ежедневните дейности;
 • определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала;
 • представляват предприятието или организацията на преговори относно продажби и маркетинг, търговски изложения и други форуми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Маркетинг мениджър
 • Мениджър продажби
 • Търговски директор

1222 Ръководители реклама и връзки с обществеността

Ръководителите реклама и връзки с обществеността планират, управляват и координират дейности по реклама, връзки с обществеността на предприятия или организации, или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Ръководителите реклама и връзки с обществеността изпълняват следните основни задачи:

 • планират, управляват и координират рекламната дейност и връзките с обществеността на дадено предприятие или организация;
 • сключват рекламни договори с клиенти, печатни и електронни медии, спортни и културни организации и рекламни агенции;
 • планират и управляват програми за информиране на законодатели, медии и обществеността относно плановете, постиженията и целите на предприятието или организацията;
 • ръководят и управляват персонала, занимаващ се с реклама и връзки с обществеността;
 • определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • установяват и управляват оперативни и административни процедури;
 • планират и организират ежедневни операции;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Мениджър, връзки с обществеността
 • Мениджър, реклама

1223 Ръководители на научноизследователска и развойна дейност

Ръководителите на научноизследователска и развойна дейност планират, управляват и координират научноизследователски и развойни дейности нaпредприятия или организации или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Ръководителите на научноизследователска и развойна дейност изпълняват следните основни задачи:

 • планират, управляват и координират научноизследователска и развойна дейност в предприятието, или извършват тази дейност по договор с външна организация като разработват нов или подобряват съществуващ технически процес, продукти, познанието за тях и начина на използване на материалите;
 • планират цялостната изследователска и развойна програма на предприятието или организацията съобразно целите и бюджетните изисквания;
 • ръководят персонал, занимаващ се с научноизследователска и развойна дейност;
 • определят и управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • установяват и управляват оперативни и административни процедури;
 • планират и управляват ежедневни операции;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала;
 • представляват предприятието или организацията на преговори, семинари и конференции.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Председател, Българска академия на науките
 • Началник отдел технически и качествен контрол
 • Завеждащ научна лаборатория
 • Ръководител звено, изследване и развитие

13 Ръководители в производството и специализираните услуги

Ръководителите в производството и специализираните услуги планират, управляват и координират производството на стоки и предоставянето на специализирани професионални и технически услуги, предлагани от дадено предприятие или организация. Те са или ръководители на отдели в предприятия или управители на предприятия без йерархична структура на управление. Отговорни са за дейностите в преработващата и добивната промишленост, строителството, логистиката, информационнитеи комуникационни технологии, осигуряването на здравни, образователни и социални услуги, банкиране, застраховане и други професионални и технически услуги.В този подклас се включват и ръководителинаголеми (с йерархична структура на управление) селскостопански, горскии рибни стопанства. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Ръководителитев производството и специализираните услугиизпълняват следните основни задачи: планиратдейностите по отношение на резултати, предоставени услуги, качество, количество, разходи, своевременност и трудови изисквания; определят стандарти и цели; контролират производствената дейност и технологичните процедури; осигуряват качеството на произведените стоки и предоставяните услуги; подготвят оферти и договори; съставяти управляват бюджети, наблюдават разходите и оптимизират дейностите,изготвят процедури и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите; контролират придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване; координиратизпълнението на изискваниятаза здравословни и безопасни условия на труд; планирати управляват ежедневните дейности; контролиратподбора, обучението и работата на персонала; съставят или подпомагатсъставянетона отчети, бюджети и прогнози; представляватпредприятието или организацията при преговори,на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми.

Този подклас включва следните групи:
131 Ръководители в селското, горското и рибното стопанство
132 Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията
133 Ръководители в областта на информационнитеи комуникационнитетехнологии
134 Ръководители в областта на професионалните услуги

Бележки:
За класифицираните ръководители в този подклас се изискват специализирана квалификация и широк опит свързани с една или повече професии от клас 2 Специалисти или клас 3 Техници и приложни специалисти. Регионалните мениджърии други старши мениджъри, които координират и контролират дейността на подчинените им ръководители и имат разнообразни функционални отговорности се класифицират в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.


131 Ръководители в селското, горското и рибното стопанство

Ръководителите в селското, горското и рибното стопанство планират, управляват и координират разнообразни дейности в големи (с йерархична структура на управление) земеделски, горскии рибни стопанства за отглеждане и добиване на растениевъдна продукция, развъждане и отглеждане на животни, риби и миди, както и лов на риби или други водни животни.

Ръководителите в селското, горското и рибното стопанство изпълняват следните основни задачи: наблюдават пазарната дейност и планират обема на продукцията съобразно договорните изисквания и пазарното търсене; определят и управляват бюджети, наблюдават произведената продукция и разходите за нея, и изготвят финансови и оперативни отчети; следват добри управленски практики за ферми и рибни стопанства; преговарят с купувачи за продажба на растениевъдна, животновъдна и риболовна продукция; сключват договори с фермери или независими собственици за производство на продукция и управление на производството; планират вида, интензитета и последователността на операциите; закупуват машини, оборудване и материали; определяти контролират използването на средства за борба с плевели, вредители и болести като осигуряват опазването на околната среда; организират дейности по поддръжка на сгради, водоснабдителни системи и оборудване; контролират подбора, обучението и работата на работниците и доставчиците.

