Честит рожден ден, Катя!
Усмихната, влюбена, мечтаеща и радости в живота ти от мен!
Хубав празник!
Коментирайте, от позицията на вещо лице, ако бъдете натоварени от съда да проверите баланса на приходите и разходите. Това е пример в случая.
Предстои смяна "властта" на етажната собственост. Не сме правили събрание от 19 декември 2010г..
Моля, споделете вашия опит по отчетите на управителя и контрольора на етажната собственост.

Закон за управление на етажната собственост
........................ ....................
чл.23 (2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Управителният съвет (управителят) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът и протоколите от заседанията на управителния съвет се оповестяват по реда на чл. 16, ал. 7.
чл.24 (9) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът се предоставя за запознаване на всеки собственик, ползвател или обитател при поискване.
След като нямаш никакъв друг документ, да го освободиш дисциплинарно също не можеш / защото го няма да даде обяснения/ нямаш друга възможност освен самоотлъчки, но не в неплатен отпуск.
Може да се издаде заповед за дисциплинарно уволнение, но трябва да се уведоми инспекцията по труда по случая, за да се ползва възможността по чл.193, ал.3КТ "(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина." т.е. трябва да установите неговата виновност, че не може да даде обяснения по негова вина.
Имам работник, който от 06.08.2012 не се явява на работа, няма болничен, не си е подавал молба за отпуска - мога ли цял месец да го водя самоотлъчка?
Ами, този случай е за дисциплинарно уволнение. При две поредни неявявания на работа се полага дисциплинарно уволнение, а в случая цели двадесет дни. Направете доклад на работодателя, за да не излезе, че покривате случая.
Против съм крайните мерки, но си прегледайте отчета на личния състав, щото аз имах такъв случай, при който началникът подава доклад за неявяване на работа, а самият той не беше в час. Работникът е длъжен да спазва трудовата си дисциплина.
Когато издавате УП-3 не правите в него записа "Осигурителният стаж е равен на трудовия". Защото УП-3 е документ преди всичко за осигурителен стаж.
Другото е така, както сте записали.
Един кратък въпрос?
Този неплатен отпуск, който не се зачита за трудов стаж/осигурителен стаж/ обхванат ли е от чл.175, ал.2 от КТ? Т.е. ако не се постигне съгласие до прекратяването на този отпуск, то и ТПО-то не може да бъде прекратено? Вие, как мислите?
ДТМ, отклонихме се от конкретната тема :)

А и не можеш да ме убедиш, че ако аз като работник, не желая да ползвам отпуск, работодателят /понеже трябва да ми осигури почивка, за да съм трудоспособна и т.н./ може да ме задължи да излеза в такъв.
Р.Р. говоря за времето преди графици и т.н.

Едно уточнение за мораторната лихва, свързана с пропуснати дължими възнаграждения от неползван платен отпуск.
Ясно е, че и работодател и работник имат задължения относно полагащите се платени отпуски в съответното предприятие.
Мораторна лихва от пропуснати ползи се дължи на работника от неизплатени възнаграждения от неползван платен отпуск, поискан от работника, но неразрешен от работодателя, считано от датата на искане на отпуска до датата на прекратяване на ТПО. Но, с уговорката, че работникът си е поискал съответния отпуск, като трябва да има на разположение съответната молба за отпуск.
Правото на отпуск е възмездно с възнагражедение по време на ползване на отпуска.
Платеният годишен отпуск се ползува от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.


Незнам за кой път да повторя..........

За да се разреши нещо, трябва да е поискано
Повтаряйте, няма лошо, пък белким се чуем,dalila  :hmmm: Но работодателят е длъжен до края на срока ТПО да осигури ползването на отпуска.

Pacta sunt servanda/Договорите трябва да се спазват/
ДТМ, отклонихме се от конкретната тема :)

А и не можеш да ме убедиш, че ако аз като работник, не желая да ползвам отпуск, работодателят /понеже трябва да ми осигури почивка, за да съм трудоспособна и т.н./ може да ме задължи да излеза в такъв.
Р.Р. говоря за времето преди графици и т.н.

Раздел II.
Ползуване на платения годишен отпуск/преди времето на герберите ;D/
Скрит текст :

И тук има задължения, както на работника, така и на работодателя,dalila! Не сме се "отплеснали"  :wink1:, а работодателите станаха занаятчии,  а работниците само средство за производство, освен личността на човека и неговите трудови права и задължения.
Мораторната лихва е санкцията, която се плаща от рабодателя, че не е осигурил правото на работника на платен годишен отпуск.

Не мога да се съглася с това, защото работоделят не може да осигури нещо, което не е поискано
А е бил длъжен, да осигури спазване на задълженията на служителите си, да ползват полагащия им се отпуск разумно в рамките на календарната година.
Платеният годишен отпуск няма само финансово изражение, а и социално изражение в различните му аспекти. Отпускът по дефиниция е времето, през което работникът не изпълнява трудовите си задължения по ТПО, което му се гарантира от закона/КТ/.
И след като работникът е длъжен да го ползва, а не го е ползвал, защо работодателят да плаща лихви :)
Ами, защото задълженията на служителите, като страни по ТПО се регулират от рабодателя, а при спор от инспекциите по труда.

Мораторната лихва е санкцията при плащане на обезщетения по чл.224КТ, която се плаща от рабодателя, че не е осигурил правото на работника на платен годишен отпуск.
Извинявам се ако Ви нарушавам дискусията, но ДТМ за каква лихва става дума? Полагаемите дни да се олихвят и да станат повече, защото не са поискани и не са полвани ли?  :no:
Не ме рабрахте. Платеният годишен отпуск е право на работника, но той е длъжен да го ползва в рамките на календарната година.
Чл.173, ал.2 от КТ:"(2) Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага."
 Чл. 172 от КТ (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. , бр. 25 от 2001 г.; изм. изцяло, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага.