Тази група включва следните единични групи:
1311 Ръководители в селското и горското стопанство
1312 Ръководители в риболова и аквакултурите


1311 Ръководители в селското и горското стопанство

Ръководителите в селското и горското стопанство планират, управляват и координират разнообразни дейности в големи (с йерархична структура на управление) земеделски игорскистопанства за отглеждане и добиване на растениевъдна продукция, развъждане и отглеждане на животни.

Ръководителите в селското и горското стопанство изпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарната дейност в селското и горското стопанство и планират обема на продукцията съобразно договорните изисквания и пазарното търсене;
 • определят и управляват бюджети, наблюдават произведената продукция и разходите за нея, записват информация на добри управленски практики за ферми и изготвят финансови и оперативни отчети;
 • преговарят с купувачи за продажба на растениевъдна и животновъдна продукция;
 • сключват договори с фермери или независими собственици за производство на продукция и управление на производството;
 • планират вида, интензитета и последователността на операции, например определят най-подходящото време за засаждане, пръскане и събиране на реколта;
 • анализират почвата, за да се определи вида и количествата тор, необходимо за получаване на максимално количество продукция;
 • закупуват машини, оборудване и материали, например трактори, сеялки, торове и агрохимикали;
 • определят и контролират използването на средства за борба с плевели, вредители и болести като осигуряват опазването на околната среда;
 • организират дейности по поддръжка на сгради, водоснабдителни системи и оборудване;
 • управляват и координират дейности като засаждане, напояване, използване на агрохимикали, събиране на реколта и сортиране;
 • инспектират насаждения и полета, за да се определят дните за събиране на реколта или да бъдат изчислени възможните вреди в следствие на метеорологични условия;
 • контролират подбора, обучението и работата на селскостопанскте и горските работници и доставчици.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ръководител, земеделие
 • Ръководител, горско стопанство
 • Главен лесничей

Не включва:

 • Управител, селско стопанство - 6111
 • Управител, горско стопанство - 6112
 • Управител, лов - 6112
 • Билкопроизводител - 6113
 • Цветопроизводител - 6113
 • Фермер, смесени култури - 6114

1312 Ръководители в риболова и аквакултурите

Ръководителите в риболова и аквакултурите планират, управляват и координират разнообразни дейности в големи (с йерархична структура на управление) рибни стопанства за развъждане и отглеждане на риби и миди, както и лов на риби или други водни животни в солени или сладководни басейни.

Ръководителите в риболова и аквакултурите изпълняват следните основни задачи:

 • наблюдават пазарната дейност в рибното стопанство и риболова и планират обема на продукцията съобразно договорните изисквания и пазарното търсене;
 • определят и управляват бюджети, наблюдават произведената продукция и разходите за нея, записват информация на добри управленски практики за рибовъдни стопанства и риболов и изготвят финансови и оперативни отчети;
 • преговарят с купувачи за продажба на риболовна продукция и улов;
 • сключват договори със собственици на плавателни съдове за риболов или рибни стопанства за производство на продукция и управление на производството;
 • контролират и провеждат изследвания на риби или аквакултури с цел установяване на заболявания или паразити;
 • планират и координират дейности за повишаване люпенето или темповете на растеж, както и предотвратяване на болести в люпилните;
 • контролират средата, за да поддържат или подобряват условията за живот на водните организми;
 • управляват и контролират размножаването на рибите, инкубацията на яйцата, развъждането и отглеждането на риба като прилагат знания и техники за култивиране на риби;
 • координират селектирането и поддържат потомството на рибите;
 • управляват и контролират прехвърлянето на зрели риби в езера, водоеми, реки или изкуствени водоеми;
 • закупуват машини, оборудване и материали, например плавателни съдове и риболовни мрежи;
 • организират поддържането на кораби, лодки и оборудване;
 • контролират подбора, обучението и работата на заетите в рибните стопанства и риболова и доставчици.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Ръководител, рибовъдство
 • Ръководител, риболов

Не включва:

 • Фермер, рибовъд - 6221
 • Фермер, отглеждащ аквакултури - 6221
 • Рибар, вътрешни води- 6222
 • Риболовец, дълбоки морски води - 6223

132 Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията

Ръководителите в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията планират, организират и координират дейности по производство, добив, строителство, доставки, складиране и транспорт. Те са ръководители на отдели в предприятия или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията изпълняват следните основни задачи: планират дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и изисквания към работата; контролират производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определят работното време и доставка на оборудване; изготвят оферти и договори; съставяти управляват бюджети, наблюдават произведената продукция и разходите за нея и оптимизират процеси ипреструктурират ресурси за минимизиране на разходите; контролират придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване; контролират изготвянето на производствени записвания и отчети; координиратизпълнението на изискваниятаза здравословни и безопасни условия на труд; планират и управляват ежедневни дейности; контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Тази група включва следните единични групи:
1321 Ръководители в преработващата промишленост
1322 Ръководители в добивната промишленост
1323 Ръководители в строителството
1324 Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях


1321 Ръководители в преработващата промишленост

Ръководителите в преработващата промишленост планират, управляват и координират дейности свързани с производството на стоки, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги и управление на отпадъци. Те са ръководители на производствени отделина големи предприятия или управители на малки производствени предприятия .

Ръководителите в преработващата промишленост изпълняват следните основнизадачи:

 • определят, изпълняват и контролират продуктови стратегии, политики и планове;
 • планират дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и трудови изисквания;
 • контролират производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определят работното време и доставка на оборудване;
 • съставят и управляват бюджети, наблюдават произведената продукция и разходите за нея и оптимизират процеси и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите;
 • консултират и информират други ръководители относно производството;
 • контролират придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • контролират изготвянето на производствени записвания и отчети;
 • координират изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • откриват бизнес възможности и определят продукти, които да бъдат произвеждани;
 • проучват и прилагат задължителни и законови изисквания, засягащи производствените дейности и околната среда;
 • контролират осигуряването на производствени квоти за специализирани продукти и сключват договори с клиенти и доставчици;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Управител, преработваща промишленост
 • Началник производство
 • Главен инженер, преработваща промишленост
 • Ръководител, производствено поделение
 • Ръководител, отдел в промишлеността

Не включва:

 • Специалист с контролни функции в производствения процес, преработваща промишленост - 3122

1322 Ръководители в добивната промишленост

Ръководителите в добивната промишленост планират, управляват и координират дейности по подземен или открит добив, експлоатация на кариери, добив на нефт и природен газ. Те са ръководители на отдели или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите в добивната промишленост изпълняват следните основни задачи:

 • консултират се с други ръководители за определяне на производствени квоти, планиране на райони за добив и изготвят стратегически планове за транспортиране и съхранение на добитите суровини;
 • оценяват ефективността на обектите за добив, за да определят съответните технологии, оборудване и персонал и при необходимост да променят работния график или оборудване;
 • планират дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и трудови изисквания;
 • контролират производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определят работното време и доставка на оборудване;
 • съставят и управляват бюджети, наблюдават произведената продукция и разходите за нея и оптимизират процеси и преструктурират ресурси за минимизиране на разходите;
 • контролират придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване ;
 • контролират изготвянето на производствени записвания и отчети;
 • координират изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • проучват и прилагат задължителни и законови изисквания, засягащи добивните дейности иоколната среда;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Управител, добивна промишленост
 • Началник, рудник
 • Ръководител участък, добивна промишленост
 • Ръководител подземен обект
 • Главен инженер, добивна промишленост

Не включва:

 • Заместник-директор в мина - 3121
 • Началник смяна, подземен минодобив - 3121
 • Специалист с контролни функции в кариери - 3121

1323 Ръководители в строителството

Ръководителите в строителството планират, управляват и координират изграждането на жилищни и нежилищни сгради и строителни съоръжения. Те са ръководители на отдели или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите в строителството изпълняват следните основни задачи:

 • разчитат архитектурни планове и спецификации;
 • координират трудови ресурси и доставянето на материали, машини, съоръжения и оборудване;
 • преговарят със собственици на сгради, строителни предприемачи и подизпълнители за да се гарантира изпълнението на даден проект в срок и в рамките на определения бюджет;
 • изготвят оферти и договори;
 • разработват и внедряват координирани работни програми за строителни обекти;
 • осигуряват спазването на строителното законодателство и стандартите за работа, качество, разходи и безопасност;
 • организират представянето на строителни планове пред съответната местна администрация;
 • ръководят строителните работи по договор или специализирани строителни услуги, извършвани от подизпълнители;
 • осигуряват строителния надзор от съответните компетентни органи;
 • изготвят и управляват бюджети, контролират разходи и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала и подизпълнителите.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Строителен предприемач
 • Управител, строителство
 • Началник, строителен обект

Не включва:

 • Технически ръководител, строителство - 3123
 • Строител, жилища - 7111

1324 Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях

Ръководителите снабдяване, дистрибуция и сродни на тях планират, управляват и координират пътнически транспортни системи и съоръжения, доставките, транспорта, складирането и дистрибуцията на стоки. Те са ръководители на отдели в предприятия или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите снабдяване, дистрибуция и сродни на тях изпълняват следните основни задачи:

 • определят, изпълняват и контролират стратегии, политики и планове свързани със закупуването, складирането и дистрибуцията на стоки;
 • изготвят и изпълняват планове за поддържане на необходимите стокови запаси с минимални разходи;
 • сключват договори с доставчици, за да бъдат изпълнени изискванията за качество, цена и доставка;
 • контролират и наблюдават системи за складиране и инвентаризация, за да бъдат изпълнени изискванията за снабдяване и нивата на стоковите запаси;
 • контролират дейностите свързани със сухопътния, водния и въздушния транспорт;
 • управляват системи за записване и проследяване движението на стоки за да се гарантира пренареждане на поръчките и снабдяване с нови стоки в оптимални срокове;
 • поддържатвръзки с други отдели, звена и клиенти относно изискванията за външни стоки и свързаните с тях спедиция и транспорт;
 • контролират записванията на транзакциите свързани със закупуване, складиране и дистрибуция на стоки;
 • изготвят и управляват бюджети, контролират разходи и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • изготвят и ръководят оперативни и административни процедури;
 • планират и управляват ежедневните дейности;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Директор, закупуване
 • Мениджър, логистика
 • Управител, транспорт
 • Управител, складово стопанство
 • Началник, автогара
 • Началник, железопътна гара
 • Началник, аерогара
 • Началник метростанция
 • Ръководител звено, доставки
 • Ръководител звено, дистрибуция

Бележка:
Изпълнителните директори на авиационни, железопътни и други транспортни компании, които имат йерархична структура на управление се класифицират в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.