Работодателят не е пъдар, но опазването на трудовата функция на служителя е задължение на работодателя, а отпускът е средство за възстановяване на трудовата функция на работника. Вижте чл.1 от КТ.
Здравейте,
трябва да освободя служител, който е работил на 4-часов работен ден от 24.10.2008 г., и до днес не е използвал нито ден платен отпуск. Какво трябва да му се изплати?

Мисля, че освен главницата по чл.224КТ, му дължите и мораторната лихва върху неизползвания платен отпуск от датата на възникване на правото на отпуск до прекратяване на ТПО, тъй като работодателят е бил длъжен да осигури почивката на служителите си, за да възстановят работната си сила. Т.е. работодателят е бил длъжен да "изчисти" натрупания платен отпуск в съответните срокове.
Работодателят е лицето, което трябва да се грижи за своите служители в т.ч. и да почиват. Лихвата за забава се дължи тогава, когато е бил дължим някакъв доход към даден период, а такъв е доходът от изплащане на възнаграждение за времето, когато служителят е в платен годишен отпуск. Помислете по този въпрос.
Ако мнението ви по поставения въпрос съвпада с изказаното от p_lami, не беше ли по-логично да се ограничите с нещо от рода на: "p_lami, правилно процедирате, не сте в нарушение, защото (.... текст от нормативен акт......)?"
Ама вие да не се закачате нещо с колегата ДТМ?! :wink1:


irenabrili,
Колежката по форум ме следи от друга тема, и затова е реагирала така. :wink1: Аз приемам тази дреболия на шега ;D
Но, пък какво лошо има като сключиш трудовия си договор, да очертаеш и при какви условия да го прекратиш, :lol: например  висока заплата, висок осигурителен доход  ::)
Но в случая издаването на заповед е лесно мероприятие.
Ето закачката! http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3537.msg17201/topicseen.html#new  :wink1:
Благодаря за съвета!
Няма защо!  :smile1: Ако не се яви на работа два поредни дни, то се очертава казус на дисциплинарно уволнение, но да не впрягаме каруцата на лошото уволнение  :wink1:
Защо избързвате в случая? Подгответе си документите, и като се яви на работа му връчете заповедта. Ами, ако си прекъсне отпуска с болничен, какво правим тогава т.е. ако се разболее? :smile1:
 :give_rose:ей този съвет ми е безкрайно чудно защо е отправен. дали е осъзната връзката между въпрос и отговор? или просто желание за някакво свръхизхвърляне в смисъл "прекрасно владея материя, за която никой друг не е дораснал"
Благодаря за розите, г-жо Зотева :bow: :blush:  :air_kiss: На дама целувка не се отказва при получаване на цвете.  :wink1:
Защо си мислите доводи от рода "прекрасно владея материя, за която никой друг не е дораснал"  ;D . Приемете, че е допусната грешка от моя страна/техническа грешка, че съм се позовал чл.331КТ/. Имах идеята, да се подпише допълнително споразумение, да се удължи ТПО, с цел по-благоприятно обезщетение. Всеки може да отправя искане за допълнително споразумение в положителна насока, а не в негативна, нали??!
Така че, да не сме буквояди, а аз в случая съм добри намерения към този работник като ТРЗ  :blush:.
Но в случаят, irenabrili е по-права от мен, но като изхождам от двойния стандарт в осъвремяването на ТПО, съм песимист в обезщетение по настоящия случай, равностойно на уговореното възнаграждение, които са "анемични".
Здравейте,

 Прекратяваме трудов договор по взаимно съгласие, считано от 20.08.2012, като служителят е постъпил на 01.06.2012, работил е два дни. след което е бил в болничен до 19.08.12.
 Реално има два отарботени дни и 2 месеца и дни трудов стаж. Как да му намеря 10 отработени дни за да му изчисля обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ. От друга страна пък има повече от 1 месец зачетен трудов стаж.
 Въпросът ми е дължи ли се обезщетение по чл. 224 в този случай и на каква база се изчислява?
 Благодаря предварително!
Предприемете инициатива за прекратяване на ТПО по чл.331 от КТ на 20 август 2012г., като му отправите допълнително споразумение по чл.119 от КТ, в което да опишете обезщетение, еквивалентно на обезщетението за платения отпуск, дължимо към момента на прекратяване на ТПО, което би се платило извън хипотезата на чл.331КТ. Това е единствено възможен полезен ход в тази патова ситуация.
Нещо се омотах с едно предизвестие и направо ще помоля знаещите за помощ.
Случаят е следния - работник е в неплатен отпуск до 31.10.2012 включително. Работодателят иска да го съкрати по чл.328, ал.1, т.3, но като отправи 1 месец предизвестие. Това ще стане по пощата, но въпросът е дали е законно да му изпрати предизвестие например в началото на м.10 докато човекът си почива?
Закрилата при уволнение се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение и не намирам нищо по въпроса за връчването на самото предизвестие. В конкретният случай заповедта ще бъде връчена като свърши неплатения отпуск - на 01.11.2012, така че не би трябвало да има закрила по чл.333, ал.1, т.3 от КТ.  Така ли е?
Благодаря!

А, вие трябва да му връчите предизвестие при условията на чл.326КТ, но при условие че се разберете с работника по чл.175КТ, защото при условия на неплатен отпуск, разрешен от работодателя, няма как да му прекратите ТПО. Само заповедите за наказания на трудовата дисциплина се връчват по пощата.
След като се яви на работа, му връчвате предизвестието.