133 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии

Ръководителите в областта на информационните и комуникационните технологии планират, управляват и координират придобиването, разработването, поддръжането и използването на компютърни и телекомуникационни системи. Те са ръководители на отдели в предприятия или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите в областта на информационните и комуникационните технологии изпълняват следните основни задачи: консултират се спотребители, ръководството, продавачи и техници, за да се оцени необходимостта от компютъризиране, системни изисквания и специфична технология, които да удовлетворят тази потребност; формулират и управляватстратегии, политики и планове за информационни и комуникационни технологии; управляватизбора и инсталирането на информационни и комуникационни технологични ресурси и осигуряват обучение на потребителите; управляват дейности в областта на информационните и комуникационни технологии, анализират работния поток, установяватприоритети, разработват стандарти и определят крайни срокове за изпълнение; контролират сигурността на информационни и комуникационни системи; възлагат, наблюдават, ръководят и управляватработата на системни анализатори, програмисти и други служители, занимаващи се с компютърни технологии; оценяваттехнологиите, използвани в организацията и необходимостта от тях, препоръчват подобрения свързани с хардуера и софтуера; изготвят и управляват бюджети, контролират разходи и осигуряват ефективно използване на ресурсите; установяват и управляват оперативни и административни процедури; контролират подбора, обучението и работата на персонала; представляват предприятието или организацията на събрания, семинари и конференции в областта на информационните и комуникационни технологии.

Тази група включва следните единични групи:
1330Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии


1330 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии

Ръководителите в областта на информационните и комуникационните технологии планират, управляват и координират придобиването, разработването, поддръжането и използването на компютърни и телекомуникационни системи. Те са ръководители на отдели в предприятия или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Ръководителите в областта на информационните и комуникационните технологии изпълняват следните основнизадачи:

 • консултират се спотребители, ръководството, продавачи и техници, за да се оцени необходимостта от компютъризиране, системни изисквания и специфична технология, които да удовлетворят тази потребност;
 • формулират и управляват стратегии, политики и планове за информационни и комуникационни технологии;
 • управляват избора и инсталирането на информационни и комуникационни технологични ресурси и осигуряват обучение на потребителите;
 • управляват дейности в областта на информационните и комуникационни технологии, анализират работния поток, установяват приоритети, разработват стандарти и определяткрайни срокове за изпълнение;
 • контролират сигурността на информационни и комуникационни системи;
 • възлагат, наблюдават, ръководят и управляват работата на системни анализатори, програмисти и други служители, занимаващи се с компютърни технологии;
 • оценяват технологиите, използвани в организацията и необходимостта от тях, препоръчват подобрения свързани с хардуера и софтуера;
 • изготвят и управляват бюджети, контролират разходи и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • установяват и управляват оперативни и административни процедури;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала;
 • представляват предприятието или организацията на събрания, семинари и конференции в областта на информационните и комуникационни технологии.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Директор, информационни системи
 • Управител, Интернет доставки
 • Мениджър, софтуерни приложения
 • Мениджър, мрежи
 • Ръководител, комуникационни технологии
 • Ръководител, компютърно обслужване

134 Ръководители в областта на професионалните услуги

Ръководителите в областта на професионалните услуги планират, управляват и координират осигуряването на грижи за деца, здравни, образователни, социални и други професионални услуги, както и ръководят клонове на финансови и застрахователни институции.

Ръководителите в областта на професионалните услуги изпълняват следните основни задачи: формулират политики и изготвят планове за предоставяне на услуги и функционирането на съответните предприятия или организации; установяват цели и определят стандарти; разработват и внедряват програми и услуги, които да удовлетворяват потребителските нужди; управляват и координират разпределението на ресурси; преговарят с родители, съвети на директори, финансиращи институции, обществени представители и подобни агенции относно области за сътрудничество и координация; контролират разходите; контролират подбора, развитието и работата на персонала; изготвят или организират изготвянето на доклади, бюджети и прогнози; представляват организацията при преговори с други агенции, на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми.

Тази група включва следните единични групи:
1341 Ръководители в областта на услугите за грижи за деца
1342 Ръководители в здравеопазването
1343 Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора
1344 Ръководители на социални услуги
1345 Ръководители в образованието
1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции
1349 Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д.

Бележки:
За класифицираните ръководители в тази група се изискват специализирана квалификация и широк опит свързани с една или повече професии от клас 2 Специалисти или клас 3 Техници и приложни специалисти.


1341 Ръководители в областта на услугите за грижи за деца

Ръководителите в областта на услугите за грижи за деца планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на грижи за деца в извън училищни, ваканционни и дневни центрове.

Ръководителите в областта на услугите за грижи за деца изпълняват следните основнизадачи:

 • разработват и изпълняват програми за подобряване на физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на малки деца;
 • изготвят и контролират бюджети, и разпределят средства за персонал, консумативи, материали, оборудване и поддръжка;
 • контролират и координират предоставянето на грижи за деца в извън училищни, ваканционни и дневни центрове;
 • ръководят и наблюдават персонала, зает с грижи и контролна малки деца;
 • управляват поддържането на сгради, съоръжения и оборудване в центровете с цел да се осигури безопасна обстановка за децата, персонала и посетителите;
 • разглеждат и тълкуват закони и държавни разпоредби и разработват процедури, в съответствие с тях (например във връзка с безопасността и сигурността);
 • наблюдавт за развитието на децата и се съветват с родители или настойници;
 • изготвят отчети и водят досиета на центрове за детски грижи;
 • набират и оценяват персонала и координират неговото професионално развитие.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Директор, детска ясла

1342 Ръководители в здравеопазването

Ръководителите в здравеопазването планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на здравни грижи в болници, клиники, обществени здравни агенции и подобни организации.

Ръководителите в здравеопазването изпълняват следните основни задачи :

 • осигуряват цялостно управление и ръководят предоставянето на здравни грижи в болници, клиники, обществени здравни агенции и подобни организации;
 • управляват, контролират и оценяват работата на медицински, технически, административен, помощен, обслужващ, и друг вид персонал;
 • установяват цели и дефинират оценителни и оперативни критерии за структурните звена, които ръководят;
 • ръководят или провеждат процедури за набиране, назначаване или обучение на персонал;
 • разработват, внедряват и контролират процедури, политики и работни стандарти за медицински, технически, административен, помощен и обслужващ персонал;
 • контролират използването на диагностични услуги, болнични легла, оборудване и персонал с цел да се осигури ефективно използване на ресурсите и оценяване на нуждите от допълнителен персонал, оборудване и услуги;
 • управляват административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги;
 • консултират се с други доставчици на здравни и социални услуги, съвети на директори и органи на финансиране с цел координиране на предоставянето на услуги;
 • съветват държавните органи относно мерки за подобряване на здравните и социалните услуги;
 • представляват организацията при преговори, на събрания, семинари, публични изслушвания или форуми;

Примерни длъжности в единичната група:

 • Началник клиника
 • Директор/Управител/Ръководител, здравно заведение
 • Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение
 • Директор НЕЛК
 • Управител, лечебно заведение за извънболнична помощ
 • Ръководител, служба по трудова медицина
 • Лекар, началник отделение/лаборатория
 • Главна медицинска сестра
 • Старша медицинска сестра

Не включва:

 • Управител, дом за стари хора със здравни грижи - 1343
 • Управител, дом за стари хора без здравни грижи - 1343

1343 Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора

Ръководителите в областта на услугите за грижи за възрастни хора планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на услуги по настаняване и персонални грижи за възрастни хора.

Ръководителите в областта на услугите за грижи за възрастни хораизпълняват следните основни задачи:

 • осигуряват цялостно управление и ръководят предоставянето на настаняване и персонални грижи за възрастни хора;
 • управляват, контролират и оценяват работата на медицински, технически, административен, помощен, обслужващ и друг вид персонал;
 • установяват цели и дефинират оценителни и оперативни критерии за структурните звена, които ръководят;
 • ръководят или провеждат процедури за набиране, назначаване или обучение на персонал;
 • разработват, внедряват и контролират процедури, политики и работни стандарти за медицински, технически, административен и обслужващ персонал;
 • ръководят и координират медико-социални програми и грижи за възрастни хора;
 • управляват административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги;
 • консултират се с други доставчици на здравни и социални услуги, съвети на директори и органи на финансиране с цел координиране на предоставянето на услуги;
 • съветват държавните органи относно мерки за подобряване на здравните и социалните услуги;
 • представляват организацията при преговори, на събрания, семинари, публични изслушвания или форуми.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Управител, дом за стари хора със здравни грижи
 • Управител, дом за стари хора без здравни грижи
 • Координатор, грижи за възрастни хора в общността

Не включва:

 • Директор/Управител/Ръководител, здравно заведение - 1342
 • Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение - 1342

1344 Ръководители на социални услуги

Ръководителите на социални услуги планират, управляват и координират предоставянето на програми за социални и обществени грижи като: парично подпомагане, семейна помощ и консултиране, включително за деца и други обществени програми и услуги.

Ръководителите на социални услуги изпълняват следните основни задачи:

 • осигуряват цялостно управление и ръководят предоставянето на социални и обществени грижи като парично подпомагане, семейна помощ и консултиране;
 • разработват, внедряват и контролират процедури, политики и работни стандарти за персонала;
 • контролират и оценяват ресурсите, необходими за предоставянето на социални, семейни и други видове социални услуги;
 • управляват административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги;
 • консултират се с други доставчици на социални и здравни услуги, съвети на директори и органи на финансиране с цел сътрудничество и координиране на предоставяните услуги;
 • съветват държавните органи относно мерки за подобряване на здравните и социалните услуги;
 • представляват на организацията при преговори, на събрания, семинари, публични изслушвания или форуми;
 • изготвят и управляват бюджети, контролират разходи и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • установяват и управляват оперативни и административни процедури;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Директор, специализирана инстуция
 • Директор, социални услуги в общността
 • Управител, социални услуги в общността
 • Управител, специализирана инстуция

1345 Ръководители в образованието

Ръководителите в образованието планират, управляват, координират и оценяват образователния и административния аспект на образователните услуги, детски градини, училища, обслужващи звена, университети, колежи, факултети и катедри в университети и други образователни институции.

Ръководителите в образованието изпълняват следните основни задачи:

 • отговарят за прилагането на държавните образователни изисквания;
 • внедряват системи и процедури за контрол на работата на средните и висши училища и за приема на ученици и студенти;
 • координират административни и помощни дейности, свързани с приема на обучаващите се и предоставянето на образователни услуги;
 • съставят бюджет и отговарят за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;
 • ръководят и дават насоки на преподавателския, академичния и административния персонал и на обучаващите се;
 • оценяват работата на преподаватели и лектори чрез посещаване на класните стаи, наблюдават методите на преподаване и оценяват степента на усвояване на учебнияматериал;
 • популяризират образователни програми и представят образователната услуга или институцията пред широката общественост;
 • контролират поддържането на учебните сгради, съоръжения и оборудване;
 • разработват и прилагат правилник за осигуряване на безопасна и благоприятна среда за учащите се и техните преподаватели;
 • разработват методи и организират набирането на допълнителни финансови средства в сътрудничество с родители, обществени групи и спонсори;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Директор, колеж
 • Декан
 • Ръководител, катедра
 • Директор, център за професионално обучение
 • Началник, отдел в образованието

1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции

Ръководителите на клонове на финансови и застрахователни институции планират, управляват и координират клоновете на институции, които предоставят финансови и застрахователни услуги, като банки, кредитни сдружения, застрахователни компании и строителни спомагателни каси. Те предоставят съвети и помощ на клиенти по финансови и застрахователни въпроси.

Ръководителите на клонове на финансови и застрахователни институцииизпълняват следните основни задачи:

 • планират, управляват и координират дейността на персонала в даден клон;
 • установяват и поддържат отношения с физически лица и бизнес клиенти;
 • предоставят съвети и помощ на клиенти относно техните финансови и застрахователни нужди, както и за законодателни промени, които засягат клиентите;
 • проучват, оценяват и обработватмолби за заеми и застраховки;
 • контролират решенията за предоговаряне на кредита;
 • провеждат финансови разследвания;
 • контролират парични потоци и финансови инструменти и изготвят финансови и регулярни отчети;
 • одобряват, отхвърлят или координират кредитни линии, жилищни или потребителски заеми;
 • координират сътрудничеството между клоновете на дадена институция;
 • управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Управител на банков клон
 • Управител, клон на застрахователна институция
 • Директор на банков клон
 • Ръководител, банково представителство

Не включва:

 • Финансов директор - 1211
 • Кредитен специалист - 3312
 • Застрахователен агент - 3321

1349 Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д.

В тази единична група се включват ръководители, които планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на специализирани професионални и технически услуги и не са класифицирани другаде в подклас 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества или в подклас 13 Ръководители в производството и специализираните услуги. Тук се класифицират ръководители отговорни за предоставянето на полицейски, правни, библиотекарски и други специализирани професионални услуги.

Ръководителите в тази единична група изпълняват следните основни задачи:

 • осигуряват цялостно управление и ръководят предоставянето на специализирани професионални и технически услуги;
 • разработват, внедряват и контролират процедури, политики и работни стандарти за персонала;
 • управляват, контролират и оценяват работата на професионален,технически, помощен, административен и обслужващ персонал;
 • контролират и оценяват ресурсите, необходими за предоставянето на услуги;
 • управляват административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги;
 • управляват, планират и координират предоставянето на услуги;
 • координират сътрудничеството с други структури, работещи в подобни области;
 • управляват бюджети, контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурсите;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Директор, библиотекаа
 • Директор на музей/галерия
 • Началник управление, полиция
 • Началник, затвор
 • Началник, поправителен дом
 • Ръководител, правна служба
 • Издател

Бележки:
За класифицираните ръководители в тази единична група се изискват специализирана квалификация и широк опит свързани с една или повече професии от клас 2 Специалисти или клас 3 Техници и приложни специалисти.


14 Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги

Ръководителите в хотелиерството, търговията и други услуги планират, организират и управляват дейностите на предприятия, които предлагат хотелиерскии ресторантски услуги, услуги в областта на търговията и други подобниуслуги. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Ръководителите в хотелиерството, търговията и други услуги изпълняват следните основни задачи: планирати организиратдейностите на предприятия в хотелиерството, ресторантьорството и търговията, културата, спорта и развлеченията;отговарят за обхвата и разнообразието на предлаганите продукти и услуги, ниватана стокови запаси и стандартитена обслужване; рекламират и продават стоки и услуги; спазват различни законии наредби (например, за продажба на спиртни напитки, хазартаи други); разработват и преразглеждат политики, програми и процедури относно връзки с клиенти и предоставянето на стоки и услуги; рекламират услуги по предлагане на места за конференции, събрания и търговски изложения на потенциални клиенти; организират закупуването и поддръжката на транспортни средства, оборудване, гориво и транспортируемистоки; контролиратподбора, обучението и наблюдението на персонала; осигуряватсъответствие с наредбитеи изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Този подклас включва следните групи:
141 Управители на хотели и ресторанти
142 Ръководители в търговията на едро и дребно
143 Ръководители на други услуги

Бележки:
Ръководители на предприятия, които пряко предоставят услуги на обществото се класифицират в подклас 14Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги. Тези предприятия са малки и няматйерархична структура на управление. Ръководители, отговорни за планиране, управление и координиране на предоставянето на специализирани професионални и технически услуги се класифицират в различнитеединични групи наподкласове12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества и 13 Ръководители в производството и специализираните услуги.За тези ръководителинай-често се изисква специализирана квалификация.

Собствениците на малки магазини, къщи за гости, кафета, ресторанти и питейни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им се класифицират в съответните единични групи на подкласове 51 и 52.


141 Управители на хотели и ресторанти

Управителите на хотели и ресторанти планират, организират и управляват дейности на предприятия, които осигуряват хотелиерски, ресторантьорски и други подобни услуги.

Управителите на хотели и ресторанти изпълняват следните основни задачи: планирати организиратдейностите на предприятия в хотелиерството и ресторантьорството; управляват и контролират дейности по резервация, рецепция, обслужване по стаи и почистване; спазват различни законии наредби (например, за продажба на спиртни напитки, хазартаи други); контролират качеството на всички нива на подготовка и предлагане на храна и услуги; контролиратподбора, обучението и наблюдението на персонала; осигуряватсъответствие с наредбитеи изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Тази група включва следните единични групи:
1411 Управители на хотели
1412 Управители на ресторанти


1411 Управители на хотели

Управителите на хотели планират, организират и управляват дейността на хотели, мотели и други подобни места за настаняване.

Управителите на хотели изпълняват следните основни задачи:

 • управляват и контролират дейностите по резервация, рецепция, обслужване по стаи и почистване;
 • контролират дейностите по охрана, поддържане на имуществото и градините;
 • планират и управляват дейности на ресторанти и питейни заведения, и организират конференции в рамките на хотела, който управляват;
 • спазват различни закони и наредби (например, за продажба на спиртни напитки, хазарта и други)
 • оценяват и анализират удовлетворението на клиентите;
 • контролират счетоводните дейности и дейностите по продажби;
 • участват при разработването на бюджета на предприятието;
 • контролират подбора, обучението и наблюдението на персонала;
 • осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • предоставят на клиентите туристическа информация и организират посещения на туристически атракции и транспорт.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Управител, хотел
 • Управител, мотел
 • Управител, пансион

Не включва:

 • Собственик, къща за гости - 5152

Бележки:
Собственици на малки места за настаняване и къщи за гости, които предлагат настаняване и ограничени услуги по предлагане на храна срещу заплащане и за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единична група 5152 Икономи и домашни помощници.

Изпълнителните директори и специализираните ръководители на компании за управление на хотели или хотелски вериги се класифицират в съответната единична група на подкласове 11 и 12.


1412 Управители на ресторанти

Управителите на ресторанти планират, организират и управляват дейността на кафенета, ресторанти и други подобни заведения, които приготвят, предлагат и доставят храна.

Управители на ресторанти изпълняват следните основни задачи:

 • планират изготвянето на менюта съвместно с главния готвач;
 • планират и организират специализирани дейности;
 • организират продажбите и формират цените на предлаганите стоки съгласно бюджета;
 • поддържат записвания относно нивата на стоковите запаси и финансовите транзакции;
 • контролират поддържането във функционален вид съгласно здравните изисквания на помещенията за хранене, кухня и съхранение;
 • обсъждат с клиентите удовлетворението им от предлаганата храна и предоставените услуги;
 • извършват подбор на персонал, изготвят работен график, обучават и контролират сервитьорския и кухненския персонал;
 • приемат резервации, посрещат гости и помагат при вземане на техните поръчки;
 • сключват договори с клиенти и доставчици;
 • осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Управител, ресторант
 • Управител, сладкарница/кафене
 • Управител, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)

Не включва:

 • Главен готвач - 3434

Бележки:
Собственици на малки кафенета, ресторанти и други подобни заведения, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им, се класифицират в единична група 5120 Готвачи, 5131 Сервитьори или 5132 Бармани.


142 Ръководители в търговията на едро и дребно

Ръководителите в търговията на едро и дребно планират, организират, координират и контролират дейността на предприятия, които продават стоки на дребно и едро. Те отговарят за бюджета, управлението на дейността, персонала и стратегическото управление в магазин или организационно звено в рамките на магазина, което продава определен вид продукти.

Ръководителите в търговията на едро и дребно изпълняват следните основни задачи: определят обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, ниватана стокови запаси и стандартитена обслужване; формулират и внедряват политики по продажба, маркетинг и ценообразуване; промоцират и рекламират продуктите и услугите на предприятието; поддържат записвания относно нивата на стоковите запаси и финансовите транзакции; участват при разработването на бюджета на предприятието; контролират подбора, обучението и работата на персонала; осигуряватсъответствие с наредбитеи изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Тази група включва следните единични групи:
1420Ръководители в търговията на едро и дребно

Бележки:
Тук се класифицират всички ръководители в търговията на едро и дребно, с изключение на изпълнителни директори на супермаркети или вериги универсални магазини, които са включени в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.

Собственици на малки магазини, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им се класифицират в единична група 5221 Собственици на малки магазини.

Персоналът, който контролира и ръководи дейностите на продавач-консултантите, касиерите и други служители в магазините, но не носят отговорност за определянето на обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, ценообразуването, бюджета, подбор и назначаване на персонал се класифицират в единична група 5222 Супервайзъри, магазини.


1420Ръководители в търговията на едро и дребно

Ръководителите в търговията на едро и дребно планират, организират, координират и контролират дейността на предприятия, които продават стоки на дребно и едро. Те отговарят за бюджети, персонално, стратегическо и операционно управление на магазин/цех или организационно звено в рамките на магазина/цеха, което продава определен вид продукти.

Ръководителите в търговията на едро и дребно изпълняват следните основни задачи:

 • определят обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, нивата на стокови запаси и стандартите на обслужване;
 • формулират и внедряват политики по продажба, маркетинг и ценообразуване;
 • промоцират и рекламиратпродуктите и услугите на предприятието;
 • поддържат записвания относно нивата на стоковите запаси и финансовите транзакци;
 • участват при разработването на бюджета на предприятието;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала;
 • осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Управител, търговия на едро
 • Управител, търговия на дребно
 • Управител, супермаркет
 • Управител, универсален магазин

Не включва:

 • Търговски директор- 1221
 • Собственици на малки магазини - 5221
 • Супервайзъри, магазини - 5222
 • Продавач-консултанти - 5223

Бележки:
Тук се класифицират всички ръководители в търговията на едро и дребно, с изключение на изпълнителни директори на супермаркети или вериги универсални магазини, които са включени в единична група 1120 Управляващи и изпълнителни директори.

Собственици на малки магазини, за които управлението и контрола на персонала не е съществена част от работата им се класифицират в единична група 5221 Собственици на малки магазини.

Персоналът, който контролира и ръководи дейностите на продавач-консултантите, касиерите и други служители в магазините, но не носят отговорност за определянето на обхвата и разнообразието на предлаганите продукти, ценообразуването, бюджета, подбор и назначаване на персонал се класифицират в единична група 5222 Супервайзъри, магазини.


143 Ръководители на други услуги

Ръководителите на други услуги планират, организират и контролират дейността на предприятия, които предлагат услуги в областта на спорта, културата, развлеченията, пътуванията и други услуги.

Ръководителите на други услуги изпълняват следните основнизадачи: планират и организират на обхвата и разнообразието на предлаганите услуги и дейности; осигуряват поддържането на съоръженията в чисто и добро състояние; информират се за новите тенденции и разработки, които се отнасят до предлаганите услуги; консултират клиентите за наличните съоръжения и ги рекламират; проверяват и проследяват всички парични плащания и правят редовни проверки на запасите; изготвят и управляват бюджети; контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурси; планират и управляват ежедневните дейности; контролират подбора, обучението и работата на персонала; осигуряватсъответствие с наредбитеи изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Тази група включва следните единични групи:
1431 Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове
1439 Ръководители на други услуги, н.д.


1431 Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове

Ръководителите на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове планират, организират и контролират дейностите на предприятия, които предлагат спортни, културни и други развлекателни услуги.

Ръководителите на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове изпълняват следните основни задачи:

 • планират и организират обхвата и разнообразието от програми за развлечения, атракции, културни дейности, спорт и фитнес, които се предлагат от центъра;
 • осигуряват поддържането на съоръженията в чисто и добро състояние;
 • информират се за новите тенденции и развитието на изобразителните изкуства, организиране на театрални постановки и изпълнения на групи и оркестри;
 • консултират клиентите за наличните съоръжения и ги рекламират във връзка с провеждане на събития, шоу програми и други подобни дейности;
 • проверяват и проследяват всички парични плащания и правят редовни проверки на запасите;
 • изготвят и управляват бюджети; контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурси;
 • планират и управляват ежедневните дейности;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала;
 • осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Председател, спортна организация
 • Директор, кино
 • Директор, театър
 • Управител, развлекателни/увеселителни паркове
 • Управител, зала игрални автомати
 • Управител, казино
 • Управител, отдих
 • Управител, спортни дейности

Не включва:

 • Директор на музей/галерия- 1349
 • Директор, библиотека - 1349

1439 Ръководители на други услуги, н.д.

В тази единична група се включват ръководители, които планират, управляват и координират предоставянето на услуги и не са класифицирани другаде в подклас 13 Ръководители в производството и специализираните услуги или в подклас 14 Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги. Тук се класифицират ръководители отговорни за предоставянето на полицейски, правни, библиотекарски и други специализирани професионални на туристически агенции, търговски, конферентни и контактни центрове.

Примерни длъжности в единичната група:

 • Управител, туристическа агенция
 • Управител, търговски център
 • Управител, къмпинг
 • Ръководител, конферентен център
 • Ръководител, контактен център

Бележки:
Тук не се включват ръководители в областта на професионалните и специализирани услуги, за които се изисква специализирана квалификация и широк опит свързани с една или повече професии от клас 2 Специалисти или клас 3 Техници и приложни специалисти.

Ръководителите, отговорни за планиране, управление и координиране на предоставянето на специализирани професионални и технически услуги се класифицират в различнитеединични групи наподкласове12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества и 13 Ръководители в производството и специализираните услуги.За тези ръководителинай-често се изисква специализирана квалификация.*Единичната група 1113 Традиционни старейшини и селски водачи/управници от Международната стандартна класификация на професиите - ISCO-08 не се използва в националната практика.

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Късно предоставен болничен лист

61
Здравейте , подавате болничните в НОИ по установения ред. Правите необходимите корекции във ведомостите за заплати и подавате Д1...

Предизвестие за прекратяване на трудов договор

222
Връчване на 13.06, броим 30 дни от 14.06,прекратяване от 14.07

Доход от наем и СОЛ

235
Не съм се обърнала към нас, а пък питащия.

Проблем търговски регистър

296
На портала на ТР, след като се зареди аплета за подписване е необходимо да натиснете бутона „библиотека“: След като го изберете ...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове